பயனர்:Shrikarsan/List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Sorted/Biology and health sciences

  கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

  Return to List of articles every Wikipedia should have/Expanded

  Biology and health sciences[தொகு]

  Transcluded from List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Biology and health sciences.

  Basic[தொகு]

  Anatomy and Morphology[தொகு]

  Animal anatomy and morphology[தொகு]

  Circulatory system
  Gastrointestinal tract
  1. Human tooth
  Integumentary system
  1. Fur
  2. Scale (anatomy)
  Muscular system
  1. Muscular system
  2. Myocyte
  Nervous system
  1. Olfactory system
  2. Somatosensory system
  3. Hearing
  4. Olfaction
  5. Visual perception
  Reproductive system
  1. Sex organ
  Respiratory system
  Skeletal system
  Tissues
  1. Nervous tissue
  Urinary system
  1. Urinary bladder

  Plant morphology and anatomy[தொகு]

  Fungal morphology and anatomy[தொகு]

  Biochemistry[தொகு]

  Biological processes and Physiology[தொகு]

  Biological reproduction and Ontogeny[தொகு]

  Animal physiology[தொகு]

  Plant physiology[தொகு]

  Ecology[தொகு]

  Organisms[தொகு]

  Animals[தொகு]

  Basic[தொகு]
  Arachnids[தொகு]
  Crustaceans[தொகு]
  Insects[தொகு]
  Cnidarians[தொகு]
  Molluscas[தொகு]
  Invertebrata, others[தொகு]
  Amphibians[தொகு]
  Birds[தொகு]
  1. Archaeopteryx
  2. Grebe
  3. Mousebird
  4. Sandgrouse
  5. Tinamou
  6. Tropicbird
  Accipitriformes and Falconiformes
  1. Accipiter
  2. New World vulture
  Anseriformes
  1. Anatidae
  2. Goose
  Apodiformes
  Caprimulgiformes
  1. Caprimulgiformes
  Charadriiformes
  1. Charadriiformes
  2. Auk
  3. Gull
  4. Skua
  Ciconiiformes
  1. Heron
  2. Shoebill
  3. Stork
  Columbiformes
   1. Passenger Pigeon
  Coraciiformes
  1. Bee-eater
  Cuculiformes
  1. Hoatzin
  2. Turaco
  Galliformes
  1. Galliformes
  2. Grouse
  3. Guineafowl
  4. Common Pheasant
  Gruiformes
  1. Gruiformes
  2. Bustard
  Passerines
  1. Passerine
  2. Songbird
  Corvoidea
  1. Corvidae
   1. Crow
   2. Eurasian Magpie
  Passerida
  1. Bulbul
  2. Emberizidae
  3. Finch
  4. Lark
  5. Old World flycatcher
   1. European Robin
  6. Starling
  7. Swallow
  8. Tit (bird)
  9. Wren
  Pelecaniformes
  1. Cormorant
  Piciformes
  1. Piciformes
  2. Honeyguide
  Procellariiformes
  1. Procellariidae
  2. Storm petrel
  Psittaciformes
  1. Cockatoo
  Ratites
  1. Cassowary
  2. Rhea (bird)
  Strigiformes
  1. True owl
   1. Eurasian Eagle-Owl
   2. Little Owl
  2. Tytonidae
  Trogoniformes
  1. Trogon
  Fishes[தொகு]
  1. Chondrichthyes (cartilaginous fishes)
  2. Osteichthyes (bony fish)
   1. Sarcopterygii (lobe-finned fish)
  3. Placodermi
  4. Anglerfish
   1. Flathead mullet
  5. Arapaima
  Batoidea
  Characiformes
  1. Characiformes
  Chondrosteans
  1. Sturgeon
  Clupeiformes
  1. Clupeiformes
  2. Clupeidae
  Cypriniformes
  1. Cypriniformes
  2. Cyprinidae
   1. Common bream
   2. Carassius
  Cyprinodontiformes
  Elopomorpha
  Gadiformes
  1. Gadiformes
  2. Burbot
  3. Haddock
  Perciformes
  1. Cichlid
  2. Goby
  3. European seabass
  4. Swordfish
  5. Scombridae
   1. Thunnus
  Pleuronectiformes
  1. Flatfish
  2. Turbot
  Salmoniformes
  1. Salmonidae
  2. Trout
  Scorpaeniformes
  1. Scorpaeniformes
  Sharks
  1. Tiger shark
  Siluriformes
  1. Wels catfish
  Syngnathiformes
  Tetraodontiformes
  Dinosaurs[தொகு]
  Mammals[தொகு]
  Reptiles[தொகு]
  Vertebrata, others[தொகு]

  Plants[தொகு]

  Seedless Plant[தொகு]
  Flowering plant[தொகு]
  1. Geranium
  2. Lilium
  3. Convolvulaceae (Morning glory)
  Asparagales
  1. Asparagales
  2. Agave
  3. Gladiolus
  4. Iridaceae
  5. Lily of the Valley
  6. Narcissus (plant)
  7. Yucca
  Alismatales
  1. Alismatales
  2. Araceae
  Ericales
  1. Ericales
  2. Ericaceae
   1. Rhododendron
  3. Theaceae
   1. Camellia
  4. Primulaceae (Primrose)
  Asterales
  1. Asterales
   1. Dahlia
   2. Bellis perennis
   3. Sunflower
   4. Tagetes (Marigold)
  2. Campanulaceae (Bellflowers)
  Gentianales
  1. Gentianales
  2. Apocynaceae (dogbane family)
  Brassicales
  1. Brassicales
  Cucurbitales
  1. Cucurbitaceae
  Poales
  1. Poales
  2. Poaceae or Gramineae (grass family)
  Rosales
  1. Rosales
  2. Rosaceae
  3. Ulmaceae
   1. Elm
  Lamiales
  1. Lamiales
  2. Lamiaceae or Labiatae (mint family)
  3. Oleaceae
   1. Fraxinus (Ash tree)
  4. Salvia
  Malpighiales
  1. Malpighiales
  2. Viola (plant)
  Malvales
  Myrtales
  1. Myrtales
  2. Myrtaceae (myrtle family)
  Fagales
  1. Fagales
  2. Betulaceae
   1. Alder
   2. Birch
   3. Hazel
   4. Hornbeam
  3. Fagaceae
   1. Beech
  4. Juglandaceae (Wallnut)
  Sapindales
  1. Sapindales
  Arecales
  Proteales
  1. Nelumbo
  2. Platanus
  Cornales
  1. Cornus (genus) (Dogwood tree)
  Fabales
  1. Fabales
  Urticales
  1. Moraceae
  Pinophyta[தொகு]
  Fruits[தொகு]
  Vegetables and Grain[தொகு]
  Amaranthaceae
  1. Chard
  Allium
  Apiaceae
  1. Carrot
  Asteraceae
  1. Artichoke
  2. Jerusalem artichoke
  3. Endive
  Brassicaceae
  1. Eruca sativa
  2. Kohlrabi
  3. Rutabaga
  Solanaceae
  Fabaceae
  1. Bean
   1. Vicia faba
   2. Common bean
  Other
  1. Sorrel
  Grain
  1. Buckwheat
  2. Amaranth
  3. Quinoa

  Fungus[தொகு]

  Others[தொகு]

  Animal breeding[தொகு]

  Health and fitness[தொகு]

  Medicine[தொகு]

  Disease[தொகு]