விக்கிப்பீடியா:முக்கிய கட்டுரைகள்/விரிவாக்கப்பட்டது/இயற்கை அறிவியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
முக்கிய கட்டுரைகள்
நிலை 1     நிலை 2     நிலை 3     நிலை 4

முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேவைப்படும் கட்டுரைகள். முன்னுரிமை மேல் இருந்து கீழாக:


பொருளடக்கம்

Physical sciences, 1350[தொகு]

Transcluded from meta:List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Physical sciences.

Science, 10[தொகு]

Astronomy, 277[தொகு]

Basics, 5[தொகு]

 1. வானியல்
 2. வானுயிரியல்
 3. Extinction (astronomy) (en)
 4. வேற்றுலக உயிரி
 5. Magnitude (astronomy) (en)

Astrometry, 88[தொகு]

 1. வானளவையியல்
 2. Angular resolution (en)
 3. Cosmic distance ladder (en)
 4. பார்வை இடவழு
 5. Photometry (astronomy) (en)
Celestial sphere, 83
 1. Celestial coordinate system (en)
  1. Declination (en)
  2. Right ascension (en)
 2. வானநடுவரை
 3. வானக்கோளம்
 4. சம இரவு நாள்
 5. Ecliptic (en)
 6. தொடுவானம்
 7. Nadir (en)
 8. கதிர்த்திருப்பம்
 9. Star chart (en)
 10. வான் உச்சி
 11. இராசிச் சக்கரம்
Constellations, 70
IAU constellations, 65
 1. விண்மீன் குழாம்
 2. Andromeda (constellation) (en)
 3. Aquarius (constellation) (en)
 4. Aquila (constellation) (en)
 5. Ara (constellation) (en)
 6. Aries (constellation) (en)
 7. ஆல்பா ஔரிகா
 8. Boötes (en)
 9. Camelopardalis (en)
 10. Cancer (constellation) (en)
 11. Canes Venatici (en)
 12. பெருநாய் (விண்மீன் குழாம்)
 13. Canis Minor (en)
 14. Capricornus (en)
 15. Carina (constellation) (en)
 16. Cassiopeia (constellation) (en)
 17. Centaurus (en)
 18. Cepheus (constellation) (en)
 19. Cetus (en)
 20. Columba (constellation) (en)
 21. கோமா பெரனிசியஸ்
 22. Corona Australis (en)
 23. Corona Borealis (en)
 24. Corvus (constellation) (en)
 25. Crater (constellation) (en)
 26. தென்சிலுவை (விண்மீன் குழாம்)
 27. சிக்னசு (விண்மீன் குழாம்)
 28. டெல்பினசு
 29. Draco (constellation) (en)
 30. Equuleus (en)
 31. Eridanus (constellation) (en)
 32. ஜெமினி நட்சத்திரக் கூட்டம்
 33. ஹெர்குலஸ் (விண்மீன் தொகுதி)
 34. Hydra (constellation) (en)
 35. Lacerta (en)
 36. சிம்மம் (விண்மீன் குழாம்)
 37. Leo Minor (en)
 38. Lepus (constellation) (en)
 39. Libra (constellation) (en)
 40. Lupus (constellation) (en)
 41. லினெக்ஸ் (விண்மீன் கூட்டம்)
 42. Lyra (en)
 43. Monoceros (en)
 44. Ophiuchus (en)
 45. ஒரியன் (உடுத்தொகுதி)
 46. பெகாசசு (விண்மீன் குழு)
 47. பெர்சியஸ் (விண்மீன் குழாம்)
 48. Pisces (constellation) (en)
 49. Piscis Austrinus (en)
 50. Puppis (en)
 51. Pyxis (en)
 52. Sagitta (en)
 53. தனுசு (விண்மீன் குழாம்)
 54. விருச்சிக விண்மீன் குழாம்
 55. Scutum (constellation) (en)
 56. Serpens (en)
 57. Sextans (en)
 58. இடபம் (விண்மீன் குழாம்)
 59. Triangulum (en)
 60. Triangulum Australe (en)
 61. பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்)
 62. Ursa Minor (en)
 63. வேலா (விண்மீன் குழாம்)
 64. கன்னி (விண்மீன் குழாம்)
 65. Vulpecula (en)
Chinese constellations, 5
 1. Chinese constellations (en)
  1. Vermilion Bird (en)
  2. White Tiger (China) (en)
  3. Black Tortoise (en)
  4. Azure Dragon (en)

Astronomical objects, 74[தொகு]

Basics, 13
 1. வானியல்சார் பொருள்
 2. Centaurus A (en)
 3. Cygnus X-1 (en)
 4. Eta Carinae (en)
 5. ஹேலியின் வால்வெள்ளி
 6. Hyades (star cluster) (en)
 7. Large Magellanic Cloud (en)
 8. Messier 87 (en)
 9. Mira (en)
 10. Omega Centauri (en)
 11. ஒரியன் நெபுலா
 12. கார்த்திகை (நாள்மீன் கூட்டம்)
 13. தனுசு எ*
Galaxies, 5
 1. உட் குழு
  1. மெகல்லானிய மேகங்கள்
  2. பால் வழி
  3. அந்திரொமேடா பேரடை
  4. Triangulum Galaxy (en)
Solar System, 29
 1. சூரியக் குடும்பம்
 2. ஞாயிறு (விண்மீன்)
 3. புதன் (கோள்)
 4. வெள்ளி (கோள்)
 5. புவி
  1. நிலா
 6. செவ்வாய் (கோள்)
  1. தெய்மொசு (துணைக்கோள்)
  2. போபொசு (துணைக்கோள்)
 7. சிறுகோள் பட்டை
 8. சியரீசு (குறுங்கோள்)
 9. வியாழன் (கோள்)
  1. ஐஓ (சந்திரன்)
  2. ஐரோப்பா (நிலவு)
  3. கனிமீடு
  4. கலிஸ்டோ
 10. சனி (கோள்)
  1. என்சலடசு (துணைக்கோள்)
  2. டைட்டன் (துணைக்கோள்)
 11. யுரேனசு
 12. நெப்டியூன்
 13. டிரைட்டன் (துணைக்கோள்)
 14. புளூட்டோ
  1. சரோன் (துணைக்கோள்)
 15. ஏரிசு (குறுங்கோள்)
 16. மக்கேமக்கே
 17. அவுமியா
 18. கைப்பர் பட்டை
 19. Oort cloud (en)
Extrasolar planets, 2
 1. PSR B1257+12 B (en)
 2. 51 பெகாசி பி
Stars, 23
 1. Sirius (en)
 2. அகத்திய விண்மீன்
 3. Arcturus (en)
 4. ஆல்பா செண்டாரி
 5. Vega (en)
 6. Rigel (en)
 7. Procyon (en)
 8. Achernar (en)
 9. திருவாதிரை (நட்சத்திரம்)
 10. Capella (en)
 11. Altair (en)
 12. ரோகிணி (நட்சத்திரம்)
 13. Spica (en)
 14. கேட்டை விண்மீன்
 15. Pollux (star) (en)
 16. பொமல்ஹோட்
 17. Deneb (en)
 18. RR Lyrae (en)
 19. Alpha Crucis (en)
 20. Beta Centauri (en)
 21. Algol (en)
 22. Delta Cephei (en)
 23. Polaris (en)
Other objects, 2
 1. 3C 273 (en)
 2. நண்டு வடிவ நெபுலா

Celestial mechanics, 20[தொகு]

Galactic astronomy and Extragalactic astronomy, 32[தொகு]

Observational astronomy, 3[தொகு]

 1. Absolute magnitude (en)
 2. தோற்ற ஒளிப்பொலிவெண்
 3. Observatory (en)

Physical cosmology, 14[தொகு]

Planetary science, 8[தொகு]

Stellar astronomy, 33[தொகு]

Chemistry, 361[தொகு]

 1. உயிர் வளியேற்ற எதிர்ப்பொருள்
 2. நெடுங்குழு 16 தனிமங்கள்
 3. சிட்ரிக் அமில சுழற்சி
 4. செறிவு
 5. வடித்திறக்கல்
 6. மின்னெதிர்த்தன்மை
 7. வேதி வினைக்குழு
 8. உடனொளிர்தல்
 9. சர்க்கரைச் சிதைவு
 10. அய்தராக்சைடு
 11. Hydrophobe (en)
 12. ஒற்றைச்சர்க்கரை
 13. பல்லுறுப்பாக்கல்
  1. பாலிமரேசு தொடர் வினை
 14. Phlogiston theory (en)
 15. கூட்டுச்சர்க்கரை
 16. விகிதவியல்
 17. டிரிட்டியம்
 18. கதிரியக்க ஓரிடத்தான்
 19. கரைப்பான்
 20. பங்கீட்டு ஆரை
 21. ஆக்சிசனேற்ற நிலை
 22. இரப்பர் பற்றவைப்பு
 23. புவி வேதியியல்
 24. கார்பன் சுழற்சி
 25. தூர்ந்துபோதல்
 26. Phase diagram (en)
 27. வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
 28. அலோகம்
 29. பெருமூலக்கூறு
 30. Surfactant (en)
 31. parts per million
 32. உயர் உலோகம்
 33. கிளைக்கோபுரதம்
 34. ஆக்சிசனேற்றி
 35. பாய்சான் விகிதம்
 36. Pyrolysis (en)
 37. மின்புலத் தூள்நகர்ச்சி
 38. இணைதிறன் எதிர்மின்னி
 39. வேற்றினக் கவர்ச்சி விசை
 40. கண்ணீர் புகை குண்டு
 41. இணைதிறன்
 42. Cosmic dust (en)
 43. வேதியியல் IUPAC பெயரிடும் முறை
 44. Radical (chemistry) (en)
 45. சமபகுதியம்
 46. நெடுங்குழு 11 தனிமங்கள்

Basics, 49[தொகு]

 1. வேதியியல்
 2. விவசாய வேதியியல்
 3. உயிர்வேதியியல்
 4. Computational chemistry (en)
 5. மின்வேதியியல்
  1. மின்னாற்பகுப்பு
 6. சுற்றுச்சூழல் வேதியியல்
 7. தடய அறிவியல்
 8. கனிம வேதியியல்
 9. பொருளறிவியல்
 10. மருந்தாக்க வேதியியல்
 11. Nuclear chemistry (en)
  1. Table of nuclides (en)
 12. கரிம வேதியியல்
 13. கரிம உலோக வேதியியல்
 14. ஒளி வேதியியல்
 15. இயற்பிய வேதியியல்
 16. பலபடி வேதியியல்
 17. குவைய வேதியியல்
 18. இரசவாதம்
 19. வேதியியற் பிணைப்பு
  1. அயனிப் பிணைப்பு
  2. சகப் பிணைப்பு
  3. மாழைப் பிணைப்பு
  4. ஐதரசன் பிணைப்பு
  5. மூலக்கூற்று இடைவிசை
  6. மூலக்கூறு
 20. வேதிப் பொறியியல்
 21. வேதித் தொழிற்துறை
 22. வேதி வினை
  1. அமில-கார வினைகள்
  2. வினைவேக மாற்றம்
  3. வேதியியற் சமன்பாடு
  4. வேதியியற் சமநிலை
  5. மூலக்கூற்று வாய்பாடு
  6. வேதி வினைவேகவியல்
  7. எரிதல்
   1. நெருப்பு
  8. Salt metathesis reaction (en)
  9. வேதிவினை வழிமுறை
  10. ஒடுக்க-ஏற்ற வேதிவினைகள்
   1. அரிமானம்
  11. பதிலீட்டு வினை
 23. வேதிப்பொருள்
 24. வேதித் தொகுப்பு
 25. வேதியியலாளர்
 26. திணிவுக் காப்பு விதி
 27. Pyrotechnics (en)
 28. வாணவெடி

Analytical chemistry, 6[தொகு]

Chemical substances, 257[தொகு]

Chemical elements, 144[தொகு]
Basics, 6
 1. தனிமம்
 2. பெயர்வாரியாக தனிமங்களின் பட்டியல்
 3. அணு எண்
 4. அணு நிறை
 5. தனிம அட்டவணை
 6. கிடை வரிசை (தனிம அட்டவணை)
Chemical element groups, 20
 1. உலோகம்
 2. கார உலோகம்
 3. காரக்கனிம மாழைகள்
 4. இலந்தனைடு
 5. ஆக்டினைடு
 6. தாண்டல் உலோகம்
 7. உலோகப்போலி
 8. ஆலசன்
 9. அருமன் வாயு
 10. நெடுங்குழு 3 தனிமங்கள்
 11. நெடுங்குழு 4 தனிமங்கள்
 12. நெடுங்குழு 5 தனிமங்கள்
 13. நெடுங்குழு 6 தனிமங்கள்
 14. நெடுங்குழு 12 தனிமங்கள்
 15. போரான் குழுமம்
 16. நெடுங்குழு 14 தனிமங்கள்
 17. நெடுங்குழு 15 தனிமங்கள்
 18. கிடைக்குழு 1 தனிமங்கள்
 19. கிடைக்குழு 2 தனிமங்கள்
 20. கிடைக்குழு 3 தனிமங்கள்
Chemical elements, 118
 1. நீரியம் (H)
 2. ஈலியம் (He)
 3. இலித்தியம் (Li)
 4. பெரிலியம் (Be)
 5. போரான் (B)
 6. கரிமம் (C)
 7. நைட்ரசன் (N)
 8. ஆக்சிசன் (O)
 9. புளோரின் (F)
 10. நியான் (Ne)
 11. சோடியம் (Na)
 12. மக்னீசியம் (Mg)
 13. அலுமினியம் (Al)
 14. சிலிக்கான் (Si)
 15. பாசுபரசு (P)
 16. கந்தகம் (S)
 17. குளோரின் (Cl)
 18. ஆர்கான் (Ar)
 19. பொட்டாசியம் (K)
 20. கல்சியம் (Ca)
 21. இசுக்காண்டியம் (Sc)
 22. தைட்டானியம் (Ti)
 23. வனேடியம் (V)
 24. குரோமியம் (Cr)
 25. மாங்கனீசு (Mn)
 26. இரும்பு (Fe)
 27. கோபால்ட்டு (Co)
 28. நிக்கல் (Ni)
 29. செப்பு (Cu)
 30. துத்தநாகம் (Zn)
 31. காலியம் (Ga)
 32. செருமேனியம் (Ge)
 33. ஆர்சனிக் (As)
 34. செலீனியம் (Se)
 35. புரோமின் (Br)
 36. கிரிப்டான் (Kr)
 37. ருபீடியம் (Rb)
 38. இசுட்ரோன்சியம் (Sr)
 39. இற்றியம் (Y)
 40. சிர்க்கோனியம் (Zr)
 41. நையோபியம் (Nb)
 42. மாலிப்டினம் (Mo)
 43. டெக்னீசியம் (Tc)
 44. ருத்தேனியம் (Ru)
 45. ரோடியம் (Rh)
 46. பலேடியம் (Pd)
 47. வெள்ளி (தனிமம்) (Ag)
 48. காட்மியம் (Cd)
 49. இண்டியம் (In)
 50. வெள்ளீயம் (Sn)
 51. அந்திமனி (Sb)
 52. வெண்கந்தகம் (Te)
 53. அயோடின் (I)
 54. செனான் (Xe)
 55. சீசியம் (Cs)
 56. பேரியம் (Ba)
 57. இலந்தனம் (La)
 58. சீரியம் (Ce)
 59. பிரசியோடைமியம் (Pr)
 60. நியோடைமியம் (Nd)
 61. புரோமித்தியம் (Pm)
 62. சமாரியம் (Sm)
 63. யூரோப்பியம் (Eu)
 64. கடோலினியம் (Gd)
 65. டெர்பியம் (Tb)
 66. டிசிப்ரோசியம் (Dy)
 67. ஓல்மியம் (Ho)
 68. எர்பியம் (Er)
 69. தூலியம் (Tm)
 70. இட்டெர்பியம் (Yb)
 71. லியுதேத்தியம் (Lu)
 72. ஆஃபினியம் (Hf)
 73. டாண்ட்டலம் (Ta)
 74. தங்குதன் (W)
 75. இரேனியம் (Re)
 76. ஓசுமியம் (Os)
 77. இரிடியம் (Ir)
 78. பிளாட்டினம் (Pt)
 79. தங்கம் (Au)
 80. பாதரசம் (Hg)
 81. தாலியம் (Tl)
 82. ஈயம் (Pb)
 83. பிசுமத் (Bi)
 84. பொலோனியம் (Po)
 85. அசுட்டட்டைன் (At)
 86. ரேடான் (Rn)
 87. பிரான்சியம் (தனிமம்) (Fr)
 88. ரேடியம் (Ra)
 89. ஆக்டினியம் (Ac)
 90. தோரியம் (Th)
 91. புரோடாக்டினியம் (Pa)
 92. யுரேனியம் (U)
 93. நெப்டியூனியம் (Np)
 94. புளுட்டோனியம் (Pu)
 95. அமெரிசியம் (Am)
 96. கியூரியம் (Cm)
 97. பெர்க்கிலியம் (Bk)
 98. கலிபோர்னியம் (Cf)
 99. ஐன்சுடைனியம் (Es)
 100. பெர்மியம் (Fm)
 101. மெண்டலீவியம் (Md)
 102. நொபிலியம் (No)
 103. இலாரென்சியம் (Lr)
 104. இரதர்ஃபோர்டியம் (Rf)
 105. தூப்னியம் (Db)
 106. சீபோர்கியம் (Sg)
 107. போரியம் (Bh)
 108. ஆசியம் (Hs)
 109. மெய்ட்னீரியம் (Mt)
 110. டார்ம்சிட்டாட்டியம் (Ds)
 111. இரோயன்ட்கெனியம் (Rg)
 112. கோப்பர்நீசியம் (Cn)
 113. நிகோனியம் (Nh)
 114. பிளெரோவியம் (Fl)
 115. மாசுக்கோவியம் (Mc)
 116. லிவர்மோரியம் (Lv)
 117. தென்னிசீன் (Ts)
 118. ஒகனிசோன் (Og)
Chemical compounds, 65[தொகு]
 1. வேதிச் சேர்மம்
  1. காடி
   1. அசிட்டிக் காடி
   2. போரிக் அமிலம்
   3. சிட்ரிக் அமிலம்
   4. ஐதரோகுளோரிக் காடி
   5. ஐதரோபுளோரிக் அமிலம்
   6. லாக்டிக் அமிலம்
   7. நைட்ரிக் காடி
   8. பாசுபாரிக் காடி
   9. சல்பூரிக் அமிலம்
   10. Tannic acid (en)
  2. நீர்க்காரம்
  3. காரம் (வேதியியல்)
  4. கனிமச் சேர்மம்
   1. அமோனியா
   2. கார்பனீராக்சைடு
   3. கார்பனோராக்சைடு
   4. நீர்
  5. கரிமச் சேர்மம்
   1. அசிட்டோன்
   2. மதுசாரம்
   3. ஆல்டிகைடு
   4. ஆல்க்கேன்
   5. ஆல்க்கீன்
   6. அமைடு
   7. அமீன்
   8. பென்சீன்
   9. பியூட்டேன்
   10. எத்தேன்
   11. காஃவீன்
   12. கார்பாக்சிலிக் அமிலம்
   13. குளோரோபுளோரோகார்பன்
   14. கோக்கைன்
   15. எத்தனால்
   16. எத்திலீன்
   17. பார்மால்டிகைடு
   18. புருக்டோசு
   19. குளுக்கோசு
   20. ஆலோஅல்கேன்
   21. கீட்டோன்
   22. மெத்தேன்
   23. மெத்தனால்
   24. நிக்காட்டீன்
   25. பீனால்
   26. புரொப்பேன்
   27. புரோப்பிலீன்
   28. செயற்கை எரிவளி
  6. உப்பு (வேதியியல்)
   1. படிகாரம்
   2. அமோனியம் நைட்ரேட்டு
   3. அம்மோனியம் சல்பேட்டு
   4. கால்சியம் கார்பனேட்டு
   5. கால்சியம் குளோரைடு
   6. மக்னீசியம் சல்பேட்டு
   7. பொட்டாசியம் ஐதராக்சைடு
   8. பொட்டாசியம் நைத்திரேட்டு
   9. சோடியம் பைகார்பனேட்டு
   10. சோடியம் கார்பனேட்டு
   11. சோடியம் குளோரைடு
   12. சோடியம் ஐதராக்சைடு
   13. சோடியம் நைட்ரேட்டு
   14. Sodium silicate (en)
   15. சோடியம் சல்பேட்டு
   16. Titanium dioxide (en)
Chemical mixtures, 19[தொகு]

Pharmacy, 2[தொகு]

Earth science, 262[தொகு]

For specific geographical objects see Geography

General, 1[தொகு]

Cartography, 2[தொகு]

 1. நிலப்படவரைவியல்
 2. நிலப்படம்

Natural disasters, 6[தொகு]

Earth, 165[தொகு]

 1. புவியின் கட்டமைப்பு
Geology, 52[தொகு]
 1. Fold (geology) (en)
 2. Geological formation (en)
 3. தொல்லுயிர் எச்சம்
 4. நிலவியல்
 5. விண்கல் வீழ் பள்ளம்
 6. கற்கோளம்
  1. புவியோடு
  2. Fault (geology) (en)
  3. பாறை
   1. Basalt (en)
   2. தீக்கல்
   3. தீப்பாறை
   4. சுண்ணக்கல்
   5. கற்குழம்பு
   6. உருமாறிய பாறை
   7. படிவுப் பாறை
Mineralogy, 20
 1. Mineralogy (en)
 2. தட்டுப் புவிப்பொறைக் கட்டமைப்பு
 3. பாறைப்படிவியல்
 4. Stratum (en)
 5. Thrust fault (en)
 6. Pyroxene (en)
 7. Silicate minerals (en)
 8. பெல்ட்ஸ்பார்
 9. வெண்களிமண்
 10. டால்க்
 11. Mica (en)
 12. கல்நார்
 13. பெரில்
 14. மரகதம்
 15. நீலக்கல்
 16. மாணிக்கம்
 17. புட்பராகம்
 18. அம்பர்
 19. தந்தம்
 20. முத்து
Petrology, 16
 1. பாறையியல்
 2. Conglomerate (geology) (en)
 3. Gravel (en)
 4. கருங்கல் (பாறை)
 5. Tuff (en)
 6. Schist (en)
 7. பளிங்கு
 8. Gneiss (en)
 9. மண்
 10. மணல்
 11. மணற்கல்
 12. பாக்சைட்டு (en)
 13. முற்றா நிலக்கரி
 14. Quartzite (en)
 15. Slate (en)
 16. Oil shale (en)
Geophysics, 7[தொகு]
 1. Geodesy (en)
 2. புவி இயற்பியல்
 3. புவியின் காந்தப்புலம்
 4. உட் கருவம்
 5. வெளிக் கருவம்
 6. மூடகம் (நிலவியல்)
 7. நில நடுக்கவியல்
Geological history, 18[தொகு]
 1. Geologic time scale (en)
 2. ஒருநிலக் கொள்கை
 3. இனவழிப்பு நிகழ்வு
 4. Permian–Triassic extinction event (en)
 5. Cretaceous–Paleogene extinction event (en)
 6. பனி யுகம்
 7. Precambrian (en)
 8. Phanerozoic (en)
 9. Paleozoic (en)
  1. கேம்பிரியக் காலம்
  2. பேர்மியன் காலம்
 10. Mesozoic (en)
 11. டிராசிக் காலம்
 12. சுராசிக் காலம்
 13. கிரீத்தேசியக் காலம்
 14. Cenozoic (en)
 15. Quaternary (en)
 16. Holocene (en)
Geomorphology, 58[தொகு]
Biomes, 26[தொகு]
Pedology (soil study), 3[தொகு]

Air, 61[தொகு]

Climatology, 7[தொகு]
Meteorology, 45[தொகு]
 1. வானிலையியல்
 2. காற்றழுத்தமானி
 3. ஈரப்பதம்
 4. Weather front (en)
 5. வானிலை
Clouds, 5
 1. முகில்
 2. Cirrus cloud (en)
 3. திரள் கார்முகில்
 4. குவி மேகம்
 5. மூடுபனி
Precipitations, 9
 1. பொழிவு (வானிலையியல்)
 2. அமில மழை
 3. கரும் பனி
 4. பனித்துளி
 5. பனிப்பூச்சு
 6. Groundwater (en)
 7. ஆலங்கட்டி மழை
 8. மழை
 9. பனித்தூவி
Seasons, 7
 1. பருவ காலம்
 2. இளவேனிற்காலம்
 3. கோடைகாலம்
 4. இலையுதிர்காலம்
 5. குளிர்காலம்
 6. மாரிகாலம்
 7. Dry season (en)
Atmospheric circulation, 19
 1. Atmospheric circulation (en)
 2. Anticyclone (en)
 3. சூறாவளி
 4. Hadley cell (en)
 5. Polar vortex (en)
Storm, 8
 1. Storm (en)
 2. Blizzard (en)
 3. புழுதிப் புயல்
 4. மின்னல்
 5. சபீர் சிம்சன் சூறாவளித் தரப்படுத்தல்
 6. இடியுடன் கூடிய மழை
 7. சுழல் காற்று
 8. வெப்ப மண்டலச் சூறாவளி
Winds, 6
 1. காற்று
 2. போஃபார்ட்டு காற்றுவீச்சு அளவீடு
 3. அதிவேகக் காற்றுப்புனல்
 4. பருவப் பெயர்ச்சிக் காற்று
 5. கடற்காற்று
 6. வணிகக் காற்று

Water, 27[தொகு]

Physics, 364[தொகு]

 1. இயற்பியல்
 2. தனிமப் புறவேற்றுரு
 3. கைகர்-மார்சதென் சோதனை
 4. சவ்வூடு பரவல்
 5. குவாண்டம் புலக்கோட்பாடு
 6. தொலையுணர்தல்
 7. அல்ஃபா சிதைவு
 8. தனிச்சுழி வெப்பநிலை
 9. மாறாவெப்பச் செயல்முறை
 10. பட்டாம்பூச்சி விளைவு
 11. பிரௌனியன் இயக்கம்
 12. பீட்டா சிதைவு
 13. Classical element (en)
 14. கொரோனா
 15. அடர்த்தி
 16. இலத்திரன்வோல்ட்
 17. எதிர்மின்னி நுண்நோக்கி
 18. அடிப்படை விசைகள்
 19. அடிப்படைத் துகள்
 20. பெர்ரோ காந்தவியல்
 21. Graviton (en)
 22. வெப்ப எந்திரம்
 23. கன நீர்
 24. நீராற்பகுத்தல்
 25. மின்காப்பான்
 26. Ionosphere (en)
 27. மாக் எண்
 28. மோவின் அளவுகோல்
 29. காந்தக்கோளம்
 30. Obsidian (en)
 31. இயற்பியல் பண்பளவுகள்
 32. விசையியக்கக் குழாய்
 33. காரகாடித்தன்மைச் சுட்டெண்
 34. Precession (en)
 35. குவாண்டக் கணினியியல்
 36. ஒளி முறிவு
 37. திட்ட வெப்ப அழுத்தம்
 38. சுரோடிங்கரின் பூனை
 39. Tunguska event (en)
 40. காலப் பயணம்
 41. மின்னழுத்தம்
 42. அலைநீளம்
 43. அண்டவெளி புழுத்துளை
 44. ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
 45. Ballistic missile (en)
 46. ஈர்ப்பியல் மாறிலி
 47. ஆவியமுக்கம்
 48. கரும்பொருள் (இயற்பியல்)
 49. Electrolyte (en)
 50. ஈர்ப்பு வில்லை
 51. அணு ஆரம்
 52. Boltzmann constant (en)
 53. உயிரி இயற்பியல்
 54. இடையறா இயக்கம்
 55. Dew point (en)
 56. காம்ப்டன் சிதறல்
 57. வெப்பக் கடத்துதிறன்
 58. கரைதிறன்
 59. மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
 60. வான் ஆலன் கதிர்வீச்சுப்பட்டை
 61. Hydraulics (en)
 62. காந்தப்பாயம்
 63. பாயிலின் விதி
 64. கருத்தியல் வளிமம்
 65. Angular velocity (en)
 66. பூக்கோ தனி ஊசல்
 67. Geocentric model (en)
 68. சுற்றுப்பாதை வீச்சு
 69. Metronome (en)
 70. Water vapor (en)
 71. மின்காந்தம்
 72. வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதி
 73. சுற்றுக்காலம்
 74. உடனொளிர்வு விளக்கு
 75. முதலாவது வெப்ப இயக்கவியல் விதி
 76. வெப்பப் பரிமாற்றம்
 77. வெப்பக் கொண்மை
 78. மின்கடத்தி
 79. பரப்புக் கவர்ச்சி
 80. Heliocentrism (en)
 81. தூய எல்மோவின் சுடர்
 82. ஆர்க்கிமிடீசு தத்துவம்
 83. அக ஆற்றல்
 84. வானியற்பியல்
 85. எதிரொளிப்பு
 86. கடலலை
 87. Permeability (electromagnetism) (en)
 88. Hardness (en)
 89. Atomism (en)
 90. சுழற்சி (இயற்பியல்)
 91. கோட்பாட்டு இயற்பியல்
 92. அரைப்பேரச்சு
 93. நிகழ்வெல்லை

Fundamental physics concepts, 20[தொகு]

 1. Amplitude (en)
 2. அணு
 3. ஆற்றல்
  1. ஐன்ஸ்டீனின் பொருண்மை - ஆற்றல் சமன்பாடு
  2. ஆற்றல் காப்பு
 4. புலம் (இயற்பியல்)
 5. விசை
  1. ஈர்ப்பு விசை
  2. வலிய இடைவினை
  3. வலிகுறை இடைவினை
 6. பொருள்
 7. வலு
 8. கதிர்வீச்சு
  1. அயனியாக்கும் கதிர்
 9. பரவெளி
 10. வெளிநேரம்
 11. நேரம்
  1. பிளாங்க் நேரம்
  2. Planck units (en)
 12. வெற்றிடம்

Atomic, molecular, and optical physics, 28[தொகு]

Condensed matter physics, 30[தொகு]

Electromagnetism, 47[தொகு]

 1. மின்காந்த விசை
 2. Dielectric (en)
 3. மில்லிகனின் எண்ணெய் திவலை சோதனை
 4. மின்சாரம்
 5. காந்தம்
 6. காந்தவியல்
 7. Metamaterial (en)
 8. ஒளிமின் விளைவு
 9. மீக்கடத்துதிறன்
Electrostatics, 6
 1. நிலைமின்னியல்
 2. மின்னூட்டம்
 3. கூலும் விதி
 4. மின்புலம்
 5. காஸ் விதி
 6. Electric potential (en)
Electrodynamics, 17
 1. லாரன்சு விசை
 2. மின்னியக்கு விசை
 3. காந்த இயக்கு விசை
 4. மின்காந்தத் தூண்டல்
 5. Faraday's law of induction (en)
 6. Maxwell's equations (en)
 7. மின்காந்தப் புலம்
 8. மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு
  1. மின்காந்த நிழற்பட்டை
  2. வானொலி அலைகள்
  3. நுண்ணலை
  4. அகச்சிவப்புக் கதிர்
  5. கட்புலனாகும் நிறமாலை
  6. புற ஊதாக் கதிர்
  7. எக்சு-கதிர்
  8. காம்மா கதிர்
 9. சுழல் மின்னோட்டம்
Magnetostatics, 5
 1. காந்த நிலையியல்
 2. மின்னோட்டம்
 3. ஆம்ப்பியர் விதி
 4. காந்தப் புலம்
 5. Magnetic moment (en)
Electrical circuits, 10
 1. மின்சுற்று
 2. மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
 3. மின்தடை
  1. ஓமின் விதி
 4. ஈட்டம் (மின்னணுவியல்)
 5. கொண்மம்
 6. தூண்டம்
 7. மின்னெதிர்ப்பு
 8. மின்மறுப்பு
 9. கிர்க்காஃபின் மின்சுற்று விதிகள்

Mechanics, 66[தொகு]

 1. விசையியல்
  1. காற்றியக்கவியல்
  2. தொடர்ம விசையியல்
  3. இயக்கவியல்
  4. இயங்கியல்
  5. Soil mechanics (en)
  6. நிலையியல்
  7. உருமாற்றவியல்
 2. அலைவு
  1. Harmonic oscillator (en)
Classical mechanics, 24[தொகு]
 1. மரபார்ந்த விசையியல்
 2. Frame of reference (en)
 3. உராய்வு
 4. தாக்குதல் (இயற்பியல்)
 5. நிலைமம்
 6. இயக்க ஆற்றல்
 7. திணிவு
 8. நிலைமத் திருப்புத்திறன்
 9. உந்தம்
 10. இயக்கம் (இயற்பியல்)
  1. முடுக்கம்
  2. நியூட்டனின் இயக்க விதிகள்
  3. வேகம்
  4. திசைவேகம்
 11. நிலையாற்றல்
 12. சுழற்சி
  1. வளைவுந்தம்
  2. மையவிலக்கு விசை
  3. மையநோக்கு விசை
  4. கோரியாலிஸ் விளைவு
 13. நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதி
 14. முறுக்கு விசை
 15. எடை
 16. வேலை (இயற்பியல்)
Solid mechanics, 9[தொகு]
 1. Solid mechanics (en)
 2. Elastic modulus (en)
 3. Fatigue (material) (en)
 4. மீட்சிப்பண்பு
 5. ஊக்கின் விதி
 6. நெகிழ்வு தன்மை
 7. விறைப்பு
 8. Strength of materials (en)
 9. தகைவு
Fluid mechanics, 12[தொகு]
 1. பாய்ம விசையியல்
 2. பெர்னூலி தத்துவம்
 3. மேலுதைப்பு
 4. மேற்காவுகை
 5. பரவல்
 6. பாய்ம இயக்கவியல்
 7. பாய்ம நிலையியல்
 8. நேவியர்-ஸ்டோக்சு சமன்பாடுகள்
 9. ரேய்னால்ட்ஸ் எண்
 10. மேற்பரப்பு இழுவிசை
 11. கொந்தளிப்பு ஓட்டம்
 12. பிசுக்குமை
Quantum mechanics, 10[தொகு]
 1. குவாண்டம் இயங்கியல்
  1. Quantum chromodynamics (en)
  2. Quantum electrodynamics (en)
 2. குவாண்டம் பின்னல்
 3. புரை ஊடுருவு மின்னோட்டம்
 4. அறுதியின்மைக் கொள்கை
 5. பவுலி தவிர்ப்புத் தத்துவம்
 6. சுரோடிங்கர் சமன்பாடு
 7. அலை இயக்கம்
 8. அலை–துகள் இருமை
Statistical mechanics, 1[தொகு]
 1. புள்ளியியல் எந்திரவியல்

Nuclear physics, 9[தொகு]

Particle physics, 43[தொகு]

Theory of relativity, 5[தொகு]

Thermodynamics, 10[தொகு]

Waves, 13[தொகு]

Measurement, 76[தொகு]

This list contains units of measurement and articles on metrology. For the measured quantities see Science and Mathematics sections.

Basics, 13[தொகு]

Angle, 3[தொகு]

 1. பாகை (அலகு)
 2. ஆரையம்
 3. திண்மவாரையன்

Dimension, 24[தொகு]

Electromagnetism, 10[தொகு]

Mechanics, 11[தொகு]

Quantity, 5[தொகு]