கரைசல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
மேசையுப்பையும்(NaCl) நீரையும் சேர்த்து உப்புக்கரைசல் தயாரித்தல். இங்கு உப்பு கரையம், நீர் கரைப்பான்.

வேதியியலில், கரைசல் (About this soundஒலிப்பு ) (solution) என்பது, இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் சேர்ந்த ஒரு படித்தான கலவை ஆகும். ஒரு கரைசல் என்பது கரைபொருள் மற்றும் கரைப்பான் எனப்படும் பதார்த்தத்தால் ஆன ஒருபடித்தான கலவையாகும்.

கரைசல்களை வகைப்படுத்துதல்[தொகு]

துகள்களின் அளவைப் பொருத்து[தொகு]

பொருள்களில் உள்ள துகள்களின் அளவைப் பொறுத்து, கரைசல்களை மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம். அவை

உண்மைக் கரைசல்[தொகு]

இது ஒரு ஒருபடித்தான கலவை ஆகும். இதில் கரைபொருளின் துகள்கள் கரைப்பானில் நன்கு கரைந்திருக்கும். (எ.கா) சர்கரை கரைசல்.

கூழ்மக் கரைசல்[தொகு]

இது பிரிகை நிலைமை மற்றும் பிரிகை ஊடகம் என்ற இரண்டு பகுதிகளாலான ஒரு வித கலவையாகும்.

தொங்கல் கரைசல்[தொகு]

கரைப்பானில் கரையாமல் இருக்கும் சிறு துகள்களின் பலபடித்தான கலவையே தொங்கல்கள் அல்லது தொங்கல் கரைசல் எனப்படும். (எ.கா) சுண்ணாம்பு நீரின் கலவை.

கரைப்பானின் இயல்பைப் பொறுத்து[தொகு]

நீர்ம நீர்மக் கரைசல்

எ.கா: மதுசாரக் கரைசல்

நீர்ம வளிக் கரைசல்

எ.கா: சோடாநீர்

திண்ம திண்மக் கரைசல்

எ.கா:உருக்கு (எஃகு)

திண்ம நீர்மக் கரைசல்

எ.கா: சீனிக்கரைசல்

வளி வளிக் கரைசல்

எ.கா: வளிமண்டல வளி

இவற்றையும் பார்க்கவும்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கரைசல்&oldid=2553914" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது