வார்ப்புரு:Infobox anatomy: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
8,612 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  7 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
("{| class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 
No edit summary
{{infobox
{| class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em"
!| colspan=2abovestyle style="font-size: 125%; text-align:center; background-color: dimgray; color{{#switch: white" {{lc:{{{Type| ''{{{Nametype|}}}}}}}}''
| artery = pink
|-
| bone = whitesmoke
{{#if:{{{Image<includeonly>|</includeonly>}}}|
| brain = lemonchiffon
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} <noinclude>†</noinclude>[[File:{{{Image}}}|{{{Width|250}}}px|]]
| embryology = thistle
{{!}}-
| ligament = <nowiki>#</nowiki>E0E0E0
{{#if:{{{Caption<includeonly>|</includeonly>}}}|
| lymph = lightgreen
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{{Caption}}}
| muscle = antiquewhite
{{!}}-
| nerve = lemonchiffon
| neuron = lemonchiffon
| vein = lightblue
| #default = dimgray; color: white
}}
| headerstyle = background-color: #efefef
| labelstyle = padding-right:0.25em
| captionstyle =
 
| above = ''{{{Name|{{{neuron_name|{{{name}}}}}}}}}''
| image = {{#if:{{{map|{{{Map|}}}}}}
|{{#ifexist:Template:{{{map|{{{Map}}}}}}|{{ {{{map|{{{Map}}}}}} | {{{map_position|{{{MapPos}}}}}} | Inline=1 | inline=1 }} }}
|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{ImageMap|{{{Imagemap|{{{image_map|}}}}}}}}}|size={{{MapWidth|}}}|sizedefault=frameless|upright=1.14}}
}}
| caption = {{{map_caption|{{{MapCaption|}}}}}}
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{Image|{{{image|{{{image_neuron|}}}}}}}}}|size={{{Width|{{{image_size|}}}}}}|sizedefault=frameless|upright=1.14|alt={{{Alt|{{{alt|}}}}}}}}
| caption2 = {{{Caption|{{{caption|{{{caption_neuron|}}}}}}}}}
| image3 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{Image2|{{{image2|}}}}}}|size={{{Width2|{{{Width|{{{image_size|{{{image2_size|}}}}}}}}}}}}|sizedefault=frameless|upright=1.14|alt={{{Alt2|{{{alt2|}}}}}}}}
| caption3 = {{{Caption2|{{{caption2|{{{caption2_neuron|}}}}}}}}}
 
| header1 = {{#if:{{{Latin|}}}{{{Greek|}}}{{{part_of|{{{PartOf|{{{is_part_of|{{{IsPartOf|}}}}}}}}}}}}{{{CarnegieStage|}}}{{{days|{{{Days|}}}}}}{{{system|{{{System|}}}}}}{{{components|{{{Components|}}}}}}{{{location|}}}{{{function|}}}{{{neurotransmitter|}}}{{{morphology|}}}{{{afferents|}}}{{{efferents|}}}{{{Origins|{{{Origin|{{{origins|{{{origin|}}}}}}}}}}}}{{{Insertions|{{{Insertion|{{{insertions|{{{insertion|}}}}}}}}}}}}{{{Articulations|{{{Articulation|{{{articulations|}}}}}}}}}{{{Supplies|}}}{{{DrainsFrom|{{{Drainsfrom|}}}}}}{{{BranchFrom|{{{Branchfrom|{{{Source|{{{source|}}}}}}}}}}}}{{{DrainsTo|{{{Drainsto|}}}}}} {{{BranchTo|{{{Branchto|}}}}}}{{{Blood|{{{blood|{{{artery|{{{Artery|}}}}}}}}}}}}{{{vein|{{{Vein|}}}}}}{{{nerve|{{{Nerve|}}}}}}{{{NerveRoot|}}}{{{lymph|{{{Lymph|}}}}}}{{{Action|{{{action|}}}}}}{{{PhysicalExam|}}}{{{Antagonist|}}}{{{precursor|{{{Precursor|}}}}}}{{{gives_rise_to|{{{GivesRiseTo|}}}}}}|Details}}
| label2 = [[Latin]]
| data2 = {{#if:{{{Latin|}}}|''{{{Latin}}}''}}
 
| label3 = [[Ancient Greek|Greek]]
| data3 = {{#if:{{{Greek|}}}|''{{{Greek}}}''}}
 
<!-- Embryology -->
| label4 = [[Carnegie stages|Carnegie stage]]<!-- embryology -->
| data4 = {{#if: {{{CarnegieStage|}}}|[http://genex.hgu.mrc.ac.uk/Databases/HumanAnatomy/new/carnegie{{{CarnegieStage}}}.shtml {{{CarnegieStage}}}]}}
 
| label5 = Days<!-- embryology -->
| data5 = {{{days|{{{Days|}}}}}}
 
| label6 = [[Embryology|Precursor]]
| data6 = {{{precursor|{{{Precursor|}}}}}}
 
| label7 = [[Embryology|Gives rise to]]<!-- embryology -->
| data7 = {{{gives_rise_to|{{{GivesRiseTo|}}}}}}
 
<!-- Location and system -->
| label8 = Part of<!-- brain -->
| data8 = {{{part_of|{{{PartOf|{{{is_part_of|{{{IsPartOf|}}}}}}}}}}}}
 
| label9 = [[Organ system|System]]
| data9 = {{{system|{{{System|}}}}}}
 
| label10 = Location<!-- neuron -->
| data10 = {{{location|}}}
 
| label11 = [[Physical examination|Physical Exam]]<!-- muscle -->
| data11 = {{{PhysicalExam|}}}
 
| label12 = Components<!-- brain -->
| data12 = {{{components|{{{Components|}}}}}}
 
| label13 = [[Morphology (biology)|Morphology]]
| data13 = {{{morphology|}}}
 
<!-- Origins (where from) -->
| label14 = From<!-- ligament -->
| data14 = {{{From|}}}
 
| label15 = {{#switch:{{lc:{{{Type|{{{type|}}}}}}}}|
| muscle = [[Anatomical terms of muscle#Insertion_and_origin|Origin]]
| #default = Origins<!-- bone -->
}}
| data15 = {{{Origins|{{{Origin|{{{origins|{{{origin|}}}}}}}}}}}}
 
| label16 = <div style="width:100%;background-color:{{#switch:{{lc:{{{Type|{{{type|}}}}}}}}|vein=transparent|lymph=lightgreen}}">Drains from</div><!-- vein, lymph -->
| data16 = {{{DrainsFrom|{{{Drainsfrom|}}}}}}
 
| label17 = <div style="width:100%;background-color:{{#switch:{{lc:{{{Type|{{{type|}}}}}}}}|artery=pink|vein=lightblue|lymph=lightgreen}}">Source</div><!-- artery, vein, lymph -->
| data17 = {{{Source|{{{source|}}}}}}
 
| label18 = {{#switch:{{lc:{{{Type|{{{type|}}}}}}}}
|artery=Source<!-- artery -->
|#default=From<!-- nerve -->
}}
| data18 = {{#if:{{{Source|{{{source|}}}}}}|<!-- duplicates source -->|{{{BranchFrom|{{{Branchfrom|}}}}}}}}
 
<!-- Destination -->
| label19 = To<!-- ligament -->
| data19 = {{{To|}}}
 
| label20 = {{#switch:{{lc:{{{Type|{{{type|}}}}}}}}|
| muscle = [[Anatomical terms of muscle#Insertion_and_origin|Insertion]]
| #default = Insertions<!-- bone -->
}}
| data20 = {{{Insertions|{{{Insertion|{{{insertions|{{{insertion|}}}}}}}}}}}}
 
| label21 = Articulations<!-- bone -->
| data21 = {{{Articulations|{{{Articulation|{{{articulations|}}}}}}}}}
 
| label22 = <div style="width:100%;background-color:{{#switch:{{lc:{{{Type|{{{type|}}}}}}}}|vein=lightblue|lymph=lightgreen}}">Drains to</div><!-- vein, lymph -->
| data22 = {{{DrainsTo|{{{Drainsto|}}}}}}
 
| label23 = {{#switch:{{lc:{{{Type|{{{type|}}}}}}}}
|artery=Branches<!-- artery -->
|#default=To<!-- nerve -->
}}
| data23 = {{{BranchTo|{{{Branchto|}}}}}}
 
<!-- Supporting structures (arteries, nerves, ...-->
| label24 = <div style="width:100%;background-color:pink">[[Artery]]</div>
| data24 = {{{Blood|{{{blood|{{{artery|{{{Artery|}}}}}}}}}}}}
 
| label25 = <div style="width:100%;background-color:lightblue">[[Vein]]</div>
| data25 = {{{vein|{{{Vein|}}}}}}
 
| label26 = <div style="width:100%;background-color:#FFEE77">[[Nerve]]</div>
| data26 = {{{nerve|{{{Nerve|}}}}}}
 
| label27 = <div style="width:100%;background-color:#FFEE77">[[Nerve root]]</div><!-- muscle -->
| data27 = {{{NerveRoot|}}}
 
| label28 = <div style="width:100%;background-color:lightgreen">[[Lymph]]</div>
| data28 = {{{lymph|{{{Lymph|}}}}}}
 
<!-- Function -->
| label29 = Function<!-- neuron -->
| data29 = {{{function|}}}
 
| label30 = Supplies<!-- artery -->
| data30 = {{{Supplies|}}}
 
| label31 = Innervates<!-- nerve -->
| data31 = {{{Innervates|}}}
 
| label32 = [[Anatomical terms of motion|Actions]]<!-- muscle -->
| data32 = {{{Action|{{{action|}}}}}}
 
| label33 = [[Antagonist (muscle)|Antagonist]]<!-- muscle -->
| data33 = {{{Antagonist|}}}
 
| label34 = Neurotransmitter<!-- neuron -->
| data34 = {{{neurotransmitter|}}}
 
| label35 = Presynaptic connections<!-- neuron -->
| data35 = {{{afferents|}}}
 
| label36 = Postsynaptic connections<!-- neuron -->
| data36 = {{{efferents|}}}
 
| label37 = [[Nerve fiber|Fiber type]]<!-- nerve -->
| data37 = {{{FiberType|}}}
 
| header38 = {{#if:{{{acronym|{{{Acronym|}}}}}}{{{MeshName|{{{Meshname|{{{MeSHname|}}}}}}}}}{{{code|{{{Code|}}}}}}{{both|{{{BrainInfoType|}}}|{{{BrainInfoNumber|}}}}}{{{NeuroLexID|}}}{{{Dorlands|}}}{{#property:P1323}}{{{FMA|{{#property:P1402}}}}}|Identifiers}}
 
| label39 = [[Gray's Anatomy|Gray's]]
| data39 = {{#ifeq: {{#invoke:Wikidata|ViewSomething|claims|P1343|1|mainsnak|datavalue|value|numeric-id}} | 19558994 |
{{Gray's Anatomy link|Page = {{#invoke:Wikidata|ViewSomething|claims|P1343|1|qualifiers|P304|1|datavalue|value}} }}
}}
 
}}
| label40 = Acronym(s)<!-- brain -->
{{#if:{{{Image2<includeonly>|</includeonly>}}}|
| data40 = {{{acronym|{{{Acronym|}}}}}}
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} <noinclude>†</noinclude>[[File:{{{Image2}}}|{{{Width|250}}}px|]]
 
{{!}}-
<!-- MeSH / Dorlands -->
{{#if:{{{Caption2<includeonly>|</includeonly>}}}|
| label41 = [[Medical Subject Headings|MeSH]]
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{{Caption2}}}
| data41 = {{#if:{{{MeshName|{{{Meshname|{{{MeSHname|}}}}}}}}}|''[//www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/{{{MeshYear|2011}}}/MB_cgi?mode=&term={{{MeshName|{{{Meshname|{{{MeSHname|}}}}}}}}} {{if empty|{{{MeshNumber|}}}|{{{MeshName|{{{Meshname|{{{MeSHname|}}}}}}}}}}}]''}}
{{!}}-
 
}}
| label42 = Code
}}
| data42 = {{{code|{{{Code|}}}}}}
{{#if:{{{Map<includeonly>|</includeonly>}}}|
 
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} <noinclude>†</noinclude>{{ {{{Map}}} | {{{MapPos}}} | Inline=1 }}
| label43 = [[NeuroNames]]<!-- brain -->
{{!}}-
| data43 = {{#if:{{both|{{{BrainInfoType|}}}|{{{BrainInfoNumber|}}}}}|''[http://braininfo.rprc.washington.edu/Scripts/{{{BrainInfoType}}}centraldirectory.aspx?ID={{{BrainInfoNumber}}} {{{BrainInfoType}}}-{{{BrainInfoNumber}}}]''}}
{{#if:{{{MapCaption<includeonly>|</includeonly>}}}|
 
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{{MapCaption}}}
| label44 = [[NeuroLex]] ID<!-- brain, neuron -->
{{!}}-
| data44 = {{#if: {{{NeuroLexID|}}} | ''[http://www.neurolex.org/wiki/{{{NeuroLexID}}} {{if empty|{{{NeuroLex|}}}|{{{NeuroLexID}}}}}]'' }}
}}
 
}}
| label45 = [[Elsevier|Dorlands<br/>/Elsevier]]
|- style="text-align: left;"
| data45 = {{#if: {{{Latin<includeonly>Dorlands|</includeonly>}}}|
| ''[https://web.archive.org/web/20090101013629/http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands_split.jsp?pg=/ppdocs/us/common/dorlands/dorland/{{{Dorlands}}}.htm {{if empty|{{{DorlandsSuf|}}}|{{{DorlandsID|}}}|{{{Dorlands}}}}}]''
! [[Latin]]
| {{#if: {{{DorlandsPre|}}} |''[https://web.archive.org/web/20090101013629/http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcommonzSzdorlandszSzdorlandzSzdmd_{{{DorlandsPre}}}zPzhtm#{{{DorlandsSuf}}} {{{DorlandsPre}}}/{{{DorlandsSuf}}}]'' }}<!-- ligament -->
{{!}} <noinclude>†&nbsp;</noinclude>''{{{Latin}}}''
}}
 
|- style="text-align: left;"
| label46 = [[Brain Architecture Management System|BAMS]]<!-- brain -->
{{#if:{{{GraySubject<includeonly>|</includeonly>}}}|
| data46 = {{#if:{{{BamsSlug|}}}|''[http://brancusi1.usc.edu/brain_parts/{{{BamsSlug}}}/ {{{BamsSlug}}}]'' }}
! [[List of subjects in Gray's Anatomy:{{{GraySubject|}}}#Gray.27s_page_.23{{{GrayPage|}}}|Gray's]]
 
{{!}} style="white-space: nowrap;" {{!}} <noinclude>†&nbsp;</noinclude>''[http://education.yahoo.com/reference/gray/subjects/subject?id={{{GraySubject}}}#p{{{GrayPage|}}} subject #{{{GraySubject}}} {{{GrayPage|}}}]''
| label47 = [[Terminologia Anatomica|TA]]
}}
| data47 = {{main other
|- style="text-align: left;"
|{{#if:{{#property:P1323}} |{{#invoke:Wikidata|getTAValue}}}}
{{#if:{{{System<includeonly>|</includeonly>}}}|
|{{#if:{{{TA98|{{#property:P1323}}}}}|{{TA98|{{{TA98|{{#property:P1323}}}}}}}}}
! [[Organ system|System]]
}}
{{!}} <noinclude>†&nbsp;</noinclude>{{{System}}}
 
}}
| label48 = [[Terminologia Histologica|TH]]
|- style="text-align: left; background:Pink"
| data48 = {{#if:{{{TH|{{#property:P1694}}}}} |[http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/ViewTH/THh{{Str rep|{{Str mid|{{{TH|{{#property:P1694}}}}}|2|4}}|.|}}.html {{{TH|{{#property:P1694}}}}}]}}
{{#if:{{{Artery<includeonly>|</includeonly>}}}|
 
! [[Artery]]
| label49 = [[Terminologia Embryologica|TE]]
{{!}} <noinclude>†&nbsp;</noinclude>{{{Artery}}}
| data49 = {{#if:{{{TE|{{#property:P1693}}}}} |{{{TE|{{#property:P1693}}}}} }}
}}
 
|- style="text-align: left; background:LightBlue "
| label50 = [[Foundational Model of Anatomy|FMA]]
{{#if:{{{Vein<includeonly>|</includeonly>}}}|
| data50 = {{#if:{{{FMA|{{#property:P1402}}}}}| {{FMA|{{{FMA|{{#property:P1402}}}}}|noprefix=1}}}}
! [[Vein]]
 
{{!}} <noinclude>†&nbsp;</noinclude>{{{Vein}}}
| belowstyle = font-style:italic; font-weight:bold
}}
| below = {{#switch:{{lc:{{{Type|{{{type|}}}}}}}}
|- style="text-align: left; background:Yellow"
| artery = [[Anatomical terminology]]
{{#if:{{{Nerve<includeonly>|</includeonly>}}}|
| bone = [[Anatomical terms of bone]]
! [[Nerve]]
| brain = [[Anatomical terms of neuroanatomy]]
{{!}} <noinclude>†&nbsp;</noinclude>{{{Nerve}}}
| embryology = [[Anatomical terminology]]
}}
| ligament = [[Anatomical terminology]]
|- style="text-align: left; background:LightGreen"
| lymph = [[Anatomical terminology]]
{{#if:{{{Lymph<includeonly>|</includeonly>}}}|
| muscle = [[Anatomical terms of muscle]]
! [[Lymph]]
| nerve = [[Anatomical terms of neuroanatomy]]
{{!}} <noinclude>†&nbsp;</noinclude>{{{Lymph}}}
| neuron = [[Anatomical terminology]]
}}
| vein = [[Anatomical terminology]]
|- style="text-align: left; background:Thistle"
| #default = [[Anatomical terminology]]
{{#if:{{{Precursor<includeonly>|</includeonly>}}}|
}}
! [[Embryology|Precursor]]
 
{{!}} <noinclude>†&nbsp;</noinclude>{{{Precursor}}}
}}{{main other|
}}
{{{{{|safesubst:}}}#ifeq:{{{1|♦}}}|♦||[[Category:Medicine infobox template using deprecated parameters|1{{PAGENAME}}]]
|- style="text-align: left;"
}}{{{{{|safesubst:}}}#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=[[Category:Medicine infobox template using deprecated parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]
{{#if:{{{MeshName<includeonly>|</includeonly>}}}|
| Type | type | Name | neuron_name | name
! [[Medical Subject Headings|MeSH]]
| MapPosIGNORE_PARAMETER | MapIGNORE_PARAMETER | TA98IGNORE_PARAMETER
{{!}} style="white-space: nowrap;" {{!}} <noinclude>†&nbsp;</noinclude>''[http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/{{{MeshYear|2011}}}/MB_cgi?mode=&term={{{MeshName}}} {{{MeshName}}}]''
| ImageMap | Imagemap | image_map | MapWidth | map_caption | MapCaption
}}
| Image | image | image_neuron | Width | image_size | Alt | alt | Caption | caption | caption_neuron
|- style="text-align: left;"
| Image2 | image2 | Width2 | image2_size | Alt2 | alt2 | Caption2 | caption2 | caption2_neuron
{{#if:{{{Code<includeonly>|</includeonly>}}}|
| Latin | Greek | part_of | PartOf | is_part_of | IsPartOf | CarnegieStage | days | Days | system | System | components | Components | location | function
! Code
| neurotransmitter | morphology | afferents | efferents | Origin | Origins | origin | origins | Insertion | Insertions | insertion | insertions
{{!}} <noinclude>†&nbsp;</noinclude>{{{Code}}}
| Articulation | Articulations | articulations | Supplies | DrainsFrom | Drainsfrom | BranchFrom | Branchfrom | Source | source | DrainsTo | Drainsto | BranchTo | Branchto
}}
| Blood | blood | artery | Artery | vein | Vein | nerve | Nerve | NerveRoot | lymph | Lymph | Action | action | PhysicalExam | Antagonist
|- style="text-align: left;"
| precursor | Precursor | gives_rise_to | GivesRiseTo | From | To | Innervates | FiberType
{{#if:{{{Dorlands<includeonly>|</includeonly>}}}|
| acronym | Acronym | code | Code | BrainInfoType | BrainInfoNumber | NeuroLex | NeuroLexID
! [[Elsevier|Dorlands/Elsevier]]
| Dorlands | DorlandsID | DorlandsPre | DorlandsSuf | TH | TE | FMA | MeshName | Meshname | MeSHname | MeshYear | MeshNumber | BamsSlug | GraySubject | GrayPage}}{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{GraySubject|}}}{{{GrayPage|}}}|[[Category:Medicine infobox template using GraySubject or GrayPage]]}}
{{!}} style="white-space: nowrap;" {{!}} <noinclude>†&nbsp;</noinclude>''[http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands_split.jsp?pg=/ppdocs/us/common/dorlands/dorland/{{{Dorlands}}}.htm {{{DorlandsID}}}]''
}}<noinclude>
}}
|}<noinclude>
{{documentation}}
<!-- Add cats and interwikiscategories to the /doc subpage, not here! -->
</noinclude>
59,786

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1883137" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி