கேப்ரியேல் தொகுப்பு முறை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
கேப்ரியேல் தொகுப்பு முறை
பெயர் மூலம் சிக்மண்ட் கேப்ரியேல்
வினையின் வகை பதிலீட்டு வினை
இனங்காட்டிகள்
கரிமவேதியியல் வலைவாசல் கேப்ரியேல்-தொகுப்பு
RSC சுட்டெண் RXNO:0000103

கேப்ரியேல் தொகுப்பு முறை (Gabriel synthesis) என்பது ஓரிணைய அல்கைல் ஆலைடுகளை ஓரிணைய அமீன்களாக மாற்றும் ஒரு வேதி வினையாகும். வழக்கமாக, இந்த வினையில் பொட்டாசியம் தாலிமைனடு பயன்படுத்தப்படுகிறது.[1][2][3]இந்த வினையானது, இந்த வினையை முதன் முதலில் தனது இணை ஆய்வாளர் ஜேம்ஸ் டார்ன்புஸ் உடன் இணைந்து உருவாக்கிய செருமானிய வேதியியலாளர் சிக்மண்ட் கேப்ரியேல் என்பவரின் பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது.[4]

கேப்ரியேல் சல்போனமைடுகள் மற்றும் இமைடுகள் ஆகியவற்றின் அல்கைலேற்றத்தையும் உள்ளடக்கி பின்னர், அமீன்களைப் பெறும் வகையில் ஏதுவாக பொதுமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.[5][6]

அம்மோனியாவின் அல்கைலேற்றத்தின் மூலம் அமீன்களைப் பெறும் முறையானது பெரும்பாலும் தெரிவுசெய்யப்படாததும், செயல்திறனற்றதுமான வழிமுறையாகும். கேப்ரியேல் முறையில், தாலிமைடு எதிரயனியானது H2N க்கான மாற்றாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வழக்கமான கேப்ரியேல் தொகுப்புமுறை[தொகு]

இந்த முறையில், சோடியம் தாலிமைடின் சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் உப்பானது ஓரிணைய அல்கைல் ஆலைடுடன் N-அல்கைலேற்றம் செய்யப்பட்டு தொடர்புடைய N-அல்கைல்தாலிமைடைத் தருகிறது.[7][8][9]

The Gabriel synthesis

அமில நீராற்பகுப்பின் காரணமாக ஓரிணைய அமீனானது அமீன் உப்பாக வெளியிடப்படுகிறது.[10] மாற்றாக, ஐதரசீனை உட்படுத்திய இங்-மான்ஸ்கே வழிமுறையைக் கொண்டும் இந்த செயல்முறை நிகழ்த்தப்படலாம். இந்த முறையானது ஓரிணைய அமீனுடன் தால்ஐதரசைடை வீழ்படிவாகத் தருகிறது. (C6H4(CO)2N2H2):

C6H4(CO)2NR + N2H4 → C6H4(CO)2N2H2 + RNH2

பொதுவாக கேப்ரியேல் தொகுப்பு முறை ஈரிணைய அல்கைல் ஆலைடுகளுடன் வினையைத் தரத் தவறுகிறது.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Sheehan, J. C.; Bolhofer, V. A. (1950). "An Improved Procedure for the Condensation of Potassium Phthalimide with Organic Halides". J. Am. Chem. Soc. 72 (6): 2786. doi:10.1021/ja01162a527. 
  2. Gibson, M.S.; Bradshaw, R.W. (1968). "The Gabriel Synthesis of Primary Amines". Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 7 (12): 919. doi:10.1002/anie.196809191. 
  3. Mitsunobu, O. Compr. Org. Synth. 1991, 6, 79–85. (Review)
  4. Gabriel, S. (1887). "Ueber eine Darstellung primärer Amine aus den entsprechenden Halogenverbindungen". Ber. 20: 2224. doi:10.1002/cber.18870200227. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k90711d/f133.chemindefer. 
  5. Hendrickson, J (1975). "New "Gabriel" syntheses of amines". Tetrahedron 31 (20): 2517. doi:10.1016/0040-4020(75)80263-8. 
  6. Ulf Ragnarsson; Leif Grehn (1991). "Novel Gabriel Reagents". Acc. Chem. Res. 24 (10): 285–289. doi:10.1021/ar00010a001. 
  7. T. O. Soine and M. R. Buchdahl "β-Bromoethylphthalimide" Org. Synth. 1952, volume 32, 18. எஆசு:10.15227/orgsyn.032.0018
  8. C. C. DeWitt "γ-Aminobutyric Acid" Org. Synth. 1937, volume 17, 4. எஆசு:10.15227/orgsyn.017.0004
  9. Richard H. F. Manske "Benzyl Phthalimide" Org. Synth. 1932, volume 12, 10. எஆசு:10.15227/orgsyn.012.0010
  10. Khan, M. N. (1995). "Kinetic Evidence for the Occurrence of a Stepwise Mechanism in the Hydrazinolysis of Phthalimide". J. Org. Chem. 60 (14): 4536. doi:10.1021/jo00119a035.