அண்மையகம் (கோட்டுருவியல்)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
6 கணுக்கள், 7 விளிம்புகள் கொண்ட கோட்டுரு.

கோட்டுருவின் ஒரு கணுவின் அண்மையகம் (neighbourhood) என்பது அக்கணுவின் அடுத்துள்ள கணுக்களால் தூண்டப்பட்ட உட்கோட்டுரு ஆகும்.

வலப்புறமுள்ள படத்தில் கணு "5" இன் அண்மையகம்:

கணுக்கள் "1", "2", "4" மற்றும் விளிம்பு {1 2}


கோட்டுரு G இன் ஒரு கணு v.

v இன் அண்மையகம் என்பது v இன் அடுத்துள்ள கணுக்கள் மற்றும் அடுத்துள்ள கணுக்களை இணைக்கும் விளிம்புகளும் கொண்ட கோட்டுருவாகும்.
இந்தக் கோட்டுரு G இன் உட்கோட்டுருவாக இருக்கும்.
இந்த அண்மையகத்தின் குறியீடு:
NG(v) அல்லது  N(v).

மேலே தரப்பட்ட அண்மையகத்தில் கணு v இணைக்கப்படவில்லை; எனவே இது v இன் "திறந்த அண்மையகம்" ஆகிறது. v ஐ உள்ளடக்கி வரையறுக்கப்படும் அண்மையகம் "மூடிய அண்மையகம்" எனப்படும்; மூடிய அண்மையகத்தின் குறியீடு: NG[v].

அண்மையகக் குறியீடு தூண்டப்பட்ட உட்கோட்டுருவைக் குறிப்பதற்குப் பதிலாக அடுத்துள்ள கணுக்களின் கணத்தைக் குறிக்கவும் பயன்படுத்தப்படலாம். திறந்த/மூடிய என்று குறிப்பிட்டுச் சொல்லப்படாமல், அண்மையகம் என்று மட்டும் குறிப்பிடப்படுமானால் அது திறந்த அண்மையகத்தையே குறிக்கும்.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  • Fronček, Dalibor (1989), "Locally linear graphs", Mathematica Slovaca, 39 (1): 3–6, hdl:10338.dmlcz/136481, MR 1016323
  • Hartsfeld, Nora; Ringel, Gerhard (1991), "Clean triangulations", Combinatorica, 11 (2): 145–155, doi:10.1007/BF01206358.
  • Hell, Pavol (1978), "Graphs with given neighborhoods I", Problèmes combinatoires et théorie des graphes, Colloques internationaux C.N.R.S., vol. 260, pp. 219–223.
  • Larrión, F.; Neumann-Lara, V.; Pizaña, M. A. (2002), "Whitney triangulations, local girth and iterated clique graphs", Discrete Mathematics (journal), 258 (1–3): 123–135, doi:10.1016/S0012-365X(02)00266-2.
  • Malnič, Aleksander; Mohar, Bojan (1992), "Generating locally cyclic triangulations of surfaces", Journal of Combinatorial Theory, Series B, 56 (2): 147–164, doi:10.1016/0095-8956(92)90015-P.
  • Sedláček, J. (1983), "On local properties of finite graphs", Graph Theory, Lagów, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1018, Springer-Verlag, pp. 242–247, doi:10.1007/BFb0071634, ISBN 978-3-540-12687-4.
  • Seress, Ákos; Szabó, Tibor (1995), "Dense graphs with cycle neighborhoods", Journal of Combinatorial Theory, Series B, 63 (2): 281–293, doi:10.1006/jctb.1995.1020, archived from the original on 2005-08-30.
  • Wigderson, Avi (1983), "Improving the performance guarantee for approximate graph coloring", Journal of the ACM, 30 (4): 729–735, doi:10.1145/2157.2158.