ஹிரகனா எழுத்துக்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இறகனா எழுத்து(Hiragana (கன்ஜி எழுத்து முறையில்: 平仮名) ஜப்பான் மொழியிலுள்ள மூன்று எழுத்து வடிவங்களில் ஒன்றாகும். மற்றவை கட்டகனா, கன்ஜி எழுத்து முறைகள் ஆகும். கனா என்பது ஜப்பானியஉயிர்மெய் எழுத்துக்களைக் குறிப்பிடும் முறைக்கான பொதுப்பெயர்.

உயிரெழுத்து யூன்
() (யு) (யொ)
கி கு கெ கொ きゃ கிய きゅ கியு きょ கியொ
ஷி சு செ சொ しゃ しゅ ஷு しょ ஷொ
ச்சி' ட்சு தெ தொ ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho
னி னு னெ னொ にゃ ன்ய にゅ ன்யு にょ ன்யொ
ஹி ஃபு ஹெ ஹொ ひゃ ஹிய ひゅ ஹியு ひょ ஹியொ
மி மு மெ மொ みゃ மிய みゅ மியு みょ மியொ
யு யொ
ரி ரு ரெ ro りゃ ரிய りゅ ரியு りょ ரியொ
わ  ゐ வி ゑ வெ を ஒ/வொ
ன்
ga gi gu ge go ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo
za ji zu ze zo じゃ ja じゅ ju じょ jo
da (ji) (zu) de do ぢゃ (ja) ぢゅ (ju) ぢょ (jo)
ba bi bu be bo びゃ bya びゅ byu びょ byo
pa pi pu pe po ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo

பயன்பாடு[தொகு]

ஹிரகனா எழுத்துக்கள் மூலம் குறில்-நெடில் வேறுபாட்டை காண்பித்தால் இயலாது, ஆனால் இவ்வேறுபாடுகள் ஜப்பானிய மொழியில் முக்கியமானவை. எனவே நெடில் வடிவங்களை குறிக்க சில ஹிரகனா எழுத்துக்கள் சேர்த்து எழுதப்படுகின்றன. உதாரணமாக, ஏ ஒலியை குறிக்க 'எ'கர ஹிரகனா எழுத்துக்களுக்கு பிறகு 'இ' சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகிறது(சென்சே-せんせい(சென்செஇ). சென்சே என்றால் ஆசிரியர் என்று பொருள்). ஓ ஒலியை குறிக்க 'ஒ'கர ஹிரகனா எழுத்துக்களுக்கு பிறகு 'உ' சேர்க்கப்படுகிறது.(டோக்யோ - とうきょう(டொஉக்யொஉ)).

கன்ஜி எழுத்துக்களின் உச்சரிப்ப்பை குறிப்பதற்காக கன்ஜி எழுத்தகளின் மீது சிறிய அளவில் ஹிரகனா எழுத்துக்களை எழுதுவர். இதை ஃபுரிகனா(Furigana) என குறிப்பிடுவர். ஹிரகனா பெரும்பாலும் சீன-ஜப்பானிய சொற்களை எழுதவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. வேற்றுமொழிச் சொற்களை எழுத கட்டகனா உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஹிரகனா_எழுத்துக்கள்&oldid=3073424" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது