வளிம விதிகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

வாயு விதிகள் (gas laws) இந்த தொகுதியில் வாயுக்களை பற்றிய விதிகள் மற்றும் அவற்றின் தோற்றம் பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாயில் விதி[தொகு]

“மாறாத வெப்பத்தில் ஒரு வாயுவின் அழுத்தம் மற்றும் கன அளவின் பெருக்குத் தொகையானது மாறிலி ஆகும்.”

இவ்விதி 1662ஆம் ஆண்டு இராபர்ட் பாயில் என்பவரால் கண்டறியப்பட்டது. கணித முறைப்படி இந்த விதி கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

P1(V1) = P2(V2)

P= வாயுவின் அழுத்தம் V= வாயுவின் கன அளவு

சார்லஸ் விதி[தொகு]

“மாறாத அழுத்தத்தில் ஒரு வாயுவின் கன அளவு அதன் வெப்பநிலைக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும்.”

இவ்விதி 1678ஆம் ஆண்டு சார்லஸ் என்பவரால் கண்டறியப்பட்டது. கணித முறைப்படி இந்த விதி கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

V1/T1=V2/T2

T=வாயுவின் வெப்பநிலை V=வாயுவின் கன அளவு

கே-லுசாக் விதி[தொகு]

“ஒரு கொள்கலனில் இருக்கும் வாயு அந்த கொள்கலனின் மீது செலுத்தும் அழுத்தமானது,வாயுவின் வெப்பநிலைக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும்.”

இவ்விதி 1809ஆம் ஆண்டு ஜோசப் லூயிஸ் கே-லுஸாக் என்பவரால் கண்டறியப்பட்டது. கணித முறைப்படி இந்த விதி கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

P=k3T

P=வாயுவின் அழுத்தம் T=வாயுவின் வெப்பநிலை

அவகெட்ரோ விதி[தொகு]

“ஒரு கொள்கலனில், ஒரு வாயுவால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கும் கன அளவானது, அந்த கொள்கலனில் உள்ள வாயுவில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கைக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும்.”

கணித முறைப்படி இந்த விதி கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

P1/T1=P2/T2

P= வாயுவின் அழுத்தம் T= வாயுவின் வெப்பநிலை

டால்ட்டன் விதி[தொகு]

“ஒரு வாயு சேர்மத்தின் பகுதி அழுத்தமானது,அந்த வாயு சேர்மத்தை உருவாக்கிய வாயுக்களின் தனி தனி அழுத்தங்களின் கூட்டு தொகைக்கு சமமாக இருக்கும்.”

கணித முறைப்படி இந்த விதி கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

P=P1+P2+P3......+Pn P= வாயு சேர்மத்தின் பகுதி அழுத்தம் P1,P2...Pn= வாயுக்களின் பகுதி அழுத்தம்

எ.கா:

அம்மோனியா வாயுவின் பகுதி அழுத்தமானது, ஹைட்ரஜன் மற்றும் நைட்ரஜன் வாயுக்களின் பகுதி அழுத்தங்களின் கூட்டு தொகைகு சமமாக இருக்கும்.

PNH3=PN+PH

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வளிம_விதிகள்&oldid=2891669" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது