விக்கிப்பீடியா:வேங்கைத் திட்டம் 2.0/தலைப்புகள்/மகளிர்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

விக்கி மகளிர் போட்டிக்காக எழுதும் தலைப்புகளையும் வேங்கைத் திட்டத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம்.


எப்படி முன்னுரிமை அளிப்பது?[தொகு]

Medical Health Article list[தொகு]

 1. Postpartum hemorrhage
 2. Preeclampsia
 3. Obstructed labour
 4. Puerperal infections
 5. Pelvic inflammatory disease
 6. Eclampsia
 7. Bacterial vaginosis
 8. Cerebral palsy
 9. Endometriosis
 10. Candidal vulvovaginitis
 11. Preterm birth
 12. Menopause
 13. Sudden infant death syndrome
 14. Ectopic pregnancy
 15. Polycystic ovary syndrome
 16. Pregnancy
 17. Miscarriage
 18. Turner syndrome
 19. Klinefelter syndrome
 20. Spina bifida
 21. Cleft lip and palate
 22. Fetal alcohol spectrum disorder
 23. Premenstrual syndrome
 24. Menstruation
 25. Women's health in India
 26. Hinduism and abortion
 27. Women's health
 28. Dysmenorrhea
 29. Uterine fibroid
 30. Ovarian cyst
 31. Breastfeeding
 32. Congenital heart defect
 33. Hyperemesis gravidarum
 34. Down syndrome
 35. Circumcision
 36. Trichomoniasis
 37. Marfan syndrome
 38. Chlamydia infection
 39. Systemic lupus erythematosus
 40. Morning sickness
 41. Childbirth
 42. Gestational diabetes
 43. Infectious mononucleosis
 44. Human papillomavirus infection
 45. Scoliosis
 46. Caesarean section
 47. Prader–Willi syndrome
 48. Kawasaki disease
 49. Thalassemia
 50. Haemophilia
 51. Phenylketonuria
 52. Muscular dystrophy
 53. Triple X syndrome
 54. Duchenne muscular dystrophy
 55. Edwards syndrome
 56. Tetralogy of Fallot
 57. Strabismus
 58. Stillbirth
 59. Interstitial cystitis
 60. Baby colic
 61. Lead poisoning
 62. Osteogenesis imperfecta
 63. Pinworm infection
 64. Myocarditis
 65. Phimosis
 66. Williams syndrome
 67. Intussusception
 68. Pyloric stenosis
 69. Ehlers–Danlos syndrome
 70. Angelman syndrome
 71. Fragile X syndrome
 72. Tay–Sachs disease
 73. Abusive head trauma
 74. Molluscum contagiosum
 75. Postpartum depression
 76. Gilbert's syndrome
 77. DiGeorge syndrome
 78. Gastroschisis
 79. Harlequin-type ichthyosis
 80. Roseola
 81. Rett syndrome
 82. Club foot
 83. Cystocele
 84. Cleidocranial dysostosis
 85. Treacher Collins syndrome
 86. Hip dysplasia
 87. XYY syndrome
 88. Bronchiolitis
 89. Birth defect
 90. Mastitis
 91. Placental abruption
 92. Placenta praevia
 93. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency
 94. Neonatal jaundice
 95. Achondroplasia
 96. Necrotizing enterocolitis
 97. Obstetric fistula
 98. Growth hormone deficiency
 99. Hirschsprung's disease
 100. Rickets
 101. Precordial catch syndrome
 102. Savant syndrome
 103. Epidermolysis bullosa
 104. Xeroderma pigmentosum
 105. Abnormal uterine bleeding
 106. Endometritis
 107. Ovarian torsion
 108. Bartholin's cyst
 109. Uterine rupture
 110. Esophageal cancer
 111. Pancreatic cancer
 112. Brain tumor
 113. Cancer
 114. Leukemia
 115. Lymphoma
 116. Cervical cancer
 117. Colon cancer
 118. Breast cancer
 119. Skin cancer
 120. Prostate cancer
 121. Stomach cancer
 122. Ovarian cancer
 123. Endometrial cancer
 124. Melanoma
 125. Glioblastoma multiforme
 126. Lung cancer
 127. Mesothelioma
 128. Multiple myeloma
 129. Hodgkin's lymphoma
 130. Non-Hodgkin lymphoma
 131. Head and neck cancer
 132. Liver cancer
 133. Myelodysplastic syndrome
 134. Neurofibromatosis
 135. Neuroblastoma
 136. Basal-cell carcinoma
 137. Squamous cell skin cancer
 138. Bladder cancer
 139. Thyroid cancer
 140. Meningioma
 141. Benign prostatic hyperplasia
 142. Lipoma
 143. Kaposi's sarcoma
 144. Acute myeloid leukemia
 145. Chronic lymphocytic leukemia
 146. Acute lymphoblastic leukemia
 147. Teratoma
 148. Leukorrhea
 149. 3D ultrasound
 150. post-partum depression
 151. resilience
 152. mindfulness: concept and application
 153. alcohol abuse
 154. anxiety
 155. depression
 156. suicide
 157. spirituality and mental health
 158. cognitive restructuring training
 159. sexual abuse
 160. Obsessive-compulsive disorder
 161. stress: concept and management
 162. narcissistic personality disorder
 163. eating disorder
 164. emotional regulation skills
 165. In vitro fertilisation
 166. Family Planning
 167. Uterus
 168. Mirror syndrome
 169. Graves' disease
 170. Alcohol and pregnancy
 171. Osteoporosis
 172. Abdominal pregnancy
 173. Hashimoto's disease
 174. Uterine cancer
 175. Maternal death
 176. Amenorrhea
 177. Abortion-rights movements

Social Health Article list[தொகு]

 1. Abuse during childbirth
 2. Rape culture
 3. Rape schedule
 4. Women for Human Rights
 5. Women in Black
 6. Women's Aid Organisation
 7. Women's Peace Society
 8. Working Women United
 9. Asian feminist theology
 10. Transnational feminist network
 11. Nirbhaya Vahini (expand)
 12. Bharat Stree Mahamandal (expand)
 13. Stop Violence Against Women(expand)
 14. Sexual violence
 15. Sex trafficking
 16. Raptio
 17. Rape by gender
 18. Pregnancy from rape
 19. Oophorectomy
 20. Online hate speech
 21. Lesbophobia
 22. Intimate partner violence
 23. International Day for the Elimination of Violence against Women
 24. Initiatives to prevent sexual violence
 25. Human trafficking
 26. Honor killing
 27. Forced prostitution
 28. Forced pregnancy
 29. Femicide
 30. Female infanticide
 31. Female genital mutilation
 32. Exchange of women
 33. Dowry death
 34. Domestic violence in lesbian relationships
 35. Domestic violence
 36. Bride kidnapping
 37. Bride buying
 38. Bodily integrity
 39. Acid throwing
 40. Acid Survivors Trust International