அனந்தகிரி மண்டலம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
அனந்தகிரி
అనంతగిరి
கிராமம் மற்றும் மண்டலம்
நாடு இந்தியா
மாநிலம்ஆந்திரப் பிரதேசம்
மாவட்டம்விசாகபட்டினம்
Languages
 • Officialதெலுங்கு
நேர வலயம்இசீநே (ஒசநே+5:30)

அனந்தகிரி மண்டலம் (Ananthagiri), ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் விசாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தின் 43 மண்டலங்களில் ஒன்றாகும்.

ஊர்கள்[தொகு]

இந்த மண்டலத்தில் கீழ்க்காணும் ஊர்கள் உள்ளன.[1]

 1. திப்பபாலம்
 2. கரைகுடா
 3. லிட்டங்கி
 4. சரைகுகுடா
 5. பொண்டியகுடா
 6. கூனபுரம்
 7. கித்தலிங்கி
 8. பொண்டுகுகுடா
 9. கரகவலசா
 10. பீசுபுரம்
 11. காடிகா
 12. வண்டலமாமிடி
 13. சப்படி
 14. டெக்கபுரம்
 15. கொண்டியாசிமிடி
 16. கொண்டியாகுடா
 17. பெதிலிகுகுடா
 18. கேடுவலசா
 19. எகுவமாமிடி
 20. பெத்தூர்
 21. பொறா
 22. கும்மரிவலசா
 23. தோகூரு
 24. போரபோரவலசா
 25. போரிங்குவலசா
 26. பூலுகுடா
 27. காபடிவலசா
 28. பலியாகுகுடா
 29. கொண்டிகுடா
 30. ரஞ்சலிகுகுடா
 31. சரியாபல்லி
 32. பீமவரம்
 33. சங்குபர்த்தி
 34. சிப்பபல்லி
 35. கருகுபில்லி
 36. சிங்கவரம்
 37. பள்ளகோட்டை
 38. கொட்டிபாடு
 39. ராஜுபாக்கா
 40. சித்தம்பாடு
 41. சின கோனெலா
 42. ஒய்.எஸ்.ஆர். புரம்
 43. கோடபர்த்தி
 44. பொங்கிஜா
 45. பூருக
 46. ராம்பல்லி
 47. சொட்டாடிவலசா
 48. கோடபர்த்திவலசா
 49. பெத்த ரப்பா
 50. சின்ன ரப்பா
 51. கதில லோவா
 52. கூடம்
 53. ஆர். டி. புரம்
 54. பெத்த கோனெலா
 55. தப்பலபாடு
 56. கடிமானுவலசா
 57. பூதி
 58. கட்டூரி
 59. மந்தபர்த்தி
 60. சீதம்பேட்டை
 61. சாரவானி பாலம்
 62. தட்டவலசா
 63. லஞ்சலகுடா
 64. லட்சுமிபுரம்
 65. பந்திரிமாமிடிவலசா
 66. நந்திகோட்டை
 67. கொண்டிபா
 68. காடிகுகுடா
 69. தோகவலசா
 70. நடிமிவலசா
 71. தும்பிரிவலசா
 72. சாடா
 73. ஜகரிகுடா
 74. ஜாமுகுகுடா
 75. கோசமாமிடி
 76. சிங்கரப்பா
 77. நின்னிமாமிடி
 78. பல்லமாமிடி
 79. சீடிவலசா
 80. நிசானிகுடா
 81. போடகுகுடா
 82. சீசகுடா
 83. லிம்பகுகுடா
 84. திகுவசோபா
 85. சொரசபோடூர்
 86. பூலுகுடா
 87. எகுவசோபா
 88. சீசமண்டா
 89. கமலாபுரம்
 90. ஹீதகுடா
 91. லட்சுமிபுரம்
 92. பலியாகுடா
 93. தலாரிபாடு
 94. ரெகம்
 95. தேனெபுட்டு
 96. நந்திகும்மி
 97. பாதகோஆ
 98. மலிங்கவலசா
 99. தாடிகுடா
 100. மொண்டிஜங்குடா
 101. மர்தகுடா
 102. கொத்தவலசா
 103. கடுகுடா
 104. தண்டபாடு
 105. கம்பவலசா
 106. தொரகுடா
 107. தெந்தெலிகுடா
 108. முவ்வம்வலசா
 109. ராயவலசா
 110. முல்யாகுடா
 111. பூலுகுடா
 112. பெம்புடுவலசா
 113. கொதமகுடா
 114. கரகவலசா
 115. டமுகு
 116. செருகுமடதா
 117. சிட்டம்வலசா
 118. கண்டிபுரம்
 119. கொத்தவலசா
 120. கொட்டவலசா
 121. சமரெட்டிபாலம்
 122. சிவலிங்கபுரம்
 123. திகுவ கம்பவலசா
 124. தீகலமடா
 125. பனசமானுவலசா
 126. தம்சராயி
 127. பங்காரம்பேட்டை
 128. பல்லம்வாலிவலசா
 129. மர்ரிமானுவலசா
 130. தும்மனுவலசா
 131. வரகவாடு
 132. தப்பலபாடு
 133. வண்டினிவானிபாலம்
 134. ஜீலுகுலபாடு
 135. கிட்டய்யதோட்டா
 136. சிலகலகட்டா
 137. வெகய்யபாலம்
 138. காசிபட்டினம்
 139. சீடிவலசா
 140. கம்பவலசா
 141. கங்கவரம்
 142. கொத்தூர்
 143. கிருஷ்ணபுரம்
 144. மேடபர்த்தி
 145. புசிபாடு
 146. கரிவேசு
 147. கரகவலசா
 148. மிரிதி துங்காடா
 149. பொர்லு
 150. வூடமாமிடி
 151. மத்திபாடு
 152. பாலபண்டவலசா
 153. சீடிவலசா
 154. செருகுபிட்டா
 155. எகுவமல்லெலு
 156. திகுவமல்லெலு
 157. நேலபாலம்
 158. கரைகுடா
 159. நிம்மவூடா
 160. கும்மா
 161. வஞ்சலவலசா
 162. ஈடமானுவலசா
 163. தனுகோட்டை
 164. நந்துலவலசா
 165. பல்லுகுடா
 166. பெதபிட்டா
 167. மங்ககும்மா
 168. சிமிடி
 169. கடரேவு
 170. மெட்டவலசா
 171. எர்ரமெட்டா
 172. வந்தனகருவு
 173. வெலகலபாடு
 174. புலுசுமாமிடி
 175. பூருகுலபாடு
 176. லுங்கபர்த்தி
 177. ராயிபாடு
 178. தமுகுராயி
 179. வூடகெட்டா
 180. கொர்ரெகும்மு
 181. கங்குடாவலசா
 182. கும்புர்த்தி
 183. பத்தி
 184. தம்சலவலசா
 185. மத்திகருவு
 186. ஜெண்டாகருவு
 187. வலசா
 188. நிம்மலபாடு
 189. தும்பர்த்தி
 190. திகுவசொனபா
 191. பைனம்பாடு
 192. மூலபட்டினம்
 193. பஞ்சோடா
 194. மந்திருவலசா
 195. கொம்மங்கிபாடு
 196. வெங்காடா
 197. சீடிவவலசா
 198. பண்டவலசா
 199. பெனமர்த்தி
 200. தொங்காயிபுட்டு
 201. நக்கலமாமிடி
 202. பந்திரிமாமிடி
 203. தரகம்
 204. அட்டதீகெலா
 205. வந்தர்பா
 206. ஜம்பபுட்டு
 207. புட்டிகருவு
 208. கன்னங்கருவு
 209. ஜாலாடா
 210. வூபலு
 211. டெங்கலவலசா
 212. கொத்தவவலசா
 213. கிவர்லா
 214. ராள்ளகருவு
 215. கங்கவரம்
 216. தங்கெள்ளபண்டா
 217. பொங்கிஜ
 218. போனூர்
 219. கட்டிபண்டா
 220. சீடவவலசா
 221. பந்திரிமாமிடி
 222. புடிகபுட்டு
 223. சீடிகருவு
 224. கஜ்ஜெலகருவு
 225. பிள்ளகம்பா
 226. குதியா
 227. பெதபயலு
 228. பொட்டபுட்டு
 229. கும்மண்டி
 230. வெலமாமிடி
 231. போடெர்த்தி
 232. தங்கோடா
 233. துனிசெபு
 234. பண்டகொண்டா
 235. பாடிபல்லி
 236. பெம்பி
 237. மாத்ரெபு
 238. தயர்த்தி
 239. சரியா
 240. மகனபல்லி
 241. ராசகிலம்
 242. டமுடா
 243. திப்பபாலம்
 244. ரேவள்ளபாலம்
 245. பெதகங்கவரம்
 246. ஜீனபாடு
 247. வவலசாகருவு
 248. கட்டிபண்டா
 249. கோடபர்த்தி
 250. வெலகலபாடு
 251. மல்லம்பேட்டை
 252. பல்லகருவு
 253. கும்மண்டி
 254. கொண்டெங்கோட்டை
 255. ரேகுலபாலம்
 256. பெதகோட்டை
 257. பொர்லுபண்டா
 258. சாடகம்பா
 259. பொர்ரபாலம்
 260. பினகோட்டை
 261. சீடிமெட்டா
 262. குளமலபலா
 263. சினபுருகா
 264. சிந்தபாகா
 265. சிட்ரல்லபாலம்
 266. பெதபுருகு-1
 267. கொட்டங்குடா
 268. ஒனுகொண்டா
 269. பெதபுருகு-2
 270. சிந்துகுலபாடு
 271. சொலபொங்கு
 272. கொப்புலபாலம்
 273. தட்டபூடி

சான்றுகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அனந்தகிரி_மண்டலம்&oldid=2189075" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது