ஊடகம் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள்

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 17:11, 19 சனவரி 2021 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

பிட்டுப்படங்கள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/tiff.tiff, .tif2 (0.026%)7,15,460 bytes (699 KB; 0.0433%)
image/gif.gif182 (2.36%)1,28,33,561 bytes (12.24 MB; 0.778%)
image/png.png, .apng1,306 (17%)26,63,91,591 bytes (254.05 MB; 16.1%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe6,034 (78.3%)1,22,90,62,220 bytes (1.14 GB; 74.5%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 1,50,90,02,832 எண்ணுண்மி

Drawings (vector images)

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/svg+xml.svg134 (1.74%)1,49,49,344 bytes (14.26 MB; 0.906%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 1,49,49,344 எண்ணுண்மி

ஒலி

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus12 (0.156%)2,80,21,557 bytes (26.72 MB; 1.7%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 2,80,21,557 எண்ணுண்மி

காணொளிகள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus6 (0.0779%)1,70,13,856 bytes (16.23 MB; 1.03%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 1,70,13,856 எண்ணுண்மி

அலுவலகம்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/pdf.pdf28 (0.363%)8,14,57,673 bytes (77.68 MB; 4.94%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 8,14,57,673 எண்ணுண்மி

அனைத்துக் கோப்புக்களும்

அனைத்து கோப்புகளின் மொத்த கோப்பளவு: 1,65,04,45,262 எண்ணுண்மி

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MediaStatistics" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது