விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

இப்பகுதியிலுள்ளவை விக்கிப்பீடியாவின் துடுப்பாட்டம் வலைவாசலின் ஒரு பிரிவான இன்றைய நாளில்... என்ற பகுதியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டவை.

ஜனவரி[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 1

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 2

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 3

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 4

ஜனவரி 5

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 6

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 7

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 8

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 9

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 10

ஜனவரி 11[தொகு]

Rahul Dravid.jpg

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 12

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 13

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 14

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 15

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 16

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 17

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 18

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 19

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 20

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 21

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 22

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 23

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 24

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 25

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 26

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 27

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 28

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 29

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 30

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜனவரி 31

பெப்ரவரி[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 1

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 2

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 3

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 4

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 5

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 6

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 7

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 8

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 9

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 10

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 11

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 12

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 13

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 14

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 15

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 16

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 17

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 18

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 19

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 20

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 21

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 22

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 23

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 24

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 25

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 26

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 27

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 28

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி 29

மார்ச்[தொகு]

மார்ச் 1[தொகு]

Shahid Afridi in 2017.jpg

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 2

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 3

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 4

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 5

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 6

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 7

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 8

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 9

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 10

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 11

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 12

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 13

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 14

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 15

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 16

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 17

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 18

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 19

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 20

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 21

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 22

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 23

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 24

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 25

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 26

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 27

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 28

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 29

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச் 30

மார்ச் 31[தொகு]

Hashim Amla.jpg

ஏப்ரல்[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 1

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 2

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 3

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 4

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 5

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 6

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 7

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 8

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 9

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 10

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 11

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 12

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 13

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 14

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 15

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 16

ஏப்ரல் 17[தொகு]

MuralitharanBust2004IMG.JPG

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 18

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 19

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 20

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 21

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 22

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 23

ஏப்ரல் 24[தொகு]

Sachin at Castrol Golden Spanner Awards (crop).jpg

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 25

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 26

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 27

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 28

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 29

ஏப்ரல் 30[தொகு]

Rohit Sharma November 2016 (cropped).jpg

மே[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 1

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 2

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 3

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 4

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 5

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 6

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 7

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 8

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 9

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 10

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 11

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 12

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 13

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 14

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 15

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 16

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 17

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 18

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 19

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 20

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 21

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 22

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 23

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 24

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 25

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 26

மே 27[தொகு]

Mahela Jayawardene 3.JPG

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 28

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 29

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 30

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 31

ஜூன்[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 1

ஜூன் 2[தொகு]

Steve Smith (cricketer), 2014 (cropped).jpg

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 3

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 4

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 5

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 6

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 7

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 8

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 9

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 10

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 11

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 12

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 13

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 14

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 15

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 16

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 17

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 18

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 19

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 20

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 21

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 22

World Cuo 1979.jpg
ஜூன் 23
ஜூன் 24
1983 புருடென்சியல் துடுப்பாட்ட உலகக் கிண்ணம்
ஜூன் 25
லென் அட்டன் Hutton.jpg
ஜூன் 26
Pietersen 2013.jpg

ஜூன் 27

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 28

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 29

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூன் 30

ஜூலை[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 1

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 2

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 3

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 4

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 5

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 6

ஜூலை 7[தொகு]

Mahendra Singh Dhoni January 2016 (cropped).jpg

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 8

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 9

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 10

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 11

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 12

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 13

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 14

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 15

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 16

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 17

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 18

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 19

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 20

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 21

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 22

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 23

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 24

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 25

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 26

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 27

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 28

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஜூலை 29

JIMMY ANDERSON.jpg
சூலை 30
BillBrown2.jpg
சூலை 31
  • 1982- ஆஸ்திரேலிய அணி வீரர் பில் பிரவுன் பிறந்தார். வெல்ல முடியாதவர்கள் (Invincibles) என்று சிறப்புடன் அழைக்கப்படும் டான் பிராட்மன் தலைமையிலான அணியின் முக்கிய வீரராக இருந்த இவர் 16 மார்ச் 2008 அன்று தனது 95ஆம் அகவையில் மறைந்தார்.

ஆகஸ்ட்[தொகு]

ஆகஸ்ட் 1
  • 1993- இங்கிலாந்து பெண்கள் துடுப்பாட்ட அணி முதன்முறையாக உலககக்கிண்ணத்தைக் கைப்பற்றியது.
Tim Murtagh.jpg
ஆகஸ்ட் 2
  • அயர்லாந்து அணி வீரர் டிம் முர்டாக் பிறந்தார். முழுவல்லாளரான இவர் ஒரு ஆட்டப் பகுதியில் 5 மட்டையாளர்களை வீழ்த்திய முதல் அயர்லாந்து வீரர் ஆவார். லார்ட்சு மைதானத்தில் இந்த வீழ்த்தல்களை நிகழ்த்தியதன் மூலம் லார்ட்சு மாண்புப் பலகையில் இவரது பெயர் இடம்பெற்றது.

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 3

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 4

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 5

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 6

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 7

ஆகத்து 8

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 9

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 10

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 11

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 12

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 13

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 14

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 15

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 16

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 17

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 18

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 19

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 20

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 21

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 22

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 23

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 24

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 25

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 26

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 27

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 28

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 29

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/ஆகஸ்ட் 30

Clive Lloyd at 'Idea Champions Of The World' press meet.jpg
ஆகஸ்ட் 31

செப்டம்பர்[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 1

Ishant Sharma 4.jpg
செப்டம்பர் 2

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 3

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 4

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 5

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 6

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 7

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 8

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 9

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 10

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 11

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 12

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 13

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 14

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 15

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 16

Ravichandran Ashwin (cropped).jpg
செப்டம்பர் 17

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 18

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 19

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 20

ChrisGayle Cropped.jpg
செப்டம்பர் 21

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 22

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 23

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 24

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 25

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 26

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 27

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 28

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 29

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர் 30

அக்டோபர்[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 1

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 2

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 3

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 4

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 5

விக்கிப்பீடியா:ஆதுடுப்பாட்டம்/ண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 6

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 7

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 8

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 9

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 10

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 11

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 12

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 13

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 14

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 15

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 16

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 17

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 18

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 19

அக்டோபர் 20[தொகு]

Virendra sehwag 72.jpg

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 21

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 22

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 23

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 24

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 25

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 26

அக்டோபர் 27[தொகு]

Kumar Sangakkara bat in hand.JPG
David Warner in 2014.png

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 28

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 29

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 30

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 31

நவம்பர்[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 1

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 2

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 3

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 4

நவம்பர் 5[தொகு]

Virat Kohli portrait.jpg

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 6

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 7

Brett lee crop.jpg
நவம்பர் 08
  • 1976- ஆத்திரேலிய அணியின் முன்னாள் வீரர் பிறெட் லீ பிறந்தார். இவர் வரையிட்ட நிறைவுகள் துடுப்பாட்டத்தில் சிறந்த வேகப் பந்துவீச்சாளர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார். இவரது அதிகபட்ச வேகமான மணிக்கு 161.1 கிலோ மீட்டர் என்பது உலகின் இரண்டாவது அதிவேகப் பந்துவீச்சு ஆகும். இவர் இ20ப வரலாற்றில் மும்முறை (hat-trick) வீழ்த்திய முதல் வீரர் ஆவார்.

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 9

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 10

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 11

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 12

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 13

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 14

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 15

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 16

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 17

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 18

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 19

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 20

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 21

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 22

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 23

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 24

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 25

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 26

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 27

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 28

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 29

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 30

திசம்பர்[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 1

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 2

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 3

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 4

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 5

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 6

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 7

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 8

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 9

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 10

திசம்பர் 11

Tim Southee.jpg

திசம்பர் 11

Yuvraj Singh appointed as Ulysse Nardin watch brand ambassador.jpeg

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 13

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 14

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 15

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 16

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 17

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 18

திசம்பர் 19[தொகு]

Ricky Ponting 2015.jpg

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 20

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 21

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 22

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 23

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 24

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 25

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 26

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 27

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 28

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 29

திசம்பர் 30[தொகு]

JOE ROOT (11704977673).jpg

விக்கிப்பீடியா:துடுப்பாட்டம்/ஆண்டு நிறைவுகள்/திசம்பர் 31