விக்கிப்பீடியா:Cheatsheet

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

வார்ப்புரு:Help pages header

குறுக்கு வழிகள்:
WP:CHEAT
H:CHEAT

Wikipedia Cheatsheet

Works anywhere in the text        
Description You type You get
சாய்ந்த, தடித்த, இரண்டும்

''சாய்ந்த'', '''தடித்த''', and '''''இரண்டும்'''''

சாய்ந்த, தடித்த, and இரண்டும்

Link to another page
see H:IW for linking to sister projects

[[copy edit]]
[[copy edit]ors

copy edit
copy editors

"Pipe" a link to change the link's destination

[[Android (operating system)|Android]]

Android

பத்திகளுக்கிடையே இணைப்பு

[[Frog#Jumping]]
[[Frog#Jumping|the jumping of frogs]]

Frog#Jumping
the jumping of frogs

சிகப்பு இணைப்பு
red links in articles help by showing desired redirects or notable pages

[[something missing]]

something missing

References and footnotes
sources in the article will appear where {{reflist}} is put, typically under a level 2 section heading (see below) towards the bottom of the page; text between {{}} is for a template

Hello,<ref>[http://www.loc.gov/about/ Library of Congress]</ref> World.<ref>http://www.w3.org/</ref>

References: {{reflist}}

Hello,[1] World.[2]

References:

Signature
sign your contributions when posting to a talk page

~~~~

do not sign in an article, only on talk pages

Username (talk) 10:00, 13 ஏப்பிரல் 2024 (UTC)

இணையத்தளம்

http://www.wikipedia.org

http://www.wikipedia.org

இணையத்தளத்தின் இணைப்பு

[http://www.wikipedia.org]

[1]

இணையத்தளத்தின் இணைப்பு, பெயருடன்

[http://www.wikipedia.org Wikipedia]

Wikipedia

Strike your talk page comment
to show your previous comment is outdated

<s>This topic isn't [[WP:N|notable]].</s>

This topic isn't notable.

Hide text somewhere for editors
consensus is how things are decided

<!--This had consensus, discuss at talk page-->

Show an image
for uploading, see the intro to uploading images

[[File:Wikipedia-logo-v2-ta.svg|thumb|Caption]]

Caption
வார்ப்புரு:மேற்கோள்கள் தேவை
one of many cleanup templates

This statement is true.{{cn}}

This statement is true.[சான்று தேவை]

Add a page to a category [[Category:Category name]]

place near the bottom of a page
shows "Category name" in a bar at bottom when the page is previewed or saved
Works only at the beginning of lines    
Description You type You get
Redirect to another page
redirects must be placed at the start of the first line

#REDIRECT [[Target page]]

Target page

Redirect to a section of another page

#REDIRECT [[Target page#anchorName]]

Target page#anchorName

Section headings
a Table of Contents will automatically be generated when four headings are added to an article

==Level 2==
===Level 3===
====Level 4====
=====Level 5=====
======Level 6======

do not use  =Level 1=  as it is for page titles

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5
Level 6
Bulleted list

* One
* Two
** Two point one
* Three

  • One
  • Two
    • Two point one
  • Three
Numbered list

# One
# Two
## Two point one
# Three

  1. One
  2. Two
    1. Two point one
  3. Three
Indenting text
this is used when replying on a talk page, to make it easier to follow conversations.
After a string of indents, or to revive a discussion, an outdent {{Outdent|n}} (Template:Outdent) can be used to reset the paragraph to the left margin.

no indent (normal)
:first indent
::second indent
:::third indent
::::fourth indent
{{Outdent|4}} outdent

no indent (normal)

first indent
second indent
third indent
fourth indent

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (return to left margin)

See also

விக்கிப்பீடியாவின் மார்க் அப் மொழி பட்டியல்கள் (PDF தரவிறக்க)


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=விக்கிப்பீடியா:Cheatsheet&oldid=2285822" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது