விக்கிப்பீடியா:முக்கிய கட்டுரைகள்/விரிவாக்கப்பட்டது/கணிதம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
முக்கிய கட்டுரைகள்
நிலை 1     நிலை 2     நிலை 3     நிலை 4

முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேவைப்படும் கட்டுரைகள். முன்னுரிமை மேல் இருந்து கீழாக:


Mathematics, 300[தொகு]

Transcluded from List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Mathematics.
See also: Scientists, inventors and mathematicians

Basics, 58[தொகு]

 1. கணிதம்
 2. கணிதவியலாளர்
 3. எண்கணிதம்
  1. கூட்டல் (கணிதம்)
  2. வகுத்தல் (கணிதம்)
   1. யூக்ளிடிய படிமுறைத்தீர்வு
  3. பின்னம்
  4. சமானம், மாடுலோ n
  5. பெருக்கல் (கணிதம்)
  6. விழுக்காடு
  7. கழித்தல் (கணிதம்)
 4. Conjecture (en)
 5. கணித மாறிலி
  1. 0 (எண்)
  2. 1 (எண்)
  3. -1 (எண்)
  4. பை (கணித மாறிலி)
  5. E (கணித மாறிலி)
 6. தானம் (கணிதம்)
 7. சமன்பாடு
  1. Equation solving (en)
  2. பல்லுறுப்புக்கோவை
  3. இருபடிச் சமன்பாடு
  4. நேரியல் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு
  5. தொடர் (கணிதம்)
 8. தொடர் பெருக்கம்
  1. Gamma function (en)
 9. வாய்பாடு
 10. சார்பு
  1. அடுக்கேற்றம்
  2. Exponential function (en)
  3. சார்புகளின் தொகுப்பு
  4. மடக்கை
  5. வர்க்கமூலம்
 11. Hilbert's problems (en)
 12. எண்
  1. சிக்கலெண்
  2. கற்பனை எண்
  3. முழு எண்
  4. விகிதமுறா எண்
  5. இயல் எண்
  6. விகிதமுறு எண்
  7. மெய்யெண்
 13. இடஞ்சார் குறியீடு
  1. அராபிய எண்முறை
  2. Binary number (en)
  3. பதின்மம்
  4. ரோம எண்ணுருக்கள்
 14. தேற்றம்
  1. பித்தேகோரசு தேற்றம்
 15. முக்கோணவியல்
  1. நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள்
  2. முக்கோணவியல் சார்புகள்
  3. அதிபரவளையச் சார்பு
 16. மாறி
 17. மாறிலி (கணிதம்)
 18. பொன் விகிதம்
 19. பெருக்கல் வாய்ப்பாடு

Algebra, 41[தொகு]

Calculus and analysis, 38[தொகு]

Discrete mathematics, 22[தொகு]

Geometry, 64[தொகு]

 1. வடிவவியல்
 2. பகுமுறை வடிவவியல்
 3. கோணம்
 4. சர்வசமம் (வடிவவியல்)
 5. ஆள்கூற்று முறைமை
  1. காட்டீசியன் ஆள்கூற்று முறைமை
  2. வாள்முனை ஆள்கூற்று முறைமை
 6. Differential geometry (en)
  1. Atiyah–Singer index theorem (en)
 7. Dimension (en)
 8. தூரம்
 9. பரப்பளவு
 10. நீளம்
 11. கன அளவு
  1. தளம் (வடிவவியல்)
  2. முப்பரிமாண வெளி
  3. ஈரளவு வெளி
 12. யூக்ளீட் வடிவியல்
  1. யூக்ளிடிய வெளி
 13. பகுவல்
  1. Mandelbrot set (en)
 14. Hilbert space (en)
 15. கோடு (வடிவவியல்)
 16. மெட்ரிக் வெளி
 17. Non-Euclidean geometry (en)
 18. இணை (வடிவவியல்)
 19. புள்ளி
 20. Riemannian geometry (en)
 21. வடிவொப்புமை (வடிவவியல்)
 22. சமச்சீர்மை
 23. Tensor (en)
 24. இடவியல்
  1. Compact space (en)
  2. Euler characteristic (en)
  3. General topology (en)
  4. Homology (mathematics) (en)
  5. Homotopy (en)
  6. முடிச்சுக் கணிதம்
  7. Manifold (en)
  8. Open set (en)
  9. Poincaré conjecture (en)
  10. Topological space (en)
Shape
 1. கூம்பு வெட்டு
  1. Circle (en)
  2. நீள்வட்டம்
  3. பரவளைவு
  4. அதிபரவளைவு
 2. பல்கோணம்
  1. அறுகோணம்
  2. ஐங்கோணம்
  3. நாற்கரம்
   1. இணைகரம்
   2. செவ்வகம்
   3. சாய்சதுரம்
   4. சதுரம்
   5. சரிவகம்
  4. முக்கோணம்
   1. Reuleaux triangle (en)
 3. Polyhedron (en)
  1. கனசதுரம்
  2. Prism (geometry) (en)
  3. பட்டைக்கூம்பு
 4. கோளம்
 5. குவிவுக் கணம்

Other, 32[தொகு]

Probability and statistics, 45[தொகு]