உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

Module:CountryData

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

Documentation for this module may be created at Module:CountryData/doc

local p = {}

local function getcontents(frame,country,params)
 return frame:expandTemplate({title="நாட்டுத் தகவல் "..country;args=params})
end

function p.gettable(frame,country,params)
--Returns the parameters of a country data template as a Lua table
 --If not a valid data template, return empty table
 local bool, s = pcall(getcontents,frame,country,params or {})
 if bool and (string.find(s,"^%{%{ *%{%{%{1") or string.find(s,"^%{%{safesubst: *%{%{%{1"))
 then
  --Replace parameter delimiters with arbitrary control characters
  --to avoid clashes if param values contain equals/pipe signs
  s = string.gsub(s,"|([^|=]-)=","\1\1%1\2")
  s = string.gsub(s,"}}%s*$","\1")
  --Loop over string and add params to table
  local part = {}
  for par in string.gmatch(s,"\1[^\1\2]-\2[^\1\2]-\1") do
   local k = string.match(par,"\1%s*(.-)%s*\2")
   local v = string.match(par,"\2%s*(.-)%s*\1")
   if v and not (v=="" and string.find(k,"^flag alias")) then
    part[k] = v
   end
  end
  return part
 else
 	return {}
 end
end

function p.getalias(frame)
--Returns a single parameter value from a data template
 local part = p.gettable(frame,frame.args[1])
 if frame.args.variant
  then return tostring(part[frame.args[2].."-"..frame.args.variant]
             or part[frame.args[2]] or frame.args.def)
  else return tostring(part[frame.args[2]] or frame.args.def)
 end
end

function p.gettemplate(frame)
--For testing, recreates the country data from the created Lua table
 --Get data table
 local data = p.gettable(frame,frame.args[1])
 --Concatenate fields into a template-like string
 local out = "{{ {{{1}}}"
 for k,v in pairs(data) do
  out = out.."\n| "..k.." = "..v
 end
 return out.."\n}}"
end

return p
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:CountryData&oldid=3948218" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது