அடினோ அதிநுண்ணுயிரிகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

அடினோ அதிநுண்ணுயிரி[தொகு]

அதி நுண்ணுயிரிகள் உயிரினங்களில் மிகவும் சிறியவை. இவை நுண்ணுயிரிகளைவிடச் இவை சிறியவை. ஆதி நுண்ணுயிரிகள் பல வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதி நுண்ணுயிரிகள் எல்லாம் மனிதனுக்கு நோய் உண்டாக்கக் கூடியவை. அவற்றில் ஒன்று அடினோ அதி நுண்ணுயிரிகள்ஆகும் (யுனநழெ ஏசைரளநள) அடி மூக்குச் சதையில் இருந்து (யுனநழெனை வளைளரந) முதன் முதலில் கண்பிடிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டதால் இதற்கு அடினோ அதி நுண்ணுயிரி என்று பெயர் ஏற்பட்டது.

அடினோ அதி நுண்ணுயிரின் தன்மை[தொகு]

அடினோ அதி நுண்ணுயிரிகள் 360 செல்சியஸ் வெப்பத்தில் ஏழு நாட்கள் வரை உயிரோடிருக்கும். 40 செல்சியஸில் எழுபது நாட்கள் வரை உயிரோடிருக்கும். ஆனால் 560 செல்சியஸில் இரண்டரை மணித்துளிகளில் (ஆiரெவநள) அழிக்கப்படுகின்றன. அடினோ அதி நுண்ணுயிhpல் நான்கு வகை ஆன்டிஜன்கள் (யுவெபைநளெ) உள்ளன. அவை ஆன்டிஜன் யுஇ ஆன்டிஜன் டீஇ ஆன்டிஜன் ஊஇ ஆன்டிஜன் Pஇ எனப்படும். அடினோ அதி நுண்ணுயிh;கள் சிவப்பு இரத்த அணுக்களை ஒன்று சோ;க்கும் (ர்யநஅழபபடரவiயெவழைn) தன்மை உடையன.

அடினோ அதி நுண்ணுயிரிகள் பரவும் முறை[தொகு]

இவை காற்றின் மூலமாகவும், நோய்வாய்ப்பட்ட பாகங்களைத் தொடுவதின் மூலமாகவும் பரவுகின்றன. நோய்கள்

  1. தீவிர மேல்தொண்டை அழற்சி (யுஉரவந Phயசலபெவைளை)
  2. கண்நோய் (யுஉரவந குழடடiஉரடயச ஊழதெரnஉவiஎவைளை)
  3. தீவிர நுரையீரல் நோய் (யுஉரவந சநளிசையவழசல னளைநயளந)
  4. நிமோனியா (Pநெரஅழnயை)
  5. விழி வெளிப்படல அழற்சி (நுpனைநஅiஉ முநசயவழ ஊழதெரஉவiஎவைநைள)
  6. சில அடினோ அதி நுண்ணுயிh;கள், ஆம்ஸ்டா; (ர்யஅளவநச) எனப்படும் பிராணிகளில் புற்று உண்டாக்குகின்றன.

மேல்தொண்டை அழற்சி[தொகு]

இதுதான் சாதாரணமாக அதிகமாகக் காணப்படும். காய்ச்சல் (குநஎநச), நீரக்கோப்பு (ஊழசலணய), இருமல் (ஊழரபா) முதலிய நோய்க் குறிகள் (ளுலஅpவழஅள) ஏற்படும். தீவிர நுரையீரல் நோய் இந்த வகையில் காய்ச்சல், இருமல், தலைவலி, தொண்டைக் கமறல் முதலியன ஏற்படும்.

நிமோனியா[தொகு]

நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டுக் காய்ச்சல், இருமல் முதலியன ஏற்படும்.

தீவிரக் கண்நோய்[தொகு]

இது முக்கியமாக வயது வந்தவா;களிடம்தான் காணப்படுகின்றது. முதலில் ஒரு கண் பாதிக்கப்பட்டுப் பிறகு மற்றொரு கண் பாதிக்கப்படுகிறது. கண்கள் சிவந்தும் வீங்கியும் காணப்படும்.

விழி வெளிப்படல அழற்சி[தொகு]

இந்த நோய் ஒரு தொற்று நோய் போல் பரவக் கூடியது. முக்கியமாகப் பற்றவைத்தல் (றுநடனiபெ) hpவிட்டிங் (சுiஎநவiபெ) முதலிய வேலைகளில் ஈடுபட்டிருப்பவா;களிடம் ஏற்படுகின்றது. ஏனெனில் இவா;கள் தொழிலில், கண் விழி ஒளிப்படலம் (ஊழசநெய) எனப்படும் திரையில் சிறு காயங்கள், தூசியினாலோ, சிறு உலோகத் துண்டுகளினாலோ ஏற்பட்டு இப்புண்களின் மூலம் காற்றில் உள்ள அடினோ அதி நுண்ணுயிh;கள் கண்ணில் புகும்.

நோய்த் தடுப்பு முறைகள்[தொகு]

  1. நோயுற்றவர்கள் உபயோகித்த பொருள்களை நாம் உபயோகித்த பொருள்களை நாம் உபயோகிக்காமல் இருப்பது.
  2. நோயுற்றவர்களைத் தொட நrந்தால் கண் முதலிய பாகங்களையும், கைகளையும் சுத்தமாக கழுவிக் கொள்வதுஃ
  3. வெல்டிங், hpவிட்டிங் முதலிய தொழில் செய்வோh; கண் பாதுகாப்புக் கண்ணாடியைக் கட்டாயமாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

நூலோதி[தொகு]

தஞ்சைதமிழ் பல்கலைக்கழகம் அறிவியல்களைகளஞ்சியம் தொகுதி 1.