விக்கிப்பீடியா:Statistics/weekly

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
ஆண்டு வாரங்கள்
2013 3-நவ | 10-நவ | 17-நவ | 24-நவ | 1-திச | 8-திச | 15-திச | 22-திச | 29-திச
2014 5-சன | 12-சன | 19-சன | 26-சன | 2-பிப் | 9-பிப் | 16-பிப் | 23-பிப் | 2-மார்ச் | 9-மார்ச் | 16-மார்ச் | 23-மார்ச் | 30-மார்ச் | 6-ஏப் | 13-ஏப் | 20-ஏப் | 27-ஏப் | 4-மே | 11-மே | 18-மே | 25-மே | 1-சூன் | 8-சூன் | 15-சூன் | 22-சூன் | 29-சூன் | 6-சூலை | 13-சூலை | 20-சூலை | 27-சூலை | 3-ஆகத்து | 10-ஆகத்து | 17-ஆகத்து | 24-ஆகத்து | 31-ஆகத்து | 7-செப் | 14-செப் | 21-செப் | 28-செப் | 5-அக் | 12-அக் | 19-அக் | 26-அக் | 2-நவ | 9-நவ | 16-நவ | 23-நவ | 30-நவ | 7-திச | 14-திச | 21-திச | 28-திச
2015 4-சன | 11-சன | 18-சன | 25-சன | 1-பிப் | 8-பிப் | 15-பிப் | 22-பிப் | 1-மார்ச் | 8-மார்ச் | 15-மார்ச் | 22-மார்ச் | 29-மார்ச் | 5-ஏப் | 19-ஏப் | 26-ஏப் | 3-மே | 10-மே | 24-மே | 31-மே | 7-சூன் | 14-சூன் | 21-சூன் | 28-சூன் | 5-சூலை | 12-சூலை | 19-சூலை | 26-சூலை | 2-ஆகத்து | 9-ஆகத்து | 16-ஆகத்து | 23-ஆகத்து | 30-ஆகத்து | 6-செப் | 13-செப் | 20-செப் | 27-செப் | 4-அக் | 11-அக் | 18-அக் | 25-அக் | 1-நவ | 8-நவ | 15-நவ | 22-நவ | 29-நவ | 6-திச | 13-திச | 20-திச | 27-திச
2016 3-சன | 10-சன | 17-சன | 24-சன | 31-சன | 7-பிப் | 14-பிப் | 21-பிப் | 28-பிப் | 6-மார்ச் | 13-மார்ச் | 20-மார்ச் | 27-மார்ச் | 3-ஏப் | 10-ஏப் | 17-ஏப் | 24-ஏப் | 1-மே | 8-மே | 15-மே | 22-மே | 29-மே | 5-சூன் | 12-சூன் | 19-சூன் | 26-சூன் | 3-சூலை | 10-சூலை | 17-சூலை | 24-சூலை | 31-சூலை | 7-ஆகத்து | 14-ஆகத்து | 21-ஆகத்து | 28-ஆகத்து | 4-செப் | 11-செப் | 18-செப் | 25-செப் | 2-அக் | 9-அக் | 16-அக் | 23-அக் | 30-அக் | 6-நவ | 13-நவ | 20-நவ | 27-நவ | 4-திச | 11-திச | 18-திச | 25-திச
2017 1-சன | 8-சன | 15-சன | 22-சன | 29-சன | 5-பிப் | 12-பிப் | 19-பிப் | 26-பிப் | 5-மார்ச் | 12-மார்ச் | 19-மார்ச் | 26-மார்ச் | 2-ஏப் | 9-ஏப் | 16-ஏப் | 23-ஏப் | 30-ஏப் | 7-மே | 14-மே | 21-மே | 28-மே | 4-சூன் | 11-சூன் | 18-சூன் | 25-சூன் | 2-சூலை | 9-சூலை | 16-சூலை | 23-சூலை | 30-சூலை | 6-ஆகத்து | 13-ஆகத்து | 20-ஆகத்து | 27-ஆகத்து | 3-செப் | 10-செப் | 17-செப் | 24-செப் | 1-அக் | 8-அக் | 15-அக் | 22-அக் | 29-அக் | 5-நவ | 12-நவ | 19-நவ | 26-நவ | 3-திச | 10-திச | 17-திச | 24-திச | 31-திச
2018 7-சன | 14-சன | 21-சன | 28-சன | 4-பிப் | 11-பிப் | 18-பிப் | 25-பிப் | 4-மார்ச் | 11-மார்ச் | 18-மார்ச் | 25-மார்ச் | 1-ஏப் | 8-ஏப் | 15-ஏப் | 22-ஏப் | 29-ஏப் | 6-மே | 13-மே | 20-மே | 27-மே | 3-சூன் | 10-சூன் | 17-சூன் | 24-சூன் | 1-சூலை | 8-சூலை | 15-சூலை | 22-சூலை | 29-சூலை | 5-ஆகத்து | 12-ஆகத்து | 19-ஆகத்து | 26-ஆகத்து | 2-செப் | 9-செப் | 16-செப் | 23-செப் | 30-செப் | 7-அக் | 14-அக் | 21-அக் | 28-அக் | 4-நவ | 11-நவ | 18-நவ | 25-நவ | 2-திச | 9-திச | 16-திச | 23-திச | 30-திச
2019 6-சன | 13-சன | 20-சன | 27-சன | 3-பிப் | 10-பிப் | 17-பிப் | 24-பிப் | 3-மார்ச் | 10-மார்ச் | 17-மார்ச் | 24-மார்ச் | 31-மார்ச் | 7-ஏப் | 14-ஏப் | 21-ஏப் | 28-ஏப் | 5-மே | 12-மே | 19-மே | 26-மே | 2-சூன் | 9-சூன் | 16-சூன் | 23-சூன் | 30-சூன் | 7-சூலை | 14-சூலை | 21-சூலை | 28-சூலை | 4-ஆகத்து | 11-ஆகத்து | 18-ஆகத்து| 25-ஆகத்து | 1-செப் | 8-செப் | 15-செப் | 22-செப் | 29-செப் | 6-அக் | 13-அக் | 20-அக் | 27-அக் | 3-நவ | 10-நவ | 17-நவ | 24-நவ | 1-திச | 8-திச | 15-திச | 22-திச | 29-திச
2020 5-சன | 12-சன | 19-சன | 26-சன | 2-பிப் | 9-பிப் | 16-பிப் | 23-பிப் | 1-மார்ச் | 8-மார்ச் | 15-மார்ச் | 22-மார்ச் | 29-மார்ச் | 5-ஏப் | 12-ஏப் | 19-ஏப் | 26-ஏப் | 3-மே | 10-மே | 17-மே | 24-மே | 31-மே | 7-சூன் | 14-சூன் | 21-சூன் | 28-சூன் | 5-சூலை | 12-சூலை | 19-சூலை | 26-Jul | 2-Aug | 9-Aug | 16-Aug | 23-Aug | 30-Aug | 6-Sep | 13-Sep | 20-Sep | 27-Sep | 4-Oct | 11-Oct | 18-Oct | 25-Oct | 1-Nov | 8-Nov | 15-Nov | 22-Nov | 29-Nov | 6-Dec | 13-Dec | 20-Dec | 27-Dec
2021 3-Jan | 10-Jan | 17-Jan | 24-Jan | 31-Jan | 7-Feb | 14-Feb | 21-Feb | 28-Feb | 7-Mar | 14-Mar | 21-Mar | 28-Mar-2021 | 4-Apr-2021 | 11-Apr-2021 | 18-Apr-2021 | 25-Apr-2021 | 2-May-2021 | 9-May-2021 | 16-May-2021 | 23-May-2021 | 30-May-2021 | 6-Jun-2021 | 13-Jun-2021 | 20-Jun-2021 | 27-Jun-2021 | 4-Jul-2021 | 11-Jul-2021 | 18-Jul-2021 | 25-Jul-2021 | 1-Aug-2021 | 8-Aug-2021 | 15-Aug-2021 | 22-Aug-2021 | 29-Aug-2021 | 5-Sep-2021 | 12-Sep-2021 | 19-Sep-2021 | 26-Sep-2021 | 3-Oct-2021 | 10-Oct-2021 | 17-Oct-2021 | 24-Oct-2021 | 31-Oct-2021 | 7-Nov-2021 | 14-Nov-2021 | 21-Nov-2021 | 28-Nov-2021 | 5-Dec-2021 | 12-Dec-2021 | 19-Dec-2021 | 26-Dec-2021
2022 2-Jan-2022 | 9-Jan-2022 | 16-Jan-2022 | 23-Jan-2022 | 30-Jan-2022 | 6-Feb-2022 | 13-Feb-2022 | 20-Feb-2022 | 27-Feb-2022 | 6-Mar-2022 | 13-Mar-2022 | 20-Mar-2022 | 27-Mar-2022 | 3-Apr-2022 | 10-Apr-2022 | 17-Apr-2022 | 24-Apr-2022 | 1-May-2022 | 8-May-2022 | 15-May-2022 | 22-May-2022 | 29-May-2022 | 5-Jun-2022 | 12-Jun-2022 | 19-Jun-2022 | 26-Jun-2022 | 3-Jul-2022 | 10-Jul-2022 | 17-Jul-2022 | 24-Jul-2022 | 31-Jul-2022 | 7-Aug-2022 | 14-Aug-2022 | 21-Aug-2022 | 28-Aug-2022 | 4-Sep-2022 | 11-Sep-2022 | 18-Sep-2022 | 25-Sep-2022 | 2-Oct-2022