உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

Module:About

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

Documentation for this module may be created at Module:About/doc

local mArguments --initialize lazily
local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local mHatList = require('Module:Hatnote list')
local libraryUtil = require('libraryUtil')
local checkType = libraryUtil.checkType
local p = {}

function p.about (frame)
	-- A passthrough that gets args from the frame and all

	mArguments = require('Module:Arguments')
	args = mArguments.getArgs(frame)
	return p._about(args)
end


function p._about (args, options)
	-- Produces "about" hatnote.

	-- Type checks and defaults
	checkType('_about', 1, args, 'table', true)
	args = args or {}
	checkType('_about', 2, options, 'table', true)
	options = options or {}
	local defaultOptions = {
		aboutForm = 'இந்த %s %s பற்றியது. ',
		defaultPageType = 'பக்கம் ',
		namespace = mw.title.getCurrentTitle().namespace,
		otherText = nil, --included for complete list
		pageTypesByNamespace = {
			[0] = 'கட்டுரை',
			[14] = 'பகுப்பு'
		},
		sectionString = 'பகுதி'
	}
	for k, v in pairs(defaultOptions) do
		if options[k] == nil then options[k] = v end
	end

	-- Set initial "about" string
	local pageType = (args.section and options.sectionString) or
		options.pageTypesByNamespace[options.namespace] or
		options.defaultPageType
	local about = ''
	if args[1] then
		about = string.format(options.aboutForm, pageType, args[1])
	end
	
	--Allow passing through certain options
	local fsOptions = {
		otherText = options.otherText
	}

	-- Set for-see list
	local forSee = mHatList._forSee(args, 2, fsOptions)

	-- Concatenate and return
	return mHatnote._hatnote(about .. forSee)
end

return p
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:About&oldid=3809501" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது