அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறை அட்டவணை

அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறை (ஆங்கிலம்: ASCII) எனப்படுவது ஆங்கில அரிச்சுவடியை அடிப்படையாகக் கொண்ட குறிப்பீட்டு முறைமை ஆகும்.[1] கணினிகளில் அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறையானது உரையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.[2] அநேகமான நவீன குறிப்பீட்டு முறைமைகள் அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளன.[3]

அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறையில் இயல்புகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கு ஏழு இருமிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.[4] இவற்றின் மூலம் 128 வழி இயல்புகளைக் காட்ட முடியும்.[5]

வரலாறு[தொகு]

அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறையானது அமெரிக்கத் தேசியத் தர நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது ஆகும்.[6]

வழி இயல்புகள்[தொகு]

பதின்மப் பெறுமானம் இருமப் பெறுமானம் பெறுமானம்
0 0000000 வெற்று இயல்பு
1 0000001 தலைப்பு தொடக்கம்
2 0000010 உரை தொடக்கம்
3 0000011 உரை முடிவு
4 0000100 பரப்புகை முடிவு
5 0000101 விசாரணை உரு
6 0000110 பெற்றொப்ப வரி வடிவம்
7 0000111 மணி இயல்பு
8 0001000 பின்னிட எழுத்து
9 0001001 கிடைத் தத்தல்
10 0001010 வரி ஊட்டம்
11 0001011 செங்குத்துத் தத்தல்
12 0001100 படிவ ஊட்டல்
13 0001101 ஏந்தித் திரும்பல்
14 0001110 வெளியே மாற்று
15 0001111 உள்ளே மாற்று
16 0010000 விவரத் தொடர்பு விடுவிப்பு
17 0010001 சாதனக் கட்டுப்பாடு 1
18 0010010 சாதனக் கட்டுப்பாடு 2
19 0010011 சாதனக் கட்டுப்பாடு 3
20 0010100 சாதனக் கட்டுப்பாடு 4
21 0010101 எதிர்நிலை ஏற்பு ஒப்பு
22 0010110 ஒத்தியங்கு முடங்கு உரு
23 0010111 பரப்புகைத் தொகுதி முடிவு
24 0011000 வரையுரு விலக்கு
25 0011001 ஊடக முடிவு
26 0011010 பதிலீடு
27 0011011 விடுவிப்பு உரு
28 0011100 கோப்பு பிரிப்பான்
29 0011101 குழு பிரிப்பான்
30 0011110 பதிவு பிரிப்பான்
31 0011111 அலகு பிரிப்பான்
32 0100000 உரு இடைவெளி
33 0100001 !
34 0100010 "
35 0100011 #
36 0100100 $
37 0100101 %
38 0100110 &
39 0100111 '
40 0101000 (
41 0101001 )
42 0101010 *
43 0101011 +
44 0101100 ,
45 0101101 -
46 0101110 .
47 0101111 /
48 0110000 0
49 0110001 1
50 0110010 2
51 0110011 3
52 0110100 4
53 0110101 5
54 0110110 6
55 0110111 7
56 0111000 8
57 0111001 9
58 0111010 :
59 0111011 ;
60 0111100 <
61 0111101 =
62 0111110 >
63 0111111 ?
64 1000000 @
65 1000001 A
66 1000010 B
67 1000011 C
68 1000100 D
69 1000101 E
70 1000110 F
71 1000111 G
72 1001000 H
73 1001001 I
74 1001010 J
75 1001011 K
76 1001100 L
77 1001101 M
78 1001110 N
79 1001111 O
80 1010000 P
81 1010001 Q
82 1010010 R
83 1010011 S
84 1010100 T
85 1010101 U
86 1010110 V
87 1010111 W
88 1011000 X
89 1011001 Y
90 1011010 Z
91 1011011 [
92 1011100 \
93 1011101 ]
94 1011110 ^
95 1011111 _
96 1100000 `
97 1100001 a
98 1100010 b
99 1100011 c
100 1100100 d
101 1100101 e
102 1100110 f
103 1100111 g
104 1101000 h
105 1101001 i
106 1101010 j
107 1101011 k
108 1101100 l
109 1101101 m
110 1101110 n
111 1101111 o
112 1110000 p
113 1110001 q
114 1110010 r
115 1110011 s
116 1110100 t
117 1110101 u
118 1110110 v
119 1110111 w
120 1111000 x
121 1111001 y
122 1111010 z
123 1111011 {
124 1111100 |
125 1111101 }
126 1111110 ~
127 1111111 நீக்கு

[7]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறை: ஒரு சுருக்கமான அறிமுகம் (ஆங்கில மொழியில்)
  2. அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறை (ஆங்கில மொழியில்)
  3. ["ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி (ஆங்கில மொழியில்)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-01-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2012-02-21. ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி (ஆங்கில மொழியில்)]
  4. ["அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறை அட்டவணை: 7-இருமி (ஆங்கில மொழியில்)". Archived from the original on 2018-07-09. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2012-02-21. அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறை அட்டவணை: 7-இருமி (ஆங்கில மொழியில்)]
  5. ["வரியுருக்கள், சரங்கள் மற்றும் ஒருங்குறி (ஆங்கில மொழியில்)". Archived from the original on 2012-01-15. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2012-02-21. வரியுருக்கள், சரங்கள் மற்றும் ஒருங்குறி (ஆங்கில மொழியில்)]
  6. ஒருங்குறி விபரிக்கப்பட்டது (ஆங்கில மொழியில்)
  7. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு][தொடர்பிழந்த இணைப்பு] கணினித் தரவுகளைச் சமர்ப்பிக்கும் முறைகள் (தமிழில்)[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]