உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

முளைய அடுக்குகளின் மாந்த உயிர்க்கல வகைகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

புறமுகை, இடைமுகை, அகமுகை ஆகிய மூன்று கரு முளைய அடுக்குகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மாந்தர் உயிர்க்கலப் பட்டியல் இது.

புறமுகைக் கலங்கள்[தொகு]

மேற்பரப்பு புறமுகை[தொகு]

தோல்[தொகு]

 • முடிக்கலம்
 • வன்தோற்கலம்

முன் அடிமூளை[தொகு]

 • பாலின இசைமக் கலம்
 • அண்ணீரகப் புறணி இசைமக் கலம்
 • அகச்சுரப்பிக் கலம்
 • உடல் இசைமக் கலம்
 • பால்ம இசைமக் கலம்

பற்காரை[தொகு]

 • பற்காரைக்கலம்

நரம்பு மண்டலம்[தொகு]

புற நரம்பு மண்டலம்[தொகு]

 • நரம்பன்
 • மூளை இழையக் கலம்
  • சுவான் கலம்
  • துணை மூளை இழையக் கலம்

நரம்பு அகச்சுரப்பு மண்டலம்[தொகு]

 • நரம்பு அகச்சுரப்புக் கலம்
 • வேதி உணரிக் கலம்

தோல்[தொகு]

 • கருநிறமிக் கலம்
  • நெவசுக் கலம்
 • மேர்க்கெல் கலம்

பற்கள்[தொகு]

 • பற்புறனிக் கலம்
 • வன்பைக் கலம்

கண்கள்[தொகு]

 • கருவிழி வன்படலக் கலம்

நரம்பு குழல்[தொகு]

மைய நரம்பு அமைப்பு[தொகு]

 • [[நரம்பணு|நரம்பன்]
 • நரம்புகடத்து கலம்
  • உடுக்கலம்
  • நரம்புப் புறணிக் கலம்
  • முல்லர் நரம்பிழையம் (விழித்திரை)
  • குறைநரம்பிணர்க் கலம்
  • குறைநரம்பிணர் முன்னோடிக் கலம்
  • அடிமூளைக் கலம் (பின்மடிப்பு மூளை)

நடுமூளைச் சுரப்பி[தொகு]

 • நடுமூளைக் கலம்

இடைமுகைக் கலங்கள்[தொகு]

இணையச்சு இடைமுகை[தொகு]

இணைப்பிழைய முகிழ்கலம்[தொகு]

குருத்தெலும்பு முன்னோடிக் கலம்[தொகு]
 • எலும்புமுகைக் கலம்
 • குருத்தெலும்புமுகைக் க்கலம்
தசைநார் முகைக் கலம்[தொகு]
 • கொழுப்பு
  • கொழுப்புமுகை, கொழுப்புக்கலம்
 • தசை
 • மற்றவை
  • நாரிழைமுகை, நாரிழைக் கலம்

மற்றவை[தொகு]

 • செரிமான மண்டலம்
  • காஜல் இடுக்குக் கலம்

இடைநிலை இடைமுகை[தொகு]

சிறுநீரக முகிழ்கலம்[தொகு]

 • குருதிக் குழல்முகை, அகணிக் கலம்
 • இணப்புத்திசுக் கலம்
 • இடைக்குஞ்சக் கலம்
  • மிகைக்குஞ்சக் கலம்
 • எதிர்க்குஞ்சக் கலம்
 • மக்குலா டென்சா கலம்
 • இணைகலம், இடுக்குக் கலம், முனைக்கலம்
 • எளிய புறணிக் கலம், வடியுறைக் கலம்
 • சிறுநீரக அண்நுண்குழல் தூவி விளிம்புக் கலம்

இனப்பெருக்க மண்டலம்[தொகு]

 • செர்ட்டோலி கலம்
 • இலேய்டிக் கலம்
 • பாலணுவாக்கக் கலம்
 • பாலினத்துகள் சுரப்புக் கலம்
 • முளையக் கலங்கள் (இங்கு முதன்மையாக இடம்பெயர்கின்றன)

பக்கவாட்டுத் தட்டு இடைமுகை[தொகு]

ஹெமாட்டோபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்[தொகு]

சுற்றோட்ட அமைப்பு[தொகு]

 • அகணியடுக்கு முன்தோற்றக் கலம்
 • அகணியடுக்கு தொகுப்பு உருவாக்கக் கலம்
 • அகணியடுக்கு முகிழ்க்ழ்லம்
 • குருதிக்குழல்முகை / இடைக் குருதிக்குழல்முகை
 • தமனிக்கலம்
 • குருதிக்குழல் கலம்

உடல் குழிகள்[தொகு]

 • இடைப்புறணிக் கலம்

அகமுகைக் கலங்கள்[தொகு]

முன்னோக்கி[தொகு]

மூச்சுயிர்ப்பு மண்டலம்[தொகு]

 • காற்றுறைக் கலம்
  • வகை I கலம்
 • புறச் சுரப்புக் கலம்
 • தூண் புறச்சுரப்புக் கலம்
 • நுரையீரல் நரம்பு அகச்சுரப்புக் கலம்

செரிமான அமைப்பு[தொகு]

வயிறு[தொகு]
 • சிறுகுடல் அகச்சுரப்புக் கலம்
  • பெப்டைடு இசைமக் கலம்
  • சிறுகுடல் நரம்பகச் சுரப்புக் கலம்
 • இரைப்பை தலைமைக் கலம்
 • வயிற்றுப் புறணிக் கலம்
குடல்[தொகு]
 • சிறுகுடல் அகச்சுரப்புக் கலம்
 • குடல்புறணிக் கலம்
 • சிறுகுடல் கலம்
  • நுண்மடிப்புக் கலம்
கல்லீரல்[தொகு]
 • கல்லீரல் கலம்
 • கல்லீரல் உடுக் கலம்
பித்தப்பை[தொகு]
 • பித்தப்பைக் கலம்
கணைய புறச்சுரப்புக் கூறு[தொகு]
 • மைய ஊனீர்க் கலம்
 • கணைய கல்லீரல் உடுக் கலம்

இலாங்கர்கான்சு இமைகள்[தொகு]

தொண்டைக் குழி[தொகு]

பின் உணவுக் குழல்/பெருங்குடல்[தொகு]

 • சிறுநீர்ப் புறணிக் கலம்

மேலும் காண்க[தொகு]

 • கருமுளைய அடுக்கு
 • முதிர்நிலை மாந்த உடல் சிறப்புக் கல வகைகளின் பட்டியல்

மேற்கோள்கள்[தொகு]