இயந்திரவியல் உட்பிரிவுகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இயந்திரவியலில் முக்கிய இரண்டு உட்பிரிவுகள் உள்ளன.

இயந்திரவியல் உட்பிரிவுகள்[தொகு]

1.நிலையியல் (statics)
2.இயங்கியல் (dynamics)
2.1.இயக்கவியல் (kinematics)
2.2. இயக்கவிசையியல் (kinetics)

பயன்பாடு சார்ந்த உட்பிரிவுகள்[தொகு]

மின் உற்பத்தி சார்ந்தவை[தொகு]

1.வெப்பவியல் (thermal engineering)
2.மின் உற்பத்தி பொறியியல் (power plant engineering)
3.அணுக்கரு பொறியியல் (nuclear engineering)

வடிவமைப்பு சார்ந்தவை[தொகு]

1.வடிவமைப்பு (design engineering)
2.உற்பத்தி சார்ந்தவை (manufacturing based)
2.1.தயாரிப்புக்கு முன்
2.2.தயாரிப்பு சார்ந்தவை (production based)
2.3.கண்காணிப்பு சார்ந்தவை (inspection based)
2.4.பூட்டல் சார்ந்தவை (assembly based)
2.5.சோதனை சார்ந்தவை (testing based)

மேலும் உட்பிரிவுகளுள்ளன.

வாகனம் சார்ந்தவை[தொகு]

1.தரையுந்து சார்ந்தவை (automobile based)
2.நீருந்து சார்ந்தவை (marine based)
3.வானுந்து சார்ந்தவை (air craft based)

மேலும் உட்பிரிவுகளுள்ளன.

இயங்கியல் சார்ந்தவை[தொகு]

1.திட இயங்கியல் (solid mechanics)
2.வெப்ப இயங்கியல் (thermodynamics)
2.1.வேதி இயங்கியல் (fluid dynamics)
2.2.வளி இயங்கியல் (gas dynamics)

சிறப்புப் பிரிவுகள்[தொகு]

1.போருந்து சார்ந்தவை (combat vehicles)
2.ஆயுதம் சார்ந்தவை (weapon division)

ஒருங்கல் பிரிவுகள்[தொகு]

ஒருங்கல் (convergence of technology)

1.இயந்திரணுவியல் (இயந்திரவியல் + மின்னணுவியல் + கட்டுப்பாட்டியல் + கருவிமயமாக்கல் + கணினியியல்)

(mechatronics = mechanics + electronics + control engineering + instrumentation + computer engineering).

2.கனிணி ஒருங்கல் பிரிவுகள்

2.1.கனிணி ஒருங்கிணை உற்பத்தி (CIM - computer integrated manufacturing)
2.1.1. கனிணிசார் வடிவமைப்பு (CAD - computer aided design)
2.1.2. கனிணிசார் உற்பத்தி (CAM - computer aided manufacturing)
2.1.3. கனிணிசார் பகுத்தாய்வு (CAE - computer aided engineering, eg.ANSYS)
2.1.4. கனிணிசார் ஆய்வு (CAI - computer aided inspection, eg.CMM)
2.1.5. கனிணிசார் பொருத்தல் (CAA - computer aided assembly)