சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


சர்வ தேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகள் என்பவை சர்வதேச கணக்கியல் தரநிலைகள் வாரியம் (IASB) மேற்கொண்டுள்ள தரநிலைகள், பொருள் விளக்கங்கள் மற்றும் பணிச்சட்டம்[1][2] ஆகியவையாகும்.

IFRS இல் இடம்பெற்றுள்ள பல தரநிலைகள் அதன் பழைய பெயரான சர்வதேச கணக்கியல் தரநிலைகள் (IAS) என்றே அறியப்படுகின்றன. IAS ஆனது 1973 மாற்றும் 2001 ஆண்டுகளுக்கு இடையில் சர்வதேச கணக்கியல் தரநிலைகள் வாரியக் குழுவினால் (IASC) வெளியிடப்பட்டன. 2001 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 அன்று புதிய IASB சர்வதேச கணக்கியல் தரநிலைகளை அமைக்கும் பொறுப்பினை IASC இடமிருந்து ஏற்றது. அதன் முதல் கூட்டத்தில் புதிய வாரியம் தற்போதிருக்கும் IAS மற்றும் SICகளை ஏற்றுக்கொண்டது. IASB தொடர்ந்து தரநிலைகளை உருவாக்கியது, அவை புதிய தரநிலை IFRS என்றழைக்கப்பட்டன.

IFRS இன் கட்டமைப்பு[தொகு]

IFRS தரநிலைகளின் தொகுப்பை "செயல்முறைக்கொள்கை அடிப்படையிலான" தரநிலைகளை கவனதிற்கொண்டு அதில் விரிவான விதிகளையும் குறிப்பிட்ட நடத்துமுறைகளையும் நிறுவுகின்றனர்.

சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகள் உள்ளடக்கியவை:

 • சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகள் (IFRS) - 2001 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்ட தரநிலைகள்
 • சர்வதேச கணக்கியல் தரநிலைகள் (IAS) - 2001 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு வெளியிடப்பட்ட தரநிலைகள்
 • சர்வதேச நிதி அறிக்கை விளக்கங்கள் குழுவின் (IFRIC) மூலம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட விளக்கங்களின் வெளியீடு - 2001 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்டது
 • விளக்கங்கள் மேற்கொள்ளும் குழு (SIC) -2001 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு வெளியிடப்பட்டது

IFRS இன் அடிப்படைகளாக விளங்கும் கொள்கைகளைப் பற்றி விளக்கும் நிதி அறிக்கைகளின் பொருள்விளக்கம் மற்றும் விளக்கம் ஆகியவற்றுக்கான ஒரு பணிச்சட்டகமைப்பும் உள்ளது.

IAS 8 பத்தி 11

பத்தி 10 ல் விவரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டினை உருவாக்கும் போது, நிர்வாகமானது பின்வாரும் ஆதாரங்களைக் குறிப்பிடலாம் அல்லது கீழிறங்கும் வரிசையில் அவற்றின் பயன்பாட்டைக் கருதலாம்:

(அ) தரநிலைகள் மற்றும் விளக்கங்களின் தேவைகள் மற்றும் வழிகாட்டல் அது போன்ற அல்லது அது தொடர்பான விஷயங்களக் கையாளுதல்; மேலும்

(ஆ) சொத்துக்கள், பொறுப்புகள், வருமானம் மற்றும் செலவுகள் போன்ற பணிச்சட்டகமைப்பில் உள்ள அம்சங்களுக்கான வரையறைகள், அங்கீகாரம் மற்றும் அளவீட்டுக் கருத்துகள்'

பணிச்சட்டகமைப்பு[தொகு]

நிதி அறிக்கைகளை தயாரிக்கவும் அளிக்கவும் தேவையான பணிச்சட்டகமைப்பு IFRS ன் அடிப்படை கொள்கைகளைக் கூறுகிறது.

பணிச்சட்டகமைப்பின் பங்கு[தொகு]

IASB குறிக்கிறது:

ஒரு பரிமாற்றத்திற்கு தனிப்பட்ட முறையில் பொருத்தமுடைய தரநிலைகள் அல்லது விளக்கங்கள் இல்லாத போது, நிர்வாகமானது தொடர்புடைய மற்றும் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த தகவலை விளைவிக்கின்ற கணக்கியல் கொள்கையை உருவாக்குவதிலும் பயன்படுத்துவதிலும் தனது தீர்மானத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும். IAS 8.11 இன் படி நிர்வாகமானது, அந்த தீர்மானங்களை உருவாக்கும் போது, பணிச்சட்டகமைப்பில் உள்ள சொத்துக்கள், பொறுப்புகள், வருமானம் மற்றும் செலவுகளுக்கான வரையறைகள், அங்கீகார வரையறைகள் மற்றும் அளவீட்டு கருத்துகள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்வது அவசியமாக்குகிறது. பணிச்சட்டகமைப்பின் இந்த முக்கியத்துவத்தின் உயர்வு 2003 ன் IAS 8 ற்கான மறு ஆய்வில் சேர்க்கப்பட்டது .[3]

நிதி அறிக்கைகளின் நோக்கம்[தொகு]

பணிச்சட்டகமைப்பே கணக்கியல் தரநிலைகளின் அடிப்படையாகும். பணிச்சட்டகமைப்பானது நிதி அறிக்கைகளின் நோக்கம்,நிதி நிலையைப் பற்றிய தகவலை அளிப்பதும், ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி நிலையிலுள்ள செயல்பாடுகள் மற்றும் மாற்றங்களை பொருளாதார முடிவுகளை பல்வேறு தரப்பட்ட பயன்பாட்டாளர்கள் எடுக்க பயன்படும், மேலும் நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள் மற்றும் பொதுவாக பிறப் பொதுஜனங்கள் ஆகியோருக்கு தற்போதைய நிதி நிலைகள் பற்றி விவரம் கொடுக்கும்.

அடிப்படையிலுள்ள ஊகங்கள்[தொகு]

IFRS ரில் பயன்படுத்தப்படும் அடிப்படை ஊகங்கள்

 • தொகை ஏற்றம் - பரிமாற்றங்களின் விளைவுகள் மற்றும் பிற நிகழ்வுகள் நிகழுகையில் அடையாளம் காணப்படுகின்றன, பணமாக அல்லாமல் பெறுவதோ அல்லது கொடுப்பதோ ஆகும்.
 • நிகழ்கால கவனம் - நிதி நிலை அறிக்கைகள் நிறுவனம் தனது இயக்கத்தை எதிர் நோக்கத்தக்க எதிர்காலம் வரை தொடரும் எனும் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

நிதி அறிக்கைகளின் தர குணாம்சங்கள்[தொகு]

பணிச்சட்டகமைப்பானது, நிதி அறிக்கைகளின் தர குணாம்சங்கள் பற்றி விவரிக்கிறது, அது பின்வருவனவற்றைப் பெற்றுள்ளதாகக் கூறுகிறது

 • புரிந்துகொள்ளகூடிய தன்
 • பொருத்தம்
 • நம்பகத்தன்மை மற்றும்
 • ஒப்பிடக்கூடிய தன்மை
 • பொறுப்பேற்கும் தன்மை
 • நேரக்காப்பு

நிதி அறிக்கைகளின் கூறுகள்[தொகு]

ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி நிலைகள் முதன்மையாக கணக்குத் தாளில் கொடுக்கப்படும். கணக்குத் தாளின் கூறுகள் அல்லது நிதி நிலையை அளவிடும் கூறுகள் கீழ்வருவனவாகும்:

1. சொத்து : கடந்தக் கால நிகழ்வுகளின் விளைவாக ஓர் சொத்தென்பது நிறுவனத்தால் கட்டுபடுத்தப்படும் வளமாகும், மேலும் அந்நிறுவனத்திற்கு அதிலிருந்து எதிர்கால பொருளாதார நன்மைகள் கிடைக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2. பொறுப்பு: கடந்த கால நிகழ்வுகளிலிருந்து ஏற்பட்ட தற்கால கடன் பொறுப்பென்பதாகும். இதன் மூலம் செய்யப்படும் கடனடைப்பு நிறுவனத்தின் வளங்களிலிருந்து, அதாவது சொத்துக்களிலிருந்து வெளியேறுவது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

3. பங்கு: நிறுவனத்தின் அனைத்து கடன்களையும் கழித்தப் பிறகு சொத்துக்களிலுள்ள மீதமுள்ள நலன்களே பங்குகளாகும். பங்கு என்பது நிறுவனத்தின் உரிமையாளரின் பங்காகவும் அறியப்படும்.

நிறுவனத்தின் நிதிச் செயல்பாடு முதன்மையாகக் வருமான அறிக்கை அல்லது இலாப நஷ்டக் கணக்கில் கொடுக்கப்படும். வருமான அறிக்கையின் கூறுகள் அல்லது நிதி செயல்பாடுகளை அளக்கும் கூறுகள் பின்வருவனவாகும்:

4. வருவாய்கள்: கணக்கு இயக்கப்படும் காலத்தில் பங்கினை உள் வருவாய் அல்லது சொத்துக்களின் மதிப்புயர்வு அல்லது கடன் பொறுப்புக்களின் வீழ்ச்சி ஆகிய உருவத்தில் உயர்த்தக்கூடிய விளைவுகளைத் தரும் பொருளாதாரப் பயனுயர்வை வருவாய்கள் தருகின்றன. இருப்பினும், இதில் உரிமையாளர், பங்குதாரர் மற்றும் பங்கு முதலீட்டாளர்கள் போன்ற பங்கு முதலீடு மூலம் நிறுவனத்தில் கலந்துள்ளவர்கள் ஆகியோரது பங்களிப்புக்கள் உள்ளடங்கவில்லை.

5. செலவுகள்: ஒரு கணக்கு இயக்கப்படும் காலத்தில் வெளியேற்றத்தின் மூலம் குறைக்கப்படும் பொருளாதார பயன்கள் அல்லது சொத்துக்களின் மதிப்பு வீழ்ச்சி அல்லது ஆட்படுத்தப்பட்ட பொறுப்புகள் பங்கு மதிப்பு வீழ்ச்சியை விளைவிக்கின்றன.

நிதி அறிக்கைகளின் கூறுகளை அடையாளம் காணுதல்[தொகு]

நிதி அறிக்கைகளில் ஒரு இனம் அடையாளம் காணப்படும் போது:

 • ஒரு நிறுவனத்தினுள்ளும் வெளியேயும் நிகழக்கூடிய எதிர்காலப் பொருளாதாரப் பயன்கள்
 • ஒரு இனம் செலவு அல்லது மதிப்போடு இருக்கையில் நம்பகத்தன்மையோடு அளவிடப்படும்
 • நிதியியல் நிலைத்ததன்மை

நிதியியல் அறிக்கை கூறுகளின் அளவீடு[தொகு]

பாரா. 99. நிதித் தொகையை நிர்ணயிக்கும் வழிமுறையே அளவீடு என்பதாகும். அதில் நிதி அறிக்கைகளின் கூறுகள் அடையாளம் காணப்பட்டு, கணக்குத் தாளில் அல்லது வருவாய் அறிக்கையிலோ சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். இது அளவீட்டின் குறிப்பிட்ட அடிப்படைகளை தேர்ந்தெடுப்பதை உள்ளடக்கியது.

பாரா. 100. நிதி அறிக்கைகளில் பலவிதமான வேறுபாடுகளுடைய அளவீட்டுத் தளங்கள் வித்தியாசமான படிநிலைகளில் மற்றும் பல்வேறு இணைப்புகளிலும் கையாளப்படுகிறது. அவை கீழ்க்கண்டவற்றை உள்ளடக்கியதாக உள்ளன:

(அ) வரலாற்றுச் செலவு. சொத்துக்கள் பண மதிப்பிலோ அல்லது பணத்திற்கு ஈடாகக் கொடுக்கப்பட்டதையோ அல்லது அவற்றை கைக்கொண்டப்போது கொடுக்க கருதப்பட்ட நியாய விலையிலோ பதிவு செய்யப்படுகின்றன. பொறுப்புகள் கடனுக்கு மாற்றாக பெறப்பட்ட ஊதியத்திற்கு இணையாக பதிவு செய்யப்படுகின்றன, அல்லது சில சூழ்நிலைகளில் (எ.கா. வருமான வரி), சாதாரண வியாபாரச் சூழல்களில் தொகையளவிலேயே அல்லது பணத்திற்கிணையானவற்றிலோ பொறுப்பினை திருப்தியளிக்கும் விதத்தில் கொடுக்கப்படும்படி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

(b) நடைமுறைச் செலவு. சொத்துக்கள் பணத் தொகையாகவோ அல்லது பணத்திற்கு இணையானவற்றிலோ பெறப்படும் அதே அல்லது இணையான சொத்து தற்போது கைக்கொள்ளப்படும் எனில். பொறுப்புகள் தள்ளுபடிகளற்ற பணத்தொகைக்கோ அல்லது பணத்திற்கு இணையானவற்றிலோ பெறப்பட்டு தற்போதைய கடனைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்தப்படும்.

(c) கிடைக்கப் பெறக்கூடிய (கடனடைப்பு) மதிப்பு. சொத்துக்கள் பணத்தொகையிலோ அல்லது அதற்கிணையாகவோ பெறப்படுகின்றன, அவை சொத்தை முறையான செயல்பாட்டில் விற்பனை செய்வதன் மூலம் பெறப்படுகின்றன. பொறுப்புகள் கடன் மதிப்புகளில் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன;அதாவது, தள்ளுபடியற்ற பணத் தொகைகள் அல்லது பணத்திற்கு இணையானவை சாதாரண வியாபாரச் சூழல்களில் பொறுப்புகளை திருப்தியேற்படுத்தும் முறையில் அளிக்கப்படும்படி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

(d) தற்போதைய மதிப்பு. சொத்துக்கள் தற்போதைய தள்ளுபடி மதிப்பிலுள்ள எதிர்கால நிகர பண உள்வரவுகளை சாதாரண வியாபாரச் சூழல்களில் அந்த இனமானது ஏற்படுத்திக் கொடுக்க எதிர்பார்க்கப்படுவதாகும். பொறுப்புகள் எதிர்கால நிகர பண வெளியேற்றம் தற்போதைய தள்ளுபடி மதிப்பில் செய்யப்படுவது, சாதாரண வியாபாரச் சூழல்களில் பொறுப்புக்களை தீர்க்கத் தேவையான எதிர்பார்ப்புகளாகும்.

பாரா. 101. வரலாற்று செலவே அதிகப் பொதுவாக நிறுவனங்களால் அவர்களது நிதி அறிக்கைகளை தயாரிக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட அளவீட்டு அடிப்படையாகும். இது வழக்கமாக பிற அளவீட்டு அடிப்படைகளுடன் இணைக்கப்படுகிறது. ஒரு உதாரணத்திற்கு, பட்டியல்கள் வழக்கமாக குறைவான செலவிலும் நிகர கொடுக்கப்பெறக்கூடிய மதிப்பிலும் கொடுக்கப்படுகின்றன, சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பங்குகள் சந்தை மதிப்பில் கொடுக்கப்படலாம் மற்றும் பென்ஷன் பொறுப்புகள் அவற்றின் தற்போதைய மதிப்பிலும் கொடுக்கப்படுகின்றன. மென்மேலும், சில நிறுவனங்கள் தற்போதைய செலவு அடிப்படையை வரலாற்று செலவு கணக்கியல் முறைமைகளின் இயலாமைக்கு பதிலியாக பயன்படுத்துகின்றன, இது பணமற்ற சொத்துக்களின் மாறும் விலைகளின் விளைவுகளுடன் பரிவர்த்தனை புரிவதற்காகும்.[4]

மூலதன மற்றும் மூலதனப் பராமரிப்பு கருத்துப்படிவங்கள்[தொகு]

[5]

மூலதன கருத்துப்படிவங்கள்[தொகு]

பாரா. 102. ஒரு மூலதன நிதிக் கருத்துப்படிவம் பெரும்பாலான நிறுவனங்களால் நிதி அறிக்கைகளை தயாரிப்பதில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. மூலதனத்தின் நிதி கருத்துப்படிவத்தின் கீழ், முதலீடு செய்யப்பட்ட பணம் அல்லது முதலீடு செய்யப்பட்ட வாங்கும் சக்தி, மூலதனம் நிகர சொத்துக்களையோ அல்லது நிறுவனத்தின் பங்கையோ ஒரேபொருளைக் கொண்டதாக இருக்கும். மூலதனம் ஒரு பொருளாகவுள்ள கருத்துப்படிவத்தின் கீழ், இயக்கத் திறமை போன்றவை, மூலதனம் நிறுவனம் சார்ந்துள்ளது பலனளிக்கக் கூடிய திறன்வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது, எடுத்துக் காட்டாக, ஒவ்வொரு நாளும் உற்பத்திச் செய்யப்படும் அலகுகள்.

பாரா. 103. ஒரு நிறுவனத்தால பொருத்தமான மூலதன கருத்துப்படிவத்தை தேர்ந்தெடுப்பது நிதி அறிக்கைககளை பயன்படுத்துபவர்களின் தேவைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஆகையால், ஒரு நிதி மூலதன கருத்துப்படிவம் நிதி அறிக்கையினை பயன்படுத்துபவர்கள் முதன்மையாக சாதாரண முறையில் முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தின் பராமரிப்பு பற்றிய கவலைகளை கொள்ளும்போதோ அல்லது முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தின் வாங்கும் சக்தியைப் பற்றியோ இருக்கும் எனில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட வேண்டும். எனினும், பயன்பாட்டாளர்களின் முக்கிய கவலை நிறுவனத்தை இயக்கும் திறன் பற்றியது எனில், ஒரு மூலதனக் கருத்துருவப் பொருள் பயன்படுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கருத்துபடிவம் குறிப்பிடுவது இலாபத்தை தீர்மானிக்க இலக்கை எட்டுவது, கருத்துபடிவத்தை இயக்கபூர்வமாக்குவதில் சில அளவீட்டு சிரமங்கள் இருந்தாலும் கூட.[4]

மூலதன பராமரிப்பு கருத்துப்படிமங்களும் இலாபத்தின் தீர்மானிப்பும்[தொகு]

பாரா. 104. மூலதனத்தின் கருத்துப்படிமங்கள் பாரா 102 லிலுள்ளது பின்வரும் மூலதன பராமரிப்பு கருத்துபடிவங்களுக்கு எழுச்சிக் கொடுக்கிறது:

(அ) நிதி மூலதன பராமரிப்பு. இக்கருத்துப்படிமத்தின் கீழ் இலாபம் பெறப்படுவது எப்போது எனில், நிதித் தொகை (அல்லது பணம்) இக்காலகட்டத்தில் நிறுவன உரிமையாளர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டதும், அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டதும் கழிக்கப்பட்ட பிறகு, நிகர சொத்துக்களின் இறுதி காலத்தில் இருப்பது, காலத்தின் துவக்கத்தில் நிதித் தொகையை (அல்லது பணம்) விட அதிகமிருந்தால் மட்டுமே கிடைப்பதாகும். நிதி மூலதன பராமரிப்பு பெயரளவிலுள்ள பண அலகுகள் அல்லது நிலையான வாங்கும் சக்தி அலகுகள் ஆகியவற்றில் அளவீடு செய்யப்படலாம்.

(b) பொருள் மூலதனப் பராமரிப்பு. இக்கருத்துபடிமத்தின் கீழ் இலாபம் அடையப்படுவது எப்போதெனில் நிறுவனத்தின் (அல்லது வளங்கள் அல்லது அத்தகைய திறனை சாதிக்கக்கூடிய அளவிற்கான நிதி) இயல்பான உற்பத்தித் திறன் இக்காலகட்டத்தில் உரிமையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மற்றும் பெறப்பட்டனவற்றை கழித்தப் பிறகு (அல்லது இயக்கத் திறன்) காலத்தின் இறுதியில் இருப்பது துவக்க காலத்தில் இருந்த இயல்பான உற்பத்தித் திறனை விட அதிகரிக்கும் போதாகும்.

பாரா. 105. மூலதன பராமரிப்பு கருத்துபடிமம் என்பது ஒரு நிறுவனம் அது பராமரிக்க விரும்பும் மூலதனத்தை எவ்வாறு விவரிக்கிறது என்பதுடன் தொடர்புடையது. அது மூலதன கருத்துபடிவங்களுக்கும் இலாப கருத்துபடிமங்களுக்கும் இணைப்பை அளிக்கிறது ஏனெனில் அது இலாபம் அளவீடு செய்யப்படும் குறிப்புப் புள்ளியை அளிக்கிறது;அது ஒரு முன்தேவையாக ஒரு நிறுவனத்தின் மூலதனத்தின் மீதான திருப்பம் மற்றும் மூலதன திருப்பம் ஆகியவற்றிற்கிடையேயான தனிச் சிறப்பைக் காட்டுகிறது;மூலதனத்தை பராமரிக்கத் தேவையான அதிகப்படியான சொத்துக்களின் உள்வருகை இலாபமாக கருதப்படலாம் மேலும் அதனால் மூலதனம் மீதான திருப்பமாகக் கருதப்படலாம். ஆகையால், இலாபம் செலவுகளுக்குப் பிறகு மீதும் தொகையாக வருமானத்திலிருந்து (இதில் மூலதன பராமரிப்பு அனுசரிப்பு எங்கெல்லாம் பொருந்துகிறதோ அதையெல்லாம் உள்ளடக்கியது)கழிக்கப்படுகிறது. செலவுகள் வருமானத்தைக் கடக்குமெனில் மீதமுள்ளத் தொகை நட்டமாகும்.

பாரா. 106. பொருள் மூலதன பராமரிப்பு கருத்துப்படிமத்திற்கு தற்போதைய செலவு அடிப்படை அளவீடாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. நிதி மூலதன பராமரிப்பு கருத்துப்படிமம், இருப்பினும், குறிப்பிட்ட அளவீட்டு அடிப்படையைப் பயன்படுத்துதல் தேவையற்றது. இக்கருத்துபடிமத்தின் கீழான அடிப்படையை தேர்வுச் செய்வது, நிறுவனம் நிதி மூலதனத்தைப் பராமரிக்க முயலும் வகையைச் சார்ந்ததாகும்.

பாரா. 107. இரு மூலதன பராமரிப்பு கருத்துபடிமங்களின் இடையிலான முதன்மையான வேறுபாடு நிறுவனத்தின் சொத்து மற்றும் பொறுப்புக்களின் விலை மாற்றங்களின் விளைவுகளை நடத்தும் முறையிலுள்ளது. பொதுவான வரையறைகளில் கூறினால்,ஒரு நிறுவனம் காலத்தின் இறுதியில் அதிகமாக வைத்திருந்தது துவக்கக் காலத்தில் இருந்ததை விட என்றால் அது அதன் மூலதனத்தைப் பராமரித்ததுப் போன்றது. துவக்க காலத்தை விட மூலதனத்தை பராமரிக்கத் தேவையானவற்றை விட மேலதிகமாக இருக்கும் தொகையே இலாபமாகும்.

பாரா. 108. நிதி மூலதன பராமரிப்பு கருத்துபடிமங்களின் கீழ் மூலதனம் சாதாரண பண அலகுகள் வரையறையில் விவரிக்கப்பட்டது, காலப்போக்கில் சாதாரண பண மூலதனத்தின் உயர்வை இலாபம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. ஆக, காலப்போக்கில் சொத்துக்களின் விலையுயர்வு, மரபுரீதியாக பங்கு இலாபங்கள் என குறிக்கப்படுவன, கோட்பாட்டு ரீதியாக இலாபங்களே. நிதி மூலதன பராமரிப்பு கருத்துபடிமங்கள் நிலையான வாங்கும் சக்தியின் அலகுகளில் விவரிக்கப்படும்போது, இலாபம் காலப்போக்கில் முதலீட்டு வாங்கும் சக்தியில் ஏற்படும் அதிகரிப்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. ஆக, சொத்துக்களின் அப்பகுதியளவு மட்டுமான விலை அதிகரிப்பு பொதுவான விலை அளவுகளை கடப்பதுவே இலாபம் என்பதாகும். மீதமுள்ள அதிகரிப்பு மூலதன பராமரிப்பு அனுசரிப்பு என நடத்தப்படும் , ஆகையால், மேலும் பங்கின் பகுதியாக இருக்கும்.

பாரா. 109. பொருள் மூலதன பராமரிப்பு கருத்துபடிமங்களின் கீழ் இலாபம் பொருள் உற்பத்தித் திறன் வரையறையில் விவரிக்கப்படும் போது, இலாபம் காலப்போக்கில் அம்மூலதனத்தின் உயர்வை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. நிறுவனத்தின் சொத்துக்களையும் பொறுப்புக்களையும் பாதிக்கும் எல்லா விலை மாற்றங்களும் நிறுவனத்தின் பொருள் உற்பத்தித் திறனின் அளவீட்டு மாற்றமாக பார்க்கப்படும், எனவே அவைகள் மூலதன பராமரிப்பு அனுசரிப்புகள் பங்கின் பகுதியாக இருப்பதும், இலாபத்தின் பகுதியாக அல்லாமல் நடத்தப்படுகின்றன.

பாரா. 110. அளவீட்டு அடிப்படைகளின் தேர்வும் மூலதன பராமரிப்பு கருத்துபடிமங்களும் நிதி அறிக்கைகளின் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் கணக்கியல் மாதிரியை தீர்மானிக்கும். வெவ்வேறு கணக்கியல் மாதிரிகள் வெவ்வேறு அளவுகளில் பொருத்தமும் நம்பகத்தன்மையும் வெளிக்காட்டுகின்றன மேலும், மற்ற பகுதிகளில் இருப்பது போல், நிர்வாகம் பொருத்தத்திற்கும் நம்பகத்தன்மைக்கும் இடையே சம பலத்தை காண வேண்டும். இந்தப் பணிச் சட்டம் விரிவான கணக்கியல் மாதிரிகளுக்கு பொருத்தமுடையது மேலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரியின் கீழ் கட்டப்பட்ட நிதி அறிக்கைகளின் தயாரிப்பு மற்றும் அளிப்பு கொடுக்கிறது. தற்போதைய காலத்தில், IASC வாரியத்தின் நோக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதிரியை தவிர்க்கவியலாத சூழ்நிலைகளைத் தவிர பரிந்துரைப்பதல்ல, அதி பணவீக்கப் பொருளாதாரத்தின் நாணயத்தில் அறிக்கைத் தரும் நிறுவனங்களைப் போல. இந் நோக்கம், இருப்பினும், உலக வளர்ச்சியின் பிரதிபலிப்பில் மறுப் பார்வை செய்யப்படும்.[4]

IFRS இன் தேவைகள்[தொகு]

IFRS இன் நிதி அறிக்கைகள் கொண்டிருப்பவை (IAS1.8)

 • ஒரு நிதி நிலையின் அறிக்கை
 • ஒரு தொகுக்கப்பட்ட வருமான அறிக்கை
 • ஒரு பங்கு மாறுதல்கள் அறிக்கை(SOCE) அல்லது ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட வருமான அல்லது செலவு அறிக்கை("SORIE")
 • ஒரு பண புழக்க அறிக்கைஅல்லது பணப் புழக்கங்களின் அறிக்கை
 • பங்கு வரைவுத் தாள்கள், குறிப்பிடத்தக்க கணக்கியல் கொள்கைகள் சுருக்கத்தை உள்ளடக்கியது

முன்னர் அளிக்கப்பட்ட அறிக்கை காலகட்டத்துடனான ஒப்பீட்டு தகவல் கொடுக்கப்படுகிறது (IAS 1.36). ஒரு நிறுவனம் IFRS கணக்கை முதல் முறையாக தயாரிக்கும் போது IFRS க்கு முழுமையாக தற்போதைய மற்றும் ஒப்பீட்டு காலகட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அங்கு இடைக்காலத்திற்குரிய விலக்குகள் இருப்பினும் (IFRS1.7).

2007 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 6 அன்று, IASB ஒரு மறு ஆய்வுக்குட்படுத்திய IAS 1 நிதி அறிக்கைகளை வெளியிட்டது. முன்னிலிருந்த வடிவத்திலிருந்து பெற்ற முக்கிய மாறுதல்கள் ஒரு நிறுவனத்திற்கு கட்டாயமாகத் தேவைப்படுபவை:

 • பங்கில் ஏற்படும் அனைத்து உரிமையாளர் அல்லாத மாற்றங்களை அளிக்க (அதாவது, 'தொகுக்கப்பட்ட வருமானம்') ஒன்று ஒற்றை தொகுக்கப்பட்ட வருமான அல்லது இரு அறிக்கைகளில் (ஒரு தனித்த வருமான அறிக்கை மற்றும் ஒரு தொகுக்கப்பட்ட வருமான அறிக்கை). பங்கு மாற்றங்களின் அறிக்கையில் தொகுக்கப்பட்ட வருமான ஆக்கக்கூறுகள் அளிக்கப்படாமலுமிருக்கலாம்.
 • (கணக்குத் தாள்) நிறுவனம் கணக்கிற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது ஒரு முழுமையாக தயாரிக்கப்பெற்ற நிதி அறிக்கையில் முன்காலத்திய ஒப்பீட்டளவிலானது போன்ற நிதி நிலை அறிக்கை ஒன்றை அளிக்கவும்
 • 'கணக்குத் தாள்' 'நிதி நிலை அறிக்கை'யானதாக மாறும்
 • 'வருமான அறிக்கை' 'தொகுக்கப்பட்ட வருமான அறிக்கை'யாக மாறும்
 • 'பண புழக்க அறிக்கை' 'பண புழக்கங்களின் அறிக்கை'யாக மாறும்.

மறு ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட IAS 1தானது 1 ஜனவரி 2009 அன்றோ அதற்குப் பிறகோ துவங்கும் வருட காலத்திற்கு பயனளிக்கும். முன்கூட்டிய மேற்கொள்ளல் அனுமதிக்கத்தக்கது.

IASB யின் தற்போதைய செயல்முறைத் திட்டங்கள்[தொகு]

IASB நடப்பிலிருக்கும் செயல்முறைத் திட்டங்களைப் பற்றிய வேலைத் திட்டத்தை பதிப்பிக்க முன் நடவடிக்கை எடுக்கிறது[6]. அதன் பெரும்பாலான பணிகள் US GAAP உடன் குவிக்கப்படுவதை நோக்கியதாகும்.

IFRS ஐ ஏற்றல்[தொகு]

IFRS உலகின் பலப் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவற்றில் உள்ளடங்கியவை ஐரோப்பிய யூனியன், ஹாங்காங், ஆஸ்திரேலியா, மலேசியா, பாகிஸ்தான், GCC நாடுகள், ரஷ்யா, தென் ஆப்பிரிக்கா, சிங்கப்பூர் மற்றும் துருக்கி. ஆகஸ்ட் 27, 2008 இல் 113 க்கும் மேற்பட்ட உலகைச் சுற்றிய நாடுகள், ஐரோப்பா உள்ளடங்கிய அனைத்தும், தற்போது தேவையுள்ளவை அல்லது IFRS அறிக்கையை அனுமதிக்கின்றன. ஏறக்குறைய அத்தகைய 85 நாடுகள் IFRS அறிக்கையை அனைத்து உள்ளூர், பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களுக்குத் தேவைப்படுகின்றது.[7]

தற்போதைய மேற்பார்வைக்கு காண்க IAS PLUS's list of all countries that have adopted IFRS.

ஆஸ்திரேலியா[தொகு]

ஆஸ்திரேலிய கணக்கியல் தரநிலைகள் வாரியம் (AASB) 'IFRS ஆஸ்திரேலியாவிற்கான இணை' (A-IFRS), IFRS தரநிலைகளை AASB 1-8 எனவும், IAS தரநிலைகளை AASB 101 - 141 எனவும் மதிப்பிடுகிறது. ஆஸ்திரேலியாவின் SIC மற்றும் IFRIC இணைகளின் விளக்கங்களும் பல 'உள்ளூர்' தரநிலைகள் மற்றும் விளக்கங்களுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய முறையான அறிவிப்புகள் அதற்கு முன்னரான ஆஸ்திரேலியாவின் பொதுவாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகளை 1 ஜனவரி 2005 அன்றைய அல்லது அதற்கு பிந்தைய வருடாந்திர அறிக்கைக் துவங்கும் காலங்களிலிருந்து மற்றியமைத்தது (அதாவது, 30 ஜூன் 2006 இல் முதல் அறிக்கை IFRS இணையான தரநிலைகளை ஜூன் வருட இறுதிக்கு தயாரித்தது). இந்த முடிவிற்கு, ஆஸ்திரேலியா, ஐரோப்பா மற்றும் ஒரு சில பிற நாடுகளுடன், IFRS ஐ உள்நாட்டுத் தேவைகளுக்கு மேற்கொள்ள முதலில் தொடங்கியவர்களில் ஒன்றாகும்.

AASB சில திருத்தங்களை IASB அறிவிப்புகளுக்கு A-IFRS உருவாக்கும்போது செய்தது, இருப்பினும் இவை பொதுவாக IFRS இன் கீழிருந்த ஓர் வாய்ப்பினை நீக்கும் விளைவை வைத்திருக்கும், IFRS ஐ ஆஸ்திரேலிய நிறுவனங்களுக்காக பிறழ்வுகள் செய்வதை விட , இலாப நோக்கமற்ற நிறுவனங்களுக்குத் தேவையானவற்றை அமல்படுத்துவது அல்லது கூடுதலான செய்தி வெளிப்படுத்துதலை அறிமுகப்படுத்துகிறது. அதற்கிணங்க, இலாபமீட்டும் நிறுவனங்கள் A-IFRS க்கு உடன்பட்டு நிதி அறிக்கைகளை தயாரிக்கின்றவை IFRS க்கு கட்டுப்பட்டு பதிவு செய்யப்படாத அறிக்கையினை உருவாக்க முடியும்.

AASB தொடர்ந்து IASB செய்யும் மாற்றங்களை உள்ளூர் முன் அறிவிப்புகளாக பிரதிபலிக்கச் செய்கிறது. அதனுடன் சேர்த்து, சமீப வருடங்களில், AASB 'திருத்தப்பட்ட தரநிலைகள்' என்றழைக்கப்பட்டவற்றை IFRS நூலில் உள்ளூர் கலைச்சொற்கள் வேறுபாடுகளுக்காக துவக்கத்தில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை மீட்டெடுப்புச் செய்து, வாய்ப்புக்களை மறுபடியும் அமர்த்தவும் சில ஆஸ்திரேலியாவிற்குரிய வெளிப்படுத்தப்பட்டவற்றை நீக்கவும் வெளியிட்டது. ஆஸ்திரேலியாவிற்கு ஒரு சில குரல்கள் IFRS ஐ 'ஆஸ்திரேலியமயமாக்காமல்' அவற்றை எளிமையாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படியும் மேலும் இது AASB தானாகவே ஆஸ்திரேலியாவில் IFRS ஐ மேற்கொள்ள மாற்றுவழிகளைக் கண்டறியும் விளைவினை ஏற்படுத்தியது.

கனடா[தொகு]

IFRS இன் பயன்பாடு கனடாவின் இலாபம் ஈட்டும் பொது கணக்கு பொறுப்புள்ள நிதி நிலைக்காலங்கள் ஜனவரி 1, 2011அன்று அல்லது அதற்குப் பின்னர் துவங்கும் நிறுவனங்களுக்காகத் தேவைப்படுகிறது. இதில் பொது நிறுவனங்கள் மற்றும் இதர "இலாப நோக்கமுடைய நிறுவனங்கள் எவை பெரிய அல்லது வேறுபட்ட பங்குதாரர்கள் குழுக்களுக்கு பொறுப்பானவையோ" உள்ளடக்கியவை.[8]

ஐரோப்பிய ஒன்றியம்[தொகு]

2005 லிருந்து அனைத்து பதிவுச் செய்யப்பட்ட ஐரோப்பிய ஒன்றிய நிறுவனங்கள் IFRS ஐ பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது.

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்பட, தரநிலைகள் கணக்கியல் கட்டுப்பாட்டுக் குழு (ARC), உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகளை உள்ளடக்கியது மேலும் ஐரோப்பிய நிதி அறிக்கை ஆலோசனைக் குழு என அறியப்படும் கணக்கியல் நிபுணர்களால் ஆலோசனை வழங்கப்படுகிறது. விளைவாக IFRS ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் பொருத்தப்பட்டது மற்ற இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுவதிலிருந்து வேறுபட்டிருக்கலாம்.

தரநிலை IAS 39 இன் பகுதிகள்: நிதிப் பத்திரங்கள்: அங்கீகாரம் மற்றும் அளவீடு ARC யால் உண்மையில் அனுமதிக்கப்படவில்லை. IASB ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இணைந்து ஹெட்ஜ் அக்கவுண்டிங்கின் மீதமுள்ள முரண்பாட்டை நீக்க ஒப்புக்கொள்ளத்தக்க வழிமுறையைக் காணப் பணிபுரிகிறது.

ரஷ்யா[தொகு]

ரஷ்ய அரசு 1998 லிருந்து தனதுதேசிய கணக்கியல் தரநிலைகளை IFRS உடன் இயைந்துச் செல்ல ஓர் திட்டத்தை அமல்படுத்தி வருகிறது. அதிலிருந்து இருபது புதிய கணக்கியல் தரநிலைகள் ரஷ்யக் கூட்டமைப்பின் நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்டதன்படி IFRS கணக்கியல் முறைமைகளுடன் ஒத்து ஒழுங்குபடுத்த வெளியிடப்பட்டது. இம் முயற்சிகள் இருந்த போதிலும் தேசிய கணக்கியல் தரநிலைகள் மற்றும் IFRS இடையேயான முக்கிய வேறுபாடுகள் நிலைத்திருந்தன. 2004 லிருந்து அனைத்து வணிக வங்கிகளும் சட்டப்படி நிதி அறிக்கைகளை தேசிய கணக்கியல் தரநிலைகள் மற்றும் IFRS இன் அடிப்படையில் தயாரிக்க கடமைப்பட்டன. IFRS க்கு முழுமையாக மாறுவதென்பது தாமதிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 2011 ல் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

துருக்கி[தொகு]

2006 ஆம் ஆண்டு துருக்கிய கணக்கியல் தரநிலைகள் வாரியம் IFRS ஐ துருக்கியில் மொழிமாற்றியது. 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் துருக்கி நிறுவனங்கள் இஸ்தான்புல் பங்கு வர்த்தகத்தில் பதியப்பட்டவை IFRS அறிக்கைகளை தயாரிக்க வேண்டப்பட்டன.

ஹாங்காங்[தொகு]

2005 ஆம் ஆண்டின் துவக்கத்தில், ஹாங்காங் நிதி அறிக்கை தரநிலைகள் (HKFRS) சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகளை ஒத்திருந்தன. ஹாங்காங் பல முன்னாள் IAS களை ஹாங்காங் தரநிலைகளாக மேற்கொண்டிருந்தாலும், IAS 32 மற்றும் IAS 39 உள்ளிட்ட சிலவற்றை மேற்கொள்ளவில்லை. டிசம்பர் 2003 முன்னேற்றங்களின் அனைத்தும் மேலும் புதிய மற்றும் மறுபார்வை செய்யப்பட்ட IFRS 2004 மற்றும் 2005 ல் வெளியிடப்பட்டது 2005 ன் துவக்கத்தில் ஹாங்காங்கில் அமல்படுத்தப்படும்.

ஹாங்காங் நிதி அறிக்கை தரநிலைகள் அமல்படுத்தல்: 2005 ற்கான (ஆகஸ்ட் 2005) ஒவ்வொரு தரநிலை மற்றும் விளக்கத்தின் சுருக்கத்தை முன்னிலைப்படுத்தலின் சவால், ஹாங்காங்கில் கணக்கியலில் அது ஏற்படுத்தும் முக்கிய மாற்றங்கள், அவற்றின் மேற்கொள்ளுதலின் மிகக் குறிப்பான பாதிப்புகள், மேலும் தொடர்புடைய எதிர்பார்க்கப்பட்ட எதிர்கால முன்னேற்றங்கள் ஆகியவையாகும். அங்கொரு ஹாங்காங் தரநிலை மற்றும் பல ஹாங்காங் விளக்கங்கள் IFRSற்கு சரிநேராக இல்லை. அதனுடனும் கூட பல சிறிய சொற் வேறுபாடுகள் HKFRS மற்றும் IFRS இடையே உள்ளன.[9][9]

சிங்கப்பூர்[தொகு]

சிங்கப்பூரில் தரநிலையை கணக்கு தரநிலைக் குழு (ASC) அமைக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுள்ளது. சிங்கப்பூர், IFRSற்கு இணங்க நெருக்கமாக அதன் நிதி அறிக்கை தரநிலைகளின் மாதிரிகளை சிங்கப்பூரின் சூழ்நிலைக்கேற்ப பொருத்தமான மாற்றங்களுடன் அமைத்துக் கொள்கிறது. ஒரு தரநிலை சட்டமாக்கப்படுவதற்கு முன், IASB உடனான ஆலோசனைகள் மிக முக்கிய செயல்முறைகளின் தொடர்ச்சியை உறுதியாக்க செய்யப்படுகிறது.[10]

அமெரிக்காவும் US GAAPவுடனான கூடுகையும்[தொகு]

2002 நார்வாக்,கோனெடிகட், நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் IASB மற்றும் அமெரிக்க நிதி கணக்கியல் தரநிலைகள் வாரியம் (FASB) அவர்களின் செயல் திட்டத்தை IFRS மற்றும் US GAAP (நார்வாக் ஒப்பந்தம்) இடையேயான வேறுபாடுகளை குறைப்பதை நோக்கி அமைத்துக்கொள்ள ஒப்புக்கொண்டது. 2006 பிப்ரவரியில் FASB மற்றும் IASB புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை இரு அமைப்புகளும் 2008 இல் கூடுகை வெற்றிகரமாக்க விரும்பும் விவாதத் தலைப்பையும் உள்ளடக்கியதாகும்.

அமெரிக்க பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட அமெரிக்க நிறுவனங்கள் US GAAP க்கு இணங்க நிதி அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 2007 வரை, அந்நிய தனியார் வெளியீட்டாளர்கள் நிதி அறிக்கைகளை (அ) US GAAP கீழ் அல்லது (ஆ) உள்ளூர் கணக்கியல் கோட்பாடுகள் அல்லது IFRS ஐ முரண்பாடுகள் நீக்கப்பட்ட அடிக்குறிப்புகளுடனான உள்ளூர் கோட்பாடுகள் அல்லது IFRS லிருந்து US GAAP க்கு இணங்கவோ தயாரித்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த முரண்பாடு நீக்க நடவடிக்கை அமெரிக்க மற்றும் மற்றொரு நாட்டிலும் பங்கு பரிவர்த்தனை ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் மீது கூடுதல் செலவைச் சுமத்தியது. 2008 லிருந்து, அந்நிய தனியார் வெளியீட்டாளர்கள் கூடுதலாக நிதி அறிக்கைகளை IASB ஆல் US GAAP க்கு சமரசமற்ற தன்மையுடன் வெளியிடப்பட்ட IFRS உடன் தாக்கல் செய்ய அனுமதித்தது.[11] அமெரிக்க நிறுவனங்களிடையே வெளிப்படையான பார்வையொன்று SEC அவர்களை அனுமதிக்கச் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கும் மேலும் எதிர்கால மற்றும் வளர்ந்து வரும் அச் சூழலை ஏற்றுக்கொள்ளவும் நெருங்கிய எதிர்காலத்தில் IFRS ஐ கண்ட்ரோலர்ஸ் லீடர்ஷிப் ரவுண்டேபிள் சர்வே டேட்டா விற்கு இணங்க பயன்படுத்தவும் வேண்டச் செய்யும்.[12]

ஆகஸ்ட் 2008 இல், SEC ஒரு அட்டவணையை அறிவித்து அதன்படி சில நிறுவனங்களை 2010 ஆம் ஆண்டுக்குள் IFRS இன் கீழ் அறிக்கையளிக்க அனுமதிக்கவும் மற்றும் அனைத்து நிறுவனங்களையும் 2014 வாக்கில் அளிக்கவும் வேண்டியது.[13]

SEC 220 க்கும் மேற்பட்ட கருத்துரை கடிதங்களை அதன் அட்டவணை மீது பல்வேறு வகைப்பட்ட உறுப்புகளின் குழுகளிடமிருந்து பெற்றது. சில முக்கிய கருத்துக்கள் கீழே உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன: இறுதி இலக்கு உலகம் முழுமைக்குமான ஒற்றைப் பொருத்தமுள்ள உயர் தரமுடைய நிதி அறிக்கை தரநிலைகளை பயன்பாடாக இருக்க வேண்டும். பெரும்பாலான பதிலளித்தவர்களில் கூடுகை நடவடிக்கைகளை தொடர ஆதரவளித்தனர். பயனாளிகள் கோட்பாடுகள் அடிப்படையிலான கணக்கியல் பணிச்சட்டத்தை விரும்பினர் அது தொழில்முறையிலான தெளிவான மற்றும் வெளிப்படையான வர்த்தக நடவடிக்கையின் பொருளியல் அடிப்படையைப் பற்றிய வெளிப்பாடுகளுடன் இணைந்த வலுத்த மதிப்பீட்டினை பொருத்தியிருந்தது, அம்முடிவினை அடையக் காரணம் மற்றும் வர்த்தக நடவடிக்கைக்குத் தொடர்புடைய கணக்கியலையும் உள்ளடக்கியிருந்தது. IFRS ஐ ஏற்பதால் ஆகும் செலவின் எதிர்பார்ப்பு குறிப்பிடத்தகுந்தது ஆனால் ஏற்காமலிருப்பதால் ஆகும் செலவு எதிர்பார்ப்பு மென்மேலும் அமெரிக்க முதலீட்டு சந்தைகளுக்கு குறிப்பிடத்தகுந்தது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தெளிவான ஒப்புகை மற்றும் ஏற்புத் தேதி அது 2014,2015 அல்லது 2016 பற்றியதல்லாது தேவை, (அதாவது, ஒரு "உறுதிபடுத்தப்பட்ட தேதி") ஒரே ஒரு முந்தைய வருட ஒப்பீட்டிற்கு பரிந்துரைத்தல் [14]

மேரி ஷ்சாபிரோ, SEC தலைவர், SEC யின் முன்மொழியப்பட்ட விரிவான திட்டத்தின் சமீப நிலையினை ஜூலை 6, 2009 அன்றைய சர்வதேச கணக்கியல் தரநிலைகள் குழு நிறுவனத்தின் (IASCF) கூட்டத்தில் அளித்தார். SEC அனைத்து கருத்துரைக் கடிதங்கள் மீதான அதன் விரிவான அலசல்களைத் தொடரும் 2009 இன் இறுதியில் இந்த விஷயத்தில் மீண்டும் ஈடுபடுத்திக்கொள்ளும். [15]

இந்தியா[தொகு]

இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா (ICAI) IFRS இந்தியாவில் 1 ஏப்ரல், 2011 அன்று துவங்கும் அல்லது அதன் பிறகான காலத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளுக்கு கட்டாயமானது என அறிவித்தது. இது தற்போதிருக்கும் கணக்கியல் தரநிலைகளை IFRS க்கு ஏற்புடையதாக மாற்றியமைத்து செய்யப்படும்.

இந்திய மைய வங்கியான ரிசர்வ் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கிகளின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் IFRS க்கு ஒத்ததாக 1 ஏப்ரல், 2011 அன்றோ அல்லது அதன் பிறகோ இருக்கத் தேவை எனக் கூறியது.

ஜப்பான்[தொகு]

ஜப்பானின் கணக்கியல் தரநிலைகள் வாரியம் தற்போதைய JP-GAAP மற்றும் IFRS இடையிலான முரண்பாடுகளை 2011 வாக்கில் மாற்ற ஒப்புக் கொண்டது. [16]

IFRS அறிக்கைகளின் முழு ஏட்டின் வலையிணைப்புகளுடனானப் பட்டியில்[தொகு]

கீழ்க்கண்ட IFRS அறிக்கைகள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன:

முழு ஏட்டு வலையிணைப்புகளுடனான விளக்கப்பட்டியல்[தொகு]

கூடுதல் வாசிப்பு[தொகு]

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. [1] பணிச்சட்டத்தின் முழு உரைகள்
 2. [2][தொடர்பிழந்த இணைப்பு] IFRS மற்றும் IAS சுருக்க்கங்கள்- ஆங்கிலம் (2009)
 3. டிலோய்ட்டெ டச்சே டோஹ்மாட்சு. "தி பிரேம்வொர்க் ஃபார் தி பிரிபரேஷன் அண்ட் ப்ரெசண்டெஷன் ஆஃப் பினான்ஷியல் ஸ்டேட்மட்ன்ஸ்".
 4. 4.0 4.1 4.2 [3] பணிச்சட்டத்தின் முழு உரை
 5. [4]
 6. IASB: "IASB வேலைத் திட்டம்" http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/IASB+Work+Plan.htm பரணிடப்பட்டது 2008-11-13 at the வந்தவழி இயந்திரம், Retrieved on 2007-04-19
 7. "SEC Proposes Roadmap Toward Global Accounting Standards to Help Investors Compare Financial Information More Easily". U.S. Securities and Exchange Commission. 2008-08-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-08-27.
 8. "AcSB Confirms Changeover Date to IFRSs". Canadian Institute of Chartered Accountants. 13 February 2008. Archived from the original on 7 செப்டம்பர் 2009. பார்க்கப்பட்ட நாள் 8 August 2009. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)
 9. 9.0 9.1 http://www.deloitte.com/dtt/research/0,1015,cid%253D91491,00.html[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 10. கணக்கியல் தரநிலைகளின் வழிமுறை http://www.ccdg.gov.sg/account.htm பரணிடப்பட்டது 2008-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம், ‘’ Retrieved on 2008-02-29
 11. http://www.sec.gov/rules/final/2008/33-8879fr.pdf
 12. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-03-20. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-12-04.
 13. Epstein, Keith (2008-08-28). "An SEC Timetable for Global Accounting Rules". BusinessWeek. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-08-28.
 14. http://www.sec.gov/comments/s7-27-08/s72708.shtml
 15. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2009-09-10. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-12-04.
 16. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-07-22. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-07-22.

புற இணைப்புகள்[தொகு]

IFRS அமலாக்கம் குறிப்பாக SAP தீர்வுகளை பயன்படுத்தி