உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ந

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 6 - 263
2 நக்கண்ணனார் 3 - 307
3 நக்கண்ணையார் 6 - 263
4 நக்கவாரம் 6 - 263,437;
5 நக்கீரதேவ நாயனார் 10 - 7
6 நக்கீரர் 6 - 263;10 - 232
7 நக்ஸ் வாமிக்கா 2 - 488
8 நகர அமைப்புத் திட்டம் 6 - 264
9 நகர இராச்சியம் 6 - 267
10 நகர, கிராம சுகாதாரம் 6 - 269
11 நகரத்தார் மலை 10 - 341
12 நகராட்சி 6 - 271
13 நகராட்சியியல் 6 - 272
14 நகரி 3 - 130;6 - 272
15 நகுலகிரி 10 - 205
16 நகுலமுனிவர் 10 - 205
17 நகுலன் 6 - 272
18 நகுஷன் 6 - 272
19 நகைகள் 6 - 272
20 நகைச் சித்திரம் 6 - 273
21 நகைப்பு 10 - 334
22 நங்கபர்வத சிகரம் 6 - 275
23 நங்கியார் கூத்து 4 - 538
24 நங்கூரம் 6 - 275
25 நங்கூரம் வாங்கி 6 - 275
26 நச்சர் 6 - 275
27 நச்சினார்க்கினியர் 1 - 1,527; 2 - 141; 5 - 218; 6 - 275; 10 - 232,263,372;
28 நச்சுக்கொல்லி 1 - 7
29 நச்சுக்கொல்லிகளும் தொற்று நீக்கிகளும் 6 - 276
30 நச்சுச் செடிகள், பிராணிகள் 2 - 245
31 நச்சுத் தாவரங்கள் 6 - 278
32 நச்சுவாயு 10 - 336
33 நச்செள்ளையார் 6 - 281
34 நசிருத்தீன் முகம்மது 10 - 376
35 நசீர் அக்பராபாதீ 6 - 281
36 நசீரீ நைஷாப்பூரீ 6 - 281
37 நசீருத்தீன் 1 - 628
38 நசீருத்தீன் முகம்மது 6 - 281
39 நஞ்சராஜர் 2 - 623
40 நஞ்சன்குடி 6 - 281
41 நஞ்சீயர் 6 - 281;10 - 536
42 நஞ்சு 6 - 281
43 நஞ்சுக்கொடி விழாதிருத்தல் (கால்நடை) 3 - 564
44 நட்சத்திர மீன் 6 - 284
45 நட்சத்திர ஔியின் தோற்றம் 9 - 250
46 நட்சத்திரங்களின் தொலைவுகள் 9 - 247
47 நட்சத்திரங்களின் பிரகாசம் 9 - 248
48 நட்சத்திரங்களின் இமைப்பு 9 - 267
49 நட்சத்திரம் 6 - 283
50 நடத்தை வாதம் 2 - 397
51 நடத்தைக் கொள்கையினர் கருத்து 1 - 461
52 நடப்பு நாணயம் 6 - 284
53 நடப்பு வைப்பு 10 - 537
54 நடராசர் 6 - 284
55 நடராசர் கோயில் 4 - 658
56 நடராசருடைய வேறு உருவங்கள் 4 - 712
57 நடிப்பும் நடிப்புப் பயிற்சியும் 6 - 284
58 நடுகல் 6 - 285
59 நடுத்தரப் பள்ளிகள் 3 - 311
60 நடுநிலைத் தீக்களிமண் செங்கல் 10 - 326
61 நடுவிலாழ்வான் 10 - 363
62 நடேச சாஸ்திரியார் 6 - 286
63 நடேசப் பிள்ளை, சு. 10 - 336
64 நடைமுறைக் கணக்கு 6 - 286
65 நண்டு 6 - 286
66 நத்தத்தனார் 2 - 724;6 - 288
67 நத்தமேடு 10 - 198
68 நத்தை 6 - 288
69 நத்தை கொத்தி நாரை 6 - 420
70 நதிமுகத்துவார வேலைகள் 1 - 470
71 நந்தகுமார் 6 - 289
72 நந்தப்பிரயாகை 6 - 14
73 நந்தர் 4 - 64
74 நந்தர்கள் 6 - 289
75 நந்தலால் போஸ் 4 - 567
76 நந்தலால்கூயா, பாய் 10 - 337
77 நந்தளிகெ லக்ஷ்மீநாரணப்பா 6 - 290
78 நந்தனார் 6 - 290
79 நந்தா தேவி 6 - 290
80 நந்தி 9 - 463
81 நந்திக் கலம்பகம் 6 - 290
82 நந்திகேசுவரர் 10 - 261
83 நந்திதுர்க்கம் 4 - 333;7 - 218
84 நந்திதேவர் 6 - 291
85 நந்திரபுர விண்ணகரம் 10 - 337
86 நந்திவர்மன் 10 - 252,365;
87 நந்தீசுவர நோன்பு 6 - 291
88 நப்பாலத்தனார் 6 - 291
89 நப்பின்னை 6 - 291
90 நம்பாடுவார் 6 - 291
91 நம்பி குட்டுவனார் 6 - 292
92 நம்பி நெடுஞ்செழியன் 2 - 229
93 நம்பிகாளியார் 6 - 292
94 நம்பியகப் பொருள் 1 - 12;6 - 292
95 நம்பியாண்டார் நம்பி 10 - 261,419,434; 6 - 185,292
96 நம்பிள்ளை 6 - 292;10 - 536,537;
97 நம்பூதனார் 6 - 291
98 நம்மாழ்வார் 1 - 456,526; 3 - 540; 6 - 292
99 நமச்சிவாய முதலியார், கா. 6 - 294
100 நமச்சிவாய மூர்த்தி 6 - 294
101 நமச்சிவாயத் தம்பிரான் 6 - 294
102 நமாஸ் 6 - 295
103 நமிநந்தியடிகள் நாயனார் 6 - 295
104 நமுடு 6 - 295
105 நமுதா 6 - 296
106 நய்ஸ்மித் 10 - 222
107 நயசேனன் 3 - 392
108 நயனப்பத்து 6 - 296
109 நயாகரா 6 - 296
110 நயாகரா பால்ஸ் 6 - 296
111 நர்மத் 6 - 297
112 நர்மதஷங்கர் லால்ஷங்கர் தவே 4 - 143
113 நம்மாழ்வார் 6 - 297
114 நரகசதுர்த்தசி 6 - 297
115 நரகம் 6 - 297
116 நரகாசுரன் 6 - 297
117 நரசிங்க தேவன் 4 - 270
118 நரசிங்க மேத்தா, பக்த சிரோமணி 4 - 142
119 நரசிங்கமுனையரைய நாயனார் 6 - 298
120 நரசிங்கலால் போலோநாத் 4 - 144
121 நரசிம்ம மூர்த்தி 10 - 256
122 நரசிம்ம மேத்தா 6 - 298
123 நரசிம்ம வர்மன் 10 - 365,371
124 நரசிம்ம வர்மன 10 - 427
125 நரசிம்மராவ் போலோநாத் திவாதியா 6 - 298
126 நரசிம்மவர்மன் II 10 - 277,365,366,368;
127 நரம்பணு வகைகள் 6 - 302
128 நரம்பமைப்பு (இலை) 2 - 124
129 நரம்பு மண்டல நோய்கள் (கால்நடை) 3 - 553
130 நரம்பு மண்டலம் 2 - 214;6 - 299
131 நரம்புக் கருவி 1 - 524
132 நரம்புச் சிலந்தி 6 - 298
133 நரம்புத் தளர்ச்சி 6 - 299
134 நரலோக வீரர் 10 - 229
135 நரஹரி தீர்த்தர் 10 - 256
136 நரி 6 - 306
137 நரிவெங்காயம் 6 - 306
138 நரிவெரூஉத் தலையார் 6 - 307
139 நரீந்திரா 5 - 17
140 நருமதை 6 - 307
141 நரேந்திர தேவர், ஆச்சாரியா 6 - 307
142 நரைமுடி நெட்டையார் 6 - 307
143 நல்லசாமிப் பிள்ளை, ஜே.எம். 6 - 307
144 நல்லசிவன் பிள்ளை, சு. 6 - 307
145 நல்லந்துவனார் 3 - 335;6 - 308
146 நல்லாதனார் 6 - 308
147 நல்லாப்பிள்ளை 6 - 308
148 நல்லாவூர் கிழார் 6 - 308
149 நல்லியக் கோடன் 6 - 308
150 நல்லியறையனார் 6 - 308
151 நல்லுருத்திரன் 3 - 335
152 நல்லூர் 6 - 308
153 நல்லூர் சுப்பிரமணிய பிள்ளைத் தமிழ் 1 - 94
154 நல்லூர்ச் சிறுமேதாவியார் 6 - 308
155 நல்லூர்ப் புராணம் 9 - 547
156 நல்வழி 6 - 308
157 நல்விளக்கனார் 6 - 308
158 நல்வெள்ளியார் 6 - 308
159 நல்வேட்டனார் 6 - 308
160 நலங்கிள்ளி 3 - 541
161 நவக்கிரகங்கள் 6 - 308
162 நவச்சாரம் 6 - 310
163 நவநகர் 6 - 310
164 நவநீத கிருட்டிண பாரதியார், க.சு. 6 - 310
165 நவநீதநடனார் 10 - 338
166 நவநீதப்பாட்டியல் 10 - 338
167 நவமணிகள் 6 - 311
168 நவமணிமாலை 6 - 311
169 நவமி 9 - 354
170 நவரசம் 6 - 312
171 நவரத்தினங்கள் 6 - 312
172 நவராத்திரி 6 - 312
173 நவல்ராம் பாண்டியா 6 - 313
174 நவவீரர் 6 - 313
175 நவாப் சப்தர்ஜங் 9 - 687
176 நவார் 6 - 313
177 நவார் மன்னர் 3 - 170
178 நவிரமலை 10 - 246
179 நவீன திரேஸ் 6 - 56
180 நவீன வானவியல் 9 - 254
181 நவீன விஞ்ஞானம் 1 - 534
182 நவீன விமானங்கள் 9 - 339
183 நவீன இயற்கணிதம் 2 - 19
184 நவீனகாலத்துத் தத்துவ சாஸ்திரம் 1 - 534
185 நள்ளி 6 - 313
186 நள்ளிரவு ஞாயிறு 6 - 313
187 நளவெண்பா 6 - 313
188 நளன் 6 - 314
189 நளாயினி 6 - 314
190 நற்சணல் 6 - 314
191 நற்சிந்தனை 10 - 455
192 நற்சேந்தனார் 6 - 314
193 நற்பவளம் 6 - 314
194 நற்பிறப்பியல் 6 - 314
195 நற்றங்கொற்றனார் 6 - 315
196 நற்றத்தம் 6 - 315
197 நற்றத்தனார் 6 - 316
198 நற்றமனார் 6 - 316
199 நற்றிணை 6 - 316
200 நறுந்தொகை 6 - 316
201 நறுந்தொகை அல்லது வெற்றிவேற்கை 1 - 88
202 நறும்பிளி 6 - 316
203 நறுமணத் தீவுகள் 10 - 338
204 நறுமணப் பொருள்கள் 10 - 338
205 நன்கொடை 6 - 316
206 நன்கொடை வரிச்சட்டம் 10 - 339
207 நன்ன சோட தேவர் 1 - 375;6 - 133,317
208 நன்னம்பிக்கை முனை கைரோ ரெயில்பாதை 6 - 318
209 நன்னம்பிக்கை முனை 6 - 317
210 நன்னய பட்டு (நன்னயர்) 1 - 375;2 - 541; 6 - 133,318;
211 நன்னயர் 10 - 547
212 நன்னன் 10 - 246;3 - 375; 6 - 318
213 நன்னாகனார் 2 - 724;3 - 265; 6 - 319
214 நன்னாகையார் 6 - 319
215 நன்னாரி 6 - 319
216 நன்னி 5 - 114
217 நன்னிசோடர் 6 - 317
218 நன்னிலம் 6 - 319
219 நன்னூல் 10 - 3;6 - 319
220 நன்னெறி 6 - 320
221 நனவிலி உளம் 2 - 380;6 - 320
222 நனவு நிலை 6 - 320
223 நனையாத் துணிகள் 6 - 321
224 நா 6 - 322
225 நாக்கு 6 - 322
226 நாக்கு மீன் 2 - 550
227 நாக்குப்பூச்சி 6 - 322;8 - 59
228 நாக்ஸ், ஜான் 6 - 322
229 நாக்ஸ்வில் 6 - 323
230 நாக்ஸாஸ் 6 - 323
231 நாககிரி 10 - 181
232 நாகசந்திரர் 6 - 323
233 நாகசாக்கி 6 - 323
234 நாகசுரம் 6 - 323
235 நாகண்ட கலாவிதரு 9 - 190
236 நாகணவாய் 6 - 324
237 நாகணவாய்ப்புகள் 6 - 324
238 நாகதாளி 6 - 324
239 நாகநல்லறு 6 - 324
240 நாகநாதபண்டிதர் 4 - 44
241 நாகப்பாம்பு 6 - 325
242 நாகபட்டினம் 6 - 325
243 நாகபந்தம் 4 - 648
244 நாகபுரி 6 - 326
245 நாகபுரி எருமை 3 - 587
246 நாகபுரிப் பல்கலைக்கழகம் 6 - 326
247 நாகம் 6 - 326
248 நாகம் போத்தனார் 6 - 326
249 நாகர்கள் 6 - 326
250 நாகர்கோயில் 6 - 327
251 நாகராஜன், எஸ். 1 - 332
252 நாகரிகம் 6 - 327
253 நாகலிங்க முனிவர், காஞ்சி 6 - 329
254 நாகவர்மர் II 3 - 392;6 - 329
255 நாகவர்மர் 3 - 392;6 - 329
256 நாகார்ச்சுனகொண்டா 6 - 329
257 நாகார்ச்சுனசாகர் திட்டம் 10 - 90
258 நாகார்ச்சுனர் 6 - 330
259 நாகார்ச்சுனா 9 - 297
260 நாகாலாந்து 10 - 339
261 நாகூர் 6 - 330
262 நாகூர்மாடு 3 - 584
263 நாகேசபட்டர் 9 - 351
264 நாகொயா 6 - 330
265 நாங்கூழ் 6 - 322;8 - 59
266 நாச்சியார் 6 - 330
267 நாசகாரி 6 - 330
268 நாசரேத்து 6 - 331
269 நாசன சோமன்னா 6 - 331
270 நாசஸ் 6 - 331
271 நாசிக் 6 - 331
272 நாசிகை 6 - 331
273 நாசிர் ஜங் 2 - 623;6 - 333
274 நாஞ்சில் நாடு 6 - 333
275 நாஞ்சில் வள்ளுவன் 3 - 282;6 - 333
276 நாஞ்சிற் பொருநன் 6 - 333
277 நாட்குறிப்பு 7 - 587
278 நாட்டரசன் கோட்டை 6 - 334
279 நாட்டிங்காம் 10 - 340
280 நாட்டிய நாடகம் 6 - 334
281 நாட்டியக் கச்சேரி முறை 6 - 337
282 நாட்டியம் 6 - 334
283 நாட்டியமும் சைவ ஆகமங்களும் 6 - 344
284 நாட்டியமும் தென்னிந்தியக் கோயிற் கல்வெட்டுக்களும் 6 - 340
285 நாட்டியமும் தென்னிந்தியக் கோயிற் சிற்பமும் 6 - 342
286 நாட்டிலஸ் 3 - 129
287 நாட்டின் செல்வமும் வருமானமும் 6 - 349
288 நாட்டு அத்தி 1 - 75
289 நாட்டுப் பெண் கும்மி 10 - 119
290 நாடக அரங்கம் 6 - 377
291 நாடகத்தில் பொருள்களும் சந்தர்ப்பங்களும் 6 - 359
292 நாடகத்தில் இசை 6 - 358
293 நாடகம் 6 - 352
294 நாடாப் பூச்சி 6 - 378
295 நாடாப்புழு 5 - 433
296 நாடி சாஸ்திரம் 6 - 378
297 நாடோடி நடனங்கள் 6 - 382
298 நாடோடி இலக்கியம் 6 - 379
299 நாடோடி ஓவியம் 6 - 380
300 நாடோடிப் பாடல்கள் 6 - 382
301 நாணய மதிப்புக் குறைப்பு 6 - 384
302 நாணய மாற்று 6 - 384
303 நாணய மாற்றுக் கட்டுப்பாடு 10 - 340
304 நாணய மாற்றுச் சமன்பாட்டு நிதி 6 - 387
305 நாணய மாற்றுச் சமன்பாடு 10 - 340
306 நாணயச் செலவாணி (இந்தியா) 1 - 685
307 நாணயச் செலாவணி (இந்தியா) 10 - 77
308 நாணயப் பகுப்பான் 10 - 271,340;
309 நாணயவியல் 6 - 387
310 நாணல் 6 - 403
311 நாணு ஆசான் 10 - 342
312 நாத்யண கண்டர் 10 - 262
313 நாத மார்க்கம் 4 - 645
314 நாதமுனி 10 - 536
315 நாதமுனிகள் 6 - 403
316 நாதர்ஷா 2 - 198;6 - 403
317 நாதன் கோயில் 10 - 337
318 நாநார்த்த தீபிகை 6 - 404
319 நாப்தால்கள் 6 - 404
320 நாபோப்போலாசார் 6 - 404
321 நாம் பென் 10 - 341
322 நாம் கூலென் 10 - 171
323 நாம் பாக்கெங் 10 - 172
324 நாமக்கல் 10 - 341;6 - 104
325 நாமக்கோழி 6 - 404
326 நாமகள் 6 - 405
327 நாமகார்த்தக் கூலி 10 - 521
328 நாமதீப நிகண்டு 6 - 405
329 நாமதேவர் 1 - 280
330 நாமமாலை 6 - 405
331 நாமலார் மகன் இளங்கண்ணன் 6 - 405
332 நாய் 6 - 405
333 நாய் உண்ணி 1 - 5
334 நாய்க் கடுகு 6 - 408
335 நாய்முகக் குரங்கு 4 - 53
336 நாய்வேளை 3 - 408
337 நாயக்கர்கள் 6 - 409
338 நாயர் எம்.ஆத். 6 - 409
339 நாயன்மார் 6 - 409
340 நாயன்மார் சிறப்பு 6 - 410
341 நாயன்மார்கள் அனுபவம் 4 - 716
342 நாயார் அணைத்திட்டம் (உத்திரப் பிரதேசம்) 1 - 468
343 நாயுடு, ஜீ.டீ. 3 - 85
344 நாயுருவி 6 - 410
345 நார் 6 - 411
346 நார்க்கற்றாழை 3 - 386
347 நார்சிஸஸ் 6 - 411
348 நார்த் பிரபு 6 - 411
349 நார்த்தம்பர்லாந்து 6 - 411
350 நார்த்தம்பிரியா 6 - 411
351 நார்த்தா மலை 10 - 281,341
352 நார்த்புரூக் பிரபு 10 - 375;6 - 412
353 நார்த்மென் 9 - 543
354 நார்தாம்ட்டன் 6 - 412
355 நார்பக் 6 - 412
356 நார்மண்டி 6 - 412
357 நார்வஸ் 10 - 194
358 நார்வீஜிய மொழி 6 - 412
359 நார்வீஜிய இலக்கியம் 6 - 413
360 நார்வே 6 - 365,365,414;
361 நார்ஸ்மென் 9 - 543
362 நாரத்தை 6 - 416
363 நாரதர் 6 - 417
364 நாரா 9 - 576
365 நாராயண குரு 4 - 45
366 நாராயண குருதேவர் 10 - 342
367 நாராயண செட்டியார் 10 - 280
368 நாராயண தாசர், திவ்யகவி 4 - 413
369 நாராயண தீட்சிதர் 6 - 417
370 நாராயண தீர்த்தர் 6 - 417
371 நாராயண தேசிகர், சாது 6 - 418
372 நாராயண பட்டத்திரி 10 - 343
373 நாராயண பண்டிதர் 3 - 152
374 நாராயண பாரதியார் 4 - 412;6 - 418
375 நாராயண மேனன், வள்ளத்தோள் 8 - 883 ]
376 நாராயணசாமி உபாத்தியாயர் 10 - 145
377 நாராயணசாமி ஐயர், பின்னத்தூர் 6 - 417
378 நாராயணன், வேம்மையர் கோன் 6 - 418
379 நாராயணன், ஆர்.கே. 1 - 332
380 நாராயணீயம் 10 - 343,344;
381 நாராயணையங்கார், திரு. 6 - 419
382 நாரிவிநாயகர் மும்மணிக் கோவை 9 - 145
383 நாரை 6 - 419
384 நால்வர் 6 - 420
385 நால்வர் நான்மணிமாலை 6 - 420
386 நாலசைச் சீர்க்குரிய தளை 10 - 306
387 நாலடியார் 6 - 421
388 நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் 6 - 422
389 நாலுகவிப் பெருமாள் 6 - 422
390 நாலைகிழவன் நாகன் 6 - 422
391 நாவல் 6 - 423
392 நாவிக்காவ் 8 - 664
393 நாவூரு 6 - 425
394 நாழிகை வட்டில் 6 - 426
395 நாழிகைக் கவி 6 - 426
396 நாள் 6 - 628
397 நாளந்தா 3 - 315;6 - 426
398 நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம் 2 - 215
399 நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் 6 - 427
400 நாளமில்லாச்சுரப்பிநோய்கள் (கால்நடை) 3 - 554
401 நாற்கரம் 6 - 429
402 நாற்கவிராச நம்பி 1 - 12;6 - 429
403 நான் போகுச் ழ்சாக் காலம் 9 - 576
404 நான்காம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 10 - 150
405 நான்கிங் 6 - 429
406 நான்ச்சாங் 6 - 429
407 நான்செமண்டு 4 - 433
408 நான்ட்ஸ் 6 - 429
409 நான்ட்ஸ் பிரகடனம் 6 - 429
410 நான்மணிக்கடிகை 6 - 429
411 நான்மணிமாலை 6 - 430
412 நான்மாடக் கூடல் 6 - 430
413 நான்முகிக் கொள்கை 6 - 430
414 நான்னிங் 6 - 430
415 நான்ஷான் மலைகள் 3 - 642
416 நான்ஸன் 6 - 430
417 நான்ஸி 6 - 430
418 நானக், குரு 6 - 430,647;
419 நானா சாகிப் 10 - 344
420 நானா சாஹிப் 7 - 219
421 நானாட்டு உறவு உடன்படிக்கை 6 - 430
422 நானாபட்னாவிஸ் 6 - 431
423 நானாலால் தல்பத்ராம், கவி 3 - 243;4 - 144
424 நானிலம் 6 - 431
425 நாஜிகள் 6 - 431
426 நாஷ்வில் 6 - 431
427 நாஸ்திகம் 6 - 431
428 நாஸா 10 - 344
429 நிக்கராகுவா 6 - 433
430 நிக்கராகுவா ஏரி 6 - 433
431 நிக்கல் 6 - 433
432 நிக்கல் கூட்டுக்கள் 6 - 434
433 நிக்கலஸ் I 6 - 435
434 நிக்கலஸ் II 6 - 435
435 நிக்கலஸ் கால்டார் 10 - 272
436 நிக்கலஸ் கோப்பர்நிக்கஸ் 2 - 650
437 நிக்கலேயெவ் 6 - 435
438 நிக்கால் பட்டகம் 6 - 435
439 நிக்கிரிட்டோ 6 - 436
440 நிக்கிரிலோ 6 - 436
441 நிக்கொசீயா 10 - 344
442 நிக்கொலீனி 1 - 551
443 நிக்கோட்டினிக அமிலம் 9 - 545
444 நிக்கோட்டீன் 6 - 437
445 நிக்கோபார் தீவுகள் 6 - 263,437;
446 நிக்கோலாஸ் மர்ரே பட்லர், டாக்டர் 10 - 33
447 நிகண்டன் கலைக்கோட்டுத் தண்டனார் 6 - 437
448 நிகண்டு 10 - 3;1 - 16; 6 - 437
449 நிகமன வாதம் 6 - 442
450 நிகரிலி சோழமண்டலம் 6 - 442
451 நிகளாபுரி 6 - 442
452 நிங்போ 6 - 442
453 நிங்ஷியென் 6 - 442
454 நிச்சயக்குறைக் கொள்கை 6 - 442
455 நிச்சலதாசர் 10 - 212
456 நிசாமீ 10 - 118;6 - 442
457 நிட்டானுபூதி 1 - 474
458 நிணநீர் மண்டலம் 6 - 442
459 நிணநீர்த்தாரை ஜவ்வுக்கட்டி 9 - 587
460 நித்தவினோத வளநாடு 6 - 433
461 நிதாகர் 10 - 130,462
462 நிதான சூத்ரம் 10 - 207
463 நிதி 6 - 443
464 நிதிநெறித் தாலாட்டு 10 - 119
465 நிதியாதாரக் கடன் 6 - 443
466 நிதியாதாரம் (இந்தியா) 10 - 75;1 - 683
467 நிப்பான் 6 - 443
468 நிப்பொன் 6 - 443
469 நிபந்தங்கள் 6 - 443
470 நிபந்தனையற்ற கடப்பாடு 1 - 257
471 நிம்பார்க்கர் 6 - 443
472 நிமாரி மாடு 3 - 584
473 நிமித்தம் 6 - 444
474 நியாசா ஏரி 6 - 444
475 நியாசாலாந்து 10 - 344,438; 6 - 444
476 நியாண்டர்தால் 10 - 441
477 நியாய தத்துவம் 10 - 185
478 நியாய தரிசனம் 6 - 445
479 நியாயம் 10 - 378
480 நியாயம், வைசேஷிகம் 2 - 393;6 - 447
481 நியுமோனியா 6 - 448
482 நியூ காலிடோனியா 6 - 449
483 நியூ கினி 6 - 449
484 நியூ சவுத் வேல்ஸ் 6 - 450
485 நியூ பிரன்ஸ்விக் 6 - 452
486 நியூ பிரிட்டன் தீவு 6 - 453
487 நியூ யார்க் 6 - 453
488 நியூ ஜெர்சி 6 - 454
489 நியூ ஜெர்சி கோபுரம் 10 - 190
490 நியூ ஹாம்ஷயர் 6 - 454
491 நியூ ஹெப்ரிடீஸ் 6 - 455
492 நியூ ஹேவன் 6 - 455
493 நியூ ஆர்லியன்ஸ் 6 - 449
494 நியூ இங்கிலாந்து 6 - 449
495 நியூக்கமன் 6 - 449
496 நியூகாசில் 6 - 449
497 நியூட்டன் இயக்க விதிகள் 6 - 451
498 நியூட்டன், சர் ஐசக் 2 - 534,609,698; 3 - 134,144,329,354; 4 - 77; 6 - 450
499 நியூட்டனின் வளையங்கள் 6 - 451
500 நியூட்ரான் 10 - 308;6 - 451
501 நியூட்ரீனோ 6 - 452
502 நியூபவுண்டுலாந்து 6 - 452
503 நியூபியன் ஆடு 3 - 589
504 நியூமன் கோஹலஸ்ட் 1 - 462
505 நியூமன், ஜான் ஹென்ரி 1 - 320;6 - 453
506 நியூலாண்ட்ஸ் அஷ்டம விதி 1 - 445
507 நியூனிஸ், பர்னே 6 - 453
508 நியூஜீலாந்து 2 - 457;6 - 453
509 நியூஆர்க் 6 - 449
510 நியோடிமியம் 6 - 455
511 நிர்க்குண பிரமம் 10 - 364
512 நிர்மல் 3 - 751
513 நிர்மலமணி தேசிகர் 10 - 261
514 நிர்வாண தூபி 10 - 207
515 நிரந்தர இயக்கம் 6 - 455
516 நிரம்ப அழகிய தேசிகர் 6 - 455
517 நிராமய அந்தாதி 10 - 259
518 நிரீசுர வாதம் 6 - 455
519 நிருணய வாக்கு 10 - 344
520 நிருத்தம் 6 - 456;9 - 351,520;
521 நிருத்திய நாடகம் 6 - 334
522 நிருத்தியம் 6 - 456
523 நிருபதுங்க அமோகவர்ஷன் 3 - 391
524 நிருவாக அதிகாரம் 6 - 456
525 நிருவாக அரசாங்கம் 6 - 457
526 நிருவாக ஏஜெண்டு முறை 6 - 458
527 நிரூபன தர்க்கம் 1 - 266
528 நிரை ஒன்றிய ஆசிரியத்தளை 10 - 305
529 நிரோட்டக யமக அந்தாதி 10 - 345
530 நில அடைமான பாங்கு 6 - 459
531 நில அதிர்ச்சிமானி 6 - 460
532 நில அதிர்ச்சியியல் 6 - 459
533 நில அளவை 6 - 462
534 நில ஆர்ச்சிதம் 6 - 463
535 நிலக்கடலை 10 - 345;9 - 526
536 நிலக்கரி 6 - 466
537 நிலக்கரியைக் கார்பனாக்கல் 6 - 469
538 நிலக்கிழாரும் குத்தகைதாரரும் 6 - 469
539 நிலக்கீல் 6 - 472
540 நிலச் சட்டம் 6 - 472
541 நிலசம்பங்கி 6 - 473
542 நிலந்தரு திருவிற்பாண்டியன் 6 - 473
543 நிலப்படுத்தி 6 - 477
544 நிலப்பயன்பாடு (இந்தியா) 10 - 81;1 - 701
545 நிலப்பனை 6 - 473
546 நிலப்பாலை 9 - 457
547 நிலபுரிமை முறை 6 - 474
548 நிலம் 6 - 473
549 நிலம்பூர் 6 - 474
550 நிலமீட்சி 3 - 69
551 நிலவரன் 1 - 20
552 நிலவாகை 6 - 474
553 நிலவேம்பு 6 - 475
554 நிலாவிரை 6 - 476
555 நிலை மின்மானி 6 - 477
556 நிலை மின்னியல் 6 - 477
557 நிலையியல் 2 - 535;6 - 481
558 நிவாரணமும், மறுவாழ்வளித்தலும் (இந்தியா) 10 - 95
559 நிழலாட்டம் 6 - 481
560 நிழற்கடிகாரம் 6 - 482
561 நிற அச்சடித்தல் 6 - 482
562 நிற ஔிப்பிறழ்ச்சி 2 - 695
563 நிறக் குருடு 7 - 175;6 - 482
564 நிறக்கோல் 6 - 482
565 நிறப் பார்வை 6 - 483;7 - 175
566 நிறப் பிரிகை 6 - 483
567 நிறப் பிளாக்குகள் 2 - 692
568 நிறம் 6 - 483
569 நிறம் நிறுத்திகள் 6 - 485
570 நிறம் நிறுத்திச் சாயங்கள் 4 - 582
571 நிறமாலை 1 - 7
572 நிறமாலை காட்டி 9 - 257
573 நிறமாலைக் கருவிகள் 6 - 486
574 நிறமாலைத் தொடரின் சிறப்பு 9 - 248
575 நிறமாலையியல் 6 - 485
576 நிறமும் உயிர்களும் 6 - 491
577 நிறுக்கும் எந்திரங்கள் 6 - 491
578 நிறுவிலி 6 - 316
579 நிறை பிரகாச விதி 9 - 248
580 நிறைத்தானம் 6 - 492
581 நிறைமாலை மானி 6 - 492
582 நிறையறி முறை 10 - 401
583 நிறையை அளவிடல் 6 - 492
584 நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார் 6 - 495
585 நினிவே 6 - 496
586 நிஜாம் உல் முல்ர்க்தூசி 2 - 272
587 நிஜாம் உல் முல்க் 6 - 496
588 நிஜாம் 10 - 231
589 நிஜாம் (பாமினி சுல்தான்) 7 - 164
590 நீக்கால் 10 - 345
591 நீக்கும் எந்திரம் 2 - 523
592 நீக்ரோ 6 - 497
593 நீச்ச 2 - 401;6 - 498
594 நீட்டீ, பிரான்செஸ்கோ சாவெரியா 6 - 498
595 நீடித்த பார்லிமென்டு 6 - 498
596 நீண்மை 6 - 498
597 நீதி 6 - 498
598 நீதி குலம் 6 - 500
599 நீதி நூல்கள் (தமிழ்) 6 - 502
600 நீதி வாக்கியாமிருதம் 1 - 142
601 நீதி அதிகாரம் 6 - 499
602 நீதி உபகாரச் சம்பளம் 2 - 269
603 நீதிநெறி விளக்கம் 6 - 504
604 நீதிபதிகள் 6 - 504
605 நீதிமன்ற நடைமுறை 6 - 504
606 நீதிமன்ற அவமதிப்பு 10 - 345
607 நீதிமன்ற அவமதிப்புச் சட்டம் 10 - 346
608 நீதிமன்றம் 6 - 506
609 நீதிவெண்பா 6 - 507
610 நீந்தும் பறவைகள் 7 - 45
611 நீப்பர் ஆறு 3 - 731;6 - 507,587
612 நீப்பா 6 - 520
613 நீமட்டோடா 6 - 508
614 நீமன் 3 - 366
615 நீயான் 6 - 508
616 நீர் 6 - 508
617 நீர் சிகிச்சை 6 - 514
618 நீர் மானி 6 - 527
619 நீர் மின் திறன் (இந்தியா) 1 - 709
620 நீர் விநியோகம் 6 - 533
621 நீர் உரிமைச் சட்டம் 6 - 509
622 நீர் உலோகத் தொழில் 2 - 356
623 நீர்க்காகங்கள் 6 - 512
624 நீர்க்காய்ப்பு 6 - 512
625 நீர்க்குதிரை 6 - 512
626 நீர்க்கோவை 6 - 513
627 நீர்க்கோழி 6 - 513
628 நீர்ச் சக்கரம் 6 - 514
629 நீர்ச்சூலை 6 - 514
630 நீர்நிலம் வாழ்வன 6 - 521
631 நீர்த்தாவரங்கள் 6 - 515
632 நீர்த்துளிகளின் ஔிக் கோட்டம் 9 - 268
633 நீர்த்துறை 3 - 207
634 நீர்த்தேக்கம் 6 - 518
635 நீர்த்தேள் 6 - 520
636 நீர்நாய் 6 - 520
637 நீர்நிமித்தம் 6 - 521
638 நீர்ப் பாம்பு 6 - 527
639 நீர்ப்பகுப்பு 6 - 524
640 நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்கள் 3 - 598
641 நீர்ப்பாசனம் (இந்தியா) 10 - 82;1 - 703
642 நீர்ப்பாசனம் 6 - 525
643 நீர்முள்ளி 1 - 4;6 - 528
644 நீர்மூழ்கிக் கப்பல் 6 - 528
645 நீர்யானை 6 - 529
646 நீர்வண்ண ஓவியம் 6 - 531
647 நீர்வரும் பரப்பு 10 - 346
648 நீர்வழிகள் 6 - 532
649 நீர்வழிப் போக்குவரத்து 7 - 698
650 நீர்வாயு 2 - 548;3 - 525; 6 - 533
651 நீர்விளையாட்டு 6 - 535
652 நீர்வீழ்ச்சி 6 - 535
653 நீர்வீழ்ச்சிகளும் விரையோட்டங்களும் 1 - 473
654 நீரச்சநோய் 9 - 505
655 நீரரண் 1 - 20
656 நீராவி ஆக்கம் 6 - 536
657 நீராவி எஞ்சின் 6 - 536
658 நீராவிக் கப்பல் 3 - 196;6 - 538
659 நீராவிச் சம்மட்டி 6 - 538
660 நீராவிப் போக்கு 6 - 538
661 நீரியல் 6 - 538
662 நீரியல் எந்திரங்கள் 6 - 539
663 நீரிழிவு 6 - 539
664 நீரூன் 10 - 147
665 நீரேற்றல் 6 - 541
666 நீரோ 3 - 165,712; 6 - 541
667 நீரோட்டங்கள் 10 - 391
668 நீரோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தல் 1 - 469
669 நீரோட்டம், கடல் 6 - 542
670 நீல் ஆர்ம்ஸ்டிராங் 10 - 510
671 நீல்மணிபூகன் 1 - 292
672 நீல தர்ப்பணம் 9 - 84
673 நீலக்கல் 6 - 543
674 நீலகண்ட சிவாசாரியார் 6 - 543
675 நீலகிரி 6 - 543
676 நீலகிரி மாவட்டம் 6 - 543
677 நீலகிரி வரையாடு 1 - 351;6 - 544
678 நீலகிரித்தைலம் 8 - 612
679 நீலகேசி 6 - 544
680 நீலப்பசு 6 - 544
681 நீலப்பதிப்பு 6 - 545
682 நீலம் 6 - 545
683 நீலமிடுதல் 9 - 501
684 நீலமும் நீலவகைச் சாயங்களும் 4 - 584
685 நீலாம்பிகை அம்மையார் 6 - 545
686 நீலி எருமை 3 - 586
687 நீலிமா தேவி 1 - 332
688 நீவா ஆறு 6 - 545
689 நீள் வட்டம் 6 - 545
690 நீளத்தையளவிடல் 6 - 546
691 நீற்றுதல் 6 - 548
692 நீஸ் 6 - 549
693 நீஸ்டர் ஆறு 6 - 549
694 நுகர்ச்சிவழிக்கொள்கை 6 - 550
695 நுகர்வு 6 - 550
696 நுகர்வோர் கூட்டுறவுச் சங்கம் 10 - 222
697 நுகர்வோர் மிகுதி 6 - 551
698 நுண்ணுயிர்கள் வெளியாக்கும் உணவு நஞ்சு 2 - 245
699 நுண்மரூஉ 10 - 346
700 நுண்வகைக் கலனம் 6 - 551
701 நுண்வகைச் சமன்பாடுகள் 6 - 556
702 நுண்வகைப்படுத்தல் 10 - 417
703 நுணாக் குடும்பம் 6 - 558
704 நுணுக்கமானி 6 - 558
705 நுந்த் ரிஷி 6 - 558
706 நுமிடியா 6 - 558
707 நுரையீரல் 6 - 558
708 நுரையீரல் மீன்கள் 6 - 560
709 நுரையீரல் ரணசிகிச்சை 6 - 559
710 நுளம்பர் 6 - 562
711 நுளம்பாடி 6 - 562
712 நுஸ்ரதீ 6 - 563
713 நூக்கு 6 - 564
714 நூக்குவலாபா 10 - 347
715 நூட் நூட்ஸன் 6 - 413
716 நூட்லைன் ராபெக் 5 - 385
717 நூயர் 6 - 564
718 நூர்ஜகான் 6 - 565;9 - 563
719 நூர்ஜஹான் 10 - 253
720 நூரம்பர்கு 6 - 565
721 நூல் (yarn) 6 - 566
722 நூல் (புத்தகம்) 6 - 565
723 நூல் (இசை நூல்) 6 - 566
724 நூல் நிலையம் 6 - 566
725 நூல் புழுக்கள் 6 - 569
726 நூற்றந்தாதி 6 - 572
727 நூற்றல் 6 - 572
728 நூறாண்டுப்போர் 6 - 573
729 நெக்ரீ செம்பீலான் 6 - 575
730 நெசவு 6 - 575
731 நெசவுக்கலை 6 - 575
732 நெஞ்சுவிடு தூது 6 - 578
733 நெட்டால் 6 - 578
734 நெட்டி 6 - 578
735 நெட்டிமையார் 6 - 578
736 நெட்டிலிங்கம் 6 - 578
737 நெட்டுயிர்ப்புப் பாலம் 10 - 348
738 நெடில் அடி 10 - 8
739 நெடுங்கணக்கு 6 - 579
740 நெடுங்கழுத்துப் பரணர் 6 - 579
741 நெடுங்கிள்ளி 6 - 579
742 நெடுஞ்செழியன் 1 - 175,441; 2 - 79; 6 - 579
743 நெடுஞ்சேரலாதன் 5 - 212;6 - 579
744 நெடுஞ்சேரலாதன் பெருவிறற்கிள்ளி 5 - 214
745 நெடுநல்வாடை 6 - 580
746 நெடும் பவளத்திட்டு 6 - 581;7 - 27
747 நெடும்பல்லியத்தனார் 6 - 581
748 நெடும்பல்லியத்தை 6 - 581
749 நெடுமாறன் 6 - 581
750 நெடுமானஞ்சி 6 - 581
751 நெடுவெண்ணிலவினார் 6 - 581
752 நெத்திலி 6 - 581
753 நெதர்லாந்து 6 - 581
754 நெப்ட்டியூனியம் 6 - 584
755 நெப்டியூன் (கிரகம்) 6 - 583
756 நெப்டியூன் (தேவதை) 6 - 584
757 நெப்பெந்த்திஸ் 6 - 584
758 நெப்போலிய யுத்தகங்கள் 6 - 585
759 நெப்போலியன் 10 - 437,449;
760 நெப்போலியன் I 1 - 485;2 - 641; 6 - 585
761 நெப்போலியன் II 6 - 586
762 நெப்போலியன் III 10 - 381;2 - 248; 3 - 13; 6 - 586
763 நெப்யுக்கட்நெசர் 6 - 586
764 நெப்ராஸ்க்கா 6 - 587
765 நெப்ரொப்பெட்ராவ்ஸ்க் 6 - 587
766 நெபுலா 6 - 587
767 நெபுலாக்கள் 9 - 250
768 நெம்புகோல் 2 - 524;6 - 587
769 நெமான் 5 - 342
770 நெமிசிஸ் 6 - 587
771 நெமெர்ட்டியா 6 - 587
772 நெய் 6 - 588
773 நெய்த்தோலி 6 - 589
774 நெய்தல் 6 - 589
775 நெய்தல் தத்தனார் 6 - 590
776 நெய்தற் கார்க்கியர் 6 - 590
777 நெய்தற் சாய்த்துய்த்த ஆவூர் கிழார் 6 - 590
778 நெய்வண்ண ஓவியம் 6 - 590
779 நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் 10 - 284,301;
780 நெய்வேலித் திட்டம் 6 - 591
781 நெயிம் பிராஷேரி 1 - 438
782 நெர்ன்ஸ்ட், வால்ட்டர் 6 - 592
783 நெருஞ்சி 6 - 593
784 நெருஞ்சிக் குடும்பம் 6 - 594
785 நெருப்பு 6 - 594
786 நெருப்பு உண்டாக்குதல் 6 - 594
787 நெருப்புக்கோழி 4 - 340;6 - 595
788 நெல்சன் 6 - 596;9 - 339
789 நெல்சன் ஆறு 6 - 596
790 நெல்லி 6 - 596
791 நெல்லிக்குப்பம் 6 - 598
792 நெல்லூர் 6 - 598
793 நெல்லூர் ஆறு 3 - 589
794 நெல்லை இதழ் அகல் அந்தாதி 10 - 345
795 நெல்லைநாத முதலியார் 5 - 217
796 நெல்லைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி 10 - 268
797 நெல்லையப்பர் 5 - 267
798 நெல்லையப்பர் பதிகம் 10 - 268
799 நெவாடா 6 - 598
800 நெவியன் 1 - 441
801 நெற்குன்றவாணர் 6 - 598
802 நெற்பயிர் நோய்கள் 1 - 194
803 நெறிப்பிறழ்வு 6 - 598
804 நெஜ்டு 6 - 600
805 நெஸ்ட்டர் 6 - 600
806 நே 6 - 601
807 நேசநாயனார் 6 - 601
808 நேநபுகளு 9 - 190
809 நேப்பாளம் 6 - 601
810 நேப்பியர் 2 - 495
811 நேப்பிள்ஸ் 6 - 602
812 நேமிநாதர் 6 - 602
813 நேமிநாதர் கோயில் 3 - 664
814 நேயஸ் நேவியஸ் 9 - 8
815 நேர் எதிர் சம உறுப்புடைமை 3 - 249
816 நேர் சுழற்சி எந்திரங்கள் 1 - 245
817 நேர் ஒன்றிய ஆசிரியத்தளை 10 - 305
818 நேர்க் காந்தத் தன்மை 6 - 602
819 நேர்முகவரி 6 - 602
820 நேர்வாளம் 6 - 602
821 நேரவீதக்கூலி 9 - 540
822 நேரி 6 - 603
823 நேரு, ஜவாஹர்லால் 10 - 348,467;
824 நேவ்சிங்க் 3 - 322
825 நேஸ்பி 6 - 603
826 நேஸ்பிப் போர் 6 - 603
827 நேஸ்மித், ஜேம்ஸ் 6 - 603
828 நைக் அப்பாஷி 10 - 512
829 நைசியா 6 - 604
830 நைசியா சபை 6 - 604
831 நைட்டிங்கேல் 6 - 604
832 நைட்டிங்கேல் அம்மையார் 1 - 569;6 - 605
833 நைட்ரஜன் 6 - 605
834 நைட்ரஜன் நிலைப்பாடு 6 - 607
835 நைட்ரஜனுடைய கூட்டுக்கள் 6 - 606
836 நைட்ரிக அமிலம் 6 - 608
837 நைட்ரேட்டு 10 - 18
838 நைட்ரோ கூட்டுக்கள் 6 - 609
839 நைட்ரோ பென்சீன் 6 - 610
840 நைட்ரோகிளிசரின் 6 - 609
841 நைடதம் 1 - 87;6 - 611
842 நைமிசாரணியம் 6 - 611
843 நையாண்டி நடனம் 10 - 166
844 நையாயிகர் 1 - 418
845 நைரோபி 6 - 611
846 நைல் சண்டை 6 - 612
847 நைல் ஆறு 5 - 115;6 - 611
848 நைல்ஸ் போர் 1 - 68;2 - 469
849 நைலான் 1 - 48;6 - 612
850 நைனிட்டால் 6 - 613
851 நைஜர் 6 - 613
852 நைஜர் குடியரசு 10 - 348
853 நைஜர் ஆறு 5 - 116,258; 6 - 13
854 நைஜல் வாக்கர் 10 - 220
855 நைஜீரியா 10 - 348;6 - 613
856 நைஷதம் 10 - 546
857 நைஸெ 7 - 733
858 நொச்சி நியமங்கிழார் 6 - 614
859 நொண்டி நாடகம் 6 - 614
860 நொண்டிச் சிந்து 6 - 614
861 நொண்டுதல் (கால்நடை) 3 - 559
862 நொதித்தல் 6 - 615
863 நொபிலி 10 - 293
864 நோக்கம் (இந்தியத் தத்துவ சாஸ்திரம்) 1 - 571
865 நோக்கியறி வானவியல் 9 - 255
866 நோக்குடை வாதம் 2 - 399
867 நோகீ, ஜெனரல் 10 - 348
868 நோட்டம் பார்த்தல் 6 - 617
869 நோட்டோகார்டு 1 - 7
870 நோபூநாகா 9 - 567
871 நோபெல், ஆல்பிரடு 6 - 617
872 நோபெல் பரிசுகள் 6 - 617
873 நோமா 6 - 617
874 நோய் நாடல் 6 - 618
875 நோய் இன்ஜூரன்சு 2 - 155
876 நோய் எதிர்சக்தி 6 - 617
877 நோய்த்தொற்று 6 - 618
878 நோய்ப்பாடியார் 6 - 619
879 நோயியல் 6 - 619
880 நோவா ஸ்கோஷியா 6 - 620
881 நோவொசிபிர்ஸ்க் 10 - 348
882 நௌரோஜி பலஜி தோர்தி 5 - 560

மேற்கோள்கள்[தொகு]