பயனர்:Rtssathishkumar/மணல்தொட்டி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

var txt, myMsgBx, langCookie = "iwtLangPref",

  customizeToolbar = function() {
    txt = $("#wpTextbox1");
    txt.wikiEditor("addToToolbar", {
      sections: {
        interWikiLinker: {
          type: "toolbar",
          label: "பிற கருவிகள்",
          groups: {
            insert2: {
              tools: {
                popeName: {
                  labelMsg: "திருத்தந்தையர்களின் பெயர்களை மாற்றவும்",
                  type: "button",
                  icon: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Pope.svg/22px-Pope.svg.png",
                  action: {
                    type: "callback",
                    execute: function(a) {
                      0 === e && q()
                    }
                  }
                }
              }
            },
            tamSorting: {
              tools: {
                sortListAsc: {
                  labelMsg: "அகரவரிசைப்படுத்துக (ஏறுவரிசை)",
                  type: "button",
                  icon: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Tamil-sort-ascending.svg/22px-Tamil-sort-ascending.svg.png",
                  action: {
                    type: "callback",
                    execute: function(a) {
                      0 === e && g(1)
                    }
                  }
                },
                sortListDsc: {
                  labelMsg: "அகரவரிசைப்படுத்துக (இறங்குவரிசை)",
                  type: "button",
                  icon: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Tamil-sort-descending.svg/22px-Tamil-sort-descending.svg.png",
                  action: {
                    type: "callback",
                    execute: function(a) {
                      0 === e && g(-1)
                    }
                  }
                },
                searchReplaceList: {
                  labelMsg: "விருப்பப் பட்டியலில் இருக்கும் சொற்களைத் தேடிக்கண்டுபிடித்து மாற்றவும்",
                  type: "button",
                  icon: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/System-search.svg/22px-System-search.svg.png",
                  action: {
                    type: "callback",
                    execute: function(a) {
                      if (0 === e)
                        if ("undefined" == typeof relpaceList) {
                          var c = "",
                            c = "undefined" != typeof en_words ? 'IWTஇல் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. உங்கள் விருப்பப்பட்டியலை புதுப்பிக்கவும் «<a href="//ta.wikipedia.org/wiki/பயனர்:Jayarathina/iwt#Replace_list_of_predefined_words">மேலும் அறிய</a>»' :
                            "விருப்பப் பட்டியல் கொடுக்கப்படவில்லை";
                          alert1(c, 1.5, "#fed")
                        } else {
                          a = txt.val();
                          for (c in relpaceList) a = a.replace("string" !== typeof relpaceList[c] ? RegExp(relpaceList[c]) : RegExp(relpaceList[c], "gi"), c);
                          txt.val(a);
                          alert1("நிறைவுற்றது", 1.5, "#efd")
                        }
                    }
                  }
                }
              }
            },
            linker: {
              tools: {
                interWikiLink: {
                  labelMsg: "பிற மொழி விக்கி இணைப்புகளுக்கு இணையான தமிழ் விக்கி இணைப்புகளைத் தேடிக்கண்டுபிடித்து மாற்றவும்",
                  type: "button",
                  icon: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Go-jump.svg/22px-Go-jump.svg.png",
                  action: {
                    type: "callback",
                    execute: function(a) {
                      if (0 === e) {
                        a = m(txt[0]);
                        var c = txt.val();
                        a.start != a.end ? (c = c.slice(a.start, a.end), alert1("தேர்வு செய்யப்பட்ட உரையின் இணைப்புகளுக்கு மட்டும் ",
                          "10", "#E0EEF7")) : alert1("", "10", "#E0EEF7");
                        myMsgBx.appendWrite("கருவி இயங்குகின்றது.... காத்திருக்கவும்...");
                        if (a = c.match(/\[\[([^\]]+(?:[^|\]]*\|)?)\]\]/gmi)) {
                          e = 0;
                          p = !1;
                          for (var c = [], b = 0; b < a.length; b++) {
                            var d = a[b].substr(2, a[b].length - 4),
                              h = d.indexOf("[["); - 1 < h && (d = d.substr(h + 2, d.length));
                            /(?:F|f)ile:|(?:I|i)mage:/.test(d) || (d = d.split("|")[0],
                              d = d.split("#")[0], d = $.trim(d), 0 === d.length || /[஀-௿]+/.test(d) || /^\d+$/g.test(d) || -1 != c.indexOf(d) || (c.push(d), r(d)))
                          }
                          0 === e ? myMsgBx.appendWrite("
நிறைவுற்றது: தகுந்த இணைப்புகள் ஏதுமில்லை") : (myMsgBx.appendWrite("
விக்கி இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை: " + e), $(".msgDisplay_floatingMenu").hide(), txt.attr("readonly", "readonly"), txt.css({ "background-color": "#F0F0F0" }), document.body.style.cursor = "wait") } else myMsgBx.appendWrite("விக்கி இணைப்புகள் ஏதுமில்லை") } } } }, pref: { labelMsg: "பிற மொழி விக்கியின் குறியீட்டினை மாற்ற", type: "button", icon: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Preferences-system.svg/22px-Preferences-system.svg.png", action: { type: "callback", execute: function(a) { a = prompt("எந்த மொழி விக்கிப்பீடியாவிலிருந்து இணைப்புகளைப் பெறவேண்டும்? \n\n(சுருக்கக் குறியீடு மட்டும்)", getCookie(langCookie)); null != a && "" != a && setCookie(langCookie, a, 365) } } } } }, help: { tools: { help: { labelMsg: "உதவி: இக்கருவி பற்றி மேலும் அறிய", type: "button", icon: "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Help-browser-red.svg/22px-Help-browser-red.svg.png", action: { type: "callback", execute: function(a) { window.open("//ta.wikipedia.org/wiki/User:Jayarathina/iwt", "_blank") } } } } } } } } }); var g = function(a) { var c = m(txt[0]); if (c.start === c.end) alert1("நீங்கள் அகரவரிசைப்படுத்த எந்த சொற்களையும் தேர்வு செய்யவில்லை!
சொற்களை வரிக்கு ஒன்றாக அடுக்கி, அவற்றை தேர்வுசெய்த பின் முயற்சிக்கவும்", 3, "#fed"); else { var b = txt.val(), d = b.slice(c.start, c.end).split("\n").sort(function(b, c) { return k(b, c) * a }); txt.val(b.slice(0, c.start) + d.join("\n") + b.slice(c.end, b.length)); txt[0].setSelectionRange(c.start, c.end); alert1("அகரவரிசைப்படுத்துதல் நிறைவுற்றது", 1.5, "#efd") } }, m = function(a) { a.focus(); var c = 0, b = 0, d, h, e; "number" == typeof a.selectionStart && "number" == typeof a.selectionEnd ? (c = a.selectionStart, b = a.selectionEnd) : (h = document.selection.createRange()) && h.parentElement() == a && (e = a.value.length, d = a.value.replace(/\r\n/g, "\n"), b = a.createTextRange(), b.moveToBookmark(h.getBookmark()), a = a.createTextRange(), a.collapse(!1), -1 < b.compareEndPoints("StartToEnd", a) ? c = b = e : (c = -b.moveStart("character", -e), c += d.slice(0, c).split("\n").length - 1, -1 < b.compareEndPoints("EndToEnd", a) ? b = e : (b = -b.moveEnd("character", -e), b += d.slice(0, b).split("\n").length - 1))); return { start: c, end: b } }, k = function(a, c) { var b = " ;அ;ஆ;இ;ஈ;உ;ஊ;எ;ஏ;ஐ;ஒ;ஓ;ஔ;ஃ;க்;க;கா;கி;கீ;கு;கூ;கெ;கே;கை;கொ;கோ;கௌ;ங்;ங;ஙா;ஙி;ஙீ;ஙு;ஙூ;ஙெ;ஙே;ஙை;ஙொ;ஙோ;ஙௌ;ச்;ச;சா;சி;சீ;சு;சூ;செ;சே;சை;சொ;சோ;சௌ;ஞ்;ஞ;ஞா;ஞி;ஞீ;ஞு;ஞூ;ஞெ;ஞே;ஞை;ஞொ;ஞோ;ஞௌ;ட்;ட;டா;டி;டீ;டு;டூ;டெ;டே;டை;டொ;டோ;டௌ;ண்;ண;ணா;ணி;ணீ;ணு;ணூ;ணெ;ணே;ணை;ணொ;ணோ;ணௌ;த்;த;தா;தி;தீ;து;தூ;தெ;தே;தை;தொ;தோ;தௌ;ந்;ந;நா;நி;நீ;நு;நூ;நெ;நே;நை;நொ;நோ;நௌ;ப்;ப;பா;பி;பீ;பு;பூ;பெ;பே;பை;பொ;போ;பௌ;ம்;ம;மா;மி;மீ;மு;மூ;மெ;மே;மை;மொ;மோ;மௌ;ய்;ய;யா;யி;யீ;யு;யூ;யெ;யே;யை;யொ;யோ;யௌ;ர்;ர;ரா;ரி;ரீ;ரு;ரூ;ரெ;ரே;ரை;ரொ;ரோ;ரௌ;ல்;ல;லா;லி;லீ;லு;லூ;லெ;லே;லை;லொ;லோ;லௌ;வ்;வ;வா;வி;வீ;வு;வூ;வெ;வே;வை;வொ;வோ;வௌ;ழ்;ழ;ழா;ழி;ழீ;ழு;ழூ;ழெ;ழே;ழை;ழொ;ழோ;ழௌ;ள்;ள;ளா;ளி;ளீ;ளு;ளூ;ளெ;ளே;ளை;ளொ;ளோ;ளௌ;ற்;ற;றா;றி;றீ;று;றூ;றெ;றே;றை;றொ;றோ;றௌ;ன்;ன;னா;னி;னீ;னு;னூ;னெ;னே;னை;னொ;னோ;னௌ;ஜ்;ஜ;ஜா;ஜி;ஜீ;ஜு;ஜூ;ஜெ;ஜே;ஜை;ஜொ;ஜோ;ஜௌ;ஷ்;ஷ;ஷா;ஷி;ஷீ;ஷு;ஷூ;ஷெ;ஷே;ஷை;ஷொ;ஷோ;ஷௌ;ஸ்;ஸ;ஸா;ஸி;ஸீ;ஸு;ஸூ;ஸெ;ஸே;ஸை;ஸொ;ஸோ;ஸௌ;ஹ்;ஹ;ஹா;ஹி;ஹீ;ஹு;ஹூ;ஹெ;ஹே;ஹை;ஹொ;ஹோ;ஹௌ;க்ஷ்;க்ஷ;க்ஷா;க்ஷி;க்ஷீ;க்ஷு;க்ஷூ;க்ஷெ;க்ஷே;க்ஷை;க்ஷொ;க்ஷோ;க்ஷௌ;ஸ்ரீ".split(";"); if (a == c) return 0; if (0 === c.length) return 1; if (0 === a.length) return -1; for (var d = n(a), h = n(c), e = d.length > h.length ? h.length : d.length, f = 0; f < e; f++) if (d[f] != h[f]) return 0 > b.indexOf(d[f]) && 0 > b.indexOf(h[f]) ? d[f] > h[f] ? 1 : -1 : 0 > b.indexOf(d[f]) ? 1 : 0 > b.indexOf(h[f]) ? -1 : b.indexOf(d[f]) > b.indexOf(h[f]) ? 1 : -1; return d.length - h.length }, n = function(a) { for (var c = /.[ா-ௗ]*/g, b, d = []; b = c.exec(a);) d.push(b[0]); return d }, e = 0, p = !1, r = function(a) { e++; null == getCookie(langCookie) && setCookie(langCookie, "en", 365); $.ajax({ url: "//" + getCookie(langCookie) + ".wikipedia.org/w/api.php?action=query&format=json&callback=?", dataType: "json", type: "GET", cache: !0, data: { prop: "langlinks", lllang: "ta", titles: a, redirects: "" }, beforeSend: function() { myMsgBx.appendWrite("" + e + "." + a + " ") } }).done(function(c) { p = !0;

var b = $("

").html("").find(".a").attr("id"), b = $("#msgDisplay_interWikiLinker > [id='" + b + "']"); try { for (var d in c.query.pages) { wikitext = c.query.pages[d].langlinks[0]["*"]; wikitext = $.trim(wikitext); 0 < wikitext.length && (a = a.replace(/[\-\[\]\/\{\}\(\)\*\+\?\.\\\^\$\|]/g, "\\$&"), txt.val(txt.val().replace(RegExp("\\[\\[" + a + "( *)(\\]\\]|\\||#)", "gi"), "[[" + wikitext + "$1$2")), b.append(" »» " + wikitext + " (ஆயிற்று)").css("background", "#efd")); break } } catch (e) { b.append(" »» இணைப்பில்லை (" + e.message + ")").css("background", "#fed") } }).always(function() { e--; 0 === e && (txt.removeAttr("readonly"), txt.css({ "background-color": "#FFFFFF" }), document.body.style.cursor = "default", $(".msgDisplay_floatingMenu").show(), myMsgBx.appendWrite("நிறைவுற்றது")) }); setTimeout(function() { p || 0 == e || (alert1('தரவு வழங்கல் பிழை. உங்கள் பிற மொழி விக்கியின் குறியீட்டினை <a href="//' + getCookie(langCookie) + '.wikipedia.org" target="_blank">சரிபார்க்கவும்</a>.', 1.5, "#fed"), txt.removeAttr("readonly"), txt.css({ "background-color": "#FFFFFF" }), document.body.style.cursor = "default", $(".msgDisplay_floatingMenu").show(), e = 0) }, 1E4) }, q = function() { var a = { linus: "லைனஸ்", anacletus: "அனகிலேத்துஸ்", clement: "கிளமெண்ட்", evaristus: "எவரிஸ்துஸ்", alexander: "அலெக்சாண்டர்", sixtus: "சிக்ஸ்துஸ்", telesphorus: "டெலஸ்ஃபோருஸ்", hyginus: "ஹைஜீனஸ்", pius: "பயஸ்", anicetus: "அனிசேட்டஸ்", romanus: "ரொமானுஸ்", soter: "சொத்தேர்", eleuterus: "எலூத்தேரியுஸ்", victor: "விக்டர்", zephyrinus: "செஃபிரீனுஸ்", callixtus: "கலிஸ்டஸ்", urban: "அர்பன்", pontian: "போன்தியன்", anterus: "அந்தேருஸ்", fabian: "ஃபேபியன்", cornelius: "கொர்னேலியுஸ்", lucius: "லூசியஸ்", stephen: "ஸ்தேவான்", dionysius: "தியோனீசியுஸ்", felix: "ஃபெலிக்ஸ்", eutychian: "யுட்டீக்கியன்", caius: "காயுஸ்", marcellinus: "மர்செல்லீனுஸ்", marcellus: "மர்செல்லுஸ்", eusebius: "யூசேபியஸ்", miltiades: "மில்த்தியாதேஸ்", sylvester: "சில்வெஸ்தர்", mark: "மாற்கு", julius: "ஜூலியுஸ்", liberius: "லிபேரியஸ்", damasus: "தாமசுஸ்", siricius: "சிரீசியஸ்", anastasius: "அனஸ்தாசியுஸ்", innocent: "இன்னசெண்ட்", zosimus: "சோசிமஸ்", boniface: "போனிஃபாஸ்", celestine: "செலஸ்தீன்", leo: "லியோ", hilarius: "ஹிலாரியுஸ்", simplicius: "சிம்ப்ளீசியுஸ்", gelasius: "ஜெலாசியுஸ்", symmachus: "சிம்மாக்குஸ்", hormisdas: "ஹோர்மிஸ்டாஸ்", john: "யோவான்", agapetus: "அகாப்பெட்டஸ்", silverius: "சில்வேரியுஸ்", vigilius: "விஜீலியுஸ்", pelagius: "பெலாஜியுஸ்", sabinian: "சபீனியன்", adeodatus: "ஆதேயோதாத்துஸ்", honorius: "ஹோனோரியுஸ்", severinus: "செவெரீனுஸ்", theodore: "தியடோர்", martin: "மார்ட்டின்", eugene: "யூஜின்", vitalian: "வித்தாலியன்", donus: "டோனுஸ்", agatho: "ஆகத்தோ", conon: "கோனோன்", sisinnius: "சிசினியுஸ்", constantine: "கான்ஸ்டண்டைன்", zachary: "சக்கரியா", paul: "பவுல்", adrian: "ஏட்ரியன்", paschal: "பாஸ்கால்", valentine: "வாலண்டைன்", nicholas: "நிக்கோலாஸ்", marinus: "மரீனுஸ்", gregory: "கிரகோரி", lando: "லாண்டோ", formosus: "ஃபொர்மோசுஸ்", sergius: "செர்ஜியுஸ்", johnpaul: "யோவான் பவுல்", benedict: "பெனடிக்ட்", "john paul": "யோவான் பவுல்", francis: "பிரான்சிசு", i: "முதலாம்", ii: "இரண்டாம்", iii: "மூன்றாம்", iv: "நான்காம்", v: "ஐந்தாம்", vi: "ஆறாம்", vii: "ஏழாம்", viii: "எட்டாம்", ix: "ஒன்பதாம்", x: "பத்தாம்", xi: "பதினொன்றாம்", xii: "பன்னிரண்டாம்", xiii: "பதின்மூன்றாம்", xiv: "பதினான்காம்", xv: "பதினைந்தாம்", xvi: "பதினாறாம்", xvii: "பதினேழாம்", xviii: "பதினெட்டாம்", xix: "பத்தொன்பதாம்", xx: "இருபதாம்", xxi: "இருபத்தொன்றாம்", xxii: "இருபத்திரண்டாம்", xxiii: "இருபத்திமூன்றாம்" }, c = txt.val().replace(/Saint Peter/g, "புனித பேதுரு"), c = c.replace(RegExp(/(\[\[)?Pope ([a-z]*(?: Paul)?)(?: ?)(X{0,2}(?:IX|IV|V)?I{0,3})?(?:(\|[a-z ]*))?(\]\])?/gi), function(b, c, e, g, f, k) { c || (c = ""); e || (e = ""); g || (g = ""); f || (f = ""); k || (k = ""); var l = e.toLowerCase(); return l in a ? (b = g.toLowerCase(), b = 0 < b.length && b in a ? a[b] + " " : "", 0 === c.length ? "திருத்தந்தை " + b + a[l] : $.trim("|" + e + " " + g) == f ? c + b + a[l] + " (திருத்தந்தை)|" + b + a[l] + k : 0 === f.length && 0 !== k.length ? c + b + a[l] + " (திருத்தந்தை)|திருத்தந்தை " + b + a[l] + k : c + b + a[l] + " (திருத்தந்தை)" + f + k) : b }); txt.val(c); alert1("நிறைவுற்றது", 1.5, "#efd") } }; - 1 !== $.inArray(mw.config.get("wgAction"), ["edit", "submit"]) && mw.loader.using("user.options", function() { mw.user.options.get("usebetatoolbar") && (mw.loader.using("ext.wikiEditor.toolbar", function() { $(document).ready(customizeToolbar) }), $.ajax({ url: "//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:V111P/js/msgDisplay.js&action=raw&ctype=text/javascript", dataType: "script", cache: !0 }).done(function() { null == getCookie(langCookie) && setCookie(langCookie, "en", 365); myMsgBx = mediaWiki.libs.msgDisplay("interWikiLinker").config({ insertRelTo: "#wikiEditor-ui-toolbar", insertRel: "append" }); alert1("", "1", "#FFFCC5"); $(".msgDisplay_floatingMenu").prepend("இப்பெட்டியை மூட »»»"); $(".msgDisplay_menuButton").remove(); $(".msgDisplay_okButton").remove(); $(".msgDisplay_helpLink").remove(); $(".msgDisplay_upButton").remove(); $(".msgDisplay_expandedSection").removeClass("msgDisplay_expandedSection").addClass("msgDisplay_menuButton"); myMsgBx.remove() })) }); function setCookie(g, m, k) { k = "undefined" === k ? 30 : k; var n = new Date; n.setTime(n.getTime() + 864E5 * k); document.cookie = g + "=" + m + ";expires=" + n.toUTCString() + ";path=/" } function getCookie(g) { return (g = document.cookie.match("(^|;) ?" + g + "=([^;]*)(;|$)")) ? g[2] : null } function alert1(g, m, k) { myMsgBx.config({ height: m + "em", background: k }).show().append(g).write() };