பெண் தமிழ்ப் பெயர்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

பெண் குழந்தைகளுக்கான தூய தமிழ்ப் பெயர்கள்.

 • அகரயாழினி
 • அகநகை
 • அகல்
 • அகல்நிலா
 • அகல்விழி
 • அகவழகி
 • அங்கவை
 • அங்கயற்கண்ணி
 • அஞ்சம்மாள்
 • அஞ்சலை
 • அஞ்சனா
 • அணிமா
 • அணியிழை
 • அணு
 • அமிழ்தரசி
 • அமிழ்தவல்லி
 • அமுதயாழினி
 • அமுது
 • அமுதினி
 • அரசி
 • அரியநாச்சி
 • அருஞ்செல்வி
 • அருட்செல்வி
 • அருவி
 • அருள்நெறி
 • அருள்மொழி
 • அருள்விழி
 • அருளரசி
 • அல்லி
 • அழகம்மை
 • அழகி
 • அறம்
 • அறம்பாவை
 • அறவல்லி
 • அறிவு
 • அறிவுக்கரசி
 • அறிவுக்கனி
 • அறிவுக்கொடி
 • அறிவுச்சுடர்
 • அறிவுடைச் செல்வி
 • அறிவுநிதி
 • அறிவுமணி
 • அறிவுமதி
 • அறிவொளி
 • அன்பரசி
 • அன்பழகி
 • அன்புகொடி
 • அன்புமதி
 • அன்புமலர்
 • அன்புமொழி
 • அன்பொளி
 • அன்னக்கிளி
 • அன்னக்கொடி
 • அனலி[1]

 • ஆண்டாள்
 • ஆத்தி
 • ஆதிரை[2]
 • ஆயிழை[3]
 • ஆவிரை
 • ஆழ்வார் நங்கை
 • ஆழி[4]
 • ஆழினி

 • இதழ்
 • இதழினி
 • இமிழி[5]
 • இயல்
 • இயல்பினி
 • இயற்றமிழ் மாமணி
 • இலக்கியா
 • இலயாழினி
 • இளங்குயில்
 • இளங்கொடி
 • இளஞ்சுடர்
 • இளந்தென்றல்
 • இளநகை
 • இளநாச்சி
 • இளநிலா
 • இளம்பாவை
 • இளம்பிறை
 • இளமதி
 • இளமயில்
 • இளவஞ்சி
 • இளவரசி
 • இளவழகி
 • இளவெழிலி
 • இளவேனில்
 • இளையாள்
 • இறைவி
 • இன்தமிழ்
 • இன்முல்லை
 • இன்னிசை
 • இனன்யா

 • ஈகை[6]
 • ஈகையரசி
 • ஈதலரசி[7]
 • ஈழக்கதிர்
 • ஈழமதி

 • உமை
 • உமையாள்
 • உயிர்த்துணை
 • உலகநங்கை
 • உலகமதி
 • உலகமுதல்வி

 • ஊக்கஞ்செல்வி
 • ஊக்கமதி

 • எமி[8]
 • எல்லழகி
 • எழில்[9]
 • எழில்நிலா
 • எழில்விழி
 • எழிலரசி
 • எழிலமுது
 • எழிலினி
 • எழிற்கயல்
 • எழிற்குழலி

 • ஏழிசை
 • ஏழிசைச்செல்வி

 • ஐயம்மாள்
 • ஐயை

 • ஒப்பிலா
 • ஒயில்[10]
 • ஒயிலரசி
 • ஒளிர்ச்சுடர்
 • ஒளிர்ப்பிறை
 • ஒளிர்மதி
 • ஒளிவியா[11]

 • ஓவியா
 • ஓவியப்பாவை

ஔவை

 • கண்ணகி[12]
 • கண்மணி
 • கமழினி[13]
 • கயல்
 • கயல்விழி
 • கலையரசி
 • கவின்மலர்[14]
 • கனிமொழி

கா

 • காஞ்சி
 • காந்தாள்
 • கார்குழல்
 • காவேரி

கி

 • கிளி

கு

 • குந்தவை[15]
 • குழலழகி
 • குறள்மொழி
 • குறளரசி
 • குறளினி
 • குறிஞ்சி

கொ

 • கொற்றவை[16]
 • கொழிஞ்சி[17]
 • கொழுந்து
 • கொன்றை[18]

கோ

 • கோதை
 • கோமகள்
 • கோலமயில்
 • கோவழகி
 • கோவை[19]

 • சங்கவை
 • சங்கினி

சி

 • சிட்டு
 • சிந்தனைச்செல்வி
 • சிந்தாமணி
 • சிலம்பரசி
 • சிலம்பழகி
 • சிலம்புமணி
 • சிலம்புமதி
 • சிலையழகி
 • சிற்பிகா
 • சிறைமுத்து
 • சின்னம்மாள்
 • சின்னத்தாய்

சு

 • சுடர்கொடி
 • சுடரொளி

சூ

 • சூடாமணி
 • சூடாமலர்
 • சூளாமணி

செ

 • செங்கனி
 • செங்காந்தாள்
 • செங்குயில்
 • செங்கொடி
 • செந்தமிழ்
 • செந்தாமரை
 • செம்மலர்
 • செம்மொழி
 • செம்பியன் செல்வி
 • செல்லக்கிளி
 • செல்லத்தாய்
 • செல்லம்மாள்
 • செல்லி
 • செல்வக்கொடி
 • செல்வி
 • செவ்வந்தி
 • செவ்வி[20]
 • செவ்விழி

சே

 • சேரக்குயில்
 • சேரமாமதி

சோ

 • சோழவல்லி
 • சோலை
 • சோலைக்கொடி
 • சோலையரசி

ஞா

 • ஞாலினி
 • ஞாழல்

 • தங்கம்
 • தங்கமாரி
 • தமிழ்ச்செல்வி
 • தமிழ்த்தென்றல்
 • தமிழ்மலர்
 • தமிழ்வாணி
 • தமிழ்விழி
 • தமிழ்வேனி
 • தமிழரசி
 • தமிழிசை
 • தமிழெலில்
 • தமிழோசை

தா

 • தாமரை

தி

 • திங்கள்
 • திகழ்விழி
 • திகழினி
 • திகழொளி

து

 • துழாய்

தூ

 • தூரிகை
 • தூயவள்

தெ

 • தென்றல்

தே

 • தேன்மொழி
 • தேனருவி

 • நகுநா
 • நவ்வி
 • நயனி
 • நறுமுகை
 • நன்மதி
 • நன்மொழி
 • நன்னொளி
 • நன்னி
 • நனி தமிழ்

நா

 • நாச்சி
 • நாமகள்

நி

 • நிலவொளி
 • நிலா
 • நிறைமதி

நு

 • நுண்மதி
 • நுவலி

நெ

 • நெடுங்குழலி

 • பனிமலர்

பா

 • பாரதி
 • பாவை

பி

 • பிறைநிலா
 • பிறைநுதல்

பு

 • புகழியா
 • புகழினி
 • புவி
 • புவியரசி
 • புன்னகை

பூ

 • பூங்குழலி
 • பூந்தென்றல்
 • பூம்பாவை

பெ

 • பெண்பா

பொ

 • பொற்குழல்
 • பொற்குழலி
 • பொன்மாரி
 • பொன்னி
 • பொன்னிலா

 • மகிழ்
 • மகிழ்ச்சி
 • மகிழ்மதி
 • மகிழ்மொழி
 • மகிழ்விழி
 • மகிழுலா
 • மங்கையற்கரசி
 • மஞ்சு
 • மணிமேகலை
 • மல்லி
 • மல்லிகை
 • மல்லிகா
 • மலர்முடி
 • மலர்மேனி
 • மலர்விழி
 • மலரொளி

மா

 • மாரி
 • மாரியம்மாள்
 • மான்விழி

மி

 • மிளிர்
 • மின்மினி
 • மின்னி

மீ

 • மீயாழ்

மு

 • முல்லை
 • முழுமதி

மெ

 • மெல்லிசை
 • மெல்லினி
 • மெலனி[21]
 • மெலினி[22]
 • மெய்மொழி
 • மெய்யாள்
 • மெய்யினி[23]
 • மென்பனி
 • மென்முகை[24]
 • மென்மொழி

மே

யா

 • யாழ்
 • யாழ்நிலா
 • யாழிசை
 • யாழினி

 • வள்ளி
 • வளர்மதி

வா

 • வாகை
 • வாடாமலர்
 • வான்புகழ்
 • வானி

வி

 • விண்ணகி

வெ

 • வெண்ணி
 • வெண்ணிலா
 • வெண்பா[26]
 • வெண்மதி
 • வெண்முகில்
 • வெண்மணி
 • வெட்சி
 • வெள்ளி
 • வெற்றிச்செல்வி

வே

 • வேல்விழி

சங்ககால பெண் பெயர்கள்

 • அச்சியத்தை மகள் நாகையார்
 • ஔவையார்
 • அள்ளுரர் நன்முல்லை
 • ஆதிமந்தி - குறுந் 3
 • இளவெயினி - புறம் 157
 • உப்பை ஃ உறுவை
 • ஒக்கூர் மாசாத்தியார்
 • கரீனா கண்கணையார்
 • கவியரசி
 • கழார் கீரன் எயிற்றியார்
 • கள்ளில் ஆத்திரையனார்
 • காக்கை பாடினியார் நச்செள்ளையார்
 • காமக்கணிப் பசலையார்
 • காரைக்காலம்மையார்
 • காவற்பெண்டு
 • காவற்பெண்டு
 • கிழார் கீரனெயிற்றியார்
 • குட புலவியனார்
 • குமிழிநாழல் நாப்பசலையார்
 • குமுழி ஞாழல் நப்பசையார்
 • குறமகள் ஃ இளவெயினி
 • குறமகள் ஃ குறிஎயினி
 • குற மகள் இளவெயினியார்
 • கூகைக்கோழியார்
 • தமிழறியும் பெருமாள்
 • தாயங்கண்ணி - புறம் 250
 • நக்கண்ணையார்
 • நல்லிசைப் புலமை மெல்லியார்
 • நல்வெள்ளியார்
 • நெட்டிமையார்
 • நெடும்பல்லியத்தை
 • பசலையார்
 • பாரிமகளிர்
 • பூங்கண்ணுத்திரையார்
 • பூங்கண் உத்திரையார்
 • பூதபாண்டியன் தேவியார்
 • பெண்மணிப் பூதியார்
 • பெருங்கோப்பெண்டு
 • பேய்மகள் இளவெயினி
 • பேயனார்
 • பேரெயென் முறுவலார்
 • பொத்தியார்
 • பொன்மணியார்
 • பொன்முடியார்
 • போந்தலைப் பசலையார்
 • மதுவோலைக் கடையத்தார்
 • மாற்பித்தியார்
 • மாற்பித்தியார், இயற்பெயர் பித்தி
 • மாறோக்கத்து நாப்பசலையார்
 • முள்ளியூர் பூதியார்
 • முன்னியூப் பூதியார்
 • வரதுங்க ராமன் தேவியார்
 • வருமுலையாருத்தி
 • வில்லிபுத்தூர்க் கோதையார்
 • வெண்ணிக் குயத்தியார்
 • வெள்ளி வீதியார்
 • வெறிபாடிய காமக்கண்ணியர்

மேற்கோள்

 1. "அனல் - பொருள்". https://agarathi.com/word/அனல். 
 2. "ஆதிரை - பொருள்". https://agarathi.com/word/ஆதிரை. 
 3. "ஆயிழை - பொருள்". https://agarathi.com/word/ஆயிழை. 
 4. "ஆழி - பொருள்". https://agarathi.com/word/ஆழி. 
 5. "இமிழி - பொருள்". https://agarathi.com/word/இமிழி. 
 6. "ஈகை - பொருள்". https://agarathi.com/word/ஈகை. 
 7. "ஈதல் - பொருள்". https://agarathi.com/word/ஈதல். 
 8. "எமி - பொருள்". https://agarathi.com/word/எமி. 
 9. "எழில் - பொருள்". https://agarathi.com/word/எழில். 
 10. "ஒயில் - பொருள்". https://agarathi.com/word/ஒயில். 
 11. "வியம் - பொருள்". https://agarathi.com/word/வியம். 
 12. "கண்ணகி - தமிழ் விக்கிப்பீடியா". https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%95%E0%AE%BF. 
 13. "கமழ் - பொருள்". https://agarathi.com/word/கமழ். 
 14. "கவின் - பொருள்". https://agarathi.com/word/கவின். 
 15. "குந்தவை - தமிழ் விக்கிப்பீடியா". https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AF%88. 
 16. "கொற்றவை - தமிழ் விக்கிப்பீடியா". https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AF%88. 
 17. "கொழிஞ்சி - பொருள்". https://agarathi.com/word/கொழிஞ்சி. 
 18. "கொன்றை - பொருள்". https://agarathi.com/word/கொன்றை. 
 19. "கோவை - பொருள்". https://agarathi.com/word/கோவை. 
 20. "செவ்வி - பொருள்". https://agarathi.com/word/செவ்வி. 
 21. "மெல் - பொருள்". https://agarathi.com/word/மெலனி. 
 22. "மெலி - பொருள்". https://agarathi.com/word/மெலி. 
 23. "மெய் - பொருள்". https://agarathi.com/word/மெய். 
 24. "முகை - பொருள்". https://agarathi.com/word/மென்முகை. 
 25. "மணிமேகலை - பொருள்". https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88_(%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D). 
 26. "வெண்பா - பொருள்". https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE. 


வெளி இணைப்பு