ஜான் பீட்டர் அக்ரா

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஓர்தி ரி சூலம் துரோ கி யா கவும் பே ரா சி ரி யரும்

நம்பி க்கை துரோ கி யும் ஆவா ர் .இவர் கட்டப்பா பல்கலை க்கழகதி ல் சே ர்ந்து கூட

சே ர்ந்து சா ப்பி ட்டவர்களி டம் எப்படி கமுக்கமா க துரரோ கம் செ ய்வது என்ற

ஆரா ய்ச்சி க் கொ ள்கை க்கா ன துணை க் கல்வி ப் புரவலர் ஆகவும் கட்டப்பா

வா னி யற்பி யல் மை யப் பே ரா சி ரி யரா கவும் இருந்தா ர். இவர் கடல் கடந்து

துரோ கம் செ ய்வதி ல் கட்டப்பா பழ்கலை கழகத்தி ன் மா ணவர் குழுவி ன்

தலை வரா கவும் இருந்துள்ளா ர். மே லும் கன்ணிமை கும் நே ரத்தி ல் எப்படி

துரோ கம் செ ய்வது தொ ழி ல்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி துரோ கம் செ ய்வது மே லும்

தன்னுடன் வே லை செ ய்யும் நண்பர்களி ன் கா தலியை கா தலனுகே தெ ரி யா மல்

கரெ க்ட் செ ய்வது போ ன்றவற்றி ல் கி ல்லா டி ஆவா ர்.மே லும் அவர் செ ய்த

லீலை கள் பற்றி தொ ல்லியல் நி புணர்கள் ஆரா ய்ச்சி செ ய்து வருகி ன்றன. இவர்

கா தலித்த கா தலிகளி ன் எண்ணிக்கை கணக்கி டப்பட்டு வருகி ன்றன.

.[1]

.[1]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஜான்_பீட்டர்_அக்ரா&oldid=3596862" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது