விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ஸ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 ஸ்க்கெல்ட் 6 - 582;7 - 613
2 ஸ்க்கேவெனிங்கென் 9 - 735
3 ஸ்காட், காப்ட்டன் 9 - 659
4 ஸ்காட், சர் வால்ட்டர் 1 - 320;9 - 659
5 ஸ்காட்லாந்து 9 - 659
6 ஸ்காண்டிநேவியா 9 - 662
7 ஸ்காந்த புராணம் 9 - 662
8 ஸ்காப்பா நீரோட்டம் 9 - 662
9 ஸ்காபெல் சிகரம் 3 - 217
10 ஸ்கார்ஸ்டேல் பிரபு 3 - 235
11 ஸ்கான்டர் பெக் 1 - 438
12 ஸ்கிசபிரீனீயா 2 - 383
13 ஸ்குவில்லா 9 - 662
14 ஸ்கூட்டாரி 9 - 662
15 ஸ்கெண்டர் பார்தி 1 - 438
16 ஸ்கொயர், ஜே. சி. 1 - 322
17 ஸ்கொலாஸ்ட்டிக் கொள்கை 9 - 662
18 ஸ்கொலாஸ்டிக்குகள் 1 - 7
19 ஸ்ட்டட்கார்ட் 9 - 666
20 ஸ்ட்டர்ஜன் 9 - 666
21 ஸ்ட்டாம்பர்டு பாலப் போர் 9 - 666
22 ஸ்ட்டாலின், ஜோசப் விசரியானவிச் 9 - 666
23 ஸ்ட்டாலின்கிராடு 9 - 668
24 ஸ்ட்டாலின்ஸ்க் 9 - 668
25 ஸ்ட்டாலினா 9 - 668
26 ஸ்ட்டாலினாபாட் 9 - 668
27 ஸ்ட்டான்லி, சர் ஹென்ரி மார்ட்டன் 9 - 668
28 ஸ்ட்டிரிக்னீன் 9 - 668
29 ஸ்ட்டீபன் 9 - 730
30 ஸ்ட்டீபன் லாங்க்டன் 9 - 596
31 ஸ்ட்டீவன்சன், ராபர்ட் 9 - 669
32 ஸ்ட்டீவன்சன், ராபர்ட் லூயி 1 - 320;3 - 44; 9 - 669
33 ஸ்ட்டீவன்சன், ஜார்ஜ் 9 - 669
34 ஸ்ட்டீவன்ஸ், ஜான் 6 - 669
35 ஸ்ட்டூவர்ட்டு, ஜேம்ஸ் பிராசிஸ் எட்வர்டு 9 - 670
36 ஸ்ட்டூவர்ட்டுக்கள் 9 - 670
37 ஸ்ட்டெகொசாரஸ் 9 - 670
38 ஸ்ட்டைன்மெட்ஸ் 9 - 670
39 ஸ்ட்டோக்ஸ், சர். ஜீ.ஜீ. 9 - 670
40 ஸ்ட்டோயிக் கொள்கை 10 - 550
41 ஸ்ட்ராபோ 9 - 670
42 ஸ்ட்ரான்ஷியம் 9 - 670
43 ஸ்ட்ராஸ்பர்கு 9 - 671
44 ஸ்ட்ரிங்பெல்லோ 9 - 338
45 ஸ்ட்ரீண்ட்பர்கு ஔகஸ்டு 9 - 671
46 ஸ்டர்லிங் பிரதேசம் 10 - 552
47 ஸ்டாயிக்குகள் 2 - 79
48 ஸ்டிபன்ஸ் 1 - 328
49 ஸ்டீபன், ஜே.கே. 1 - 322
50 ஸ்டீபன்சன் 2 - 377
51 ஸ்டீல் 1 - 320
52 ஸ்டெசிக்கோரஸ் 1 - 322
53 ஸ்டெர்ன் 1 - 13
54 ஸ்டோனி 2 - 567
55 ஸ்டோனியின் வட்டக் கபிலை 2 - 608
56 ஸ்கந்த வர்மன் 10 - 252
57 ஸ்டர்லிங் இருப்பு 10 - 552
58 ஸ்தாவரச் சொத்து 5 - 248;9 - 671
59 ஸ்தூபம் 6 - 125;9 - 671
60 ஸ்தூபி 6 - 125
61 ஸ்ப்பா 9 - 671
62 ஸ்ப்பைரோஸ்ட்ரெப்ட்டஸ் 9 - 671
63 ஸ்ப்போரோசோவா 9 - 671
64 ஸ்பரிச தீட்சை 10 - 327
65 ஸ்பார்ட்டக்கஸ் 9 - 671
66 ஸ்பார்ட்டா 9 - 671
67 ஸ்பானிய கினி 3 - 722;9 - 671
68 ஸ்பானிய சகாரா 9 - 672
69 ஸ்பானிய மொழி 9 - 672
70 ஸ்பானிய வாரிசுரிமைப் போர் 9 - 674
71 ஸ்பானிய இலக்கியம் 9 - 672
72 ஸ்பானியக் குடியேற்றம் 9 - 671
73 ஸ்பிட்ஸ்பர்கென் 9 - 674
74 ஸ்பினோசா 1 - 534;2 - 647; 9 - 675
75 ஸ்பீயர்மன், கார்ல் 2 - 29,377; 9 - 675
76 ஸ்புட்னிக் 10 - 499,506;
77 ஸ்பெங்ளர், ஆஸ்வால்ட் 9 - 675
78 ஸ்பெண்டர் 1 - 329
79 ஸ்பெயின் 6 - 363,363; 9 - 675
80 ஸ்பென்சர், ஹெர்பர்ட் 10 - 240,336; 1 - 169; 6 - 755; 9 - 682
81 ஸ்பென்சர், எட்மண்டு 1 - 315,323,324; 9 - 681
82 ஸ்பைரோகிட்டோசிஸ் 4 - 343
83 ஸ்மட்ஸ், ஜான் கிறிஸ்ட்டியான் 3 - 492;9 - 682
84 ஸ்மர்னா 9 - 682
85 ஸ்மாலென்ஸ்க் 9 - 683
86 ஸ்மாலென்ஸ்கின் 2 - 538
87 ஸ்மித் 9 - 339
88 ஸ்மித் சகோதரர்கள் 1 - 322
89 ஸ்மித், வில்லியம் 9 - 683
90 ஸ்மித், ஜான் 9 - 683
91 ஸ்மித், ஆடம் 9 - 683
92 ஸ்யூசா 9 - 683
93 ஸ்லோவாக்கியா 9 - 684
94 ஸ்லோவீனியா 9 - 684
95 ஸ்வபீன பிரயாணம் 9 - 84
96 ஸ்வாட்டௌ 9 - 684
97 ஸ்வான்ஸி 9 - 684
98 ஸ்வாஹிலி 10 - 225
99 ஸ்விப்ட் 1 - 320
100 ஸ்வின்பர்ன் 1 - 317;9 - 684
101 ஸ்வினோடான் 2 - 448;9 - 684
102 ஸ்வினோப்பஸ் 9 - 684
103 ஸ்வீடன் 6 - 365
104 ஸ்வெட்பர்கு 1 - 89
105 ஸ்வேன், கவைத்தாடியர் 9 - 685
106 ஸ்னா 5 - 299
107 ஸாண்ட் 10 - 507
108 ஸீனோ 10 - 550
109 ஸெர்லீனா 10 - 316

மேற்கோள்கள்[தொகு]