விக்கிப்பீடியா:வேங்கைத் திட்டம் 2.0/தலைப்புகள்-1 முன்மொழிவு/கி.மூர்த்தி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

Science[தொகு]

Topic English_wikipedia|
Sulfur trioxide en:Sulfur trioxide
Aluminium oxynitride en:Aluminium oxynitride
Americium dioxide en:Americium dioxide
Antimony(III) oxide en:Antimony(III) oxide
Barium oxide4X en:Barium oxide
Beryllium oxide en:Beryllium oxide
Bismuth ferrite en:Bismuth ferrite
Cadmium oxide en:Cadmium oxide
Carbonyl sulphide en:Carbonyl sulphide
Cerium(III) oxide en:Cerium(III) oxide
Cerium(IV) oxide en:Cerium(IV) oxide
cobalt oxide nanoparticles en:cobalt oxide nanoparticles
Copper(I) oxide en:Copper(I) oxide
Copper(II) oxide en:Copper(II) oxide
Dinitrogen tetroxideHidden Markov model en:Dinitrogen tetroxide
Erbium(III) oxide en:Erbium(III) oxide
Nickel(II) oxide en:Nickel(II) oxide
Neptunium(IV) oxide en: Neptunium(IV) oxide
Mercury(II) oxide en: Mercury(II) oxide
Lithium molybdenum purple bronze en: Lithium molybdenum purple bronze
Lithium iridate en: Lithium iridate
Lithium cobalt oxide en: Lithium cobalt oxide
Lead(II,IV) oxide en: Lead(II,IV) oxide
Lead(IV) oxide en: Lead(IV) oxide
Lanthanum oxide en:Lanthanum oxide
Iron(III) oxide-hydroxide en:Iron(III) oxide-hydroxide
Iron(III) oxide en: Iron(III) oxide
Iron(II) oxide en: Iron(II) oxide
Indium(III) oxide en: Indium(III) oxide
Hafnium(IV) oxide en: Hafnium(IV) oxide
Gallium(III) trioxide en: Gallium(III) trioxide
Gadolinium(III) oxide en: Gadolinium(III) oxide
Niobium pentoxide en: Niobium pentoxide
Plutonium(IV) oxide en: Plutonium(IV) oxide
Polonium dioxide en: Polonium dioxide
Praseodymium (III,IV) oxide en: Praseodymium (III,IV) oxide
Rubidium oxide en: Rubidium oxide
Ruthenium(IV) oxide en: Ruthenium(IV) oxide
Silicon oxynitride en: Silicon oxynitride
Silver(I,III) oxide en: Silver(I,III) oxide
Sodium cobalt oxide en: Sodium cobalt oxide
Sodium tungsten bronze en: Sodium tungsten bronze
Tellurium dioxide en: Tellurium dioxide
Terbium(III,IV) oxide en: Terbium(III,IV) oxide
Thorium dioxide en: Thorium dioxide
Tin(IV) oxide en: Tin(IV) oxide
Tin(II) oxide en: Tin(II) oxide
Trioxidane en: Trioxidane
YInMn Blue en: YInMn Blue
Vanadium phosphate en: Vanadium phosphate
tert-Amyl alcohol en: tert-Amyl alcohol
Butanol en: Butanol
2-Butanol en: 2-Butanol
IIIsobutanol en:Isobutanol
Furfuryl alcohol en: Furfuryl alcohol
2-Ethylhexanol en:2-Ethylhexanol
1-Propanol en:1-Propanol
Acetylenediol en:Acetylenediol
Acetone cyanohydrins en:Acetone cyanohydrins
Aluminum chlorohydrate en: Aluminum chlorohydrate
Antimony trichloride en: Antimony trichloride
Titanium(III) chloride en:Titanium(III) chloride
Thionyl chloride en:Thionyl chloride
Zirconium(IV) chloride en: Zirconium(IV) chloride
Ammonium carbonate en: Ammonium carbonate
Barium carbonate en: Barium carbonate
Lithium carbonate en: Lithium carbonate
Sodium percarbonate en: Sodium percarbonate
Ammonium bicarbonate en: Ammonium bicarbonate
Dicalcium phosphate en: Dicalcium phosphate
Monocalcium phosphate en: Monocalcium phosphate
Monopotassium phosphate en: Monopotassium phosphate
Potassium bitartrate en: Potassium bitartrate
Sodium bisulfate en: Sodium bisulfate
Ammonium aluminium sulfate en: Ammonium aluminium sulfate
Barium sulfate en: Barium sulfate
Potassium sulfate en: Potassium sulfate
Oleum en: Oleum
Nickel(II) sulfate en: Nickel(II) sulfate
Mercury(II) sulfate en: Mercury(II) sulfate
Mercury(I) sulfate en: Mercury(I) sulfate
Manganese(II) sulfate en: Manganese(II) sulfate
Lead(II) sulfate en: Lead(II) sulfate
Iron(III) sulfate en: Iron(III) sulfate
Hydroxylammonium sulfate en: Hydroxylammonium sulfate
Tetraamminecopper(II) sulfate en: Tetraamminecopper(II) sulfate
Calcium ammonium nitrate en: Calcium ammonium nitrate
Calcium nitrate en: Calcium nitrate
Ceric ammonium nitrate en: Ceric ammonium nitrate
Cobalt Nitrate en: Cobalt Nitrate
Copper(II) nitrate en: Copper(II) nitrate
Methylammonium nitrate en: Methylammonium nitrate
Mercury(II) nitrate en: Mercury(II) nitrate
Hydroxylammonium nitrate en: Hydroxylammonium nitrate
Gallium nitrate en: Gallium nitrate
Silver nitrate en: Silver nitrate
Tetranitratoxycarbon en: Tetranitratoxycarbon
Thorium(IV) nitrate en: Thorium(IV) nitrate
Zirconium nitrate en: Zirconium nitrate
Xenon nitrate en: Xenon nitrate