திடக்கழிவு மேலாண்மை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

திண்மக்கழிவு மேலாண்மை என்பது வீடுகள்,வணிக வளாகங்கள்,தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சுரங்கங்களில் இருந்து கிடைக்கும் தேவையில்லாத பயன்படுத்தப்பட்ட திண்மப் பொருள்களைச் சரியான முறையில் மேலாளும் செயலாகும். இவை சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துகின்றன. எடுத்துகாட்டாக தாள் , தொய்வம் , நெகிழிப் பொருட்கள் , கண்ணாடிகள் , தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் போன்றவையாகும்.

திண்மக்கழிவுகளின் மூலங்கள்[தொகு]

    1.வீடுகள் 

    2.அலுவலகங்கள் , மருத்துவமனைகள்  ,கல்வி நிறுவனங்கள் 

    3.தொழிற்சாலைகள் 

    4.வேளாண் கழிவுகள் 

    5.நகராட்சிக் கழிவுகள் 

திண்மக்கழிவுகளின் வகைப்பாடு[தொகு]

சிதைவடைவன [தொகு]

இவை நுண்ணுயிரிகளின் செயல்களால் எளிதில் சிதைவடையும்.(எ .கா ) இறந்த தாவரங்கள், விலங்குகளின் உடல்கள் , காய்கறிக் கழிவுகள்.

சிதைவடையாதவை [தொகு]

இவை நுண்ணுயிரிகளால் எளிதில் சிதைவடையாது .(எ .கா ) நெகிழி ,ஊர்தி தொய்வ வட்டைகள்(டயர்கள்) ,கண்ணாடி,  உலோகங்கள்.

சாம்பல் [தொகு]

மரக்கட்டை, நிலக்கரி போன்றவை எரிபொருளாகப் பயன்படுத்ததும்போது கிடைக்கும் துணை வினைப்பொருள் சாம்பல் ஆகும்

கட்டுமான திண்மக்கழிவுகள் [தொகு]

இவை கட்டிடங்கள் கட்டும் போதும் , இடிக்கும் போதும் வெளிப்படும் கழிவுகள் ஆகும்.(எ .கா ) கற்கள், கான்க்ரீட் திடக்கழிவு  செங்கற்கள் , மின்சாதனப்  பொருட்கள்.

நச்சுத் திண்மக்கழிவுகள்  [தொகு]

இவை மிகவும் நச்சுத் தன்மை வாய்ந்த கழிவுகள் ஆகும். (எ.கா ) உலோகங்கள் (குரோமியம்  .பாதரசம், 

காட்மியம்,), பூச்க்சி கொல்லிகள் ,வெடிபொருட்கள், ,மருத்துவமனைக் கழிவுகள்  (ஊசி,நுண்ணுயிருள்ள அறுவை செய்யப்பட்ட உடற்பகுதி) ஆகியன கதிரியக்கத் தனிமக்கழிவுகளாகும். 

கழிவுநீர்த் தூய்மிப்புக் கழிவுகள் [தொகு]

இவை கழிவுநீரைத் தூய்மிக்கும்பொழுது வெளிவரும் திண்மக்கழிவுகளாகும்.

வேளாண் கழிவுகள் [தொகு]

வேளாண் பொருட்களை பயன்படுத்தியது போது எஞ்சுபவை இதில் அடங்கும்.(எ .கா) நெல் உமி ,

தவிடு , கரும்புச்சக்கை ,கரும்புத்தோகை,சோளத்தட்டை, பண்ணைக்கழிவுகள் தென்னைக் கழிவுகள். 

திண்மக்கழிவுகளின் விளைவுகள் [தொகு]

 1. இக்கழிவுகளை எரிக்கும்போது வளிமண்டலத்தையும், மண்ணில் இடும்போது நீரையும்

    நிலத்தினையும்  மாசுபடுத்துகிறது.

 2. நோயை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரியுள்ள மருத்துவமனைக் கழிவுகள் பல நோய்கள் ஏற்படக் 

     காரணமாகின்றன.

 3. மீள்சுழற்சிக்குப் பயன்படும் தாள் , உலோகம் பொறுக்குபவர்களுக்கு தோல் நோய்கள், மூச்சுயிர்ப்புக் 

     கோளாறுகள்,கண் எரிச்சல், இரைப்பைத் தொற்றுநோய் போன்றவற்றை ஏற்படுத்துகின்றன.

 4. குளோரின் உள்ள திண்மக்கழிவுகளை எரிக்கும்போது அதிலிருந்து வெளிவரும் டையாக்சின் ,

      பியூரான் வளிமங்களை முகரும்ம்போது மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுகிறது. 

 5.  நச்சுத் திண்மக்கழிவுகள் உணவுச்சங்கிலி மூலம் உடலில் திரண்டு புற்றுநோய் போன்ற தீய 

      விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.    

மறு சுழற்சி[தொகு]

தாள்,கண்ணாடி,உலோகம், நெகிழி போன்ற திண்மக்கழிவுகள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியதாகவோ

ஆற்றல் எடுக்கக்கூடியதாகவோ மாற்றப்படுகிறது.

திண்மக்கழிவின் மேலாண்மை[தொகு]

திரட்டல் :  [தொகு]

 திண்மக்கழிவானது ஊர்திகளால் திரட்டி தூய்மிக்கும் இடத்திற்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது .

பிரித்தல் : [தொகு]

திண்மக்கழிவுகளை சிதைவன , சிதையாதவை , எரியும் பொருட்கள் , எரியாத பொருட்கள் எனத் தனியாக

பிரித்து நெகிழி ,தாள்,உலோகம் போன்றவை மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பப்டுகிறது .

தூளாக்குதல் :[தொகு]

திண்மக்கழிவுகள் அரைத்துத் தூளாக்கப்படுகின்றன . பின்பு தூய்மிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது .

திண்மக்கழிவு தூய்மிக்கும் முறைகள்[தொகு]

உயிரியல் முறை  : [தொகு]

இம்முறையில் நுண்ணுயிரிகள் திண்மக்கழிவுகளைச் சிதைக்கின்றன .  

அ ) திறந்தவெளிமுறை :   பள்ளமான இடங்களில் திண்மக்கழிவுகள் திரட்டப்பட்டு நுண்ணுயிறிகளால்

மக்கச்  செய்து பயன்படுத்தப்படுகிறது .

ஆ) உரமாக்குதல் :  திண்மக்கழிவுகள் குற்றுயிரி, பூஞ்சைகளால் சிதைக்கப்பட்டு கரிம உரமாக

  மாற்றப்படுகிறது .

இ) நிலத்தில் புதைத்தல் :  திண்மக்கழிவுகள் குழிகளில் புதைக்கப்பட்டு சுற்றுச் சூழலுக்கு இடர்

ஏற்படாதவாறு  பாதுகாக்கப்படுகிறது .

வெப்பமுறை : [தொகு]

இம்முறையில் திண்மக்கழிவுகளை வெப்பப்படுத்தி எரிபொருளாகவோ அல்லது எரித்து ஆற்றலாகவோ 

மாற்றப்படுகிறது .

அ) பைராலிசிஸ் : இதில் திண்மக்கழிவு 600-1000 செ வெப்பநிலையில் ஆக்சிஜன் அற்ற நிலையில்

எரிக்கப்பட்டு  வளிம எரிபொருளாக மாற்றப்படுகிறது .

ஆ) எரித்தல் :   இதில் திண்மக்கழிவு எரிக்கும் இயந்திரத்தில் இட்டு எரித்துவரும் வெப்பம் மின்மாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது .

திண்மக்கழிவு  மேலாண்மையின் பயன்பாடு[தொகு]

 i ) மக்களை நோயிலிருந்து பாதுகாக்கிறது .

 ii) மறுசுழற்சி செய்வதால் ஆற்றல் கிடைக்கிறது .

 iii) சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்படுகிறது .

மேற்கோள்கள்[தொகு]

1) கு.குமாரசாமி  , அ.அழகப்ப மோசஸ் , மு.வசந்தி  ,(2010) "சுற்றுச்சூழல்  அறிவியல் "  பாரதிதாசன் 

      பல்கலைக்கழகப்  பாடநூல் வெளியீட்டு எண் 46 ,பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் ,திருச்சி .

 2) கார் .G . 1997 , மண் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை ,சர்அப்  அண்டு சன்ஸ் , நியூ டெல்லி .

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=திடக்கழிவு_மேலாண்மை&oldid=3873573" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது