பல சில புணர்ச்சி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

தமிழில் பல,சில எனும் சொற்கள் பிற சொற்களுடனோ அல்லது பல + பல, சில + சில என்ற அடிப்படையில் இணைவது பல சில புணர்ச்சி என்பர்.

நன்னூல் விதி 170[தொகு]

"பலசில எனுமிவை தம்முன் தாம்வரின்

இயல்பும் மிகலும் அகரம் ஏக

லகரம் றகரம் ஆகலும் பிறவரின்

அகரம் விகற்பம் ஆகலும் உளபிற"

விளக்கம்[தொகு]

பல,சில என்னும் சொற்கள் தம்முன் தாமே வரும் போது பல+பல / சில + சில என்பவை பல பல / சில சில என்று இயல்பாகவும், பலப்பல/சிலச்சில என்று வல்லொற்று மிகுத்தும், நிலைமொழியில் அமைந்த பல,சில ஆகிய சொற்களின் ல எனும் எழுத்தில் அகரம் கெட்டு பின் ல் ஆனது ற் ஆக புணரும்,

எ.கா :- பல + பல = பற்பல

எ.கா :- சில + சில = சிற்சில

பல,சில என்னும் சொற்களுக்குப் பின் பிற சொற்கள் வரும் போது பல,சில ஆகிய சொற்களின் ல எனும் எழுத்தில் வேறு சில வகை மாற்றங்களில் கூட புணரலாம்.

எ.கா :- பல+கலை = பல்கலை

எ.கா :- சில + வலை = சில்வலை

எ.கா :- பல + நலம் = பன்னலம்

கருவி நூல்[தொகு]

நன்னூல் மூலமும் விருத்தியுரையும் (அ.தாமோதரன் அவர்களின் பதிப்பு) உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பல_சில_புணர்ச்சி&oldid=3187373" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது