வினாவெழுத்து

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

தமிழ் எழுத்துகளை ஒலி நோக்கில் முதலெழுத்து என்றும், சார்பெழுத்து என்றும் பாகுபாடு செய்தனர். சுட்டாகவும் வினாவாகவும் பொருள் உணர்த்தும் எழுத்துகளைச் சுட்டெழுத்து வினா எழுத்து எனப் பகுத்துத் தனியே குறிப்பிடலாயினர்.[1][2] வினாப் பொருளைக் குறிக்கும் எழுத்து வினாவெழுத்து எனப்படும். இவ்வெழுத்துகள் ஒரு சொல்லில் வினாவை உண்டாக்குகின்றன.'ஆ','எ','ஏ','ஓ','யா', என்பவை வினா எழுத்துகளாகும்.

சான்று 1:
ஆ, ஏ, ஓ ஆகிய மூன்று எழுத்துகளையும் தொல்காப்பியம் வினா எழுத்து எனக் குறிப்பிடுகிறது.

உணுகா சாத்தா (ஆ) (சாத்தா! நான் உண்ணவா)
உண்கே சாத்தா (ஏ) (சாத்தா! நீ உண்பாயா)
உண்கோ சாத்தா (ஓ) (சாத்தா! நாம் உண்ணலாமா)

இவை பழந்தமிழ் வழக்கு.

சான்று 2:

அவன் செய்தான்.
அவனா செய்தான்.

இத்தொடர்களுள் முதலிலுள்ள தொடர் ஒரு செய்தியைக் குறிக்கிறது. இரண்டாவது தொடர் ஒரு வினாவை எழுப்புகிறது. ஒரு செய்தியை வினாவாக்கிய எழுத்து 'ஆ' எனவே இது வினா எழுத்தாகும்.

வினா எழுத்துகள் இவை எனக் கூறும் நூற்பா[தொகு]

"ஆ, ஏ, ஓ, அம்முன்றும் வினா " - தொல், எழுத்து. 32
" எப்ப்பெயர் முன்னரும்" - தொல், எழுத்து. 123
"யாவென் வினாவும் ஆயியல் திரியாது" - தொல், எழுத்து. 175

வினாவெழுத்து வரும் இடங்களைக் கூறும் நூற்பா[தொகு]

"எ யா முதலும் ஆ ஓ ஈற்றும்
ஏ இரு வழியும் வினாவாகும்மே." - நன்னூல், எழுத்தியல். 67

வினா எழுத்துகளில் 'எ', 'யா' இரண்டும் சொல்லின் முதலில் வரும்.

 • ங்கே?, க்கொற்றன்? யார்?

, இரண்டும் சொல்லின் இறுதியில் வரும்.

 • உள்ளதா?, இவனோ?

எழுத்து சொல்லின் முதலிலும் இறுதியிலும் வரும்

 • வன்? கள்வனே?

வினா வகைகள்[தொகு]

வினா,

 1. அகவினா
 2. புறவினா

என இருவகைப்படும்.

அகவினா[தொகு]

ஒரு சொல்லின் அகத்தே நின்று வினாப் பொருளை உணர்த்தும் வினா "அக வினா" எனப்படும். இவ்வெழுத்துகளைச் சொல்லிலிருந்து பிரித்தால், அச்சொல் தனியே பொருள் தராது.

அகவினாவிற்குரிய எழுத்துகள்[தொகு]

 • யா
 • ஏ என்பன.

சான்று:

 • யார்?, யாது?, யாவை?.
 • து?, ங்கே?, ப்படி?, வ்வாறு?, ன்ன?, தற்கு?
 • ன்?, து?

இவை சொல்லாம் நிலையில் இருந்து வினாப்பொருளை உணர்த்தும்.

புறவினா[தொகு]

சொல்லின் புறத்தே நின்று வினாப்பொருளை உணர்த்தும் வினா "புற வினா" எனப்படும். இச்சொற்களில் வினாப் பொருளைத் தரும் எழுத்தை நீக்கினாலும் அச்சொற்கள் தனியே நின்று பொருள்தரும்.

புறவினாவிற்குரிய எழுத்துகள்[தொகு]

இவை எழுத்தாம் நிலையில் நின்று வினாப்பொருளை உணர்த்தும்.
சான்று:

 • இவனா? - இவன் +ஆ
 • அவனே? - அவன் +ஏ
 • யாரோ? - யார் + ஓ

அடிக்குறிப்புகள்[தொகு]

 1. அ இ உ அம் மூன்றும் சுட்டு. தொல்காப்பியம் 31,
 2. ஆ ஏ ஓ அம் மூன்றும் வினா. தொல்காப்பியம் 32

மேற்கோள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வினாவெழுத்து&oldid=3370887" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது