விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ஜ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 ஜக்கார்ட்டா 9 - 563
2 ஜக்லூல் பாஷாவே 2 - 479
3 ஜகதீசுவர குமார எட்டப்பர் 10 - 212
4 ஜகந்நாதம் 9 - 563
5 ஜகாங்கீர் 1 - 6,98,144,302,565,635; 2 - 735; 7 - 338; 9 - 563
6 ஜகாங்கீர் ஜச சந்திரிகா 4 - 197
7 ஜங்கோஜி சிந்தியா 2 - 553
8 ஜட்லாந்து 9 - 563
9 ஜடாமாஞ்சி 9 - 563
10 ஜடாவர்மர் சுந்தர பாண்டியர் 9 - 564
11 ஜடாவல்லவர் 10 - 268
12 ஜதின் துவாரா 1 - 292
13 ஜப்பான் 6 - 365;9 - 564; 6 - 365
14 ஜப்பான் கடல் 9 - 578
15 ஜப்பான் சீன யுத்தம் 9 - 578
16 ஜப்பானிய மொழி இலக்கியம் 9 - 575
17 ஜபல்பூர் 9 - 578
18 ஜபாரபாதி எருமை 3 - 587
19 ஜம்புகேஸ்வரம் 6 - 44;9 - 578
20 ஜம்மு காச்மீரம் 9 - 578
21 ஜம்னபாரி ஆடு 3 - 589
22 ஜமதக்கினி 2 - 554;9 - 582
23 ஜமா மஜீத் (மசூதி) 1 - 15
24 ஜமீந்தாரி முறை 9 - 582
25 ஜமேக்கா 1 - 133;9 - 583
26 ஜய நாகன் 10 - 547
27 ஜயச்சந்திரன் 1 - 133;9 - 583,584;
28 ஜயசங்கர் பிரஸாத் 1 - 562;9 - 584
29 ஜயசிங் 9 - 584
30 ஜயதேவர் 3 - 105;9 - 584
31 ஜயனேந்திர குமார் 1 - 562
32 ஜயாத்தியர் 9 - 351
33 ஜர்சி 9 - 585
34 ஜர்சி நகர் 9 - 585
35 ஜரா மரம் 9 - 585
36 ஜல்தபரா 10 - 480
37 ஜல்லிக்கட்டு 9 - 585
38 ஜலதரங்கம் 9 - 585
39 ஜலந்தர் 9 - 586
40 ஜலால் 2 - 11
41 ஜலாலுதீன் 1 - 628
42 ஜலியன் வாலாபாக் படுகொலை 9 - 586
43 ஜவ்வழற்சி 9 - 586
44 ஜவ்வுக்கட்டி 9 - 587
45 ஜவாஹர்லால் நேரு 10 - 538;1 - 576; 3 - 232
46 ஜவாஹர்லால் நேரு மணிப்புரி நாட்டியக் கழகம் 10 - 232
47 ஜவி 2 - 717
48 ஜவுன்புரி 9 - 587
49 ஜன்மாஷ்டமி 9 - 354
50 ஜனகர் 2 - 270
51 ஜனநாயக உறவு வளர்ச்சி 2 - 213
52 ஜனநாயகம் 9 - 588
53 ஜஸ்ட்டினியன் 9 - 589
54 ஜஸ்வந்த் சிங், மகாராஜா 1 - 561
55 ஜஹாங்கீர் 10 - 253
56 ஜாக்கொபின் 9 - 590
57 ஜாக்கொபைட்டுக்கள் 9 - 590
58 ஜாக்கோ போன்டா தோடி 1 - 549
59 ஜாக்கோபி 10 - 541
60 ஜாக்சன், தாம்சன் ஜானதன் 9 - 590
61 ஜாக்சன், ஆண்ட்ரூ 9 - 590
62 ஜாக்சன்வில் 9 - 591
63 ஜாகர், டாக்டர் 1 - 371
64 ஜாட்டுக்கள் 9 - 591
65 ஜாட்டோ 9 - 591
66 ஜாடிச் செடி 9 - 591
67 ஜாபர், ஜோசப் 9 - 591
68 ஜாபிர் பின் ஹையான் 9 - 591
69 ஜாம் நகர் 6 - 310;9 - 592
70 ஜாம்ஷெத்பூர் 9 - 592
71 ஜாமனாவ், டாக்டர் 2 - 593
72 ஜாமி 9 - 592
73 ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா, டெல்லி 9 - 592
74 ஜாய்ஸ் 1 - 318
75 ஜார்டன் 9 - 593
76 ஜார்ஜ் V 3 - 290;9 - 594
77 ஜார்ஜ் VI 9 - 594
78 ஜார்ஜ் I 9 - 594
79 ஜார்ஜ் IV 9 - 594
80 ஜார்ஜ் II 9 - 594
81 ஜார்ஜ் III 9 - 594
82 ஜார்ஜ் 9 - 593
83 ஜார்ஜ் டவுன் 9 - 594
84 ஜார்ஜ் டிரவில்யன், சர் 2 - 175
85 ஜார்ஜ் நாமா 7 - 176
86 ஜார்ஜ் பிரெடெரிக் 2 - 490
87 ஜார்ஜ் மூர் 1 - 318
88 ஜார்ஜ் ராபர்ட் ஸ்ட்டீவன் சன் 9 - 669
89 ஜார்ஜ் லஞ்சு 9 - 490
90 ஜார்ஜ் எலியட் 1 - 318
91 ஜார்ஜ் எவரஸ்டு, சர் 2 - 568
92 ஜார்ஜஸ் அக்ரிகோலா 4 - 185
93 ஜார்ஜியா 9 - 595
94 ஜாராயாகூப் 1 - 552
95 ஜாராவாக்கள் 1 - 91
96 ஜாலர் 9 - 595
97 ஜாலரா 9 - 595
98 ஜாவளி 9 - 595
99 ஜாவா 9 - 595
100 ஜாவாக் கடல் 9 - 596
101 ஜான் த மங்க் 7 - 349
102 ஜான் (டென்மார்க்) 3 - 720
103 ஜான் (இங்கிலாந்து) 1 - 164;3 - 720; 9 - 596
104 ஜான் 1 - 164
105 ஜான் கிளென் 10 - 508
106 ஜான் குட்மாண்ட்ஸன் 2 - 652
107 ஜான் கொக்காநௌஸ்க்கீ 7 - 737
108 ஜான் சைமன், சர் 2 - 34
109 ஜான் டிரைடன் 1 - 316
110 ஜான் தோராட்ஸன் 2 - 653
111 ஜான் நேப்பியர் 3 - 143
112 ஜான் பாலியல் 9 - 660
113 ஜான் மரே, சர் 1 - 454
114 ஜான் மார்ஷல், சர் 4 - 667
115 ஜான் மில்லிங்க்டன் சிஞ்சு 1 - 319
116 ஜான் ஸ்காட் எரிஜினா 9 - 663
117 ஜான் ஹாரிஸ் 3 - 347
118 ஜான் ஆண்டர்சன் 3 - 308
119 ஜான் எரிக்சன் 5 - 122
120 ஜான் ஏம்ஸ் சர்மன் 3 - 47
121 ஜான் ஏர்ள் 3 - 44
122 ஜான் ஓலாப்சன் 2 - 652
123 ஜான், கான்ட் 9 - 596
124 ஜான்சன் 10 - 394
125 ஜான்சன், டாக்டர் சாமுவேல் 1 - 45,317,320,321,325; 9 - 596
126 ஜான்சன், பென் 1 - 324;9 - 597
127 ஜான்சாகேப் 2 - 307
128 ஜான்சி 9 - 598
129 ஜான்சி ராணி 10 - 344;4 - 77; 6 - 598
130 ஜான்சென் 2 - 592
131 ஜான்ஸ்ட்டன், சர் எச்.எச். 2 - 715
132 ஜானகிநாத போஸ், ராய் பகதூர் 5 - 68
133 ஜானதன் எட்வர்ட்ஸ் 1 - 129
134 ஜிசியா 1 - 6;9 - 599
135 ஜிப்ரால்ட்டர் 9 - 599
136 ஜிப்ரால்ட்டர் ஜலசந்தி 9 - 599
137 ஜிப்ரேயிலே 4 - 47
138 ஜிபூட்டி 9 - 599
139 ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் 9 - 599
140 ஜியாங்சீ 9 - 599
141 ஜியாங்சூ 9 - 599
142 ஜியார்ஜியஸ் 2 - 645
143 ஜின்னா 10 - 203
144 ஜின்னா, முகமது அலி 1 - 161;9 - 599
145 ஜீப் 10 - 541
146 ஜீமூத வாகனர் 10 - 443
147 ஜீலம் ஆறு 6 - 648;7 - 98; 9 - 600
148 ஜீவன் 9 - 600
149 ஜீவனாம்சம் 10 - 541
150 ஜீன் 9 - 600
151 ஜீன் போடின் 1 - 372
152 ஜீன்ஸ், சர் ஜேம்ஸ் ஹாப்வுட் 1 - 319;5 - 132; 9 - 600
153 ஜீனோ 1 - 162,533;
154 ஜீஜாபாய் 4 - 718
155 ஜு க்சிஸ் 3 - 695
156 ஜு ரத் 2 - 307
157 ஜு ரா மலைத்தொடர் 5 - 96
158 ஜு வான் டெ சோலிஸ் 1 - 414
159 ஜு வான் பெர்முடாஸ் 1 - 133
160 ஜு வான் வீல் 7 - 349
161 ஜு ன்னார் 9 - 606
162 ஜூடா ஸ்டீன்பெர்கு 2 - 538
163 ஜூடா ஹயிஜி 2 - 538
164 ஜூடா ஹா லெவி 2 - 538
165 ஜூப்பிட்டர் 9 - 602
166 ஜூரிகள் 9 - 602
167 ஜூல் கெல்வின் விளைவு 10 - 528
168 ஜூல் 9 - 472,602
169 ஜூல், ஜேம்ஸ் பிரஸ்காட் 9 - 602
170 ஜூலியட் கியூரி 3 - 662
171 ஜூலியன் நாளட்டவணை 9 - 602
172 ஜூலியன் ஹக்ஸ்லி, டாக்டர் 9 - 492
173 ஜூலியஸ் சீசர் 1 - 20,369; 2 - 478; 3 - 653; 9 - 603
174 ஜூலியோ டி மெடிச்சி 3 - 711
175 ஜூலூக்கள் 9 - 603
176 ஜூலூலாந்து 9 - 603
177 ஜூவன் பெர்னாண்டெஸ் 9 - 603
178 ஜூவினல் 9 - 9
179 ஜூவென் லூயி வீவெஸ் 2 - 419
180 ஜூனோ 9 - 603
181 ஜூஜியாங் 9 - 603
182 ஜூஸ் 10 - 51;9 - 603,726,728;
183 ஜெகவீர கட்டமொம்மு 2 - 447
184 ஜெகவீரபாண்டியனார், கவிராஜ பண்டிதர் 10 - 543
185 ஜெப்பலின் 9 - 604
186 ஜெப்பலின், வான் 9 - 604
187 ஜெபர்சன் டேவிஸ் 10 - 469
188 ஜெபர்சன், தாமஸ் 1 - 127,129; 9 - 604,689;
189 ஜெமினி 10 - 508
190 ஜெமூல்ப்பா 9 - 603
191 ஜெயங்கொண்டார் சதகம் 4 - 413
192 ஜெயவர்மன் 10 - 171
193 ஜெர்சாப்பா நீர்வீழ்ச்சி 9 - 604
194 ஜெர்சி மாடு 3 - 577
195 ஜெர்மன் மொழி 9 - 604
196 ஜெர்மனி 6 - 363,363; 9 - 606
197 ஜெர்மானிய உளவியலறிஞர்களின் கருத்து 1 - 460
198 ஜெர்மானியம் 9 - 620
199 ஜெரிக்கோ 9 - 620
200 ஜெரிமி டெயிலர் 1 - 319
201 ஜெரூசலெம் 9 - 620
202 ஜெலிக்கோ, ஜான் ரஷ்வர்த் 9 - 620
203 ஜென்கின்ஸ் காதுப் போர் 9 - 620
204 ஜென்னர், எர்வட்டு 9 - 552,620
205 ஜெனீவா 9 - 621
206 ஜெனீவா ஏரி 9 - 621
207 ஜெனீவா ஒப்பந்தம் 9 - 621
208 ஜெனோவா 9 - 621
209 ஜெஸ்ட்டூர் பால்சன் 2 - 653
210 ஜெஹோல் 9 - 621
211 ஜெஹோல் மலை 5 - 35
212 ஜே, ஜான் 9 - 622
213 ஜேக்கப் பார்க்கோஷ் 7 - 737
214 ஜேக்குலீன் கென்னடி 10 - 225
215 ஜேகப் யுங்மான் 5 - 150
216 ஜேகப் ஹென்ரிக் மார்க் 5 - 103
217 ஜேகப்ஸ் 1 - 318
218 ஜேம்ஸ் I 1 - 315;3 - 209; 4 - 224; 9 - 622
219 ஜேம்ஸ் II 9 - 622
220 ஜேம்ஸ் 9 - 622
221 ஜேம்ஸ் டவுன் 9 - 623
222 ஜேம்ஸ் டியூவர், சர் 9 - 501
223 ஜேம்ஸ் பர்கெஸ் 10 - 55
224 ஜேம்ஸ் பாரி, சர் 1 - 319
225 ஜேம்ஸ் பிரின்செப் 3 - 287
226 ஜேம்ஸ் ஹாக் 1 - 322
227 ஜேம்ஸ் உல்ப் 4 - 85
228 ஜேம்ஸ் ஓட்டிஸ் 1 - 170
229 ஜேம்ஸ், வில்லியம் 2 - 407;9 - 622
230 ஜேம்ஸ், ஹென்ரி 10 - 543
231 ஜேலை 7 - 66
232 ஜேன் ஆஸ்டென் 1 - 317,320,482;
233 ஜேனெட் 2 - 420
234 ஜைராஸ்கோப்பு 9 - 623
235 ஜைரோ திசைகாட்டி 9 - 625,624
236 ஜைரோ ஊசலி திசைகாட்டி 9 - 624
237 ஜைன தரிசனங்கள் 9 - 628
238 ஜைன ராமாயணங்கள் 2 - 74
239 ஜைனக் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 21
240 ஜைனக் கோயில் 3 - 22
241 ஜைனம் 2 - 392;9 - 625
242 ஜைனர் கொள்கை 1 - 294
243 ஜைனுலாபுதீன் 3 - 221
244 ஜொராஸ்ட்டர் 9 - 628
245 ஜொஹானிஸ்பர்கு 9 - 628
246 ஜொஹோர் 9 - 628
247 ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி 9 - 629
248 ஜோக்கம்சன் 2 - 653
249 ஜோக்கியகார்ட்டா 9 - 629
250 ஜோகேந்திர சிங் 1 - 332
251 ஜோசப் கான்ராடு 1 - 318
252 ஜோசப் கில்லட்டீன் 3 - 704
253 ஜோசப் சேம்பர்லின் 10 - 277
254 ஜோசப் டாப்ராவ்ஸ்க்கீ 5 - 150
255 ஜோசப் வெல்ஸ் 9 - 491
256 ஜோசப் ஹேடன் 1 - 517
257 ஜோசப், போனபார்ட் 9 - 629
258 ஜோசபின் 9 - 629
259 ஜோசீ, வாமன்மல்ஹார் 10 - 544
260 ஜோதி பிரசாத் ஆகர்வாலா 1 - 292
261 ஜோர்ஜ் ஹயசீக்கா 10 - 146
262 ஜோலார்பேட்டை 9 - 629
263 ஜோன் 10 - 544
264 ஜோன், ஆர்க் நகர 1 - 412;4 - 598; 6 - 574
265 ஜோன்ஸ் 5 - 397
266 ஜோஸப் டெல்மெடிகோ 2 - 538

மேற்கோள்கள்[தொகு]