விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/த

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 5 - 399
2 த ஷான்கோர்த்வா சுருள் 1 - 445
3 தக்கணக் கல்விச் சங்கம் 5 - 400
4 தக்கணம் 5 - 400
5 தக்கயாகப்பரணி 5 - 400
6 தக்கர் 5 - 401
7 தக்கன் 5 - 401
8 தக்காண ஆடு 3 - 587
9 தக்காளி 5 - 401
10 தக்கை 5 - 402;6 - 578
11 தக்கோலம் 1 - 147,145
12 தகடரக்கு 1 - 145
13 தகடூர் 5 - 403
14 தகடூர் யாத்திரை 5 - 403
15 தகர் எந்திரம் 10 - 291
16 தகவமைதிறன் 5 - 403
17 தகவமைப்பு 5 - 403
18 தகைவியல்பைத் தழுவிய முறை 10 - 403
19 தகைவிலாங் குருவி 5 - 405
20 தகைவு 5 - 405
21 தங்கக் கட்டுப்பாடு 10 - 292,293;
22 தங்கச் சுரங்கவேலை 5 - 408
23 தா 5 - 551
24 தாக் 2 - 308
25 தாக்கரே, வில்லியம் மேக்பீஸ் 1 - 317,320; 5 - 551
26 தாக்வீல்ஆலெக்சீ 10 - 307
27 தாகம் 5 - 552
28 தாங்கி 5 - 552
29 தாங்கு நெம்புகோல் 5 - 553
30 தாசரதி ராய் 9 - 83
31 தாசில்தார் நாடகம் 10 - 185
32 தாசோ 1 - 324
33 தாடகை 5 - 554
34 தாடு 5 - 554
35 தாடுப்பத்திரி 5 - 554
36 தாண்டகம் 5 - 554
37 தாண்டவம் 5 - 554
38 தாண்டவராய சுவாமிகள் 4 - 225;5 - 560
39 தாண்டவராய நாவலர் 5 - 560
40 தாண்டவராய முதலியார் 4 - 704;5 - 560
41 தாண்டவராயப் பிள்ளை 4 - 88
42 தாதாபாய் நௌரோஜி 5 - 560
43 தாதியா டோப்பே 5 - 562
44 தாதியாடோப்பே 10 - 344
45 தாது ஊற்று 5 - 564
46 தாதுக்கள் 5 - 565;10 - 308
47 தாதுக்களின் பௌதிகப் பண்புகள் 5 - 566
48 தாதுக்களின் ரசாயனப் பண்புகள் 5 - 568
49 தாதுநீர் 5 - 568
50 தாதுப் பொருள்கள் (இந்தியா) 10 - 85
51 தாதுப்பொருள்கள் (இந்தியா) 1 - 705
52 தாதூ தயாள் 5 - 568
53 தாந்தே 1 - 548;5 - 569
54 தாம்சன், சர் ஜான் ஆர்தர் 5 - 569
55 தாம்சன், சர் ஜோசப் ஜான் 2 - 467,519; 5 - 570; 9 - 467
56 தாம்சன், சி.ஜே. 10 - 441
57 தாம்சன், ஜேம்ஸ் (கவிஞர்) 5 - 570
58 தாம்சன், ஜேம்ஸ் (விஞ்ஞானி) 5 - 570
59 தாம்ப்சன், பிரான்ஸிஸ் 5 - 571
60 தாம்ரலிப்தி 5 - 571
61 தாமப்பல் கண்ணனார் 5 - 278,572
62 தாமரை 5 - 572
63 தாமரைக்கோழி 5 - 573
64 தாமரைச்சிறகி 5 - 574
65 தாமஸ் கல்லஹான் 3 - 47
66 தாமஸ் கார்னே 10 - 196,197;
67 தாமஸ் கிங்கோ 5 - 384
68 தாமஸ் கிரஹாம் 4 - 262
69 தாமஸ் டேனியல் 1 - 190
70 தாமஸ் பிரவுன் 1 - 316,320;
71 தாமஸ் புல்லர் 10 - 335
72 தாமஸ் பெக்கிட் 5 - 574
73 தாமஸ் மன்ரோ, சர் 3 - 307
74 தாமஸ் மாலரி, சர் 1 - 315,410;
75 தாமஸ் மூர், சர் 3 - 381
76 தாமஸ் மோர், சர் 1 - 315
77 தாமஸ் ரோ, சர் 1 - 15
78 தாமஸ் ஸ்டீபன் 4 - 229
79 தாமஸ் எலியட், சர் 10 - 3
80 தாமஸ், எஸ்.ஜீ. 5 - 574
81 தாமான் தோன்றிக்கோன் 5 - 574
82 தாமிரபருணி 3 - 516;5 - 198,575;
83 தாமிரபருணி அணை 1 - 468
84 தாமோதர் திட்டம் 10 - 87
85 தாமோதர் பள்ளத்தாக்குக் கார்ப்பொரேஷன் 5 - 575
86 தாமோதர் பள்ளத்தாக்குத் திட்டம் 1 - 467;5 - 576
87 தாமோதரக் கணக்குப் பிள்ளை 4 - 363
88 தாமோதரம் பிள்ளை சி.வை. 5 - 578
89 தாமோதரனார் 5 - 579
90 தாய்ப் பால் 10 - 214
91 தாய்மொழி 5 - 579
92 தாய்லாந்து 5 - 579
93 தாயங் கண்ணனார் 2 - 549;5 - 581
94 தாயங்கண்ணியார் 5 - 581
95 தாயபாகச் சட்டம் 10 - 443
96 தாயுமானவர் 5 - 581
97 தார் 5 - 582
98 தார் பாலைவனம் 5 - 585
99 தார்ண்டைக் 10 - 362
100 தார்ண்டைக், எட்வர்டு லீ 5 - 582
101 தார்த்தாரியர் 5 - 583
102 தார்த்து 5 - 583
103 தார்பார்க்கார் மாடு 3 - 583
104 தார்வார் 5 - 585
105 தார்ஸ்டீன்சன் 2 - 653
106 தாரகன் 5 - 585
107 தாரகை மாலை 5 - 585
108 தாரமங்கலம் 10 - 318
109 தாரா 5 - 585
110 தாரா ஷு க்கோ 5 - 588;6 - 74
111 தாராசுரம் 5 - 586
112 தாராப்பூர் 10 - 317
113 தாராபாய் 5 - 587
114 தாராபுரம் 5 - 588
115 தாராஷூக்கோ 10 - 237
116 தாரை 5 - 588
117 தால்மது 2 - 538
118 தாலப்பருவம் 10 - 320
119 தாலாட்டு 10 - 319
120 தாலிக அமிலங்கள் 5 - 589
121 தாலியம் 5 - 589
122 தாலிராண்டு பெரீகார் 5 - 589
123 தாலின்கள் 5 - 590
124 தாலின்சாயங்கள் 4 - 584
125 தாவர்னியெ, ஜீன் பாப்ட்டிஸ்ட் 5 - 590
126 தாவர நிறப்பொருள்கள் 5 - 621
127 தாவர நோய்கள் 5 - 649
128 தாவர பூகோளம் 5 - 643
129 தாவர வலசையும் நிலைப்பும் 5 - 641
130 தாவர வைரஸ்கள் 5 - 653
131 தாவர ஹார்மோன்கள் 5 - 672
132 தாவர இயக்கங்கள் 5 - 619
133 தாவர இழைகள் 2 - 134
134 தாவர இனப்பெருக்கம் 2 - 162;5 - 619
135 தாவர உடலமைப்பியல் 5 - 607
136 தாவர உடலியல் 5 - 616
137 தாவர உலகம் 5 - 599
138 தாவரங்கள் (இந்தியா) 1 - 585
139 தாவரங்களில் கருவுறல் 3 - 279
140 தாவரங்களில் தலைமுறை மாற்றம் 5 - 536
141 தாவரங்களின் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை 4 - 157
142 தாவரங்களின் நில ஆதிக்கம் 5 - 638
143 தாவரங்களின் உறுப்பு மாறுபாடு 5 - 623
144 தாவரங்களுக்கு நீர் இன்றியமையாமை 6 - 727
145 தாவரச் சூழ்நிலையியல் 5 - 625
146 தாவரத் தொல்லுயிரியல் 5 - 633
147 தாவரந்தின்னிகள் 10 - 320
148 தாவரப் பாகுபாடு 5 - 662
149 தாவரப் பாஞ்ணாம வரலாறு 5 - 630
150 தாவரம் விலங்கு 5 - 606
151 தாவரவியல் 5 - 590
152 தாவரவியல் கட்டுரைகள் 5 - 672
153 தாவரவியல் தோட்டங்களும் தாவரச் சேமிப்புக்களும் 5 - 670
154 தாவவ் 5 - 673
155 தாவூஸ் 5 - 673
156 தாவோக் கொள்கை 5 - 673
157 தாழை 5 - 673
158 தாழைக் குடும்பம் 5 - 674
159 தாள சமுத்திரம் 5 - 674
160 தாள மாலிகை 5 - 677
161 தாளக் கருவிகள் 5 - 674
162 தாளகுண்டா கல்வெட்டு 10 - 321,184;
163 தாளபாக திம்மக்க 6 - 137
164 தாளம் 5 - 674
165 தாளவகையோத்து 5 - 677
166 தான்சேன் 5 - 677
167 தான்ஸ் 1 - 6
168 தானம் 5 - 677
169 தானிய வகைகள் 2 - 256
170 தானியங்கி டெலிபோன் 5 - 364
171 தானியங்கி எந்திரங்கள் 5 - 678
172 தானியச் சட்டங்கள் 5 - 680
173 தானியம் 5 - 680
174 தானேஷா 2 - 65
175 தாஜ்மகால் 1 - 30;5 - 681
176 தாஸ், சித்தரஞ்சன் 1 - 573;5 - 681
177 தாஸ்ஸியர் 4 - 186
178 தி 5 - 683
179 திக்கன கவி 5 - 683
180 திக்கனர் 2 - 541;6 - 134
181 திக்பாய் 5 - 683
182 திகாகரர் 6 - 61
183 திசு 5 - 684
184 திசு ஒட்டுச் சிகிச்சை 5 - 684
185 திசுவமைப்பியல் 2 - 213
186 திசுவளர்ப்பு 10 - 321
187 திசை காட்டி 5 - 684
188 திசைமாற்றி 5 - 685
189 திட்டக்காலம் 5 - 685
190 திட்டப் பொருளாதாரம் 5 - 685
191 திட்டை 5 - 749
192 திட, திரவ நிலைகளின் இயக்கக் கொள்கை 10 - 412
193 திடநிலை 5 - 685
194 திடப் பொருள்களின் அதிர்வு 2 - 679
195 திண்டிவனம் 5 - 686
196 திண்டுக்கல் 5 - 686
197 திண்மக்கரைசல்கள் 5 - 686
198 திண்மம் 5 - 686
199 திணிவுப் பெட்டி 5 - 686
200 திணை 5 - 687
201 திணைமாலை நூற்றைம்பது 5 - 687
202 திணைமொழி ஐம்பது 5 - 688
203 தித்தன் 5 - 688
204 திதியன் 1 - 274;3 - 233; 5 - 688
205 திப்பலி 5 - 688
206 திப்பு சுல்தான் 5 - 688
207 திப்புத் தோளர் 5 - 689
208 திப்னோயி 5 - 689
209 திபதை 5 - 690
210 திபெத்து 5 - 690
211 திம்மகவி, கூசிமஞ்சி 5 - 691
212 திம்மப்பய்யா 5 - 691
213 திமிங்கிலம் 5 - 692
214 திமிஸ்டக்கிளீஸ் 4 - 344
215 தியடோசியஸ் I, மகா 5 - 697
216 தியடோசியஸ் II 5 - 697
217 தியாக்ரிட்டஸ் 10 - 323
218 தியாகராசச் செட்டியார், சி. 4 - 337;5 - 697
219 தியாகராசபிள்ளை, கோ. 3 - 241
220 தியாகராஜ சுவாமிகள் 5 - 697
221 தியாகராஜ மூத்த்தங்கள் 4 - 712
222 தியாகவல்லி 5 - 745
223 தியாடரிக், மகா 5 - 699
224 தியோகிரிட்டஸ் 1 - 324
225 தியோடர் பார்க்கர் 1 - 129
226 தியோப்ரோமா 4 - 272
227 தியோபாம்ப்பஸ் 10 - 229
228 திரட்டு நூல்கள் 10 - 323
229 திரயவிதி 1 - 444
230 திரயோதசி 9 - 354
231 திரவநிலையியல் 2 - 536;5 - 699
232 திரவம் 5 - 699
233 திரவமானிகள் 5 - 699
234 திரவாலங்காடு 6 - 41
235 திரவாலவாயுடையார் 10 - 264
236 திரவியம் 5 - 700
237 திரள் கனிகள் 3 - 409
238 திராட்சை 5 - 701
239 திராவிட பாடசாலை 10 - 212
240 திராவிட மொழிகள் 5 - 705
241 திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் 5 - 706
242 திராவிட வேத நிருணயம் 7 - 127
243 திராவிடக் கட்டடச் சிற்பம் 5 - 703
244 திராவிடர் 5 - 703
245 திரிகடுகம் 5 - 708
246 திரிகூடராசப்பக் கவிராயர் 5 - 708
247 திரிகோணமிதி 5 - 709
248 திரிசங்கு 5 - 718
249 திரிசங்கு மண்டலம் 5 - 718
250 திரிசடை 5 - 718
251 திரித்துப்பாக்கி 5 - 718
252 திரிப்ஸ் பூச்சி 9 - 530
253 திரிபிடகம் 5 - 719;7 - 220
254 திரிபுக்காட்சி 5 - 719
255 திரிபுரா 5 - 720
256 திரிபுரி 10 - 198
257 திரிபுவன வீரேச்சுரம் 4 - 73
258 திரிபுவனம் 10 - 323
259 திரிபுவனமல்லர் 10 - 179
260 திரிபுவனி 3 - 85
261 திரிலோசன சிவம் 10 - 261
262 திரிலோசன சிவாசாரியர் 10 - 261
263 திரிலோபைட்டா 5 - 720
264 திரிவேணி சங்கமம் 5 - 722
265 திரு.வி.க. 3 - 691;6 - 49
266 திருக்கச்சி 5 - 722
267 திருக்கச்சி அனேகதங்காபதம் 5 - 722
268 திருக்கச்சிநம்பி 10 - 323
269 திருக்கச்சிநெறிக் காரைக்காடு 5 - 722
270 திருக்கச்சிமேற்றளி 5 - 722
271 திருக்கச்சியேகம்பம் 5 - 722
272 திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில் 5 - 722
273 திருக்கஞ்சனூர் 5 - 723
274 திருக்கடம்பந்துறை 5 - 723
275 திருக்கடம்பூர் 5 - 723
276 திருக்கடல்மல்லை 10 - 363
277 திருக்கடவூர் 5 - 723
278 திருக்கடவூர் மயானம் 5 - 723
279 திருக்கடன்மல்லை 5 - 723
280 திருக்கடிக்குளம் 5 - 723
281 திருக்கடிகை 5 - 723
282 திருக்கடித்தானம் 5 - 723
283 திருக்கடை முடி 5 - 724
284 திருக்கண்டன்கடிநகர் 5 - 724
285 திருக்கண்டியூர் 5 - 724
286 திருக்கண்ணங்குடி 5 - 724
287 திருக்கண்ணபுரம் 5 - 724
288 திருக்கண்ணமங்கை 5 - 724
289 திருக்கண்ணாத் கோயில் 5 - 724
290 திருக்கரம்பனூர் 5 - 724
291 திருக்கரவீரம் 5 - 724
292 திருக்கருக்குடி 5 - 724
293 திருக்கருகாவூர் 5 - 724
294 திருக்கருப்பறியலூர் 5 - 724
295 திருக்கருவிலி 5 - 724
296 திருக்கலயநல்லூர் 5 - 725
297 திருக்கலிக்காமூர் 5 - 725
298 திருக்கழிப்பாலை 5 - 725
299 திருக்கழுக்குன்றம் 5 - 725
300 திருக்கள்வனூர் 5 - 725
301 திருக்கள்ளிலை 5 - 725
302 திருக்களம் 5 - 724
303 திருக்களர் 5 - 725
304 திருக்களர்ப்புராணம் 10 - 435
305 திருக்கற்குடி 5 - 725
306 திருக்கன்றாப்பூர் 5 - 726
307 திருக்காட்கரை 5 - 726
308 திருக்காட்டுப்பள்ளி 5 - 726
309 திருக்கார்வானம் 5 - 726
310 திருக்காரகம் 5 - 726
311 திருக்காவளம்பாடி 5 - 726
312 திருக்காளத்தி 5 - 726
313 திருக்காளத்திபுராணம் 1 - 478
314 திருக்காறாயில் 5 - 726
315 திருக்கானப்பேர் 5 - 726
316 திருக்கானாட்டுமுள்ளூர் 5 - 726
317 திருக்கானூர் 5 - 726
318 திருக்கீழ்வேளூர் 5 - 726
319 திருக்கு திரிசிய விவேகம் 10 - 232
320 திருக்குடந்தை 4 - 35
321 திருக்குடந்தைக் காரோணம் 5 - 727
322 திருக்குடந்தைக் கீழ்க்கோட்டம் 5 - 727
323 திருக்குடமூக்கு 5 - 727
324 திருக்குடவாயில் 5 - 727
325 திருக்குரக்குக்கா 5 - 727
326 திருக்குரங்கணில் முட்டம் 5 - 727
327 திருக்குருகாவூர் 5 - 727
328 திருக்குருகூர் 5 - 727
329 திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர் 5 - 727;8 - 256
330 திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான் 5 - 727
331 திருக்குவளை 5 - 739
332 திருக்குளந்தை 5 - 728
333 திருக்குற்றாலம் 5 - 728
334 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா 10 - 543
335 திருக்குறள் 1 - 175;5 - 728; 8 - 715
336 திருக்குறள் சொல்லடைவு 10 - 535
337 திருக்குறிப்புத்தொண்ட நாயனார் 5 - 733
338 திருக்குறுக்கை 5 - 734
339 திருக்குறுங்குடி 5 - 734
340 திருக்கூடல் 5 - 734
341 திருக்கூடலையாற்றூர் 5 - 734
342 திருக்கேதாரம் 5 - 734
343 திருக்கேதீச்சரம் 5 - 735
344 திருக்கை 5 - 735
345 திருக்கைச்சினம் 5 - 736
346 திருக்கைலாய ஞானவுலா 5 - 736
347 திருக்கொட்டாரம் 5 - 737
348 திருக்கொட்டையூர் 5 - 736
349 திருக்கொடிமாடச் செங்குன்றூர் 5 - 736
350 திருக்கொடுங்குன்றம் 5 - 736
351 திருக்கொண்டீச்சுரம் 5 - 736
352 திருக்கொள்ளம்பூதூர் 5 - 736
353 திருக்கொள்ளிக்காடு 5 - 737
354 திருக்கோட்டாறு 5 - 737
355 திருக்கோட்டியூர் 5 - 737
356 திருக்கோட்டியூர் நம்பி 5 - 737
357 திருக்கோட்டூர் 5 - 737
358 திருக்கோடி 5 - 737
359 திருக்கோடிகா 5 - 737
360 திருக்கோணமலை 5 - 737
361 திருக்கோயில் வழிபாடு 5 - 242
362 திருக்கோலக்கா 5 - 738
363 திருக்கோவலூர் 5 - 738
364 திருக்கோவையார் 5 - 738
365 திருக்கோழம்பம் 5 - 739
366 திருக்கோளிலி 5 - 739
367 திருக்கோளூர் 5 - 739
368 திருகு 2 - 526;5 - 739
369 திருச்சக்கரப்பள்ளி 5 - 740
370 திருச்சத்திமுற்றம் 5 - 740
371 திருச்சாத்தமங்கை 5 - 740
372 திருச்சாய்க்காடு 5 - 740
373 திருச்சானூர் 5 - 741
374 திருச்சிக்கல் 5 - 741
375 திருச்சித்திரகூடம் 5 - 741
376 திருச்சிராப்பள்ளி 5 - 741;10 - 295
377 திருச்சிவபுரம் 5 - 742
378 திருச்சிற்றம்பல நாவலர் 4 - 413
379 திருச்சிற்றம்பலக்கோவையார் 5 - 742
380 திருச்சிற்றம்பலம் 5 - 742
381 திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை, ச. 10 - 268
382 திருச்சிற்றேமம் 5 - 743
383 திருச்சிறுகுடி 5 - 743
384 திருச்சீரலைவாய் 5 - 743
385 திருச்சுழியல் 5 - 743
386 திருச்சுழியற் புராணம் 1 - 419
387 திருச்சூர் 5 - 743
388 திருச்செங்காட்டங்குடி 5 - 743
389 திருச்செங்குன்றூர் 5 - 743
390 திருச்செங்கோட்டுப் புராணம் 10 - 181
391 திருச்செங்கோடு 5 - 743
392 திருச்செந்தூர் 5 - 744
393 திருச்செந்தூர்ப் புராணம் 9 - 507
394 திருச்செம்பொன்கோயில் 5 - 745
395 திருச்செம்பொன்பள்ளி 5 - 745
396 திருச்சேய்ஞலூர் 5 - 745
397 திருச்சேறை 5 - 745
398 திருச்சோபுரம் 5 - 745
399 திருச்சோற்றுத்துறை 5 - 745
400 திருசிராமலை மான்மிய சங்கிரகம் 10 - 235
401 திருஞானசம்பந்த தேசிகர் 9 - 495
402 திருஞானசம்பந்தப் பிள்ளை 10 - 260
403 திருஞானசம்பந்தர் 1 - 9;5 - 4,745; 10 - 472,477;
404 திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் 5 - 746
405 திருட்டெச்சரிக்கைப் பொறி 5 - 747
406 திருத்தக்க தேவர் 5 - 747
407 திருத்தண்கா 5 - 747
408 திருத்தண்கால் 5 - 748
409 திருத்தண்டலைநீணெறி 5 - 748
410 திருத்தணிகை 5 - 748
411 திருத்தம்பலேச்சுரம் 10 - 205
412 திருத்தலைச்சங்காடு 5 - 748
413 திருத்தாமனார் 5 - 748
414 திருத்தாளமுடையாத்கோயில் 5 - 738
415 திருத்திலதைப்பதி 5 - 748
416 திருத்தினைநகர் 5 - 748
417 திருத்துருத்தி 5 - 748
418 திருத்துறைப்பூண்டி 5 - 749
419 திருத்துறையூர் 5 - 749
420 திருத்தெங்கூர் 5 - 749
421 திருத்தெளிச்சேரி 5 - 749
422 திருத்தெற்றியம்பலம் 5 - 749
423 திருத்தென்குடித்திட்டை 5 - 749
424 திருத்தென்குரங்காடுதுறை 5 - 749
425 திருத்தேவனார் தொகை 5 - 749
426 திருத்தேவூர் 5 - 749
427 திருத்தொண்டர் செந்துறை 10 - 268
428 திருத்தொண்டர் புராணம் 5 - 749
429 திருதராஷ்டிரன் 5 - 749
430 திருதியை 9 - 353
431 திருந்துதேவன்குடி 5 - 750
432 திருநணா 6 - 1
433 திருநந்திக்கரை 2 - 738
434 திருநல்லம் 6 - 1
435 திருநல்லூர் 6 - 1
436 திருநல்லூர்ப் பெருமணம் 6 - 1
437 திருநள்ளாறு 6 - 2
438 திருநற்குன்றம் 4 - 10
439 திருநறையூர் 6 - 2
440 திருநறையூர்ச் சித்தீச்சுரம் 6 - 2
441 திருநன்னிலம் 6 - 2
442 திருநனிபள்ளி 6 - 2
443 திருநாகேச்சுரம் 6 - 2
444 திருநாகை 6 - 2
445 திருநாகைக்காரோணம் 6 - 2
446 திருநாட்டியத்தான்குடி 6 - 2
447 திருநாராயணபுரம் 6 - 2
448 திருநாரையூர் விநாயகர் திருவிரட்டைமணிமாலை 10 - 419
449 திருநாரையூர் 6 - 2
450 திருநாவலூர் 6 - 3
451 திருநாவலூர் மயானம் 6 - 2
452 திருநாவாய் 6 - 3
453 திருநாவுக்கரசர் 6 - 3;10 - 422,477;
454 திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் 6 - 3
455 திருநாவுக்கரசு முதலியார், மணி 6 - 4
456 திருநாளைப்போவார் நாயனார் 6 - 5
457 திருநின்றவூர் 6 - 5
458 திருநின்றியூர் 6 - 5
459 திருநீடூர் 6 - 5
460 திருநீர்மலை 6 - 5
461 திருநீரகம் 6 - 6
462 திருநீலக்குடி 6 - 6
463 திருநீலகண்ட நாயனார் 6 - 6
464 திருநீலகண்டயாழ்ப்பாண நாயனார் 1 - 526;6 - 6
465 திருநீலநக்க நாயனார் 6 - 6
466 திருநூற்றந்தாதி 1 - 236
467 திருநெடுங்களம் 6 - 7
468 திருநெய்த்தானம் 6 - 7
469 திருநெல்லிக்கா 6 - 7
470 திருநெல்வாயில் 6 - 7
471 திருநெல்வாயில் அரத்துறை 6 - 7
472 திருநெல்வெண்ணெய் 6 - 7
473 திருநெல்வேலி 6 - 7
474 திருப்பட்டீச்சுரம் 6 - 9
475 திருப்படை வீடு 6 - 9
476 திருப்பத்தூர் 6 - 10
477 திருப்பதி 6 - 10
478 திருப்பந்தணைநல்லூர் 6 - 10
479 திருப்பயற்றங்குடி 6 - 10
480 திருப்பயற்றூர் 6 - 10
481 திருப்பரங்குன்றம் 6 - 10
482 திருப்பராய்த்துறை 6 - 10
483 திருப்பரிதிநியமம் 6 - 10
484 திருப்பருப்பதம் 6 - 11
485 திருப்பவளவண்ணம் 6 - 11
486 திருப்பழனம் 6 - 11
487 திருப்பழுவூர் 6 - 11
488 திருப்பழையாறை வடதளி 6 - 11
489 திருப்பள்ளியின் முக்கூடல் 6 - 11
490 திருப்பறியலூர் 6 - 11
491 திருப்பறியலூர்ப் புராணம் 7 - 392
492 திருப்பனந்தாள் 6 - 11
493 திருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ காசி மடம் 6 - 11
494 திருப்பனையூர் 6 - 12
495 திருப்பாச்சிலாச்சிரமம் 6 - 12
496 திருப்பாசூர் 6 - 12
497 திருப்பாண்டிக் கொடுமுடி 6 - 12
498 திருப்பாணாழ்வார் 6 - 12
499 திருப்பாதாளீச்சுரம் 6 - 12
500 திருப்பாதிரிப்புலியூர் 6 - 13;7 - 134
501 திருப்பாதிரிப்புலியூர்ப் புராணம் 4 - 657
502 திருப்பாம்புரம் 6 - 13
503 திருப்பார்த்தன்பள்ளி 6 - 13
504 திருப்பாலைத்துறை 6 - 13
505 திருப்பாவை 6 - 13
506 திருப்பாவை வியாக்கியான அரும்பதம் 10 - 363
507 திருப்பாற்கடல் 6 - 14
508 திருப்பாற்றுறை 6 - 14
509 திருப்பிரிதி 6 - 14
510 திருப்பு மேடை 6 - 16
511 திருப்புக்கொளியூர் 1 - 236
512 திருப்புகலூர் 6 - 14
513 திருப்புகலூர் வர்த்த மானீச்சுரம் 6 - 15
514 திருப்புகழ் 6 - 15
515 திருப்புகழ்ப்புராணம் 10 - 425
516 திருப்புட்குழி 6 - 16
517 திருப்புத்தூர் 6 - 16
518 திருப்புல்லாணி 6 - 16
519 திருப்புலியூர் 6 - 16
520 திருப்புள்ளமங்கை 6 - 16
521 திருப்புளிங்குடி 6 - 16
522 திருப்புறம்பயம் 1 - 372;6 - 16
523 திருப்புறவார் பனங்காட்டூர் 6 - 17
524 திருப்புன்கூர் 6 - 17
525 திருப்புனவாயில் 6 - 17
526 திருப்பூந்துருத்தி 6 - 17
527 திருப்பூர் 6 - 17
528 திருப்பூவணம் 6 - 17
529 திருப்பூவனூர் 6 - 17
530 திருப்பெண்ணாகடம் 6 - 17
531 திருப்பெருந்துறை 1 - 453;4 - 65; 6 - 18
532 திருப்பெரும்புலியூர் 6 - 18
533 திருப்பெருவேளூர் 6 - 18
534 திருப்பேணுபெருந் துறை 6 - 18
535 திருப்பேர் நகர் 6 - 18
536 திருப்பேரெயில் 6 - 19
537 திருப்பேரை 6 - 18
538 திருப்பைஞ்ஞீலி 6 - 19
539 திருப்போரூர் 10 - 324
540 திருப்போரூர் அட்டகம் 10 - 7
541 திருப்போரூர் இரட்டை மணி மாலை 10 - 269
542 திருபுள்ளிருக்கு வேளூர் 6 - 16
543 திருமகள் 6 - 19
544 திருமங்கலக்குடி 6 - 20
545 திருமங்கலம் 6 - 20
546 திருமங்கை 7 - 372
547 திருமங்கையாழ்வாத் 4 - 106,638; 6 - 20
548 திருமண்ணிப்படிக்கரை 6 - 20
549 திருமணஞ்சேரி 6 - 20
550 திருமணி 6 - 20
551 திருமணிக்கூடம் 6 - 21
552 திருமந்திரம் 6 - 21
553 திருமந்திரார்த்த அரும்பதம் 10 - 363
554 திருமயம் 6 - 21
555 திருமயிலாடுதுறை 6 - 21
556 திருமயிலைப் புராணம் 1 - 106
557 திருமயேந்திரப்பள்ளி 6 - 21
558 திருமருகல் 6 - 21
559 திருமலை 6 - 22
560 திருமலை நாயக்கர் 4 - 39;6 - 25
561 திருமலைபுரம் 2 - 738
562 திருமலைவேள் 10 - 21
563 திருமழபாடி 6 - 26
564 திருமழிசை 6 - 26
565 திருமழிசையாழ்வார் 6 - 26
566 திருமறைக்காடு 6 - 26
567 திருமாணிகுழி 6 - 26
568 திருமாந்துறை 6 - 26
569 திருமால் 6 - 26
570 திருமாலிருஞ்சோலை 1 - 237;6 - 26
571 திருமாளிகைத் தேவர் 6 - 26
572 திருமாற்பேறு 6 - 27
573 திருமீயச்சூர் 6 - 27
574 திருமீயச்சூர் இளங்கோயில் 6 - 27
575 திருமுக்கூடல் 3 - 85
576 திருமுகன் பூண்டி 6 - 27
577 திருமுண்டீச்சுரம் 6 - 27
578 திருமுதுகுன்றம் 6 - 27
579 திருமுருகாற்றுப்படை 6 - 27
580 திருமுல்லைவாயில் 6 - 27
581 திருமுல்லைவாயிற் புராணம் 10 - 235
582 திருமுறை 6 - 27
583 திருமுறைகண்ட சோழன் 6 - 28
584 திருமுறைகண்ட புராணம் 6 - 28
585 திருமுனைப்பாடி நாடு 6 - 28
586 திருமுனைப்பாடியார் 6 - 28
587 திருமூக்கீச்சுரம் 6 - 28
588 திருமூலர் 1 - 280;6 - 28
589 திருமூழிக்களம் 6 - 28
590 திருமெய்யம் 6 - 29;10 - 324
591 திருமேனி ரத்தின கவிராயர் 6 - 29
592 திருமோகூர் 6 - 29
593 திருவக்கரை 6 - 29
594 திருவஞ்சைக்களம் 6 - 29
595 திருவட்டபுயங்கம் 6 - 29
596 திருவட்டாறு 6 - 37
597 திருவடகுரங்காடுதுறை 6 - 29
598 திருவண்டுறை 6 - 50
599 திருவண்ணாமலை 6 - 29
600 திருவண்ணாமலைப் புலவர் சிதம்பரநாதர் 1 - 87
601 திருவண்பரிசாரம் 6 - 30
602 திருவண்புருடோத்தமம் 6 - 30
603 திருவத்திபுரம் 6 - 55
604 திருவதிகை 6 - 30
605 திருவதிகை வீரட்டான புராணம் 1 - 94
606 திருவயிந்திபுரம் 6 - 31
607 திருவயோத்தி 6 - 31
608 திருவரங்கத்தமுதனார் 10 - 325
609 திருவரங்கம் 6 - 31
610 திருவரிமேய விண்ணகரம் 6 - 31
611 திருவருட்பா 6 - 31
612 திருவருள் விளக்கம் 10 - 119
613 திருவல்லம் 6 - 33
614 திருவல்லவாழ் 6 - 33
615 திருவல்லிக்கேணி 6 - 33
616 திருவல்லிக்கேணி நகரக் கூட்டுறவுச் சங்கம் 10 - 222
617 திருவல்லையந்தாதி 4 - 130
618 திருவலஞ்சுழி 6 - 33
619 திருவலம் 6 - 33
620 திருவலம்புரம் 6 - 33
621 திருவலிதாயம் 6 - 33
622 திருவழுந்தூர் 6 - 34
623 திருவள்ளுர் 6 - 52
624 திருவள்ளுவமாலை 6 - 34
625 திருவள்ளுவர் 10 - 33,34,284,482;
626 திருவள்ளூவர் 1 - 156,293; 2 - 229; 6 - 34
627 திருவன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர் 6 - 36
628 திருவன்பில் 6 - 36
629 திருவன்னியூர் 6 - 36
630 திருவனந்தபுரம் 6 - 36
631 திருவாங்கூர் 6 - 36
632 திருவாசகம் 6 - 36
633 திருவாசி 6 - 12;10 - 289
634 திருவாஞ்சியம் 6 - 37
635 திருவாடானை 6 - 37
636 திருவாதவூர் 6 - 38
637 திருவாதவூரடிகள் 2 - 260
638 திருவாதிரை 6 - 38
639 திருவாதிரை நோன்பு 6 - 38
640 திருவாப்பனூர் 6 - 38
641 திருவாப்பாடி 6 - 38
642 திருவாமாத்தூர் 6 - 39
643 திருவாமாத்தூர்ப்புராணம் 10 - 6
644 திருவாமூர் 6 - 39
645 திருவாய்ப்பாடி 6 - 39
646 திருவாய்மூர் 6 - 39
647 திருவாய்மொழி 6 - 39
648 திருவாய்மொழிப் பிள்ளை 10 - 536
649 திருவாய்மொழிப்பிள்ளை 6 - 40
650 திருவாரூர் 6 - 40
651 திருவாரூர்க்கோவை 4 - 336
652 திருவாரூர்ப் பன்மணிமாலை 9 - 547
653 திருவாரூர்ப் பிறந்தார் 6 - 41
654 திருவாலம்பொழில் 6 - 42
655 திருவாலவாயுடையான் திருவிளையாடல் 7 - 608
656 திருவாலித் திருநகரி 6 - 42
657 திருவாலியமுதனார் 6 - 42
658 திருவாவடுதுறை 6 - 42
659 திருவாவடுதுறை ஆதினம், திருவாவடுதுறை 6 - 42
660 திருவாவடுதுறைக்கோவை 4 - 337
661 திருவாவினன்குடி 6 - 43
662 திருவாவூர் 6 - 44
663 திருவாழிபரப்பினான் கூத்தன் 6 - 44
664 திருவாளொளிபுற்றூர் 6 - 44
665 திருவாறன் விளை 6 - 44
666 திருவான்மியூர் 6 - 44
667 திருவானைக்கா 6 - 44
668 திருவிசைப்பா 6 - 46
669 திருவிடவெந்தை 6 - 46
670 திருவிடைச்சுரம் 6 - 46
671 திருவிடைமருதூர் 6 - 46
672 திருவிடையூர்த்தல புராணம் 10 - 6
673 திருவிண்ணகர் 6 - 46
674 திருவித்துவக்கோடு 6 - 46
675 திருவிதாங்கூர் 6 - 47
676 திருவிதாங்கூர் கொச்சி 6 - 47
677 திருவிதாங்கூர் பல்கலைக்கழகம், திருவனந்தபுரம் 6 - 47
678 திருவிந்தளூர் 6 - 47
679 திருவியலூர் 6 - 47
680 திருவிருந்தான் 6 - 47;10 - 14
681 திருவிரும்பூளை 6 - 47
682 திருவிலம்பையங்கோட்டூர் 6 - 47
683 திருவிளையாடற் புராணம் 6 - 47
684 திருவிற்குடி 6 - 48
685 திருவிற்கோலம் 6 - 48
686 திருவின்னம்பர் 6 - 48
687 திருவீங்கோய்மலை 6 - 49
688 திருவீழிமிழலை 6 - 49
689 திருவுசாத்தானம் 6 - 49
690 திருவூரகம் 6 - 49
691 திருவூறல் 6 - 49
692 திருவெஃகா 6 - 49
693 திருவெண்காட்டு நங்கை 6 - 50
694 திருவெண்காடு 6 - 50
695 திருவெண்டுறை 6 - 50
696 திருவெண்ணி 6 - 50
697 திருவெண்ணெய் நல்லூர் 6 - 50
698 திருவெண்பாக்கம் 6 - 51;7 - 553
699 திருவெதிர்கொள்பாடி 6 - 51
700 திருவெம்பாவை 6 - 51
701 திருவெருக்கத்தம்புலியூர் 6 - 52
702 திருவெவ்வுளூர் 6 - 52
703 திருவெள்ளக்குளம் 6 - 52
704 திருவெள்ளாறை 6 - 52
705 திருவெள்ளியங்குடி 6 - 52
706 திருவெறும்பியூர் 6 - 52
707 திருவேகம்பம் 6 - 52
708 திருவேங்கட பாரதி 6 - 53
709 திருவேங்கடநாதர், மாதை 6 - 52
710 திருவேட்களம் 6 - 53
711 திருவேட்டக்குடி 6 - 53
712 திருவேடகம் 6 - 53
713 திருவேதிகுடி 6 - 53
714 திருவேரகம் 6 - 53
715 திருவேள்விக்குடி 6 - 53
716 திருவேற்காடு 6 - 53
717 திருவைகாவூர் 6 - 53
718 திருவைகுந்த விண்ணகரம் 6 - 54
719 திருவையாறு 6 - 54
720 திருவொற்றியூர் 6 - 54
721 திருவொற்றியூர் தியாகய்யர் 6 - 55
722 திருவோண காந்தன் தனி 6 - 55
723 திருவோணம் 1 - 430;6 - 55
724 திருவோத்தூர் 6 - 55
725 திருவோமாம்புலியூர் 6 - 55
726 திருஷ்டத்துய்மன் 6 - 55
727 திரேஸ் 6 - 56
728 திரைகூடக 10 - 198
729 திரையன் 6 - 56
730 திரோசிரா 6 - 56
731 திரௌபதி 6 - 57
732 திரௌபதி கூந்தல் 6 - 58
733 திரௌபதை 10 - 121
734 தில்லான், கர்னல் 1 - 574
735 தில்லானா 6 - 58
736 தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம் 6 - 59
737 தில்லை 6 - 59
738 தில்லை வாழந்தணர் 6 - 59
739 தீ 6 - 66
740 தீ (நெருப்பு) 6 - 66
741 தீ மின்சாரம் 6 - 74
742 தீ வாயு 6 - 79
743 தீ அணைப்பான் 6 - 66
744 தீ இன்ஷூரன்சு 2 - 155
745 தீ உலோகத் தொழில் 2 - 354
746 தீக்களிமண்ணாலான செங்கல் 10 - 325
747 தீக்குச்சி 6 - 67
748 தீசியூஸ் 6 - 70
749 தீட்சை 10 - 326
750 தீண்டாமை 6 - 70
751 தீத்தடுப்பு 6 - 71
752 தீப்புண் 6 - 72
753 தீப்ஸ் 2 - 476;6 - 72
754 தீபகற்ப ஆறுகள் 1 - 474
755 தீபகற்பப் போர் 6 - 73
756 தீபகற்பம் 6 - 73
757 தீபாவளி 6 - 73
758 தீமிஸ் 10 - 51
759 தீமை 6 - 75
760 தீர்க்கதரிசிகள் மதம் 8 - 619
761 தீர்க்கரேகை 6 - 75
762 தீர்த்தங்கரர் 6 - 76
763 தீர்த்தனகிரி 5 - 748
764 தீர்ந்த வழக்கு 10 - 327
765 தீர்ப்பு 6 - 77
766 தீர்ப்புவழிச் சட்டம் 6 - 77
767 தீர்வகம் 10 - 327
768 தீவனத்தறிக்கி 6 - 78
769 தீவனப் பாதுகாப்பு 6 - 78
770 தீவனம் 5 - 281;6 - 78
771 தீவிர முன்னேற்ற வாதம் 6 - 80
772 தீவிர விவசாயம் 10 - 519
773 தீவு 6 - 80
774 தீவே 6 - 73
775 தீன்மிதி நாகனார் 6 - 80
776 தீனபந்து மித்திரர் 6 - 80;9 - 84
777 து 6 - 81
778 துக்காராம் 1 - 280;3 - 602; 6 - 82
779 துக்கோஜி 5 - 421
780 துக்லஸ் 2 - 592
781 துகள் மண்டல இயக்கவியல் 6 - 82
782 துகளறு போதம் 4 - 748
783 துகளியக்கவியல் 6 - 88
784 துங் 4 - 73
785 துங்கபத்திரை 5 - 554;6 - 92
786 துங்கபத்திரைத் திட்டம் 10 - 89
787 துங்கபத்திரைத் திட்டம் (ஆந்திரா) 1 - 466;6 - 92
788 துங்குஸ்கள் 6 - 92
789 துச்சாசனன் 6 - 93
790 துஞ்சா 2 - 490
791 துட்டகாமணி 1 - 282
792 துடவர் எருமை 3 - 587
793 துடவர்கள் 2 - 264
794 துணிச்சல் வாணிகம் 6 - 93
795 துணித் தீர்புவேலை 6 - 93
796 துணியில் அச்சடித்தல் 6 - 96
797 துணைத் தூதர் 10 - 329
798 துணைநிலைத் தாதுக்கள் 10 - 311
799 துணையாறு 10 - 328
800 துத்தநாகம் 6 - 96
801 துத்தி 6 - 97
802 துந்திர வெளி 6 - 98
803 துப்பாக்கி 6 - 98
804 தும்பராஷ்டிரம் 1 - 182
805 தும்பா 10 - 512
806 தும்பி சொகினனார் 6 - 98
807 தும்பை 6 - 99
808 துர்க்காப்பூர் 10 - 91,284;
809 துர்க்காபர் 1 - 291
810 துர்க்காவதி 6 - 99
811 துர்க்கை பூஜை 6 - 99
812 துர்கே 6 - 201
813 துரப்பண எந்திரங்கள் 2 - 522
814 துரப்பணங்கவ்வி 6 - 100
815 துரியான் 6 - 100
816 துரியோதனன் 6 - 101;10 - 121
817 துரு 6 - 101
818 துருக்கி 6 - 101
819 துருக்கி இலக்கியம் 6 - 104
820 துருக்கிஸ்தானம் 6 - 106
821 துருஞ்சில்கள் 6 - 106
822 துருத்தி 6 - 106
823 துருபதம் 10 - 328
824 துருபதன் 6 - 107
825 துருவ நட்சத்திரம் 6 - 109
826 துருவ வட்டம், தென் 6 - 109
827 துருவ வட்டம், வட 6 - 109
828 துருவ ஔிகள் 6 - 107
829 துருவகரண அளவியல் 6 - 108
830 துருவகரணம் 6 - 109
831 துருவங்கள் 6 - 109
832 துருவத் தட்பவெப்பநிலை 5 - 437
833 துருவநட்சத்திரம் 10 - 21,122;
834 துருவன் 6 - 110;10 - 122
835 துருவாசர் 6 - 110;10 - 261
836 துருவேறலைத் தடுத்தல் 6 - 110
837 துருவேறா எஃகு 6 - 110
838 துருவோபாக்கியானம் 9 - 145
839 துரூவெர்கள் 7 - 349
840 துரைசாமி கவிராயர் 10 - 328
841 துரைசாமி ஐயங்கார், வடுவூர் கி. 10 - 328
842 துரோணர் 6 - 110
843 துல்காஜி 5 - 422
844 துலாக்கோல் 6 - 110
845 துலாம் 6 - 110
846 துவரை 6 - 111
847 துவாதசி 9 - 354
848 துவார சமுத்திரம் 10 - 328
849 துவாரகநாத் தாகூர் 4 - 414;6 - 185
850 துவாரகை 6 - 112
851 துவிதியை 9 - 353
852 துவினா 6 - 112
853 துவிஜேந்திரநாத் டாகுர் 9 - 84
854 துவைத நூல்கள் 6 - 114
855 துவைத வேதாந்தம் 10 - 378
856 துவைதம் 6 - 112
857 துளசி 6 - 114
858 துளசிக் குடும்பம் 6 - 114
859 துளசிதாசர், கோஸ்வாமி 1 - 561;4 - 39; 6 - 116
860 துளு 6 - 116
861 துளுவம் (நாடு) 6 - 116
862 துளுவம் (மொழி) 6 - 116
863 துறைக்குறுமாவிற் பாலங் கொற்றனார் 6 - 117
864 துறைமுகம் 6 - 117
865 துறையூர் 6 - 119
866 துறையூர் ஓடை கிழார் 1 - 52;6 - 119
867 துன்பக்கொள்கை 6 - 119
868 துன்பவியல் நாடகம் 6 - 357
869 துன்ஹு வாங் 6 - 120
870 துஷ்யந்தன் 6 - 120
871 தூ 6 - 121
872 தூக்க மருந்து 6 - 121
873 தூக்கணங் குருவி 6 - 121
874 தூக்கிகள் 6 - 121
875 தூங்கலோரியார் 6 - 121
876 தூங்குமூஞ்சி மரம் 6 - 122
877 தூசிடிடீஸ் 3 - 700;6 - 123; 9 - 70
878 தூசு 6 - 123
879 தூசுப் புயல் 6 - 123
880 தூண்டல் 6 - 123
881 தூத்துக்குடி 6 - 124
882 தூதர் 10 - 328
883 தூதரகங்கள் 10 - 329
884 தூது 6 - 124
885 தூதுவர் 10 - 328
886 தூபி 6 - 125
887 தூபி எந்திரம் 1 - 19
888 தூபிச்சூளைகளும் உலைகளும் 2 - 346
889 தூமகேது 6 - 126
890 தூயத்தாரா 6 - 127
891 தூரமந்தோச்சம் 6 - 127
892 தூரனா 3 - 366
893 தூலா 6 - 127
894 தூவும் எந்திரம் 6 - 127
895 தூள் பூத்தல் 6 - 128
896 தூறெடுத்தல் 3 - 69;6 - 128
897 தூஷணாதிகாரம் 10 - 294
898 தெ 6 - 129
899 தெசலி 6 - 129
900 தெட்டி 9 - 455
901 தெமிஸ்ட்டக்கிளீஸ் 6 - 129
902 தெய்வச்சிலையார் 6 - 129
903 தெய்வயானை 6 - 130
904 தெய்வீக உரிமை 6 - 130
905 தெய்வீக உலா 6 - 130
906 தெர்மாப்பிலி 6 - 130
907 தெர்மைட்டு 6 - 131
908 தெரிசா, செயின்ட் 6 - 131
909 தெருக்கூத்து 6 - 131
910 தெல்க்காசெ, தெயாபீல் 6 - 131
911 தெலுங்கச் சோட(ழ)ர் 6 - 131
912 தெலுங்கு 6 - 132
913 தெலுங்கு குல காலபுரம் 10 - 342
914 தெலுங்கு இலக்கியம் 6 - 134
915 தெளிக்கும் எந்திரம் 6 - 138
916 தெற்றுவாய் 6 - 138
917 தென் கரோலினா 3 - 287
918 தென் கன்னட மாவட்ட எருமை 3 - 587
919 தென் திருப்பேரை 6 - 18
920 தென் தீவு 6 - 147
921 தென் பிளாட் 5 - 379
922 தென் மதுரை 5 - 734;6 - 147
923 தென் முல்லைவாயில் 6 - 27
924 தென் மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 6 - 147
925 தென் அமெரிக்க இந்தியர் 1 - 132
926 தென் அமெரிக்க இந்தியர் நாகரிகம் 6 - 141
927 தென் அமெரிக்கா 6 - 139
928 தென் ஆப்பிரிக்க ஐக்கியம் 6 - 142
929 தென் ஆர்க்காடு 1 - 401
930 தென் ஆஸ்திரேலியா 6 - 146
931 தென்கடல் 6 - 146
932 தென்கடல் குமிழி 6 - 146
933 தென்காசி 6 - 147
934 தென்கிழக்கு ஆசிய உடன்படிக்கை 10 - 193
935 தென்சேரி கிரி 10 - 270
936 தென்பாண்டி நாடு 6 - 147
937 தென்பாலி 6 - 147
938 தென்பெண்ணை 4 - 167;7 - 586
939 தென்முகக் கடவுள் 4 - 714
940 தென்னவன் பிரமராயன் 6 - 148
941 தென்னார்க்காடு வட்டக் கபிலை 2 - 608
942 தென்னிந்திய தாதுக்கள் 1 - 707
943 தென்னிந்திய வரலாறு 1 - 644
944 தென்னிந்தியக் கோயில்கள் 3 - 23;4 - 320
945 தென்னிந்தியச் சாசனங்கள் 4 - 551
946 தென்னிந்தியச் சுவரோவியங்கள் 5 - 90
947 தென்னிந்தியத் தாவரக் குடும்பங்கள் 5 - 663
948 தென்னிந்தியப் பத்திரிகையாளர் சம்மேளனம் 6 - 148
949 தென்னிந்தியா (சிற்பம்) 4 - 727
950 தென்னிந்தியாவில் கால்நடைகள் 3 - 584
951 தென்னிந்தியாவில் வளரும் வெளிநாட்டு மரங்கள் 8 - 109
952 தென்னிந்தியாவில் ஜைன சமயம் 9 - 627
953 தென்னிந்தியாவின் வரலாற்று முற்காலம் 1 - 603
954 தென்னை 6 - 148
955 தெனாலி 6 - 152
956 தெனாலிராமன் 6 - 152;10 - 496
957 தெஸ்பிஸ் 3 - 699
958 தே 6 - 153
959 தேக்கு 6 - 153
960 தேகர்வாடி அணை (பம்பாய்) 1 - 468
961 தேசிக விநாயகம்பிள்ளை, கவிமணி 10 - 260
962 தேசிகவிநாயகம் பிள்ளை, கவிமணி 6 - 154
963 தேசிங்கு ராஜன் 6 - 155
964 தேசிய கீதம் 6 - 155
965 தேசிய சேமிப்பு இயக்கம் 6 - 156
966 தேசிய தற்காப்புக் கழகம் 6 - 156
967 தேசிய ரசாயன ஆராய்ச்சி சாலை, புனா 6 - 157
968 தேசிய ராணுவப் பயிற்சிப் படை 6 - 158
969 தேசிய விரிவுத் திட்டம் 6 - 158
970 தேசிய உலோகத் தொழில் ஆராய்ச்சி சாலை, ஜாம்ஷெத்பூர் 6 - 155
971 தேசியப் பௌதிக ஆராய்ச்சி சாலை, புது டெல்லி 6 - 157
972 தேசியம் 6 - 157
973 தேசீய மயமாக்கல் 10 - 330
974 தேசீய வருமானமும் செலவும் 10 - 330
975 தேசீய விதைக் கார்ப்பொரேஷன் 10 - 517
976 தேசீய ஆவணக்கூடம், இந்தியா 10 - 329
977 தேசீயத் தாவரச் சேமிப்பு நிலையம் 10 - 54
978 தேசீயப் பாதுகாப்புக் கழகம் 10 - 279
979 தேசோபந்த் 8 - 130
980 தேம்பாவணி 6 - 161;10 - 142
981 தேம்ஸ் 4 - 496;6 - 161; 7 - 327; 9 - 6
982 தேய்தல் 9 - 282
983 தேய்புரிப்பழங்கயிற்றனார் 6 - 162
984 தேய்மானம் 6 - 162
985 தேயிலை 6 - 162
986 தேயிலைத் தொழில் 6 - 167
987 தேர் 6 - 168
988 தேர்தல் 6 - 173
989 தேர்வண்மலையன் 6 - 177
990 தேர்வு 6 - 177
991 தேரதரனார் 6 - 179
992 தேரழுந்தூர் 6 - 179
993 தேரை 6 - 179
994 தேரையர் 6 - 179
995 தேலீஸ் 1 - 533;2 - 229,644; 3 - 141; 6 - 179,179;
996 தேவ வர்மன் 10 - 252
997 தேவகி 6 - 180;3 - 692
998 தேவகிரி யாதவர்கள் 6 - 180
999 தேவகுலத்தார் 6 - 180
1000 தேவகோட்டை 6 - 180
1001 தேவகோஷ்டங்கள் 10 - 289
1002 தேவதரு 6 - 180
1003 தேவதாரம் 6 - 180
1004 தேவதாரு 6 - 180
1005 தேவதைகள் 6 - 181
1006 தேவப் பிரயாகை 5 - 724
1007 தேவப் பெயராட்சி 6 - 183
1008 தேவபாலன் 7 - 218;10 - 279
1009 தேவர் 1 - 561
1010 தேவர்கள் 6 - 183
1011 தேவராச பிள்ளை 3 - 740;6 - 184
1012 தேவராய சுவாமிகள் 10 - 331
1013 தேவராயர் 1 - 93
1014 தேவராஜாஷ்டகம் 10 - 324
1015 தேவன் திருவரன்குளமுடையான் 6 - 184
1016 தேவனாம்பியதீசன் 3 - 178
1017 தேவனார் 6 - 184
1018 தேவாங்கு 6 - 184
1019 தேவாரம் 6 - 185
1020 தேவானாம்பிரிய திஸ்ஸா 1 - 282
1021 தேவிபட்டினம் 6 - 185
1022 தேவேந்திரநாத டாகுர், மகரிஷி 4 - 567;6 - 185
1023 தேவை 6 - 186
1024 தேவை சப்ளை விதிகள் 10 - 521
1025 தேவோக்கியம் 3 - 167
1026 தேள் 6 - 186
1027 தேளி 6 - 191
1028 தேன் 6 - 191
1029 தேன் மெழுகு 6 - 192
<a name="THAI">]
1030 தை 6 - 200
1031 தைக்கொட்டாரம் 10 - 358
1032 தைக்ரேனீஸ் 6 - 200
1033 தைப்பூசம் 6 - 200
1034 தைமால் 4 - 228;6 - 200
1035 தைமூர் 1 - 6,631; 6 - 201
1036 தையமின் 9 - 545
1037 தையர், ஆடால்ப் 6 - 201
1038 தையல் வேலை 6 - 203
1039 தையல் எந்திரம் 6 - 201
1040 தையற்சிட்டு 6 - 204;7 - 51
1041 தைராயிடு 6 - 204
1042 தைலப்பா II 10 - 179
1043 தொ 6 - 205
1044 தொகுப்பு ரப்பர் 6 - 207
1045 தொகுப்புச் சட்டம் 6 - 206
1046 தொகுப்புவழி அளவை 1 - 250
1047 தொகை நிகண்டு 6 - 207
1048 தொகை நூல்கள் 10 - 331
1049 தொகைக் கலனம் 10 - 417
1050 தொகைப் பெயர் விளக்கம் 6 - 207
1051 தொகையகராதி 10 - 4
1052 தொட்டதேவராஜன் 10 - 319
1053 தொட்டபெட்டா சிகரம் 6 - 207
1054 தொட்டி ஏற்றம் 2 - 606
1055 தொட்டிக்கலைச் சுப்பிரமணிய முனிவர் 4 - 337
1056 தொட்டிச் சாயங்கள் 4 - 582
1057 தொடர் 10 - 417
1058 தொடர்விளைவு (அணுசக்தி) 1 - 60
1059 தொடர்வினை 10 - 331
1060 தொடித்தலை விழுத்தண்டினார் 2 - 678;6 - 207
1061 தொடுவானம் 6 - 207
1062 தொடையகராதி 10 - 4
1063 தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் 6 - 207
1064 தொண்டி 4 - 142;6 - 208
1065 தொண்டி ஆமூர்ச்சாத்தனார் 6 - 208
1066 தொண்டை அடைப்பான் (டிப்தீரியா) 6 - 208
1067 தொண்டை அடைப்பான் (விலங்கு) 6 - 209
1068 தொண்டைச் சதை 6 - 211
1069 தொண்டைச் சதை அழற்சி 6 - 211
1070 தொண்டைச் சதைக்கட்டி 6 - 212
1071 தொண்டைமண்டல சதகம் 10 - 14,424; 4 - 413; 6 - 212
1072 தொண்டைமண்டலம் 6 - 212
1073 தொண்டைமான் 3 - 334
1074 தொண்டைமான் இளந்திரையன் 6 - 212
1075 தொண்டையிலும் கழுத்திலும் வரக்கூடிய நோய்கள் (கால்நடை) 3 - 561
1076 தொதவர் 6 - 213
1077 தொதவர்கள் 10 - 462
1078 தொப்பை 5 - 530
1079 தொரமானன் 6 - 214
1080 தொல் கபிலர் 6 - 215
1081 தொல்காப்பியச் சூத்திர விருத்தி 6 - 215
1082 தொல்காப்பியத் தேவர் 6 - 215
1083 தொல்காப்பியப் பாயிரவுரை 10 - 236
1084 தொல்காப்பியம் 1 - 12;3 - 70; 10 - 537
1085 தொல்காப்பியர் 10 - 259;2 - 575; 6 - 215
1086 தொல்காப்பியனார் 6 - 219
1087 தொல்பூகோளம் 6 - 219
1088 தொல்பொருள் பாதுகாப்பு 6 - 221
1089 தொல்பொருளியல் 6 - 223
1090 தொல்பொருளியல் மதமும் கோயிலும் 3 - 22
1091 தொல்லெழுத்தியல் 6 - 229
1092 தொலை அச்சடிப்பான் 10 - 331,271
1093 தொலை அச்சடிப்பான் தொழிற்சாலை, கிண்டி 10 - 301
1094 தொலை அச்சுக்கோப்பான் 1 - 26
1095 தொலைக்காட்சி 10 - 49
1096 தொலைப்பேச்சுப் பதிவுக்கருவி 10 - 331,271
1097 தொலையுணர்வு 10 - 331,49;
1098 தொலைவில்லிமங்கலம் 6 - 230
1099 தொழில் 6 - 230
1100 தொழில் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 18
1101 தொழில் பாதுகாப்பு 10 - 333
1102 தொழில் வழிகாட்டல் 6 - 233
1103 தொழில் ஆராய்ச்சி 6 - 230
1104 தொழில் இணைப்புகள் 10 - 332
1105 தொழில் இணைப்புத் தடுப்புச் சட்டம் 10 - 332
1106 தொழில் உறவுகள் 10 - 332
1107 தொழில்கள் (இந்தியா) 10 - 90
1108 தொழில்நுட்பக் கல்வி 6 - 231
1109 தொழில்நுட்பவியல் 6 - 232
1110 தொழில்முறை ரசாயனம் 6 - 232
1111 தொழிலமைப்பு 6 - 233
1112 தொழிலாளர் சங்க இயக்கமும் சட்டமும் 6 - 233
1113 தொழிலாளர் சட்டம் 6 - 238
1114 தொழிலாளர் நலன் 10 - 334
1115 தொழிலுரிமை 10 - 9
1116 தொழிற் கல்வி 3 - 317
1117 தொழிற் சச்சரவும் தகராறும் 6 - 241
1118 தொழிற்கட்சி 6 - 240
1119 தொழிற்சாலை 6 - 243
1120 தொழிற்சாலை முறை 6 - 244
1121 தொழிற்சாலை விபத்துக்கள் 6 - 245
1122 தொழிற்புரட்சி 6 - 246
1123 தொளை அட்டை எந்திரம் 3 - 133
1124 தொளைக் கருவி 1 - 524
1125 தொளைக்கும் கத்தரிக்கும் எந்திரங்கள் 6 - 248
1126 தொளைக்கும் எந்திரம் 2 - 523
1127 தொற்று நீக்கி 6 - 250
1128 தொற்று நோய் 6 - 250
1129 தொற்றுத் தாவரங்கள் 6 - 248
1130 தொன்மை 9 - 184
1131 தொன்மைப் பொருளாதாரவாதிகள் 10 - 413
1132 தொன்னூல் விளக்கம் 6 - 250
1133 தோ 6 - 254
1134 தோட்டக்கலை 6 - 254
1135 தோட்டக்கால் வ்தாழில் 6 - 255
1136 தோட்டா 6 - 255
1137 தோடர்மால், ராஜா 1 - 6;6 - 255
1138 தோணி 6 - 255
1139 தோதகத்தி 6 - 255,564;
1140 தோமர் இனம் 4 - 76
1141 தோரியம் 6 - 255;10 - 316,387
1142 தோரியனைட்டு 10 - 388
1143 தோரோ 6 - 256
1144 தோல் 6 - 256;9 - 185
1145 தோல் பதனிடல் 6 - 257
1146 தோல் அழற்சி 10 - 515
1147 தோலாமொழித்தேவர் 6 - 261
1148 தோலுரிப்பான் 6 - 261
1149 தோழப்பர் 6 - 251
1150 தோள்பட்டை வலி 1 - 233
1151 தோற்கருவி 1 - 524
1152 தோற்றத்தை அழகுபடுத்தும் பொருள்கள் 1 - 216
1153 தோஸ்து அலி 10 - 455
1154 தௌ 6 - 262

மேற்கோள்கள்[தொகு]