வெப்ப இயக்கவியல் சமநிலை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

வெப்ப இயக்கவியலில் ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு வெப்பச் சமநிலை, பொறிமுறைச் சமநிலை, கதிரியக்கச் சமநிலை மற்றும் வேதியியற் சமநிலையில் இருக்குமானால், அது வெப்ப இயக்கவியல் சமநிலையில் (Thermodynamic equilibrium) இருக்கிறது எனலாம். சமநிலை அல்லது சமன்நிலை ஒரு சமன்பட்ட நிலையைக் குறிக்கிறது. அப்படியொரு வெப்ப இயக்கவியல் சமன்நிலையில் அவ்வமைப்பில் எந்தவொரு பொருள் அல்லது ஆற்றல் பாய்வும் இராது; நிலை மாற்றங்களோ, சமனற்ற நிலையோ எதுவும் இராது. வெப்ப இயக்கவியல் சமநிலையில் இருக்கும் ஓர் அமைப்பு, தன் சுற்றுப்புறத்தில் இருந்து தனிமைப்படுத்தப்படும்போது அதில் எந்தவொரு மாற்றமும் நிகழாது.