ஹொங்கொங்கில் உள்ள தொடருந்தகங்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
ஹொங்கொங் பட்டியல்கள்
Hong Kong Lists.jpg
பட்டியல்கள்

நூலகங்கள்
தீவுகள்
மறைந்தத் தீவுகள்
தீபகற்பங்கள்
மாவட்டங்கள்
குடாக்கள்
பாலங்கள்
பூங்காக்கள்
மேம்பாலங்கள்
சிறைகள்
நகரகங்கள்
தொடருந்தகங்கள்
சுரங்கப்பாதைகள்
தூதரங்கள்

ஹொங்கொங்

ஹொங்கொங் விக்கிவாசல்

தொகு


ஹொங்கொங் எம்டிஆர் வலைப்பின்னல் அமைப்பு

ஹொங்கொங் தொடருந்து சேவை உலகில் மிகவும் வளர்ச்சி மிக்க துரிதகதி இடைமாறும் தொடருந்து வலைப்பின்னலைக் கொண்டுள்ளது. ஹொங்கொங் புவியியல் அடிப்படையில் 1104 கிலோ மீட்டர்களை மட்டுமே கொண்டுள்ள போதிலும், இந்த சிறிய நிலப்பரப்புக்குள் 11 தொடருந்து வழிக்கோடுகளுடன், நூற்றுக்கணக்கான தொடருந்தகங்களையும் கொண்டுள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டில் நிறைவுறும் எனும் திட்டமிடலின் கீழ் மேலும் 25 தொடருந்தகங்களின் கட்டுமாணப் பணிகள் துரிதவேகத்தில் நடைபெற்றுக்கொண்டும் உள்ளன. இந்த தொடருந்து சேவையில் ஆகக் கூடிய தூரமான ஹொங் ஹாம் நகரத்தில் இருந்து சீனா எல்லைக்குச் செல்வதற்கு 44 நிமிடங்களே பிடிக்கின்றன. ஒவ்வொரு தொடருந்தகங்களிலும் தொடருந்து நிறுத்தப்படும் நேரம், ஒரு நிமிடத்துக்கும் குறைவான செக்கன்கள் மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அத்துடன் தொடருந்து வழிக்கோடுகள் ஒவ்வொன்றையும் வேறுபிரித்து எளிதாக அறிந்துகொள்வதற்கு, ஒவ்வொன்றுக்கும் வெவ்வேறு நிறங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஹொங்கொங் வாழ் உள்ளூர் மக்களின் பேச்சி வழக்கிலும் தொடருந்து வழிக்கோடுகளை நிறத்தால் அழைப்பதைக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக "சுன் வான் தொடருந்து வழிக்கோடு" சிகப்பு நிறம் என்பதால், "சுன் வான் தொடருந்து" எனும் சொல்லைத் தவிர்த்து விட்டு "சிகப்பு வழிக்கோடு" என்று அழைப்போர் அதிகமானோராகும். அதற்கமைவாக ஒவ்வொரு வழிக்கோட்டினையும் அதனதன் நிறங்களிலேயே வேறுப்படுத்தி, தொடருந்தகங்களையும் கீழே பட்டியல் இடப்பட்டுள்ளன.

தொடருந்து வழிக்கோடுகளின் நிறங்கள்[தொகு]

Dgrd pfm.noe.svg

சுன் வான் வழிக்கோடு

Color icon Cornflower blue.svg

கிழக்கு தொடருந்து வழிக்கோடு

Solid brown.svg

மா ஒன் சான் வழிக்கோடு

Solid blue.png

ஹொங்கொங் தீவு வழிக்கோடு

Solid orange.svg

டுங் சுன் வழிக்கோடு

Violet.PNG

சுங் வான் ஓ வழிக்கோடு

Solid green.svg

குவுன் டொங் வழிக்கோடு

Solid pink.svg

மேற்கு தொடருந்து வழிக்கோடு

Solid green.png

அதிவிரைவு விமான நிலைய வழிக்கோடு

SRT Pink Line button.PNG

டிசுனிலாந்து வழிக்கோடு

Solid yellow.svg

இலகு தொடருந்துச் சேவை

சுன் வான் வழிக்கோட்டில் உள்ள தொடருந்தகங்கள்[தொகு]

ஹொங்கொங் எம்டிஆர் தொடருந்து சேவை வலைப்பின்னலின் 2009 ஆம் ஆண்டு வரைப்படம்
Dgrd pfm.noe.svg

சுன் வான்

Dgrd pfm.noe.svg

டய் வோ ஹாவ்

Dgrd pfm.noe.svg

குவாய் ஹிங்

Dgrd pfm.noe.svg

குவாய் பொங்

Dgrd pfm.noe.svg

லை கிங்

Dgrd pfm.noe.svg

மெய் பூ

Dgrd pfm.noe.svg

லாய்ச்சி கொக்

Dgrd pfm.noe.svg

செங் சா வான்

Dgrd pfm.noe.svg

சம் சுயி போ

Dgrd pfm.noe.svg

இளவரசர் எட்வட்

Dgrd pfm.noe.svg

மொங் கொக்

Dgrd pfm.noe.svg

யவ் மா டேய்

Dgrd pfm.noe.svg

யோர்டான்

Dgrd pfm.noe.svg

சிம் சா சுயி

Dgrd pfm.noe.svg

எட்மிரல்டி

Dgrd pfm.noe.svg

மையம்

கிழக்கு தொடருந்து வழிக்கோட்டில் உள்ள தொடருந்தகங்கள்[தொகு]

Color icon Cornflower blue.svg

சிம் சா சுயி கிழக்கு

Color icon Cornflower blue.svg

ஹொங் ஹாம்

Color icon Cornflower blue.svg

மொங் கொக் கிழக்கு

Color icon Cornflower blue.svg

கவுலூன் டொங்

Color icon Cornflower blue.svg

டய் வாய்

Color icon Cornflower blue.svg

சா டின்

Color icon Cornflower blue.svg

போ டான்

Color icon Cornflower blue.svg

பந்தயத்திடல்

Color icon Cornflower blue.svg

பல்கலைக்கழகம்

Color icon Cornflower blue.svg

டய் போ சந்தை

Color icon Cornflower blue.svg

டய் வூ

Color icon Cornflower blue.svg

பன்லிங்

Color icon Cornflower blue.svg

செங் சுயி

Color icon Cornflower blue.svg

லோ வூ (சீன எல்லை)

Color icon Cornflower blue.svg

லொக் மா சாவ் (சீன எல்லை)

மா ஒன் சான் வழிக்கோட்டில் உள்ள தொடருந்தகங்கள்[தொகு]

Solid brown.svg

டய் வாய்

Solid brown.svg

சீ குங் கோயில்

Solid brown.svg

சா டின் வாய்

Solid brown.svg

நகர் ஒன்று

Solid brown.svg

செக் முன்

Solid brown.svg

டய் சுயி ஹங்

Solid brown.svg

ஹெங் ஒன்

Solid brown.svg

மா ஒன் சான்

Solid brown.svg

வூ கய் சா

ஹொங்கொங் தீவு வழிக்கோட்டில் உள்ள தொடருந்தகங்கள்[தொகு]

Solid blue.png

சுங் வான்

Solid blue.png

மையம்

Solid blue.png

எட்மிரல்டி

Solid blue.png

வஞ்சாய்

Solid blue.png

கவுசவே குடா

Solid blue.png

டின் ஹாவ்

Solid blue.png

கோட்டைக் குன்று

Solid blue.png

வடமுனை

Solid blue.png

குவாரி குடா

Solid blue.png

டை கூ

Solid blue.png

சை வான் ஓ

Solid blue.png

சவ் கெய் வான்

Solid blue.png

ஹெங் பா சுன்

Solid blue.png

சை வான்

டுங் சுங் வழிக்கோட்டில் உள்ள தொடருந்தகங்கள்[தொகு]

Solid orange.svg

ஹொங்கொங்

Solid orange.svg

கவுலூன்

Solid orange.svg

ஒலிம்பிக்

Solid orange.svg

நம் சுங்

Solid orange.svg

லை கிங்

Solid orange.svg

சிங் யீ

Solid orange.svg

வெயில் குடா

Solid orange.svg

டுங் சுங்

சுங் வான் ஓ வழிக்கோட்டில் உள்ள தொடருந்தகங்கள்[தொகு]

Violet.PNG

வடமுனை

Violet.PNG

குவாரி குடா

Violet.PNG

யவ் டொங்

Violet.PNG

டியூ கெங் லெங்

Violet.PNG

சுங் வான் ஓ

Violet.PNG

லாவோசு பூங்கா

Violet.PNG

ஹங் ஹாவ்

Violet.PNG

போ லாம்

குவுன் டொங் வழிக்கோட்டில் உள்ள தொடருந்தகங்கள்[தொகு]

Solid green.svg

யவ் மா டேய்

Solid green.svg

மொங் கொக்

Solid green.svg

இளவரசர் எட்வட்

Solid green.svg

செக் கிப் மேய்

Solid green.svg

கவுலூன் டொங்

Solid green.svg

லொக் பூ

Solid green.svg

வொங் டய் சின்

Solid green.svg

மாணிக்கக் குன்று

Solid green.svg

சொய் ஹொங்

Solid green.svg

கவுலூன் குடா

Solid green.svg

நவ் டா கொக்

Solid green.svg

குவுன் டொங்

Solid green.svg

லம் டின்

Solid green.svg

யவ் டொங்

Solid green.svg

டியூ கெங் லெங்

மேற்கு தொடருந்து வழிக்கோட்டில் உள்ள தொடருந்தகங்கள்[தொகு]

Solid pink.svg

ஹொங் ஹாம்

Solid pink.svg

சிம் சா சுயி கிழக்கு

Solid pink.svg

ஒசுடின்

Solid pink.svg

நம் சொங்

Solid pink.svg

மெய் பூ

Solid pink.svg

சுன் வான் மேற்கு

Solid pink.svg

கம் செங் வீதி

Solid pink.svg

யுன் லோங்

Solid pink.svg

லோங் பிங்

Solid pink.svg

டின் சுயி வாய்

Solid pink.svg

சியூ ஹொங்

Solid pink.svg

சுன் மூன்

விமான நிலையை அதிவிரைவு வழிக்கோட்டில் உள்ள தொடருந்தகங்கள்[தொகு]

Solid green.png

ஹொங்கொங்

Solid green.png

கவுலூன்

Solid green.png

சிங் யீ

Solid green.png

விமான நிலையம்

Solid green.png

உலகாசிய காட்சியகம்

டிசுனிலாந்து வழிக்கோட்டில் உள்ள தொடருந்தகங்கள்[தொகு]

SRT Pink Line button.PNG

வெயில் குடா

SRT Pink Line button.PNG

டிசுனிலாந்து

இலகு தொடருந்துச் சேவையில் உள்ள தொடருந்தகங்கள்[தொகு]

Solid yellow.svg

இலகு தொடருந்துச் சேவை

இலகு தொடருந்துச் சேவை என்பது எம்டிஆர் தொடருந்து சேவையல்ல. அது ஹொங்கொங், புதிய கட்டுப்பாட்டகம் நிலப்பரப்பில் யுன் லோங் மாவட்டம் மற்றும் சுன் மூன் மாவட்டம் ஆகியப் பகுதிகளில் மட்டும் ஓடும் சிறிய (இரண்டு பெட்டிகளை மட்டுமே கொண்ட) தொடருந்து சேவையாகும். இந்த இலகு தொடருந்து சேவை தற்போதைக்கு 68 தொடருந்தங்களைக் கொண்ட வலைப்பின்னலாக இயங்குகிறது. சில புதிய தொடருந்தகங்களுக்கான திட்டப் பணிகள் தொடர்வதால் இதன் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும்.

திட்டமிடல் தொடருந்தகங்கள்[தொகு]

மேலே பட்டியலில் இடம்பெறாத பல எம்டிஆர் தொடருந்தகங்களின் கட்டுமாணப் பணிகள் தொடர்ந்த வண்ணம் உள்ளன. 2014 ஆம் ஆண்டில் நிறைவு பெறும் என தற்போது திட்டமிடலின் கீழ் 25 தொடருந்தகங்கள் உள்ளன. அவற்றின் பணிகள் நிறைவு பெறும் போது இந்த தொடருந்தகங்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும்.

வெளியிணைப்புகள்[தொகு]

Regional Emblem of Hong Kong.svg ஒங்கொங்:விக்கிவாசல்