உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பற்றவைத்த இணைப்பு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
பற்றவைத்த இணைப்பின் வகைகள்

பற்றுவைத்த இணைப்பு (Welding joint) என்பது இரண்டு ஒரே மாதிரியான அல்லது வெவ்வேறு வகையான உலோகங்களை குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு மேலே வெப்பப்படுத்தி இணைப்பது. இணைப்பு பயன்பாட்டிற்கு தகுந்தவாறு இணைப்பின்போது அழுத்தம் தரப்படுகிறது.

வகைகள்[தொகு]

 • முட்டிணைப்பு (Butt Joint)
 • இடைப்பட்டை இணைப்பு ( Fillet Joint )

முட்டிணைப்பு[தொகு]

ஒரே தளத்தில் அல்லது கிட்டத்தட்ட ஒரே தளத்தில் இரண்டு பொருட்களை இணைப்பது முட்டிணைப்பு ஆகும். இது 5 வகைப்படும்.

 • சதுர முட்டிணைப்பு
 • V வடிவ முட்டிணைப்பு
 • U வடிவ முட்டிணைப்பு
 • இரட்டை V வடிவ முட்டிணைப்பு
 • பற்றவைப்பு உதவுபட்டையுடன் கூடிய V வடிவ முட்டிணைப்பு

சதுர முட்டிணைப்பு[தொகு]

பற்றவைப்பு செய்யபட வேண்டிய தட்டின் தடிமன் 5 மிமீ வரை இருக்கும்போது சதுர முட்டிணைப்பு செய்யப்படுகிறது. தட்டின் தடிமன் குறைவாக இருப்பதால் இணைப்பதற்கு முன் விளிம்பு உருவாக்கம் ( Edge Preparation ) செய்யத் தேவையில்லை.

V வடிவ முட்டிணைப்பு[தொகு]

பற்றவைப்பு செய்யப்பட வேண்டிய தட்டின் தடிமன் 5 மிமீ முதல் 25 மிமீ வரை இருக்கும்போது V வடிவ முட்டிணைப்பு செய்யப்படுகிறது. தட்டின் தடிமனுக்கு ஏற்றவாறு இரண்டு தட்டின் விளிம்புகளும் மழுக்கப்பட்டு இணைப்பதற்கு முன் விளிம்பு உருவாக்கம் (Edge Preparation) செய்யப்படுகிறது. இந்த இணைப்பு ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் நடைபெறுவதால் இது ஒற்றை V வடிவ முட்டிணைப்பு (Single V-Butt Joint) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

U வடிவ முட்டிணைப்பு[தொகு]

பற்றவைப்பு செய்யபட வேண்டிய தட்டின் தடிமன் 20 மிமீ க்கு மேல் இருக்கும்போது U வடிவ முட்டிணைப்பு செய்யப்படுகிறது. தட்டின் தடிமனுக்கு ஏற்றவாறு இரண்டு தட்டின் விளிம்புகளும் மழுக்கப்பட்டு இணைப்பதற்கு முன் விளிம்பு உருவாக்கம் (Edge Preparation) செய்யப்படுகிறது. இந்த இணைப்பு ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் நடைபெறுவதால் இது ஒற்றை U வடிவ முட்டிணைப்பு (Single U-Butt Joint) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

இரட்டை V வடிவ முட்டிணைப்பு[தொகு]

பற்றவைப்பு செய்யபட வேண்டிய தட்டின் தடிமன் 30 மிமீ க்கு மேல் இருக்கும்போது இரட்டை V வடிவ முட்டிணைப்பு செய்யப்படுகிறது. தட்டின் தடிமனுக்கு ஏற்றவாறு இரண்டு தட்டின் விளிம்புகளும் மழுக்கப்பட்டு இணைப்பதற்கு முன் விளிம்பு உருவாக்கம் (Edge Preparation) செய்யப்படுகிறது. இந்த இணைப்பு இரண்டு பக்கத்திலும் நடைபெறுவதால் இது இரட்டை V வடிவ முட்டிணைப்பு (Double V-Butt Joint) என அழைக்கப்படுகிறது.

பற்றவைப்பு உதவுபட்டையுடன் கூடிய V வடிவ முட்டிணைப்பு[தொகு]

கசிவு ஏற்படுவதை தடுப்பதற்கு இந்த பற்ற வைப்பு உதவுகிறது. இங்கு உதவுபட்டையானது இரும்பு அல்லது தாமிரம் பொருளால் ஆனது.

இடைப்பட்டை இணைப்பு[தொகு]

செங்குத்து தளம் அல்லது இரண்டு பொருட்களும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்குமாறு இணைப்பது முட்டிணைப்பு ஆகும். இது இரண்டு வகைப்படும். அவையாவன:

 • குறுக்குநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு (Transverse Fillet Joints)
 • இணைநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு (Parallel Fillet Joint)

குறுக்குநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு[தொகு]

இணைப்பு செய்யப்படும் திசைக்கு குறுக்குநிலை அல்லது செங்குத்தான திசையில் விசை செயல்பட்டால் அது குறுக்கு நிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு எனப்படும். இது இரண்டு வகைப்படும். அவையாவன:

 • ஒற்றை குறுக்கு நிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு
 • இரட்டை குறுக்கு நிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு

இணைநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு[தொகு]

இணைப்பு செய்யப்படும் திசைக்கு நேரான அல்லது கிடைத்தள திசையில் விசை செயல்பட்டால் அது இணைநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு எனப்படும். இது இரண்டு வகைப்படும். அவையாவன:

 • ஒற்றை இணைநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு
 • இரட்டை இணைநிலை இடைப்பட்டை இணைப்பு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பற்றவைத்த_இணைப்பு&oldid=1714131" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது