விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/வ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 வ.உ.சி. 4 - 56
2 வக்க பாகை 9 - 59
3 வகுளாபரணர் 5 - 85
4 வங்காளக் கழுகு 3 - 40
5 வங்காள தேசம் 9 - 10; 6 - 67
6 வங்காளி 1 - 85
7 வங்கி 9 - 11
8 வச்சநாவி 5 - 80
9 வச்சிரம் 9 - 12
10 வசம்பு 9 - 13
11 வசிஷ்ட கோதாவரி 4 - 24
12 வசிஷ்ட நட்சத்திரம் 5 - 81
13 வஞ்சி 4 - 87
14 வட்டமேசை மாநாடு 1 - 84
15 வட்ட வரைபடம் 9 - 23
16 வட அமெரிக்கா 9 - 13
17 வட அயர்லாந்து 1 - 27
18 வட ஆர்க்ககாடு 5 - 25; 7 - 25
19 வட கடல் 9 - 14
20 வடகலையார் 9 - 94
21 வடகிழக்குப் பருவக்காற்று 6 - 52
22 வட துருவம் 9 - 14; 2 - 10; 7 - 22; 7 - 33
23 வட நட்சத்திரம் 5 - 58
24 வட மாநிலம் (ஆஸ்திரேலியா) 1 - 72
25 வட பெண்ணை 1 - 87
26 வட மதுரை 7 - 74
27 வடலூர் 2 - 13
28 வடவாறு 3 - 71
29 வட வேங்கடம் 5 - 48
30 வடிகுழாய் 9 - 15
31 வடித்துப் பகுத்தல் 7 - 37
32 வடிநிலம் 1 - 70
33 வடிவ கணிதம் 3 - 14
34 வண்டல் 7 - 69
35 வண்டு 9 - 15
36 வண்ணத்துப்பூச்சி 9 - 16; 3 - 15
37 வண்ணத் துரிஞ்சல் 10 - 2
38 வண்ணாத்திக் குருவி 6 - 71
39 வத்தித் திறன் 9 - 17
40 வந்தே மாதரம் 1 - 30
41 வயல் எலி 2 - 67
42 வயலின் 9 - 17; 1 - 77
43 வயிற்றுக்காலிகள் 8 - 51
44 வயிற்ற்ச்சவ்வு 9 - 45
45 வயிறு 4 - 67
46 வர்சேல்ஸ் 7 - 2
47 வர்சேல்ஸ் 7 - 2
48 வர்ட்ஸ்வர்த் 2 - 19; 6 - 96
49 வர்ணங்கள் 9 - 18
50 வர்த்தமானர் 7 - 66
51 வர்ஜில் 1 - 5; 10 - 47
52 வரகு 9 - 19
53 வரகு கோழி 9 - 19
54 வரகுண பாண்டியன் 5 - 84
55 வரதராஜப்பெருமாள் கோயில் 3 - 49
56 வரபதி ஆட்கொண்டான் 9 - 59
57 வரலாறு 9 - 19
58 வராக மண்டபம் 8 - 7
59 வராகமிகிரர் 2 - 15
60 வரி 9 - 20
61 வரிக் குதிரை 9 - 20
62 வரிகொடாமை இயக்கம் 1 - 83
63 வருமான வரி 9 - 20
64 வருஷநாடு 9 - 94
65 வரைபடம் 9 - 21
66 வரையறுத்த முடியாட்சி 8 - 33
67 வல்லபபாய் பட்டேல் 9 - 23
68 வல்லம் 7 - 67
69 வல்லாரை 9 - 24
70 வலசை 6 - 64
71 வலம்புரிச் சங்கு 4 - 32
72 வலம்புரி நீரோட்டம் 6 - 22
73 வலர் 1 - 33
74 வலி 9 - 24
75 வலிபெருக்கி 2 - 90
76 வலுவாக்கிய கான்கிரீட் 3 - 75
77 வள்ளத்தோள் நாராயண மேனன் 2 - 20
78 வள்ளி 8 - 42
79 வளர்ப்பு விலங்குகள் 9 - 24
80 வளர்பிறை 4 - 36
81 வளர்விகித வரி 9 - 20
82 வளையப் புழுக்கள் 7 - 24; 8 - 38
83 வளையாபதி 4 - 38; 5 - 22
84 வளைவுப் பாலம் 6 - 83
85 வனவிலங்குகளின் அரசன் 4 - 54
86 வனவிலங்குப் புகலிடங்கள் 9 - 87
87 வனஸ்பதி 10 - 46
88 வனில்லா 9 - 25
89 வனேடியம் 5 - 31; 9 - 26
90 வனேடியம் பென்டாக்சைடு 9 - 26
91 வாக்குண்டாம் 2 - 96
92 வாக்குரிமை 9 - 26;10 - 7
93 வாக்னர் 10 - 11
94 வாகடங்கள் 3 - 65
95 வாகாடக மன்னர் 4 - 35
96 வாசீகர் 5 - 47
97 வாசுகி 5 - 48
98 வாசுதேவர் 7 - 74
99 வாட், ஜேம்ஸ் 9 - 27
100 வாட்டர்மன், லூயி 7 - 44
101 வாட்டர்லு போர் 9 - 27;6 - 28
102 வாட்டிக்கன் நகரம் 9 - 27;3 - 16
103 வாட்டில் 9 - 28
104 வாண்டல்கள் 3 - 59
105 வாண வேடிக்கை 9 - 28
106 வாணி 3 - 37
107 வாணிகம் 9 - 29
108 வாத்து 9 - 30;6 - 62
109 வாதாபிகொண்டான் 5 - 86
110 வாந்திபேதி 3 - 69
111 வாபிதி மான் 8 - 10
112 வாமன பண்டிதர் 2 - 20
113 வாய் 9 - 30
114 வாய்ப்பூட்டு நோய் 5 - 8
115 வாயு 9 - 31
116 வாயு டர்பைன் 4 - 95
117 வாயுமண்டலக் கீழ்ப்பகுதி 9 - 32
118 வாயுமண்டலம் 9 - 32
119 வாயுவின் அழுத்தம் 9 - 32
120 வாயு வெப்பமானி 10 - 41
121 வாயு வாழ்த்து 5 - 45
122 வாயேஜர் 8 - 69
123 வார்சா 7 - 58
124 வார்ப்பிரும்பு 2 - 18
125 வார்ப்பு வெண்கலம் 9 - 72
126 வார்ப்பு வேலை 9 - 33
127 வாரணாசி 3 - 48
128 வாரணாசி இந்துப் பல்கலைக்கழகம் 3 - 49
129 வால்கா ஆறு 2 - 81;3 - 77;4 - 93
130 வால்சுழலி 10 - 44
131 வால்ட்டர் ராலி 8 - 87
132 வால்ட்டேர் 2 - 19;6 - 95
133 வால்தண்டு உயிரினங்கள் 8 - 37
134 வால் நட்சத்திரங்கள் 9 - 34;4 - 75
135 வால்ரஸ் 9 - 35
136 வால்வுகள் 9 - 35
137 வாலபி 1 - 72
138 வாலஸ் 4 - 57
139 வாலாட்டிக் குருவி 6 - 64
140 வாலாஜாப்பேட்டை 3 - 22
141 வாலி 2 - 13
142 வாவல் 10 - 2
143 வாழை 9 - 36
144 வாழைக்காய் 3 - 58
145 வாழைக் குடியரசுகள் 7 - 72
146 வான்கோ 2 - 95
147 வான்கோழி 9 - 38
148 வான்மீகி 9 - 38;2 - 13
149 வான் ஆராய்ச்சி நிலையம் 9 - 38
150 வானம்பாடி 6 - 71
151 வானவியல் 9 - 39;3 - 14
152 வானவில் 9 - 40;10 - 14
153 வானளாவி 9 - 41
154 வானிலையியல் 9 - 41
155 வானொலி 9 - 42;1 - 27;7 - 12
156 வாஷிங்க்டன், ஜார்ஜ் 9 - 43;1 - 26
157 வாஷிங்க்டன் நகரம் 1 - 25;9 - 44
158 வாஸ்க்கோ-ட-காமா 9 - 44;5 - 90 ,5 - 95;7 - 29;7 - 56
159 வாஸ்க்கோ-ட-காமா (நகரம்) 4 - 29
160 விக்கல் 9 - 45
161 விக்கிரம ஊர்வசியம் 3 - 73
162 விக்கிரமாதித்தன் கதைகள் 9 - 45;2 - 56
163 விக்கிரமாதித்தியன் 4 - 35
164 விக்கினேசுவரர் 9 - 53
165 விக்கெட் 3 - 82
166 விக்டர் ஹியூகோ 2 - 19;6 - 95
167 விக்டோரியா (ஆஸ்திரேலியா) 1 - 72
168 விக்டோரியா (ஹாங்காங்) 10 - 36
169 விக்டோரியா அரசி 5 - 6;7 - 75
170 விக்டோரியா ஏரி 1 - 55
171 விக்டோரியா நீர்வீழ்ச்சி 9 - 46;6 - 20;9 - 1
172 விக்டோரியா மாளிகை 3 - 33
173 விக்ராந்த் விமானந்தாங்கிக் கப்பல் 3 - 7;9 - 55
174 விசயரங்க சொக்கநாத நாயக்கர் 5 - 35
175 விசயாலயன் 4 - 93
176 விசாகப்பட்டினம் 1 - 52;5 - 59
177 விசிட்டாத்துவைதம் 2 - 14;5 - 19;9 - 93
178 விசித்திரசித்தன் 7 - 67
179 விசிறி 9 - 46
180 விசிறிவால் புறா 7 - 28
181 விசுவக் கதிர்கள் 9 - 47
182 விசுவகருமர் குகை 2 - 66
183 விசுவநாத தத்தர் 9 - 63
184 விசுவநாதர் கோயில் 3 - 49
185 விசுவபாரதி பல்கலைக்கழகம் 8 - 55, 80
186 விசை 9 - 47
187 விஞ்ஞானம் (அறிவியல்) 9 - 47
188 விட்னி 6 - 51;7 - 12
189 விடுகதை 9 - 48
190 விண்ணுலகப் (பரதீசுப்) பறவைகள் 6 - 49
191 விண்மீன் நோக்கி (மீன்) 8 - 25
192 விண்வெளி ஆய்வுக்கூடு 9 - 51
193 விண்வெளிப் பயணம் 9 - 49
194 வித்தல்பாய் பட்டேல் 9 - 23
195 விதுரன் 7 - 65;9 - 52
196 விதை 9 - 52
197 விதைப்பு எந்திரம் 5 - 34
198 விதையிலைகள் 9 - 52
199 விந்தியமலை 1 - 85
200 விநாயக சதுர்த்தி 9 - 53
201 விநாயகர் 9 - 53
202 விநாயகர் அகவல் 2 - 96
203 விபீடணன் 2 - 14
204 விபுலானந்த அடிகள் 5 - 21
205 விம்பிள்டன் போட்டி 5 - 11;9 - 54
206 விமான எதிர்ப்புப் பீரங்கி 9 - 54
207 விமானங் கரைவிளக்கு 9 - 56
208 விமானந்தாங்கிக் கப்பல் 9 - 54;3 - 7
209 விமான நிலையம் 9 - 55
210 விமானப்படை 9 - 56
211 விமானம் 9 - 57
212 வியட்நாம் 1 - 43;9 - 59
213 வியட்மின் 2 - 3
214 வியன்னா 1 - 71
215 வியாசர் 9 - 59;7 - 65
216 வியாசர் விருந்து 8 - 88
217 வியாழன் 3 - 79;4 - 76
218 விரியன் மீன் 1 - 68
219 விருத்தப்பா 4 - 68
220 வில் கருவிகள் 1 - 74
221 வில்சன் 1 - 26
222 வில்சன் மலை 9 - 39
223 வில்பர் ரைட் 8 - 91
224 வில்லடிவாத்தியம் 1 - 76
225 வில்லர் 1 - 57
226 வில்லிபுத்தூரார் 9 - 59;7 - 66
227 வில்லியம் போல்ட் 4 - 81
228 வில்லியம் ஹார்வி 10 - 36
229 வில்லியம் ஹெர்ஷல் 8 - 69
230 வில்லி வில்லி 5 - 13
231 வில்ஹெல்ம் கார்ல் கிரிம் 3 - 82
232 விலங்கியல் 9 - 60;2 - 43
233 விலங்குக்காட்சிசாலை 9 - 60
234 விலங்குகள் 9 - 61
235 விலங்குச் சூழ்நிலையியல் 9 - 60
236 விவிலிய நூல் 7 - 45
237 விவேகாநந்தர் 9 - 63;1 - 95;2 - 12;5 - 19
238 விவேகாநந்தர் பாறை 3 - 45
239 விழித்திரை 3 - 10
240 விளக்கு 9 - 64
241 விளம்பரம் 9 - 65
242 விளாடிமிர் இலியீச் உலியனாவ் 9 - 8
243 விளாடிவாஸ்ட்டாக் 1 - 44
244 விளையாட்டுகள் 1 - 45
245 விற்பனை வரி 9 - 20
246 வினை ஊக்கி 9 - 26
247 விஜயநகரப் பேரரசு 10 - 30
248 விஜேசா ஆறு 1 - 66
249 விஷ்ணு 9 - 65;9 - 93
250 விஷ்ணுகோபன் 6 - 56
251 விஷ்ணுவர்த்தன ஹொய்சளே சுவரர் 10 - 34
252 விஸ்க்கம் 7 - 18
253 விஸ்ட்டுலா ஆறு 7 - 57
254 வீசனம் 9 - 66
255 வீட்டு எலி 2 - 67
256 வீட்டோ 2 - 79
257 வீணை 9 - 67;1 - 76
258 வீரசோழனாறு 3 - 71
259 வீரபத்திரர்கோயில் 9 - 6
260 வீரபாண்டியன் 6 - 71
261 வீரமாமுனிவர் 9 - 68
262 வீழ்ப்பனிப் பாறை 9 - 69
263 வீனஸ் (ராக்கெட்) 9 - 51
264 வீஷ்டாஸ்ப்பா 4 - 50
265 வெங்காயம் 9 - 69;3 - 58
266 வெசூவியஸ் 9 - 70;1 - 78;2 - 66;6 - 73
267 வெட்டாறு 3 - 71
268 வெட்டிவேர் 9 - 89
269 வெட்டுக்கிளி 9 - 70;2 - 54;3 - 15
270 வெட்டுப் பற்கள் 6 - 54
271 வெட்டுபஞ்சு 9 - 71
272 வெடிமருந்து 9 - 71
273 வெடியுப்பு 9 - 29
274 வெண்கலக் காலம் 9 - 72
275 வெண்கலம் 9 - 71;2 - 51;4 - 79
276 வெண்குரங்கு 3 - 50
277 வெண்டைக்காய் 3 - 58
278 வெண்ணாறு 3 - 71;5 - 16
279 வெண்ணெய் 9 - 72
280 வெண்பிறவி 9 - 73
281 வெந்தயம் 9 - 73
282 வெந்தயக்கீரை 3 - 89
283 வெந்நீர் ஊற்றுகள் 9 - 73
284 வெப்பக் கடத்தல் 9 - 75
285 வெப்பக் கதிர்வீசல் 9 - 75
286 வெப்ப சக்தி 4 - 30
287 வெப்ப சலனம் 9 - 75
288 வெப்பநிலை 9 - 74
289 வெப்ப நீரோட்டம் 6 - 23
290 வெப்பம் 9 - 75
291 வெப்ப மண்டலம் 9 - 76
292 வெப்பமானி 9 - 77
293 உச்ச-நீச வெப்பமானி 9 - 77
294 வெப்பரத்தப் பிராணிகள் 9 - 78
295 வெயில் 9 - 79
296 வெயில்மானி 9 - 42
297 வெல்லம் 3 - 31
298 வெல்லிங்க்டன் 6 - 8
299 வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கள் 9 - 80
300 வெள்ளத் தடுப்பு மதில்கள் 9 - 80
301 வெள்ளம் 9 - 70
302 வெள்ளாடு 1 - 46
303 வெள்ளி 9 - 80
304 வெள்ளீயம் 9 - 81
305 வெள்ளுள்ளி 7 - 32
306 வெள்ளெலி 2 - 67
307 வெள்ளை எறும்பு 3 - 43
308 வெள்ளைக்கரு 8 - 31
309 வெள்ளைப் புறா 7 - 28
310 வெள்ளைப்பூண்டு 7 - 32
311 வெள்ளை மயில் 7 - 76;9 - 73
312 வெள்ளைமான் 9 - 73
313 வெளுக்கும் தூள் 4 - 70
314 வெற்றிடக்குடுவை 9 - 81
315 வெற்றிடம் 9 - 82
316 வெற்றிலை 9 - 83
317 வெறிநோய் 9 - 83
318 வெனிசூலா 9 - 84;7 - 51
319 வெனிஸ் 1 - 78
320 வேக்பீல்டு 9 - 44
321 வேகம் 9 - 85
322 வேகமானி 9 - 85
323 வேகெனர் 3 - 11
324 வேகெனர் கொள்கை 3 - 11;9 - 85
325 வேங்கடாசலபதி 5 - 48
326 வேசர் ஆறு 10 - 11
327 வேட்டையாடல் 9 - 87
328 வேடந்தாங்கல் 1 - 93;9 - 87
329 வேதகால சமஸ்கிருதம் 4 - 38
330 வேதநாயம்பிள்ளை 5 - 23;8 - 34
331 வேதம் 9 - 88
332 வேதவதி 7 - 74
333 வேதவியாசர் 9 - 59
334 வேதவிளக்கம் 9 - 68
335 வேதாந்த தேசிகர் 9 - 93
336 வேதாரணியம் 5 - 35
337 வேதியர் ஒழுக்கம் 9 - 68
338 வேப்பமரம் 9 - 88
339 வேம்பு 1 - 94
340 வேய்முத்து 8 - 45
341 வேர் 9 - 89
342 வேர்க்கொடிகள் 4 - 18
343 வேர்த்துய்கள் 9 - 89
344 வேல்ஸ் 6 - 95
345 வேலயர் 2 - 39
346 வேலூர் 1 - 92;5 - 25
347 வேலூர் கோட்டை 4 - 24
348 வேலைப்பங்கீடு 7 - 50
349 வேலவு கப்பல் 3 - 7
350 வேள் ஆவி 6 - 61
351 வேளாங்கன்னி 7 - 85
352 வேளாண்மை 9 - 89
353 வேனில் உறக்கம் 9 - 92
354 வைக்கம் வீரர் 8 - 86
355 வைக்கிங்குகள் 9 - 92
356 வைக்கோல் நாய்க்குடை 3 - 72
357 வைகாவூர் 9 - 94
358 வைகுண்டப்பெருமாள் கோயில் 3 - 49;6 - 56
359 வைகை 9 - 94
360 வைட்டமின் 9 - 92;2 - 37
361 வைடூரியம் 5 - 89
362 வைணவம்ம 9 - 93;2 - 14;5 - 19
363 வைப்பர் (பாம்பு) 6 - 75
364 வையாபுரி 9 - 93
365 வையாபுரிக் குளம் 6 - 61
366 வையாவிக்கோப்பெரும்பேகன் 9 - 94
367 வையை ஆறு (வைகை ஆறு) 9 - 94;1 - 87
368 வைரம் 9 - 94;5 - 88;7 - 70
369 வைரஸ் 9 - 95;6 - 37
370 வைஷ்ணதேவி 10 - 5
371 வோல்ட் 8 - 23
372 வோல்ட்டா 8 - 20
373 வோல்ட்டாமின்கலம் 8 - 20
374 வௌவால் 10 - 1;2 - 54;2 - 88
375 வௌவால் மீன் 10 - 2

மேற்கோள்கள்[தொகு]