விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ட

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 ட்ஸங் சி 5 - 33
2 டாக்கர் 5 - 310
3 டாக்கா 5 - 310;7 - 1
4 டாக்சோப்பிளாஸ்மோசிஸ் 10 - 515
5 டாக்லா மாக்கான் பாலைவனம் 4 - 280
6 டாக்னம் 5 - 310
7 டாக்ஸி 5 - 310
8 டாக்ஸி மீட்டர் 5 - 310
9 டாகன்ராக் 5 - 310,311
10 டாகஸ்தான் 5 - 311
11 டாகூ 10 - 285,291;
12 டாகென்பர்கு ஆடு 3 - 589
13 டாங் அரச வமிசம் 3 - 324
14 டாங்கன்யீக்கா 5 - 311;10 - 285,286;
15 டாங்கன்யீக்கா ஏரி 5 - 311
16 டாங்கி 5 - 311
17 டாங்கித் தொழிற்சாலை, ஆவடி 10 - 301
18 டாசிட்டஸ், கார்னீலியஸ் 1 - 7,369; 5 - 313; 9 - 9
19 டாசிட்டை ஆப்ராடோவீக் 8 - 15
20 டாசோ, டார்க்வாட்டோ 1 - 550;5 - 313
21 டாசோளி 1 - 550
22 டாஞ்சியர் 5 - 314
23 டாட்டனாம் 5 - 314
24 டாட்டா சமூக விஞ்ஞான நிலையம், பம்பாய் 5 - 314
25 டாட்டா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிலையம், பம்பாய் 5 - 314
26 டாட்டா இரும்பு எஃகுத் தொழிற்சாலை 5 - 314
27 டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிலையம் 10 - 371
28 டாண்டீலயன் 5 - 314
29 டாப்பஜாஸ் 5 - 314
30 டாப்ரீஸ் 5 - 315
31 டாப்ளர் விளைவு 2 - 681;5 - 315
32 டாப்ளர், கிறிஸ்ட்டியான் யோஹான் 5 - 315
33 டாப்னியா 5 - 315
34 டாபாரீ 5 - 316
35 டாபின் 10 - 544
36 டாபொடில் 5 - 316
37 டாம் டினீஸ் 7 - 723
38 டாம்ப்பா 5 - 316
39 டாம்ப்பெரெ 10 - 285
40 டாமினிக், செயின்ட் 5 - 316
41 டாமினிகன் குடியரசு 1 - 133;5 - 316
42 டாயில், சர் ஆர்தர் கானன் 5 - 316
43 டாயின்பி, ஏ. 10 - 209,241
44 டார் எஸ் சலாம் 10 - 285
45 டார்க்விமாடா 5 - 316
46 டார்சஸ் 5 - 316
47 டார்ட்டர் உப்பு 5 - 316
48 டார்ட்டாரிக அமிலம் 5 - 316
49 டார்ட்முர் 5 - 317
50 டார்ட்முன்ட் 5 - 317
51 டார்டனல்ஸ் 5 - 317
52 டார்ப்பிடோ 2 - 673;5 - 317
53 டார்பானைட்டு 10 - 387
54 டார்புர் 5 - 318
55 டார்ம்ஸ்ட்டாட் 5 - 318
56 டார்மெஸ் 4 - 616
57 டார்மௌஸ் 5 - 318
58 டார்லான், ஜீன் பிரான்ஸ்வா 5 - 318
59 டார்லிங் 5 - 318
60 டார்லிங் ஆறு 5 - 318
61 டார்வின் 5 - 319
62 டார்வின் கொள்கை 9 - 369
63 டார்வின், சார்லஸ் 10 - 46,240,441;
64 டார்வின், சார்லஸ் ராபர்ட் 2 - 417,290; 3 - 547; 5 - 319; 6 - 754; 9 - 722
65 டார்வின், ஜீ.எச். 2 - 613
66 டார்னியர், டாக்டர் 1 - 49
67 டார்னேடோ 5 - 319
68 டார்ஜீலிங் 5 - 319
69 டாரதி வெல்லஸ்லி 1 - 329
70 டாரஸ் மலைத்தொடர் 5 - 319
71 டாரான்டோ 5 - 320
72 டாரிசன் 10 - 394
73 டாரியேன் 5 - 320
74 டால் 5 - 99
75 டால்ட்டன் கொள்கை 1 - 56
76 டால்ட்டன் முறை 7 - 711
77 டால்ட்டன் விதி 3 - 284
78 டால்ட்டன், ஜான் 1 - 444,452; 5 - 320
79 டால்ட்டெக் நாகரிகம் 5 - 320
80 டால்பின் 5 - 320
81 டால்மேஷியா 5 - 320
82 டால்ஸ்ட்டாய், லீயோ 1 - 342;5 - 321
83 டால்ஸ்ட்டாவ் 8 - 665
84 டால்ஸ்டாய், அலிக்சியே நிக்கலையவிச் 5 - 320
85 டால்ஹௌசி பிரபு 1 - 639;5 - 323; 9 - 598
86 டாலமி 1 - 95,439; 3 - 134; 5 - 323; 9 - 726
87 டாலமி I 1 - 223
88 டாலமி டயனீசஸ் 2 - 478
89 டாலமைட்ஸ் 5 - 323
90 டாலர் பற்றாக்குறை 10 - 285
91 டாலர், ஏர்ன்ஸ்ட் 5 - 323
92 டாலாஸ் 5 - 323
93 டாலியா 5 - 323
94 டாலின் 5 - 323
95 டாலேன், கஸ்ட்டாவ் 10 - 286
96 டான் ஆறு 5 - 299,323
97 டான்கின் 5 - 323,324
98 டான்சிக் 5 - 324
99 டான்டலம் 5 - 324
100 டான்டலஸ் 5 - 324
101 டான்டன் 8 - 213
102 டான்டன், ஜார்ஜ் ஜாக் 5 - 324
103 டான்டா 5 - 324
104 டான்டே 1 - 164
105 டான்யூப் ஆறு 5 - 149,324; 7 - 16
106 டான்னூன்ட்ஸியா, காப்ரீயெலெ 1 - 551;5 - 324
107 டான்ஜானியா 10 - 286
108 டானா 10 - 46
109 டானானாரீவ் 10 - 286
110 டானியல் டீபோ 1 - 317,320
111 டானியல் ஓ கானெல் 1 - 136
112 டானின்கள் 5 - 325
113 டானென்பர்கு 5 - 325
114 டாஜிக் 5 - 325
115 டாஷ்க்கென்ட் 2 - 430;5 - 325
116 டாஸ் திட்டம் 5 - 326;10 - 286
117 டாஸ், சார்லஸ் கேட்ஸ் 10 - 286,277;
118 டாஸ்ட்டயெவ்ஸ்க்கி 5 - 325;8 - 665
119 டாஸ்மன் 5 - 326
120 டாஸ்மன், ஆபல் யான்சோன் 5 - 326;7 - 413
121 டாஸ்மேனியா 5 - 326
122 டாஹியாபாய் தோலஷாஜி ஜவேரி 10 - 287
123 டி கால், ஜெனரல் 10 - 45
124 டி விரிஸ் 10 - 346
125 டி என் டி 5 - 327
126 டிக்கென்ஸ், சார்லஸ் 1 - 318,320; 5 - 327
127 டிக்டபோன் 5 - 327
128 டிக்வின் 10 - 394
129 டிங்கோ 5 - 328
130 டிச்னர், எட்வர்டு பிராட்போர்டு 5 - 328
131 டிசா 5 - 149,151;
132 டிட்சர் 2 - 380
133 டிட்டிக்காக்கா ஏரி 5 - 328
134 டிட்ராய்ட் 5 - 328
135 டிண்டல், வில்லியம் 5 - 329
136 டிண்டல், ஜான் 2 - 691;5 - 329
137 டிப்ட்டிரா 5 - 329
138 டிப்தீரியா 5 - 329
139 டிப்லிஸ் 5 - 329
140 டிம்பக்ட்டூ 5 - 329
141 டிமத்தி பிரைட் 5 - 85
142 டிமாக்ரெட்டஸ் 1 - 56,57,533;
143 டிமாஸ்தனீஸ் 2 - 401;3 - 700; 5 - 329
144 டிமீட்ராவ், ஜியார்ஜீ 5 - 330
145 டிமீட்ரீயஸ் பெலேரியஸ் 10 - 119
146 டிமோல் 10 - 137
147 டியூக்காமன், ஏலீ 10 - 287,191
148 டியூடர்கள் 10 - 287
149 டியூப்ளே, ஜோப் பிரான்சுவா 1 - 721;5 - 330
150 டியூயாமனைட்டு 10 - 387
151 டியூரின் 5 - 330
152 டியூனிக்கேட்டா 5 - 330
153 டியூனிஷியா 5 - 334
154 டியூனிஸ் 5 - 335
155 டியெட்டே 5 - 285
156 டியென்ஜின் 10 - 287
157 டியென்ஷான் 5 - 335
158 டியோனி மாடு 3 - 584
159 டிர்பிட்ஸ், ஆல்பிரடு வான் 5 - 335
160 டிரபால்கர் 5 - 335
161 டிரவல்யன், சர் ஜார்ஜ் ஆட்டோ 10 - 287
162 டிரவல்யன், ஜார்ஜ் மெக்காலே 10 - 287
163 டிரஸ்டு 10 - 361
164 டிரஸ்டுகள் 5 - 335
165 டிராக்டர் 5 - 337
166 டிராட்ஸ்கி, லியன் 1 - 6;5 - 337
167 டிராம் வண்டி 5 - 338
168 டிராம்பே 10 - 316
169 டிராய் 5 - 339
170 டிராலப், ஆந்தனி 5 - 339
171 டிராலி பஸ் 5 - 339
172 டிரான்சிட் 10 - 507
173 டிரான்சில்வேனியா 5 - 339
174 டிரான்ஸ்வால் 5 - 339
175 டிரான்ஸ்ஜார்டன் 5 - 339
176 டிரான்ஹேம் 5 - 340
177 டிரானா 10 - 287
178 டிரானே 10 - 287
179 டிரிங்க்வாட்டர், ஜான் 1 - 328;5 - 340
180 டிரிப்பொலி 5 - 340
181 டிரிப்பொலிட்டேனியா 5 - 340
182 டிரிப்யூன்கள் 5 - 340
183 டிரிமட்டோடா 5 - 429
184 டிரியெஸ்ட்டே 5 - 340
185 டிரின்கெர் 2 - 84
186 டிரினிடாடு 1 - 133;5 - 340
187 டிரினிடாடும் டொபேகோவும் 10 - 287
188 டிரீனியன் கடல் 5 - 340
189 டிரெபிசாண்டு 5 - 340
190 டிரெவிதிக் 5 - 340
191 டிரேக், சர் பிரான்சிஸ் 5 - 341
192 டிரேக்கோ 5 - 341
193 டிரேஸ்டென் 10 - 288
194 டிரைச்சு, ஹைன்ரிக் வான் 5 - 341
195 டிரைட்டன் 5 - 341
196 டிரைடன், ஜான் 1 - 320,324; 3 - 44; 5 - 342
197 டிரைபெனில் மெதேன் சாயங்கள் 4 - 584
198 டிரோப்பாடு அசும்பு 10 - 393
199 டிரோல் 5 - 342
200 டில்சிட் (சாவெட்ஸ்க்) 5 - 342
201 டில்சிட் உடன்படிக்கை 5 - 342
202 டிலன் தாமஸ் 1 - 329
203 டிலெமக்கஸ் 10 - 384
204 டிலைலா 5 - 342
205 டின்கோ ராங்னியா 8 - 614
206 டின்ட்ஸின் 5 - 342
207 டினீப்பர்ஸ்ட்ராய் அணை 1 - 74
208 டிஜிட்டாலிஸ் 5 - 342
209 டிஷியன் 5 - 344
210 டிஸ்கவுண்டு மாலை 10 - 185
211 டிஸ்ட்டா 4 - 150
212 டிஸ்ரேலி 10 - 376
213 டிஸ்ரேலி, பெஞ்சமின் 5 - 344;3 - 389
214 டிக்ஷனரி 10 - 3
215 டுங்ட்டிங் ஹு 5 - 350
216 டுசல்டார்ப் 5 - 350
217 டுசோ, மாரி 5 - 350
218 டுயுலாங் 5 - 350
219 டுயுலாங் பெட்டி விதி 5 - 350
220 டுர்க்கு 10 - 290
221 டுர்க்ஹைம் 10 - 290,241;
222 டுர்கெனியெவ் 5 - 350
223 டுவிக்கனாம் 5 - 350
224 டுவினா 6 - 112
225 டுவீடு 5 - 350;6 - 411; 7 - 327
226 டுனான்ட் 10 - 290,369;
227 டுனான்ட், ஜீன் ஹென்றி 1 - 569
228 டூ பாய்ஸ் 2 - 236
229 டூக்கூமான் 10 - 290
230 டூசான் 10 - 291
231 டூடா சல்லி 2 - 322
232 டூம்ஸ்டே புத்தகம் 5 - 351
233 டூமன் 4 - 256
234 டூமாஸ், அலெக்சாண்டர் 5 - 351
235 டூயி, ஜான் 3 - 298;5 - 351
236 டூராலுமின் 5 - 352
237 டூலான் 5 - 352
238 டூலூஸ் 5 - 352
239 டூஸ்புர்க் ஹாம்பார்ன் 5 - 352
240 டெ மாயின் 5 - 353
241 டெக்சாஸ் 5 - 353
242 டெக்சாஸ் சிட்டி 5 - 353
243 டெகூசிகால்ப்பா 5 - 353
244 டெங்கிரி கான் 5 - 353
245 டெங்கிரி நோர் 5 - 353
246 டெசிமாண்டு 1 - 329
247 டெசௌ 10 - 291
248 டெடிக்கிண்ட் 2 - 491,498;
249 டெப்ரெட்ஸென் 5 - 353
250 டெம்பிள் வுட் 10 - 291
251 டெம்பெலிங் 7 - 66
252 டெமெட்டிரியஸ் வெர்னார் டெக்ஸ் 3 - 703
253 டெய்ஸி 5 - 353
254 டெர்ப்பீன்கள் 5 - 354
255 டெரன்ஷியஸ் 9 - 8
256 டெரிக்கோல் அல்லது அராந்தம் 4 - 334
257 டெரிடோ 5 - 355
258 டெல் 5 - 355
259 டெல் அவீவ் 5 - 355
260 டெல்பினியம் 5 - 355
261 டெல்பை 5 - 355
262 டெல்லி 5 - 356
263 டெல்லி எருமை 3 - 586
264 டெல்லிப் பல்கலைக்கழகம் 5 - 360
265 டெல்ஸ்டார் 10 - 508
266 டெலமேர் 1 - 328
267 டெலவேர் 5 - 360;6 - 454
268 டெலிபோன் 5 - 360
269 டெலிவிஷன் 5 - 368
270 டெலிஸ்கோப்பு 5 - 372
271 டெலிஸ்கோப்பு சாதனை 9 - 256
272 டெலூரியம் 5 - 375
273 டெவோனியன் காலம் 1 - 4
274 டென்சிங் 2 - 569
275 டென்மார்க் 5 - 376
276 டென்வர் 5 - 379
277 டென்னிஸ் 5 - 379
278 டென்னெசி 5 - 380
279 டென்னெசி பள்ளத்தாக்கு நிருவாகம் 5 - 380
280 டெனிசன், ஆல்பிரடு 10 - 482
281 டெனிசன், ஆல்பிரடு பிரபு 1 - 317,323,324,410; 5 - 380
282 டெஸ்லா, நீக்காலா 5 - 381
283 டெஸ்லாச் சுருள் 5 - 381
284 டெஹாரன் 5 - 381
285 டே லூயி 1 - 329
286 டேக்கார்ட், ரனே 1 - 397;2 - 94,401,417; 5 - 382; 7 - 350
287 டேகஸ் 5 - 383;7 - 383
288 டேசிட்டஸ் 10 - 440
289 டேட்டன் 5 - 383
290 டேப்பிர் 3 - 454
291 டேப்ரேட்டீஸ், ஆகோஸ்ட்டீனோ 5 - 383
292 டேபரைனர் 1 - 444
293 டேபிள் மலை 5 - 383
294 டேம்லர் 5 - 383
295 டேராடூன் 5 - 383
296 டேலர் 10 - 394
297 டேலெடா, கிராட்ஸீயா 10 - 291
298 டேவார் 10 - 528
299 டேவி 5 - 383;9 - 480
300 டேவி காப்பு விளக்கு 5 - 383
301 டேவிட் 5 - 384
302 டேவிட் I 5 - 384
303 டேவிட் II 5 - 384
304 டேவிட் கோட்டை 5 - 384
305 டேவிட் சார்னாப் 2 - 686
306 டேவிட் புரூஸ்ட்டர், சர் 2 - 222
307 டேவிட் ஸ்காட் 10 - 510
308 டேவிட், டபிள்யூ. எச். 1 - 319,328
309 டேவிட்ஸன் 1 - 328
310 டேவிடு ஹியூம் 1 - 167;2 - 647
311 டேவிடைட்டு 10 - 387
312 டேவிஸ், ஜான் 5 - 384
313 டேனியல் பேர்டு வீசன் 4 - 211
314 டேனிஷ் மொழி 5 - 384
315 டேனிஸ் 5 - 386
316 டேஷியா 5 - 386
317 டைக்யூ 10 - 291
318 டைக்ரிஸ் ஆறு 4 - 685;5 - 387
319 டைசாக்கரைடுகள் 3 - 529
320 டைட்டஸ் 5 - 387;9 - 510
321 டைட்டேனியம் 5 - 387
322 டைடிமியம் 10 - 468
323 டைடோ 5 - 387
324 டைப்பிங் கலகம் 5 - 388
325 டைப்ரைட்டர் 5 - 388
326 டைபஸ் காய்ச்சல் 5 - 389;10 - 345
327 டைபாயிடுக் காய்ச்சல் 5 - 390
328 டைபீரியஸ் 3 - 712
329 டைபூன் சுழற்காற்று 5 - 391
330 டைமன்ட் 1 - 329
331 டையக்ளீஷியன், கேயஸ் வலியரியஸ் 5 - 391
332 டையபான்டஸ் 5 - 391
333 டையமின்கள் 1 - 107
334 டையஸ், பார்த்தாலாம்யூ 5 - 392
335 டையானா 5 - 392
336 டையாஜினீஸ் 5 - 393
337 டையாஸோ கூட்டுக்கள் 5 - 392
338 டையூ 5 - 393
339 டைர் 5 - 393
340 டைரென் 5 - 393
341 டைரோஸ் 10 - 507
342 டைலர் டேவிட்சன் ஊற்று 2 - 458
343 டைலர், வாட் 10 - 291
344 டைலர், ஈ.பி. 10 - 440
345 டைவான் 5 - 393
346 டைன் ஆறு 5 - 393;6 - 411; 7 - 327
347 டைனான் 5 - 393
348 டைஸ்டோமம் ஹிப் பாட்டிக்கம் 2 - 191
349 டைஸ்தைமியா 10 - 2
350 டைஅசிட்டைல் 5 - 387
351 டொபால் 5 - 394
352 டொபேகோ 5 - 394
353 டொமினிக்கன் குடியரசு 5 - 394
354 டொமினிக்கா 5 - 394
355 டொமினியன் அந்தஸ்து 5 - 394
356 டொலீடோ 5 - 394
357 டோக்கியோ 5 - 395
358 டோகோ 5 - 395;10 - 291
359 டோகோ, ஹேஹாச்சீரா 5 - 395
360 டோகோலாந்து 5 - 395
361 டோங்கர்கரி, எல்.ஆர். 1 - 332
362 டோட்டம் 5 - 395
363 டோடெக்கனீஸ் தீவுகள் 5 - 396
364 டோடோ 5 - 396
365 டோப்போ சீக்கொ 10 - 439
366 டோப்ருக் 10 - 291
367 டோமேன் 2 - 246
368 டோர்னெ 7 - 391
369 டோரி 5 - 397
370 டோரிப்பி 5 - 397
371 டோரியர் 5 - 397
372 டோரிஸ் 5 - 397
373 டோரூ 7 - 720
374 டோவர் 5 - 397
375 டௌனிங் தெரு 5 - 397

மேற்கோள்கள்[தொகு]