விக்கிப்பீடியா பேச்சு:தமிழ்த் தட்டச்சுக் கருவி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

choice of layouts[தொகு]

As I understood yesterday, most tamil wikians are using the tamil 99 keyboard to type tamil. I suggest you to integrate this typing facility to tamil wiki, instead of forcing using users to download/install various plug-ins/softwares

I will help you to develop solution for Tamil 99 keyboard. It is not a big task as we have already developed similar solution for Malayalam

Please let me know if this needs to be done - Shiju

I wouldn't say many Tamil Wikians use Tamil99 but I would welcome more layouts integrated not just the transliteration layout. To begin with we can integrate the transliteration layout. What would you need to do this? Admin access?--இரவி

hmm. I was told that most of Tamil wikipedians use Tamil 99. But there is no meaning in integrating all the keyboard layouts. Wikipedia can take some initiative to bring out some standerdization in the way the people input text. We have done like that and there is some standardization now.

The way we done is, we have used the most used transliteration scheme customized for Malayalam wiki to include all the possible key combinations. Now people who are using transliteration are happy with that scheme. We will not add another transliteration scheme. Now people outseide wiki start creating application based on this scheme which has become a standard. So the transliteration is scheme for Malayalam is almost fixed.


Due to initiative from Kerala Govt. many in kerala (especially school children and teachers) have learned the inscript way of typing Malayalam. As you may know inscript way of typing is the most efficient way of inputting indic text with minimum number of key strokes. In a way Tamil 99 is similar to that. But inscript is differnet from Tamil 99 and it is available for Tamil also. When we conducted wiki workshops in Kerala recently many people requested (I must say almost 60% of the participants who attended each of the wiki workshops) to integrate the inscript solution also to Malayalam wiki. So we have included that also.

See ml wiki projects to see the working solution.

So my suggestion is to include one customized version of Transliteration scheme and the Tamil 99 keyborad. If many ask for inscript, include that also. But please do not go beyond that.

Let us first develop the solution. We need your help to test it before integrating to Wikipedia. The testing of Malayalam for Tranliteration is done here: http://toolserver.org/~junaid/transliteration/transliterator.php

And for malayalam inscript here: http://toolserver.org/~junaid/transliteration/ml_inscript.php

Similarly we will create tool for Tamil and give it you. At this point of time we need your help to test it.

Junaid is the person who is developing it. I am just coordinating it.

Can you please please forward the technical specifications (details for key combination) for Tamil 99 and the most commonly used transliteration scheme. Let us start working on it, and enhance it as the testing proceeds.

We need to integate it to tamil wikipedia and other tamil wiki projects only after we complete the testing - Shiju

Shiju, http://software.nhm.in/products/writer is an XML based IME. You can get the keystrokes for Tamil99, Phonetic keyboard for Unicode encoding. Will this be helpful? Or, please let us know the format in which you need. Thanks--இரவி 08:32, 18 நவம்பர் 2010 (UTC)
Personally, many of us prefer Tamil99 given that it is a well-designed keyboard initiated by the Government of Tamil Nadu and approved at a Tamil Tech conference (IIRC). It is ergonomic and leverages Tamil phonological rules.
So, Shiju, as you suggested, we can have Tamil99 and another transliteration scheme. I thank you once again for this initiative.

You should get a "friend of Tamil wiki" award. :) -- சுந்தர் \பேச்சு

The Malayalam wikipedia innovations are truly awesome.Initially the CD S/W for non latinic Wikis and now inbuilt keyboard for input.Thanks to Shiju for offering to work with us for the benefit of Tamil wiki community.
 1. We need not feel shy to enforce Tamil99. It is after all the one approved by Tamilnadu Govt.As Srilankan Tamils are a major contributors, instead of transliteration kbd, why not Bamini Kbd ?
 2. Will it work in specific browsers/OS like FF/Win7 or platform agnostic ? --மணியன் 10:44, 18 நவம்பர் 2010 (UTC)


 1. Does this means that most of the Srilankan tamil wikimedians use Bamini Kbd? How is it similar or different from Tamil 99/Transliteration/Inscript? There is no issue in integrating one more solution. But as far as Tamil language is concerned start developing some standard for input methods and schemes.
 2. We tested the solution for FF,IE, and Google chrome browsers. The OS tested are Windows XP, Windows 7 and GNU/Linux (Ubuntu and Fedora). As you all may know GNU/Linux system has better support for Indic languages. Windows and IE are always a problem for Indic languages. --Shijualex 11:32, 18 நவம்பர் 2010 (UTC)

Manian, thanks for reminding about Bamini. SriLanka has a national standard keyboard (bamini / remington?). So we should include that. Now we are testing Tamil99 and transliteration keyboard. Next can be Bamini and let's freeze with that.

Personally I am against introducing transliteration keyboard. But most of the newbies start typing with that. So we can include that and see if helps. May be we can place a reminder asking people to switch to other two keyboard for efficiency--இரவி 09:14, 23 நவம்பர் 2010 (UTC)


Tamil 99 typing tool is ready for testing[தொகு]

Dear All,

The Tamil 99 typing tool that can be integrated to Tamil wiki is ready for testing. It is available here: http://toolserver.org/~junaid/transliteration/transliterator_ta99.php

Mayooranathan, Sundar, Selava, and Ravi had helped with a preliminary round of testing. So most of the major issues are fixed now. Now I request the help of all Tamil wikiians to rigorously test this application and report all the errors that you face. Place the feedback on the talk page of this page.

I know that Tamilians use Indo-arabic numerals (1,2,3...) in their daily life. Hence the default numerals in this tool is also Indo-Arabic. But the facility to type Tamil numerals is also included in this tool. It might be required at some places (for example, in the articles and talk pages that discusses about Tamil numerals). To get Tamil numerals use \ key and then type the numeral. For example to get the tamil numeral ௩ type \3. \0 = ௦, \1 = ௧, \2 = ௨, and so on.

Please place your feedback on the talk page. Thanks. --Shijualex 07:15, 23 நவம்பர் 2010 (UTC)

Tamil Typing Tools are ready[தொகு]

Dear Tamil wikimedians,


Both Tamil 99 and Tamil Transliteration typing tools are ready to integrated to Tamil wiki after rigorous testing. Hope once it is integrated to wiki you can refine it according to the requirements of Tamil wiki community. Since we were told that most people prefer Tamil 99 we made that as the default tool.

Junaid and I thank the Tamil wiki community for helping us with testing and for providing valuable comments. We hope that this tool will bring in more users to Tamil wiki projects, since now you can contribute to Tamil wiki without the support of any external tools. --Shijualex 04:55, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)

Nice work shiju. This will help a lot. One small issue, The shortcut Ctrl + M doesnt work for me in Chrome, however works on firefox,IE. Is it the same with others? ஸ்ரீகாந்த் 13:25, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)

Sreekanth, see the discussion in talk page regarding the shortcut key. We do not have much choice for short cut keys. So we took a short cut key which will work with out any issues in Firefox and IE, the most widely used browsers. One option for you is, you can write some code to disable the current functionality of CTRL + M in Google chrome. But don't make shortcut key too complicated. Let it be simple, user friendly, and work without any issues in FF and IE. --Shijualex 15:44, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)

Another query, Can the layout be defined as part of user preference? ஸ்ரீகாந்த் 13:28, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)

Files should be in one project[தொகு]

It is suggested that all the JS files should be in one project (tawiki) only so that if there is any enhancement or fixing then it will be synchronized in other ta wikis.

Feedback - tamil 99[தொகு]

Shiju, I had tested in IE,FF,Opera,Safari and Chrome browsers with some test sentences. It is working very nicely. The switch over to Tamil/English through Ctrl+M is working only in IE and FF. Other browsers use this shortcut for some function n hence dont work. However, by removing the tick mark in the check box, we can switch between languages.--மணியன் 10:52, 23 நவம்பர் 2010 (UTC)

Hi Maniyan,
This is a known issue, since different browsers use different shortcut keys for the same function. We do not have any control over it. Hence we do not have much choice for the shortcut keys. Some one suggested whether we can use CTRL + T for Tamil. That is possible. But I am not sure, if we implement that whether that will create problem in some other browser.
Any way Tamil wiki community can decide on the shortcut key. But the selected short cut key should work perfectly at least in FF and IE, since those are most widely used browsers --Shijualex 11:03, 23 நவம்பர் 2010 (UTC)
CTRL+T is not a good option since its used for multi tabbing in most browsers. We can come up with some easy to remember shortcut which works on 5 browsers. (IE,FF,Chrome,Opera,Safari). Community can decide this i guess. ஸ்ரீகாந்த் 16:18, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)

Popular software like NHM writer, Ekalappai use ALT+1, ALT+2 keys etc., Tamilkey add-on uses function key. But all these can contradict in some OS / browsers. Need to check --இரவி 05:14, 26 நவம்பர் 2010 (UTC)


Friends,

I started testing today this Tamil99 in Tamil Wikipedia while in Firefox 7.0.1 on Ubuntu 10.04 OS. Found so far the following bug:

On pressing an Akara-consonant 3 times or more, that is in cases of udanilai meimmayakam | உடனிலை மெய்ம்மயக்கம்- for example:

For the sake of this discussion say the key for க is referred to as <key_h> (because in qwerty keyboard the key for h is used for Tamil99 க ) then

<key_h><key_h><key_h> should yield க்கக whereas the keymap here tested yields க்க்க
<key_h><key_h><key_h><key_h> should yield க்கக்க whereas the keymap here tested yields க்க்க்க

The further repetitions of the keystrokes should also yield the same alternating pattern. That is as per the following:

i) When number of keystrokes is odd (greater or equal to 3) the last two akara-consonants remain akara-consonants (examples க்கக, க்கக்கக .....)

ii) When the number of keystrokes is even (greater or equal to 2) then the penultimate akara-consonant gets pulli. (examples: க்க, க்கக்க, க்கக்கக்க .....)

Please note for the other meimmayakkam - that is ஒத்திசைவு மெய்ம்மயக்கம் cases this bug is not seen - examples: ங்கங, ங்கங்க, ஞ்சஞ, ஞ்சஞ்ச, ....
--கா. சேது 03:35, 15 அக்டோபர் 2011 (UTC)

தங்கள் தகவலுக்கு நன்றி. இவ்வழுவை ஆராய்ந்து சரி செய்ய முயலுகிறோம்.--சோடாபாட்டில்உரையாடுக 03:55, 15 அக்டோபர் 2011 (UTC)

Feedback - Tanglish keyboard[தொகு]

http://toolserver.org/~junaid/transliteration/transliterator_ta.php

பார்த்து தமிங்கில விசைப்பலகை சரியாக வேலை செய்கிறதா என்று கூற வேண்டுகிறேன். நன்றி--இரவி 11:29, 24 நவம்பர் 2010 (UTC) முதல் சுற்று சோதனையில் சிக்கிய சில:

 1. b, g முதலியன ப,க என மாற்றப்படவில்லை. காட்டாக, gangaa என்பது gஅஙா என வருகிறது. baalaa என்பது bஆலா என வருகிறது.
 2. Sankar என்பது சன்கர் என வருகிறது. (is it normal ? it is ages I typed tanglish it seems)
 3. கிரந்த எழுத்துக்கள் ஷ,ஸ்ரீ.க்ஷ முதலியனவற்றிற்கான ஆங்கில சொல்சங்கிலி தெரியவில்லை...sh,shri sree Sri, ksha முதலியன எதிர்பார்த்த கிரந்த எழுத்தைத் தரவில்லை.

நான் தற்போது தமிழ்99 பாவிப்பதால், வழக்கமாக இந்நடையில் தட்டச்சுவோர் பின்னூட்டம் கொடுத்தால் முன்னேற்றமாக இருக்கும்.--மணியன் 09:52, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)

ஸ்ரீ இல்லாதது எனக்கு வருத்தம் :( நிரலின் முதல் வரியே ஸ்ரீ ஆக இருக்கின்றது, ஆனால் அது கருத்தாக மாற்றப் பட்டுள்ளது. எதேனும் தனி காரணங்களா ?. ~ எழுத்து கையொப்பத்தில் பயன்படுத்துவதால் அதனை நீக்கி விடலாமே ? Shiju, I was wondering about missing Sri char. Also can the ~ char removed from the mapping since its used in signatures. Is there any use case for ~ ? ஸ்ரீகாந்த் 16:25, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)

தமிங்கிலம், தமிழ்99 இரண்டு முறைகளிலும் ஸ்ரீ எழுத முடிகிறதே..

தமிழ்99ல் shift+y

தமிங்கிலத்தில் Srii (capital S கவனிக்கவும்)

சுரதா எழுதி, தமிழ் விசை பயர்பாக்சு நீட்சி, தகடூர் தமிழ் எழுதி ஆகிய பரவலான முறைகளை ஒப்பிட்டு விசைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சோதித்த பலருக்கும் தமிங்கல முறை பழக்கம் இல்லாததால் சில வழுக்கள் இருக்கலாம். அவற்றை எண் வரிசையிட்டுக் குறிப்பிட்டீர்கள் என்றால், சுனாயத் திருத்தி விடுவார். இதில் தனிப்பட்ட காரணங்கள், கிரந்தக் கொள்கை ஏதும் இல்லை :) --இரவி 17:15, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)

தெளிவு படுத்தியமைக்கு நன்றி ரவி. நான் மீடியாவிக்கி:Trans_rules.js இந்த பக்கத்தில் தேடி பார்த்த வரை ஸ்ரீ தவிர பிற கிரந்த எழுத்துக்களை காண முடிந்தது.ஆகையால் தான் கேட்டேன். கூகிள் தமிங்கலதிற்க்கும் இந்த தமிங்கலத்திற்க்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உள்ளன. ஆகையால் தான் என்னமோ தமிழ்99 நல்லதோ என்னமோ. ஸ்ரீகாந்த் 17:34, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)

Srikanth, Google transliteration is algorithm based prediction and customised to each user. The transliteration scheme we use in Wiki is years old, rule based and fairly standardised. It is good to include open and standard schemes in Wiki than proprietary APIs like the one from Google. Please see why Tamil99 is better and why Google transliteration is not preferred. --இரவி 05:22, 26 நவம்பர் 2010 (UTC)

 • Transliteration bug (IE8) - Typing waan or naan shows up as நாந் instead of நான். Also bugs in typing முந்னொட்டு, அதற்காந, அழுகிந etc. --இரா. செல்வராசு 18:26, 9 திசம்பர் 2010 (UTC)

பாமினி விசைப்பலகை உதவி தேவை[தொகு]

இலங்கையில் உள்ள விசைப்பலகை சீர்தரம் பாமினி தானா அல்லது வேறு எதுவுமா? இதற்கும் remingtonக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? இலங்கை பயனர்களுக்கு தமிழ் விக்கி விசைப்பலகை சேர்ப்புக்கு உதவி தேவை. --இரவி 11:31, 24 நவம்பர் 2010 (UTC)

இலங்கையில் பாமினி மூலமே அதிகமானோர் எழுதுகிறார்கள். மயூரனிடம் கேட்டுப் பாருங்கள்.--Kanags \உரையாடுக 08:52, 26 நவம்பர் 2010 (UTC)
நான் இலங்கையில் இருந்தபோது தமிழில் கணினிப் பயன்பாடு அதிகம் இல்லாததால் எந்த விசைப்பலகை பொதுவாகப் பயன்படுகிறது என்று சொல்லத்தெரியவில்லை. ஆனால் பாமினி விசைப்பலகையும் எனக்கு ஓரளவு பரிச்சயமானதே. இதில் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் மெய்யெழுத்தையும் உயிரெழுத்தையும் தனித்தனியாக தட்டச்சிடாமல் தமிழில் எழுதுவதுபோலவே தட்டச்சிடுவதால் ஆங்கிலம் தெரியாதவர்களுக்கு இலகுவாக இருக்கக்கூடும். எனவே இதையும் விக்கியில் இணைத்தால் நல்லது. ---மயூரநாதன் 12:14, 26 நவம்பர் 2010 (UTC)
இலங்கையில் அதிகமாகப் பயன்படும் தட்டச்சுக் கோலம் பாமினி என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் இலங்கை அரசு இரங்கநாதன் எனும் வேறு ஒரு தட்டச்சு முறையை அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. இது கிட்டத்தட்ட பாமினியைச் சார்த்ததென்றே கூறப்படுகின்றது. பல காலங்களுக்கு முன்னரே பாமினியைக் கைவிட்டு தமிழ் 99 வந்துவிட்டதால் இது சார்ந்த மாற்றங்களைத் தொடரவில்லை. --ஜெ.மயூரேசன் 10:28, 30 நவம்பர் 2010 (UTC)
இலங்கையில் அரசால் நியமப்படுத்தப்பட்ட விசைப்பலகைத் தளக்கோலம் "ரங்கநாதன்" எனும் பெயரால் அறியப்படுகிறது. ஆனாலும் இந்தப்பெயர் தற்காலிகமானதே. இன்னும் உரிய பெயர் இடப்படவில்லை. ஆரம்பத்தில் மற்றைய இடங்களைப்போலவே இலங்கையிலும் தமிழ் 99 விசைப்பலகையே நியமப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. பிறகு பல்வேறு காரணங்களால் அந்நியமம் கைவிடப்பட்டு ரெங்கநாதன் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. ரெங்கநாதன் விசைப்பலகை முழுக்க முழுக்க இலங்கைத்தமிழர்கள் மத்தியில் மிகப் பிரபலமான பாமினி தளக்கோலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. "எழுதுவதைப்போன்றே தட்டெழுதுதல்" என்கிற கோட்பாடு வலுவாகப் பின்பற்றப்படுகிறது என்பதுதான் இதன் சிறப்பம்சம். அதாவது கோவன்னா எழுத வேண்டுமானால் நாம் இரட்டைக்கொம்பு போட்டு கானா போட்டு அரவு போடுவோம். இந்த மொழி , இலக்கண வழக்கில் தலையீடு செய்யாமல் தட்டெழுதுவதையும் அதே ஒழுங்கில் இத்தளக்கோலம் பேணுகிறது (ஏற்கனவே பாமினியின் முறையும் இதுதான்). பாமினியை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தாலும் சிறு திருத்தங்கள், விருத்திகள் இதில் உண்டு. எடுத்துக்காட்டாக, பாமினியில் "ஊ" வரிசை உயிர்மெய்கள் அனைத்தும் தனித்தனி விசைகளில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் அப்படியல்லாது "உ" வரிசை உயிர்மெய்யும் இன்னொரு விசையும் அழுத்தப்பட்டால் ஊ வரிசை பெறப்படுமாறு மாற்றப்பட்டுள்ளது. "ஈ" வரிசையும் அவ்வாறே. இதன் மூலம் சேமிக்கப்படுகிற இடங்களில் தமிழ் எண்கள், கிரந்த எழுத்துக்கள் (புதிதாய் சேர்க்கப்பட 'ச உட்பட) உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. --மு.மயூரன் 15:29, 30 நவம்பர் 2010 (UTC)
ரெங்கநாதன் விசைப்பலகை பற்றிய தனிக்கட்டுரை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது --மு.மயூரன் 15:09, 18 திசம்பர் 2010 (UTC)

விசைப்பலகை வரிசைகள்[தொகு]

தற்போது தமிழ்99, தமிங்கில விசைப்பலகை சோதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இலங்கை சீர்தர விசைப்பலகையை அடுத்துச் சேர்த்து விடலாம். இந்த மூன்று விசைப்பலகைகள் மட்டும் தந்தால் போதுமானதாக இருக்குமா? தமிழ்99 விசைப்பலகையை இயல்பிருப்பாகவும், இலங்கை சீர்தர விசைப்பலகையை இரண்டாவதாகவும், தமிங்கில விசைப்பலகையை மூன்றாவதாகவும் வைக்கலாம் என்று பரிந்துரைக்கிறேன். இதுகுறித்து மாற்றுக் கருத்து உள்ளோர் தெரிவிக்க வேண்டுகிறேன். நன்றி--இரவி 11:34, 24 நவம்பர் 2010 (UTC)

இலங்கை சீர்தர விசைப்பலகையோடு பாமினியையும் தனியாகச் சேர்க்கவேண்டிய நிலை இருக்கிறது. பலபேருக்குத் தெரியத சங்கதி. அனுராச் சொல்லித்தான் எனக்கும் தெரியும். பாமினியி "ளூ" எழுத்தை தட்ட வழியில்லை. ;) --மு.மயூரன் 15:34, 30 நவம்பர் 2010 (UTC)

Congrats and Thanks[தொகு]

For Shiju and other Malayalam wikipedians and the testing team,

Great work. இத இதத் தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். I believe this tool will bring in more participation from the drive by IPs and increase the user base.--சோடாபாட்டில் 13:44, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)


I request the help of all Tamil Wikians to rigorously test both the tools and find all the possible errors. I am sure there will be errors. There will be browser related and scheme related errors.
For Malayalam wiki, it tool almost 3 weeks to fix all the errors. So please report the errors so that we can refine the tool and make it the best typing tool to type Tamil. --Shijualex 18:26, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)

A big round of applause for the programmers and testers![தொகு]

When I came to Tamil Wikipedia, it was a challenge to me to type Tamil text. I asked for help many times in Sandbox and Help page. But all prescribed me to download softwares & install plug-ins(ad-ons). I think you've done almost. I can tell tell 100% that Tamil Wikipedia going to be India's top and will get a seat in the round.

இதற்காக உழைத்த அனைத்து நிரலர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியினையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்நாள் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் கிரீடத்தில் மற்றோர் அணிசூட்டும் கல்.

(Another feather in Tamil Wikipedia's cap!)

இப்படிக்கு உங்கள் அன்பு விக்கியன் --சூர்ய பிரகாசு.ச.அ. 13:57, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)

தமிங்கிலமா, அல்லது எழுத்துப்பெயர்ப்பு முறையா[தொகு]

தமிழில் தட்டச்சுசெய்ய தமிங்கிலம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆங்கிலவழி, அல்லது எழுத்துப்பெயர்ப்பு என்று கூறலாம். தமிங்கிலம் என்பது மொழியின் கூறுகளைச் சுட்டி நிற்பது. --Natkeeran 05:44, 27 நவம்பர் 2010 (UTC)

நானும் இதையே எண்ணினேன். தமிங்கில முறை என்பது வழக்கில் இல்லாதது - குழப்பத்தை உண்டு பண்ணும். நற்கீரன் கூறிய ஒன்றைப் பாவிக்கலாம். (உரோமானிய முறை என்பது வழக்கில் உள்ள இன்னும் ஒரு பெயர்) --இரா. செல்வராசு 17:04, 28 நவம்பர் 2010 (UTC)
Please, change the wording asap. உரோமானிய முறை is a better option. - Natkeeran

முறைப்படி உரோமன் என்று குறிப்பிடப்பட்டாலும், பரவலாக அஞ்சல் (முரசு அஞ்சல், எ-கலப்பை), phonetic என்றே அறியப்படுகிறது. உரோமன் / எழுத்துபெயர்ப்பு இரண்டில் எது நன்கு புரியக்கூடியது? ஆங்கில வழி என்று எழுதினால் ஆங்கில விசைப்பலகை என்று புரிந்து கொள்ளப்படலாம். --இரவி 18:17, 29 நவம்பர் 2010 (UTC)

தமிழை எழுத உரோம முறையைப் பயன்படுத்துவது என்பது thamiz என்று எழுதுவதையே குறிக்கும். இது 1980 களுக்குப் பின்பு கணினியில் இல்லை. எனவே இதை எழுத்துப்பெயர்ப்பு என்று கூறுவது கூடிய பொருத்தமாக இருக்கும்.

--Natkeeran 01:29, 30 நவம்பர் 2010 (UTC)

எழுத்துபெயர்ப்பு என்று மாற்றி உள்ளேன்--இரவி 12:41, 30 நவம்பர் 2010 (UTC)

எனக்கு சில நேரங்களில் எழுத்துப்பெயர்ப்பு என்றும், சில நேரங்களில் தானாகவே மாறி தமிழ்99 என்றும் காட்டுகின்றது. நான் NHM writer தான் பயன்படுத்துகின்றேன். இருந்தாலும் ஏன் அப்படி மாற்றி மாற்றி வருகின்றதெனத் தெரியாமையால் சொல்கின்றேன்.--கலை 01:06, 4 திசம்பர் 2010 (UTC)

Feedback[தொகு]

Hi all, I could see some feedback above. As I am not familiar with Tamil script, I couldn't understand the comments you say. Can you please give feedbacks in English so it will help me in improving the tool. --Junaidpv 14:29, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)

Hello Junaid, First a big THANK YOU for your fantastic work. (the above comments are mostly congratulatory) I am still testing the tool out. Will list my feedback in a couple of days.--சோடாபாட்டில் 14:51, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)
Junaid, big THANKS to you and Malayalam Wikipedians. I always use FF to type Tamil (tamil 99) because it only supports add-ons. Now i can use other browsers to type Tamil. Once I select tamil99 or Ctrl M, how to come back to English? do we have any short cut or any way to come back to English? (i cleared all browsing data) also some time tamil99 is not present in ta.wiki. I use chrome to type this msg.--குறும்பன் 17:40, 25 நவம்பர் 2010 (UTC)

CTRL+M is a on/off switch. You can also use the mouse to tick / untick in the selection box--இரவி 05:01, 26 நவம்பர் 2010 (UTC)

I use IE 8.0. I'm used to transliteration (Thamingilam??). When I select தமிங்கிலம், keyboard always switch to Tam99, and not to Thamingilam. So I'm using NHM software to write Tamil. Thanks.--Kanags \உரையாடுக 08:41, 26 நவம்பர் 2010 (UTC)
In Transliteration (Thamingilam), when I press the "N" key the letter ந is coming But it has not to come. Instead of ந, letter ன has to come. Because we have the ந already in "W".So we need to change the key combination.
Beloved Wikipedian --சூர்ய பிரகாசு.ச.அ. 10:39, 26 நவம்பர் 2010 (UTC)
I'm able to write transliteration in FF, but not in IE8.0. Please look into this.--Kanags \உரையாடுக 10:46, 26 நவம்பர் 2010 (UTC)

First of all, Congratulations and thanks for the work and the effort.. I find some problems in using the new added tool. But I'm still testing to make sure before raising them as problems. Besides I'm using a Norwegian keyboard where some keys are not in the same place as in English keyboard. Will give you my feed back in detaiil soon--கலை 11:14, 26 நவம்பர் 2010 (UTC)

Dear All,
There is a problem with IE 7/8 and the transliteration. This issue is already listed here We will try to fix this as early as possible.
It surprises me to note that many Tamil wiki users are still using IE. In Malayalam, we have hardly anyone using it. Most of us use FireFox, Chrome, or Opera which has excellent support for Indic language scripts. Fixing issues for IE is always a challenge in software development.
We will try to fix the issue in IE as early as possible--Shijualex 11:44, 26 நவம்பர் 2010 (UTC)

I think this tool should have been added after fixing this main problem, as IE is the most widely used web browser.--Kanags \உரையாடுக 12:05, 26 நவம்பர் 2010 (UTC)

 • Tamil Transliteration works in both FireFox and Google Chrome, but not in IE.
 • As above mentioned by Surya Prakash.S.A., cannot find the letter ன் which usually lies in 'n'. The 'n' gives only ந் which we get in 'w'.
 • ப் is given in 'p' only and the 'b' gives no Tamil script. I used to get ப் in both 'p' and 'b'.
 • க் is provided in 'k' only and the 'g' gives no Tamil script. I used to get க் in both 'g' and 'k'.
 • Otherwise, all letters are ok.

--கலை 17:26, 26 நவம்பர் 2010 (UTC)

There is one bug in Tamill 99. When we type "lld" it gives த்து correctly, but when we typpe "llld" we get த்தத்உ. this should be த்தது. --மயூரநாதன் 18:02, 26 நவம்பர் 2010 (UTC)
Can you please make "unchecked box" as default? Thanks.--Kanags \உரையாடுக 02:12, 27 நவம்பர் 2010 (UTC)


Two things

 1. I request Tamil community to reach a consensus about providing temporary admin ship to Junaid. The reason is, admin right is required to edit the pages in Mediawiki namespace) to fix these errors. Tamil community have to decide on this. Other wise it is very time consuming to fix errors some where else, requesting someone to test it, making some other person understand the fix, and finally fix the errors here. If community can provide temp. admin ship to Junaid much time can be saved.
 2. If community can help us with the testing of transliteration it can be made perfect within few days. Initially when I placed the request for the feedback for Transliteration (http://toolserver.org/~junaid/transliteration/transliterator_ta.php), we haven't got much response. Transliteration is bit complicated because each person use their own transliteration. So we need to reach a consensus in wiki about the scheme that needs to be used in Tamil wiki projects. Let this scheme be the standard scheme for Tamil. In this way, Tamil wiki community can take initiative to bring some standard to Tamil transliteration. Once you make this as standard people outside wiki also will use it.

So those of who can help us with the testing of transliteration please place there names here We shall create a page in Tamil wiki, and collect all the feedback for transliteration at one place and make it perfect. Collecting feedback at one place will allow us identify conflicting feedback. Many a time we were asked to assign the same key for 2 different tamil alphabets. Community need to reach consensus regrading that type of conflicting feedback. Thanks.--Shijualex 02:24, 27 நவம்பர் 2010 (UTC)

Consider me for testing --குறும்பன் 03:36, 27 நவம்பர் 2010 (UTC)

I too can help in testing transliteration tool. Thanks.--கலை 12:27, 27 நவம்பர் 2010 (UTC)


I have fixed the issue of IE with transliteration. You may need to fully clear the cache of IE to take effect the change. I will work for default unchecking of checkboxes too. Currently, you can uncheck them if you dont use, so they will not be in checked state next time. --Junaidpv 04:00, 27 நவம்பர் 2010 (UTC)

Thanks Junaidpv, Now Transliteration (Thamingilam) is working in IE 8.--குறும்பன் 05:04, 27 நவம்பர் 2010 (UTC)

Thank you Junaid for fixing the problem with IE. I'll check again and give you more feedback.--Kanags \உரையாடுக 07:27, 27 நவம்பர் 2010 (UTC)

User Preference

Junaid, is there a way this option can be obtained from user preferences?. I see different type of users.

 • Users who use external tools and want this feature to be completely disabled. (unchecked)
 • Users who want this tool and using Tamil99.
 • Users who want this tool and using Transliteration.
 • Anon users who would in majority might be preferring transliteration.

It might be annoying for 3 of the 4 groups if one of the option is chosen and defaulted. ஸ்ரீகாந்த் 19:34, 27 நவம்பர் 2010 (UTC)

I support ஸ்ரீகாந்த்'s suggestion. Specially non-tamil speakers (from other wiki languages) may find this facility annoying. We already have one example [1].--Kanags \உரையாடுக 21:50, 27 நவம்பர் 2010 (UTC)


As of now, the above issues can be fixed by doing two things.

 1. make the check box off by default (please be patient, we are working on it. Hope we will be able arrive at a solution soon. Give us some time. We already fixed the IE issue)
 2. make transliteration as the first tool. The reason is, most anonymous/new users prefer Transliteration. If they select the first option (now Tamil 99) and start typing, which they will not be familiar any way, they will find it difficult and annoying. But transliteration will give meaningful words. Tamil 99 users will anyway know how select the tool (Tamil 99) and use it according to their convenience. Think this from news user's perspective.

But most important is, let Tamil community prepare good help page (with images) about both these tools. For example, see Malayalam help page. If there is no help page for this tool how a new user will understand/study about this. --Shijualex 01:54, 28 நவம்பர் 2010 (UTC) --Shijualex 01:54, 28 நவம்பர் 2010 (UTC)


Default state of the writing tool has been changed to OFF. --Junaid 04:35, 28 நவம்பர் 2010 (UTC)

We are done[தொகு]

So we are done. Our role is almost over in Tamil wikipedia. Now the rest is with the Tamil wiki community. There are few pending tasks like refining the Transliteration tool and fixing the any remaining bugs in Tamil 99. Hope Sundar, Ravi, or some other Tamil wiki admins can handle it.

Please make sure you integrate this to other tamil wiki projects only after you finalize the tool in Wikipedia. Let the tool in Wikipedia be the master code for tamil wiki projects.

We Thank all Tamil wikimedians for the support extended while we integrating this tool to Tamil wikipedia. Thanks once again--Shijualex 10:08, 28 நவம்பர் 2010 (UTC)

Shijualex and Junaid, Congratulations and many thanks for your support to Tamil Wikipedia.--Kanags \உரையாடுக 10:27, 28 நவம்பர் 2010 (UTC)
Shijualex and Junaid! My congratulations and thanks for your effort too.--கலை 13:25, 28 நவம்பர் 2010 (UTC)

Thanks Shijualex and Junaid. I found one bug - if we go from template edit from essay, tamil boxes are not available. if we separately to template and click edit tamil option boxes are available. --குறும்பன் 16:44, 28 நவம்பர் 2010 (UTC)

I used Chrome --குறும்பன் 16:57, 28 நவம்பர் 2010 (UTC)

Transliteration Tool[தொகு]

Transliteration Tool is not working in IE again. Only Tamil 99 is working. ---மயூரநாதன் 17:54, 28 நவம்பர் 2010 (UTC)

Just now I verified, Transliteration Tool is working in IE 8. --குறும்பன் 21:06, 28 நவம்பர் 2010 (UTC)

Chrome[தொகு]

Chrome is having many issues.

 1. if we go from template edit from essay, tamil box is not available. ex வார்ப்புரு:நாமக்கல் மாவட்டம் select தொ for edit you can't see the box but if you select edit from top menu you can see it.
 2. some times in first page i don't see tamil writing box to check.
 3. if i try to edit particular section tamil writing box is missing. If i click essay edit i can see the box. I try to type in Transliteration Tool but tamil writing box is missing, so i using essay edit and started chrome section.
 4. Some times if you go through links you can not see Tamil option selection and box to check it. I noticed it but it is not in consistence.
 • (Note: If you notice any issues in chrome pls write that here. If you notice issues in other browser, start seperate section)

--குறும்பன் 21:41, 28 நவம்பர் 2010 (UTC)

Google chrome has an issue of not loading the tool properly. It is mainly due to unavailability of tool in its cache. Most of the time this issue come when we open wiki pages for first time. Once the tool is in its cache, it woks almost without further problems. If you are using Chrome for regular wiki editing, they this will be less visible, I think. --Junaid 13:08, 29 நவம்பர் 2010 (UTC)

bug report[தொகு]

In the file upload page, even though the default "write in tamil" option is unchecked by default, it is turned on in the "file name" and "description" boxes. I have to press ctrl m twice to get rid of the option--சோடாபாட்டில் 05:35, 3 திசம்பர் 2010 (UTC)

In transliteration tool sometimes "n" key gives ன் sometimes we get ந். This is an annoying problem and it slows down the work. Shiju says it is only a small job, but they are unable to do anything as they don't have access. It is better if someone who has access correct this. -- மயூரநாதன் 05:00, 4 திசம்பர் 2010 (UTC)

Shift+l (L) used to give : in T99. But I am not getting this in Wiki. Where is the colon, which is an important WikiFormating syntax located ? --மணியன் 04:55, 8 பெப்ரவரி 2011 (UTC)