வார்ப்புரு:Infobox/testcases

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

Test[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
The Summit Church (title)
The Summit Church (above)
Subheader1
Subheader2
Caption of image1
Caption of image2
General Info
LocationRaleigh-Durham, North Carolina
CountryUnited States
DenominationSouthern Baptist
Websitewww.summitchurch.cc
History
Founded1961
Clergy
Senior PastorJ.D. Greear
Below
The Summit Church (title)
The Summit Church (above)
Subheader1
Subheader2
Caption of image1
Caption of image2
General Info
LocationRaleigh-Durham, North Carolina
CountryUnited States
DenominationSouthern Baptist
Websitewww.summitchurch.cc
History
Founded1961
Clergy
Senior PastorJ.D. Greear
Below

Reference lists in strange orders[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
The Summit Church (title)
The Summit Church (above)
Subheader1
Subheader2
Caption of image1
Caption of image2
General Info
LocationRaleigh-Durham, North Carolina[1]
CountryUnited States
DenominationSouthern Baptist
Websitewww.summitchurch.cc
History
Founded1961
Clergy
Senior PastorJ.D. Greear
The Summit Church (title)
The Summit Church (above)
Subheader1
Subheader2
Caption of image1
Caption of image2
General Info
LocationRaleigh-Durham, North Carolina[1]
CountryUnited States
DenominationSouthern Baptist
Websitewww.summitchurch.cc
History
Founded1961
Clergy
Senior PastorJ.D. Greear
 1. Some reference.

Custom width[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
Test Infobox
Label 1Data 1
Label 2Data 2
Label 3Data 3
Header 4
Label 5Data 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Below text
Test Infobox
Label 1Data 1
Label 2Data 2
Label 3Data 3
Header 4
Label 5Data 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Below text

Test for child=yes[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
Main 1
Main 2
Main 3
Sub 3-1
Sub 3-2
Label 3-3Data 3-3
Main 4
Label 4-1Data 4-1
Main 5
Main 1
Main 2
Main 3
Sub 3-1
Sub 3-2
Label 3-3Data 3-3
Main 4
Label 4-1Data 4-1
Main 5

Test for subbox=yes[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
Main 1
Main 2
Sub 3-1
Sub 3-2
Label 3-3Data 3-3
Label 4-1Data 4-1
Label 5Data 5
Main 6
Main 1
Main 2
Sub 3-1
Sub 3-2
Label 3-3Data 3-3
Label 4-1Data 4-1
Label 5Data 5
Main 6

Simple embedding[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
Top level title
First subsection
Label 1.1Data 1.1
Second subsection
Label 2.1Data 2.1
Below text
Top level title
First subsection
Label 1.1Data 1.1
Second subsection
Label 2.1Data 2.1
Below text

Child infobox in header field[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
Top level title
First subsection
Label 1.1Data 1.1
Second subsection
Label 2.1Data 2.1
Below text
Top level title
First subsection
Label 1.1Data 1.1
Second subsection
Label 2.1Data 2.1
Below text

Child in header field II[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
Top level title
First subsection
Label 1.1Data 1.1
Second subsection
Label 2.1Data 2.1
Below text
Top level title
First subsection
Label 1.1Data 1.1
Second subsection
Label 2.1Data 2.1
Below text

Sidebar with subbox[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}

child test: title and above[தொகு]

{{Infobox|above=above|child=yes|templatestyles=Infobox/sandbox/styles.css|title=title}}
Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}{{Infobox3cols}}
title
title[[Category:Pages which use embedded infobox templates with the title parameter]]
title
'"`UNIQ--templatestyles-0000003E-QINU`"''"`UNIQ--templatestyles-0000003F-QINU`"'title[[Category:Pages using embedded infobox templates with the title parameter]]
title
above
<table class="infobox " cellspacing="5" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; "><caption class="" style="font-size: 125%; font-weight: bold; ">title</caption><tr><td colspan="4" class="" style="text-align:center; font-size: 125%; font-weight: bold; ">above</td></tr></table>

child test: header, label, and data[தொகு]

{{Infobox|child=yes|data2=data2|header1=header1|label2=label2|templatestyles=Infobox/sandbox/styles.css}}
Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}{{Infobox3cols}}
<tr><th colspan="2" style="text-align:center">header1</th></tr><tr><th scope="row">label2</th><td>data2</td></tr> '"`UNIQ--templatestyles-00000041-QINU`"''"`UNIQ--templatestyles-00000042-QINU`"'<tr><th colspan="2" class="infobox-header">header1</th></tr><tr><th scope="row" class="infobox-label">label2</th><td class="infobox-data">data2</td></tr> <table class="infobox " cellspacing="5" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; "><tr class=""><th colspan="4" style="text-align:center; ">header1</th></tr><tr class=""><th style="">label2</th><td colspan="3" class="" style="">data2</td></tr></table>

Aristotle[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
Aristotle
Marble bust of Aristotle. Roman copy after a Greek bronze original by Lysippus c. 330 BC. The alabaster mantle is modern.
Born384 BC
Stagira, Chalcidice
Died322 BC (aged 61 or 62)
Euboea
NationalityGreek
EraAncient philosophy
RegionWestern philosophy
SchoolPeripatetic school
Aristotelianism
Main interestsPhysics, Metaphysics, Poetry, Theatre, Music, Rhetoric, Politics, Government, Ethics, Biology, Zoology
Notable ideasGolden mean, Aristotelian logic, syllogism, hexis, hylomorphism, Aristotle's theory of soul
Aristotle
Marble bust of Aristotle. Roman copy after a Greek bronze original by Lysippus c. 330 BC. The alabaster mantle is modern.
Born384 BC
Stagira, Chalcidice
Died322 BC (aged 61 or 62)
Euboea
NationalityGreek
EraAncient philosophy
RegionWestern philosophy
SchoolPeripatetic school
Aristotelianism
Main interestsPhysics, Metaphysics, Poetry, Theatre, Music, Rhetoric, Politics, Government, Ethics, Biology, Zoology
Notable ideasGolden mean, Aristotelian logic, syllogism, hexis, hylomorphism, Aristotle's theory of soul

Aristotle no line-height[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
Aristotle
Marble bust of Aristotle. Roman copy after a Greek bronze original by Lysippus c. 330 BC. The alabaster mantle is modern.
NationalityGreek
Aristotle
Marble bust of Aristotle. Roman copy after a Greek bronze original by Lysippus c. 330 BC. The alabaster mantle is modern.
NationalityGreek

Eccentric styles[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
Title
Above
Caption
Caption2
header1
header2
header3
data5
label6data6
header7
header8
data11
header19
below
Title
Above
Caption
Caption2
header1
header2
header3
data5
label6data6
header7
header8
data11
header19
below

Eccentric styles autoheaders[தொகு]

|autoheaders=true
|data2=<blank>, so header2 empty, expect omitted
Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
Title
Above
Caption
Caption2
label1data1
header3
data5
label6data6
data7
header8
data11
below
Title
Above
Caption
Caption2
label1data1
header3
data5
label6data6
data7
header8
data11
below

Table in infobox row[தொகு]

{{Infobox}}

Lufthansa
Deutsche Lufthansa AG
IATA
LH
ICAO
DLH
Callsign
LUFTHANSA
Founded1953

{{Infobox/sandbox}}

Lufthansa
Deutsche Lufthansa AG
IATA
LH
ICAO
DLH
Callsign
LUFTHANSA
Founded1953

Orphaned references[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
label1data1
label1data1

Captionstyle text-align left[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
Eurozone (euro area)
The eurozone as of 2013
  Eurozone as of 2013
  Non-EU territories using the euro
  EU member states outside the Eurozone
Currencyeuro
Eurozone (euro area)
The eurozone as of 2013
  Eurozone as of 2013
  Non-EU territories using the euro
  EU member states outside the Eurozone
Currencyeuro

Individual row styles[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
header1 red
label2data2
label3 wheatdata3 wheat
data4 pink
header1 red
label2data2
label3 wheatdata3 wheat
data4 pink

Individual header styles[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
header1 red
data2
data3
header4 blue
data5
data6
header7 green
data8
data9
header10 pink
data11
data12
header13 grey
data14
data15
header1 red
data2
data3
header4 blue
data5
data6
header7 green
data8
data9
header10 pink
data11
data12
header13 grey
data14
data15

Odd/even header styles[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
header1
data2
data3
header4
data5
header6
data7
data8
header9
data10
data11
header12
data13
data14
header1
data2
data3
header4
data5
header6
data7
data8
header9
data10
data11
header12
data13
data14

Overimage / overcaption[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
above
Subheader1
Subheader2
Caption of image1
Caption of image2
above
Subheader1
Subheader2
Caption of image1
Caption of image2

Individual header/label/data styles[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
header1 red
label2 bluedata2 green
header3 pink
label4 greydata4 yellow
header1 red
label2 bluedata2 green
header3 pink
label4 greydata4 yellow

Two plain lists[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
List 1
 • A
 • B
List 2
 • C
 • D
List 1
 • A
 • B
List 2
 • C
 • D
Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
List 1
 • A
List 2
 • B
List 1
 • A
List 2
 • B

Mixed text and lists[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
Without additional div tags
BattlesWorld War I
Without additional div tags
BattlesWorld War I
Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
With additional div tags
Battles
With additional div tags
Battles

Test for subbox=yes with HTML tagging for collapsing subsection[தொகு]

Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
Main 1
Main 2
Sub 3-1
Sub 3-2
Label 3-3Data 3-3
Title Collapse
Label 4-1Data 4-1
Label 4-2Data 4-2
Data 5
Main 6
Main 1
Main 2
Sub 3-1
Sub 3-2
Label 3-3Data 3-3
Title Collapse
Label 4-1Data 4-1
Label 4-2Data 4-2
Data 5
Main 6

autoheaders = yes[தொகு]

new, June 2020
 • testing: |data12= has no data, does have  /span> tag.
--> data-row treated as non-empty.
Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
check css / old
Header1
I2d1
Header11
I12
Header21
check css / old
Header1
I2d1
Header11
I12
Header21
Side by side comparison
{{Infobox}}{{Infobox/sandbox}}
check css / a.h.=yes
Header1
I2d1
Header11
I12
check css / a.h.=yes
Header1
I2d1
Header11
I12

Hidden rows for no-content except categories[தொகு]

Use Special:ExpandTemplates to test this.

Sandbox
Label1Data1
Current
Label1Data1
Label2

List class support[தொகு]

Don't emit TStyles from an empty template[தொகு]

{{Infobox|rowclass4=plainlist hlist}}

{{Infobox}}

<table class="infobox" style="width:22em"></table>

{{Infobox/sandbox}}

'"`UNIQ--templatestyles-00000084-QINU`"'
{{Infobox|titleclass=plainlist hlist}}

{{Infobox}}

<table class="infobox" style="width:22em"></table>

{{Infobox/sandbox}}

'"`UNIQ--templatestyles-00000086-QINU`"'

Emit 3 TStyles (hlist -> plainlist -> base), two nowiki markers, in title and above[தொகு]

{{Infobox|above=
* A list|aboveclass=hlist|title=
* A list|titleclass=plainlist}}

{{Infobox}}

 • A list
 • A list
 • <table class="infobox" style="width:22em"><caption class="plainlist">'"`UNIQ--nowiki-00000087-QINU`"'
  * A list</caption><tr><th colspan="2" class="hlist" style="text-align:center;font-size:125%;font-weight:bold">'"`UNIQ--nowiki-00000088-QINU`"'
  * A list
  </th></tr></table>

  {{Infobox/sandbox}}

  • A list
 • A list
 • '"`UNIQ--templatestyles-0000008A-QINU`"''"`UNIQ--templatestyles-0000008B-QINU`"''"`UNIQ--templatestyles-0000008C-QINU`"'<table class="infobox"><caption class="infobox-title plainlist">'"`UNIQ--nowiki-00000087-QINU`"'
  * A list</caption><tr><th colspan="2" class="infobox-above hlist">'"`UNIQ--nowiki-00000088-QINU`"'
  * A list
  </th></tr></table>

  Emit 3 TStyles (hlist -> plainlist -> base) for image4 and image5[தொகு]

  {{Infobox|image4=* A list|image5=* A list|imagerowclass4=plainlist|imagerowclass5=hlist}}

  {{Infobox}}

  • A list
  • A list
  <table class="infobox" style="width:22em"><tr class="plainlist"><td colspan="2" style="text-align:center">
  * A list
  </td></tr><tr class="hlist"><td colspan="2" style="text-align:center">
  * A list
  </td></tr></table>

  {{Infobox/sandbox}}

  • A list
  • A list
  '"`UNIQ--templatestyles-0000008E-QINU`"''"`UNIQ--templatestyles-0000008F-QINU`"''"`UNIQ--templatestyles-00000090-QINU`"'<table class="infobox"><tr class="plainlist"><td colspan="2" class="infobox-image">
  * A list
  </td></tr><tr class="hlist"><td colspan="2" class="infobox-image">
  * A list
  </td></tr></table>

  Emit 1 TStyle (base only) because rowclass and image aren't relevant[தொகு]

  {{Infobox|image4=* A list|image5=* A list|rowclass4=plainlist|rowclass5=hlist}}

  {{Infobox}}

  • A list
  • A list
  <table class="infobox" style="width:22em"><tr><td colspan="2" style="text-align:center">
  * A list
  </td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align:center">
  * A list
  </td></tr></table>

  {{Infobox/sandbox}}

  • A list
  • A list
  '"`UNIQ--templatestyles-00000092-QINU`"'<table class="infobox"><tr><td colspan="2" class="infobox-image">
  * A list
  </td></tr><tr><td colspan="2" class="infobox-image">
  * A list
  </td></tr></table>

  References[தொகு]

  For whole testpage
  1. A reference
  "https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Infobox/testcases&oldid=3705119" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது