தமிழில் கணிதச் சொற்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

தமிழர் பயன்படுத்திய அளவை முறைகளில் சில.[1]

அடிப்படை அலகு[தொகு]

 • 1 - ஒன்று
 • 3/4 - முக்கால்
 • 1/2 - அரை
 • 1/4 - கால்
 • 1/5 - நாலுமா
 • 3/16 - மூன்று வீசம்
 • 3/20 - மூன்றுமா
 • 1/8 - அரைக்கால்
 • 1/10 - இருமா
 • 1/16 - மாகாணி(வீசம்)
 • 1/20 - ஒருமா
 • 3/64 - முக்கால்வீசம்
 • 3/80 - முக்காணி
 • 1/32 - அரைவீசம்
 • 1/40 - அரைமா
 • 1/64 - கால் வீசம்
 • 1/80 - காணி
 • 3/320 - அரைக்காணி முந்திரி
 • 1/160 - அரைக்காணி
 • 1/320 - முந்திரி
 • 1/102400 - கீழ்முந்திரி
 • 1/2150400 - இம்மி
 • 1/23654400 - மும்மி
 • 1/165580800 - அணு
 • 1/1490227200 - குணம்
 • 1/7451136000 - பந்தம்
 • 1/44706816000 - பாகம்
 • 1/312947712000 - விந்தம்
 • 1/5320111104000 - நாகவிந்தம்
 • 1/74481555456000 - சிந்தை
 • 1/489631109120000 - கதிர்முனை
 • 1/9585244364800000 - குரல்வளைப்படி
 • 1/57511466188800000 0 - வெள்ளம்
 • 1/57511466188800000 000 - நுண்மணல்
 • 1/23238245302272000 00000 - தேர்த் துகள்.

நீட்டலளவு[தொகு]

 • 10 கோன் - 1 நுண்ணணு
 • 10 நுண்ணணு - 1 அணு
 • 8 அணு - 1 கதிர்த்துகள்
 • 8 கதிர்த்துகள் - 1 துசும்பு
 • 8 துசும்பு - 1 மயிர்நுணி
 • 8 மயிர்நுணி - 1 நுண்மணல்
 • 8 நுண்மணல் - 1 சிறுகடுகு
 • 8 சிறுகடுகு - 1 எள்
 • 8 எள் - 1 நெல்
 • 8 நெல் - 1 விரல்
 • 12 விரல் - 1 சாண்
 • 2 சாண் - 1 முழம்
 • 4 முழம் - 1 பாகம்
 • 6000 பாகம் - 1 காதம்(1200 கெசம்)
 • 4 காதம் - 1 யோசனை

பொன் நிறுத்தல்[தொகு]

 • 4 நெல் எடை - 1 குன்றிமணி
 • 2 குன்றிமணி - 1 மஞ்சாடி
 • 2 மஞ்சாடி - 1 பணவெடை
 • 5 பணவெடை - 1 கழஞ்சு
 • 8 பணவெடை - 1 வராகனெடை
 • 4 கழஞ்சு - 1 கஃசு
 • 4 கஃசு - 1 பலம்

பண்டங்கள் நிறுத்தல்[தொகு]

 • 32 குன்றிமணி - 1 வராகனெடை
 • 10 வராகனெடை - 1 பலம்
 • 40 பலம் - 1 வீசை
 • 6 வீசை - 1 தூலாம்
 • 8 வீசை - 1 மணங்கு
 • 20 மணங்கு - 1 பாரம்

முகத்தல் அளவு[தொகு]

 • 5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு
 • 2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு
 • 2 உழக்கு - 1 உரி
 • 2 உரி - 1 படி
 • 8 படி - 1 மரக்கால்
 • 2 குறுணி - 1 பதக்கு
 • 2 பதக்கு - 1 தூணி

பெய்தல் அளவு[தொகு]

 • 300 நெல் - 1 செவிடு
 • 5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு
 • 2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு
 • 2 உழக்கு - 1 உரி
 • 2 உரி - 1 படி
 • 8 படி - 1 மரக்கால்
 • 2 குறுணி - 1 பதக்கு
 • 2 பதக்கு - 1 தூணி
 • 5 மரக்கால் - 1 பறை
 • 80 பறை - 1 கரிசை
 • 48 96 படி - 1 கலம்
 • 120 படி - 1 பொதி

கால அளவு[தொகு]

 • 2 கண்ணிமை = 1 நொடி
 • 2 கைநொடி = 1 மாத்திரை
 • 2 மாத்திரை = 1 குரு
 • 2 குரு = 1 உயிர்
 • 2 உயிர் = 1 சணிகம்
 • 12 சணிகம் = 1 விநாடி
 • 60 விநாடி = 1 விநாடி-நாழிகை
 • 2 1/2 நாழிகை = 1 ஓரை
 • 3-3 1/2 நாழிகை = 1 முகூர்த்தம்
 • 2 முகூர்த்தம் = 1 சாமம்
 • 4 சாமம் = 1 பொழுது
 • 2 பொழுது = 1 நாள்
 • 15 நாள் = 1 பக்கம்
 • 2 பக்கம்-30 நாள் = 1 மாதம்
 • 6 மாதம் = 1 அயனம்
 • 2 அயனம் - 12 மாதம் = 1 ஆண்டு
 • 60 ஆண்டு = 1 வட்டம்

எண்ணல் அளவை[தொகு]

ஒன்றிலிருந்து கோடி வரை அனைவரும் அறிந்தவையே. கோடிக்கு பிறகான எண்களின் பெயர்களை பின்வறுமாறு:

 • 10கோடி - 1அற்புதம்
 • 10அற்புதம் - 1நிகற்புதம்
 • 10நிகற்புதம் - 1கும்பம்
 • 10கும்பம் - 1கணம்
 • 10கணம் - 1கற்பம்
 • 10கற்பம் - 1நிகற்பம்
 • 10நிகற்பம் - 1பதுமம்
 • 10பதுமம் - 1சங்கம்
 • 10சங்கம் - 1சமுத்திரம்
 • 10சமுத்திரம் - 1ஆம்பல்
 • 10ஆம்பல் - 1மத்தியம்
 • 10மத்தியம் - 1பரார்த்தம்
 • 10பரார்த்தம் - 1பூரியம்

மேற்கோள்கள்[தொகு]

வெளிப் பார்வை[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தமிழில்_கணிதச்_சொற்கள்&oldid=3070973" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது