உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

மத்தியப் பிரதேச சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

மத்திய பிரதேச சட்டமன்றத்தின் உறுப்பினர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர். மத்திய பிரதேசம் 230 தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு தொகுதியில் இருந்து ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்.

தொகுதிகள்[தொகு]

2008ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட மறுசீரமைப்பிற்குப் பின்னர் 230 தொகுதிகள் இருந்தன. அவற்றின் பட்டியலைக் காணவும்.

 • சியோபூர்
 • விஜய்பூர்
 • சபல்கட்
 • ஜவுரா
 • சுமாவலி
 • முரைனா
 • தெமனி
 • அம்பாஹ்
 • அட்டேர்
 • பிண்டு
 • லஹார்
 • மேஹ்காவ்
 • கோஹத்
 • குவாலியர் ஊரகம்
 • குவாலியர்
 • குவாலியர் கிழக்கு
 • குவாலியர் தெற்கு
 • பிதர்வார்
 • டப்ரா
 • போஹரி
 • சிவபுரி
 • பிச்சோர்
 • கோலாரஸ்
 • பமோரி
 • குனா
 • சாச்சவுடா
 • ராகோகட்
 • அசோக் நகர்
 • சந்தேரி
 • முங்காவ்லி
 • பினா
 • குரை
 • சுர்க்கி
 • தேவ்ரி
 • ரஹ்லி
 • நர்யாவ்லி
 • சாகர்
 • பண்டா
 • டிக்கம்கட்
 • ஜாத்தாரா
 • பிரித்விபூர்
 • நிவாடி
 • கர்காபூர்
 • மகாராஜ்பூர்
 • சந்த்லா
 • ராஜ்நகர்
 • சத்தர்பூர்
 • பிஜாவர்
 • மல்ஹரா
 • பத்தரியா
 • தமோஹ்
 • ஜபேரா
 • ஹட்டா
 • பவை
 • குன்னவுர்
 • பன்னா
 • சித்ரகூட்
 • ரைகாவ்
 • சத்னா
 • நாகோது
 • மைஹர்
 • அமர்பாட்டன்
 • ராம்பூர்-பகேலான்
 • சிர்மவுர்
 • செமரியா
 • தியோந்தர்
 • மவுகஞ்சு
 • தேவ்தாலாப்
 • மன்காவா
 • ரேவா
 • ரீவா
 • குட்
 • சுர்ஹட்
 • சிதி
 • சிஹாவல்
 • சித்ரங்கி
 • சிங்க்ரவுலி
 • தேவ்சர்
 • தவுஹனி
 • பியோஹாரி
 • ஜய்சிங் நகர்
 • ஜைத்பூர்
 • கோத்மா
 • அனூப்பூர்
 • புஷ்ப்ராஜ்கட்
 • பாந்தவ்கட்
 • மான்பூர்
 • பர்வாடா
 • விஜய்ராகவ்கட்
 • முட்வாரா
 • பஹோரிபந்து
 • பாட்டன்
 • பர்கி
 • ஜபல்பூர் கிழக்கு
 • ஜபல்பூர் வடக்கு
 • ஜபல்பூர் கன்டோன்மெண்ட்
 • ஜபல்பூர் மேற்கு
 • பனாகர்
 • சிஹோரா
 • ஷாபுரா
 • டிண்டோரி
 • பிச்சியா
 • நிவாஸ்
 • மண்டுலா
 • பைஹர்
 • லாஞ்சி
 • பரஸ்வாடா
 • பாலாகாட்
 • வாராசேவ்னி
 • கட்டங்கி
 • சிவனி
 • கேவ்லாரி
 • லக்னாதவுன்
 • கோட்டேகாவ்
 • நர்சிங்பூர்
 • தெந்துகேடா
 • காடர்வாரா
 • ஜுன்னார்தேவ்
 • அமர்வாடா
 • சுரை
 • சவுன்சர்
 • சிந்த்வாடா
 • பராசியா
 • பாண்டுர்ணா
 • முல்தாய்
 • ஆம்லா
 • பேத்துல்
 • கோடாடாங்க்ரி
 • பைன்ஸ்தேஹி
 • டிமர்னி
 • ஹர்டா
 • சிவனி-மால்வா
 • ஹோசங்காபாத்
 • சோஹாக்பூர்
 • பிப்பரியா
 • உதய்புரா
 • போஜ்பூர்
 • சாஞ்சி
 • சில்வானி
 • விதிசா
 • பசோதா
 • குர்வ்ஆய்
 • சிரோஞ்சு
 • சம்ஷாபாத்
 • பேரசியா
 • போபால்
 • நரேலா
 • போபால் தென்மேற்கு
 • போபால் மத்தியம்
 • கோவிந்துபுரா
 • ஹுசூர்
 • புத்னி
 • ஆஷ்டா
 • இச்சாவர்
 • சிஹோர்
 • நர்சிங்கட்
 • பியாவ்ரா
 • ராஜ்கட்
 • கில்ச்சிபூர்
 • சாராங்க்பூர்
 • சுஸ்னேர்
 • ஆகர்
 • சாஜாபூர்
 • சுஜல்பூர்
 • காலாபீப்பல்
 • சோன்கட்ச்
 • தேவாஸ்
 • ஹாட்பிப்லியா
 • காத்தேகாவ்
 • பாகாலி
 • மந்தாத்தா
 • ஹர்சுத்
 • கண்டுவா
 • பந்தானா
 • நேபாநகர்
 • புர்ஹான்பூர்
 • பிக்கன்காவ்
 • படுவாஹ்
 • மகேஷ்வர்
 • கசராவத்
 • கர்கோன்
 • பகவான்புரா
 • செந்தவா
 • ராஜ்பூர்
 • பான்சேமல்
 • படுவானி
 • அலிராஜ்பூர்
 • ஜோபட்
 • ஜாபுவா
 • தந்துலா
 • பேட்லாவத்
 • சர்தார்பூர்
 • கந்துவானி
 • குக்.ஷி
 • மனாவர்
 • தரம்புரி
 • தார்
 • பட்னாவர்
 • தேபால்பூர்
 • இந்தூர்-1
 • இந்தூர்-2
 • இந்தூர்-3
 • இந்தூர்-4
 • இந்தூர்-5
 • அம்பேத்கர் நகர்
 • ராவு
 • சான்வேர்
 • நாகதா-காச்ரோத்
 • மஹிதுபூர்
 • தரானா
 • கட்டியா
 • உஜ்ஜைன் வடக்கு
 • உஜ்ஜைன் தெற்கு
 • பட்நாகர்
 • ரத்லாம் ஊரகம்
 • ரத்லாம் நகரம்
 • சைலானா
 • ஜாவ்ரா
 • ஆலோட்
 • மந்துசவுர்
 • மல்ஹார்கட்
 • சுவாஸ்ரா
 • கரோட்டு
 • மனாசா
 • நிமச்
 • ஜாவத்

சான்றுகள்[தொகு]