விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/க

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 3 - 1
2 கஃபா 3 - 3
3 கக்கரி 3 - 4
4 கக்குவான் 3 - 4
5 ககந்தன் 3 - 4
6 கங்கபாடி 3 - 5
7 கங்கமுத்து,அண்ணாவி 4 - 670
8 கங்கர் 3 - 5
9 கங்கவர்மன் 10 - 321
10 கங்கன் 3 - 6
11 கங்காரு 3 - 6
12 கங்குல் வெள்ளத்தார் 3 - 6
13 கங்கேய விக்கிரமாதித்தன் 10 - 198
14 கங்கை 3 - 6,429
15 கங்கைகொண்டசோழபுரம் 3 - 8
16 கங்கைகொண்டசோழன் 3 - 10
17 கங்கைச் சமவெளி 3 - 10
18 கங்கைப் பேரணைத்திட்டம் 1 - 468
19 கங்கையம்மன் 3 - 11
20 கச்சா பிலிம் தொழிற்சாலை, உதகமண்டலம் 10 - 301
21 கச்சி 3 - 11
22 கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையார் 3 - 11
23 கச்சிப்பேட்டுக் காஞ்சிக் கொற்றனார் 3 - 11
24 கச்சிப்பேட்டுப் பெருந்தச்சனார் 3 - 11
25 கச்சிபேட்டு இளந்தச்சனார் 3 - 11
26 கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் 3 - 11,191
27 கச்சியப்ப முனிவர் 3 - 11,191; 4 - 394; 5 - 452; 10 - 560
28 கச்சியப்பன் 3 - 11
29 கச்சிவீரப்பர் 10 - 14
30 கச்சோரம் 3 - 658
31 கசகசா 3 - 12
32 கசடு 3 - 12
33 கசாண்டிரா 3 - 12
34 கசிதல் 3 - 12
35 கசியபர் 3 - 433
36 கசிரங்கா 10 - 480
37 கசெல் 3 - 13
38 கஞ்சக் கருவிகள் 1 - 526
39 கஞ்சபுரம் 1 - 182
40 கஞ்சம் 3 - 13
41 கஞ்சன்ஜங்கா 3 - 13
42 கஞ்சா 3 - 13
43 கஞ்சாம் 3 - 14
44 கஞ்சிரா 3 - 14
45 கட்கர் 3 - 14
46 கட்சு 3 - 14
47 கட்சு விரிகுடா 3 - 14
48 கட்டக் 3 - 14
49 கட்டக் எருமை 3 - 587
50 கட்டடக் கற்கள் 3 - 14
51 கட்டடங்களின் சுகாதார அமைப்பு 3 - 16
52 கட்டடச் சிற்பம் 3 - 17
53 கட்டடச் சிற்பம் கட்டுரைகள் 3 - 32
54 கட்டடத் தொழில் 3 - 32
55 கட்டடத்தின் மேளக்கட்டு 3 - 32;8 - 514
56 கட்டடப் பொருள்கள் 3 - 33
57 கட்டடப் பொறியியல் 3 - 34
58 கட்டபொம்மு, வீரபாண்டிய 3 - 36
59 கட்டமொம்மன் 10 - 168,543;
60 கட்டளை 3 - 36;10 - 163
61 கட்டளைகள் 3 - 36
62 கட்டா பர்ச்சா 3 - 39
63 கட்டாக் 3 - 39
64 கட்டாங்கா 10 - 184
65 கட்டாய ராணுவ சேவை 3 - 39
66 கட்டாயக் கடமை 3 - 39
67 கட்டாயக் கடன் 3 - 39
68 கட்டாயச் சமரசம் 10 - 333
69 கட்டாராய்ச்சி 3 - 441
70 கட்டாராய்ச்சி நிலையம்,டேராடூன் 3 - 441
71 கட்டி 3 - 40
72 கட்டி முதலியார்கள் 10 - 318
73 கட்டிகள்,இராச பிளவைகள் 3 - 40
74 கட்டியர் 3 - 41
75 கட்டு 3 - 41
76 கட்டுக்கோயில் 4 - 305
77 கட்டுப்படுத்தி 3 - 42
78 கட்டுரை 3 - 42
79 கட்டுவாய்க்கால் 3 - 44
80 கட்டுவிரியன் 3 - 46
81 கட்பீசிஸ் 4 - 418
82 கட்புலனாகும்தன்மை 9 - 276
83 கடக ரேகை 3 - 46
84 கடகண்டு 3 - 46
85 கடகம் 3 - 46
86 கடத்தலும் படிதலும் 1 - 472
87 கடத்து திறன் 3 - 47
88 கடதாசி உறை 3 - 47
89 கடப்பாட்டேற்றம் 10 - 163
90 கடப்புத் தனிமங்கள் 10 - 164
91 கடப்பை 3 - 47
92 கடபர் 3 - 175;10 - 164
93 கடம் 3 - 47
94 கடம்பனூர்ச் சாண்டிலியனார் 3 - 47
95 கடம்பு 3 - 47
96 கடமியம் 3 - 48
97 கடமை 3 - 48
98 கடமை(மான்) 3 - 48
99 கடல் 3 - 51
100 கடல் காக்கை 3 - 52
101 கடல் குதிரை 3 - 53
102 கடல் கொந்தளிப்பு 4 - 429
103 கடல் சாமந்தி 3 - 53
104 கடல் சார்ந்த புவியியல் 10 - 388
105 கடல் சிங்கம் 3 - 55
106 கடல் சிலந்தி 3 - 55
107 கடல் தெங்கு 3 - 55
108 கடல் தேள் 3 - 56
109 கடல் நட்சத்திரம் 3 - 56
110 கடல் நாய் 3 - 58
111 கடல் நீர்மட்டத்தில் மாறுதல்கள் 10 - 392
112 கடல் நீர்மட்டத்தின் ஏற்றத் தாழ்வு 10 - 390
113 கடல் நீரோட்டங்கள் 3 - 58
114 கடல் நுரை 3 - 58
115 கடல் நோய் 3 - 58
116 கடல் பசு 3 - 58
117 கடல் பஞ்சு 3 - 58
118 கடல் பலப்பம் 3 - 61
119 கடல் பன்றி 3 - 61
120 கடல் பாம்புகள் 3 - 61
121 கடல் பீச்சி 3 - 61
122 கடல் பேனா 3 - 62
123 கடல் மல்லை 3 - 62
124 கடல் மா 3 - 62
125 கடல் முயல் 1 - 96;3 - 62
126 கடல் முள்ளெலி 3 - 62
127 கடல் முற்றுகை 3 - 62
128 கடல் யானை 3 - 63
129 கடல் யுத்த தந்திரம் 3 - 63
130 கடல் லில்லி 3 - 64
131 கடல் வண்ணத்திகள் 3 - 65
132 கடல் விசிறிகள் 3 - 65
133 கடல் வெள்ளரி 3 - 65
134 கடல் வௌவால் 3 - 66
135 கடல் அட்டை 3 - 51
136 கடல் அப்பம் 3 - 51
137 கடல் அம்பு 3 - 52
138 கடல் இதயம் 3 - 52
139 கடல் இன்ஷு ரன்சு 2 - 155
140 கடல் உயிரியல் 3 - 52
141 கடல் உயிரியல் கட்டுரைகள் 3 - 52
142 கடல் உருளைக்கிழங்கு 3 - 61
143 கடல்மேற் குமிழிகள் 10 - 374
144 கடல்வாழ் உயிர்கள் 3 - 49
145 கடலன் 3 - 66
146 கடலில் உயிர் காத்தல் 3 - 260
147 கடலிறகு 3 - 66
148 கடலுள் மாய்ந்த இளம்பெருவழுதி 3 - 66
149 கடலை 3 - 66
150 கடலோரப் பாதுகாப்பும் நிலமீட்சியும் 3 - 67
151 கடலோரம் 3 - 70
152 கடவுள் 1 - 167;3 - 70
153 கடவுள் மாமுனிவர் 3 - 71
154 கடவுளைப்பற்றிய கருத்துக்கள் 5 - 239
155 கடற்கரைக் காவலாளர் 3 - 71
156 கடற்கரைப் பாதுகாப்பு 3 - 71
157 கடற்படை 3 - 72
158 கடற்படைத் துறைகள் 3 - 78
159 கடன் சீட்டுகள் 10 - 164
160 கடன் நிவாரணம் 3 - 79
161 கடன்கள் 3 - 78
162 கடன்தீர்நிதி 3 - 79
163 கடார நாரத்தை 3 - 80
164 கடாரங்காய் 3 - 80
165 கடாரை 3 - 80
166 கடிகாரங்கள் 3 - 80
167 கடிகை 3 - 85
168 கடிகை முத்துப் புலவர் 2 - 273;3 - 85
169 கடிகை வெண்பா 3 - 86
170 கடிகை அங்கமுத்துப் புலவர் 10 - 4
171 கடிகையார் 3 - 85
172 கடிய நெடுவேட்டுவன் 3 - 86
173 கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் 3 - 86
174 கடியால் முதலை 3 - 86
175 கடின நீர் 3 - 87
176 கடினத் தன்மை 3 - 86
177 கடிஸ்தலம் 3 - 87
178 கடு ரத்தச்சோகை 10 - 487
179 கடு வட்டி 3 - 88
180 கடுக்காய் 3 - 87;7 - 55
181 கடுகு 3 - 87
182 கடுகு பெருந்தேவனார் 3 - 88
183 கடுகுரோகினி 3 - 88
184 கடுந்தொடைக்காவினார் 3 - 88
185 கடுந்தோட் கரவீரனார் 3 - 88
186 கடுரோகினி 3 - 88
187 கடுவன் மள்ளனார் 3 - 89
188 கடுவன் இளமள்ளனார் 3 - 89
189 கடுவன் இளவெயினனார் 3 - 89
190 கடுவெளிச்சித்தர் 10 - 165
191 கடேந்திர நாதர் 3 - 89
192 கடைச்சல் பட்டடை 3 - 89
193 கடைச்சல் எந்திரம் 2 - 522
194 கடோற்கசன் 3 - 90
195 கண் 3 - 90
196 கண் ஈ 2 - 183
197 கண்கட்டி மறைஞான சம்பந்தர் 10 - 284
198 கண்கட்டி வித்தை 3 - 104
199 கண்கள் (கால்நடை) 3 - 560
200 கண்காசம் 3 - 100
201 கண்காட்டி 3 - 104
202 கண்சீட்டே 10 - 465
203 கண்ட பெருமாறுதல் 3 - 107
204 கண்டக் 6 - 601
205 கண்டகாவியம் 3 - 104
206 கண்டகிப் பள்ளத்தாக்குத் திட்டம் (பீகார்) 1 - 467
207 கண்டகிரி 3 - 107
208 கண்டங்கத்திரி 3 - 107
209 கண்டங்களின் இடமாற்றம் 10 - 393
210 கண்டச் சரிவு 10 - 389
211 கண்டத்திட்டு 3 - 107;10 - 389
212 கண்டதிருநேந்திரன் 9 - 543
213 கண்டம் 3 - 107
214 கண்டராதித்தர் 3 - 107;10 - 270
215 கண்டல் 3 - 108
216 கண்டலங்காய் 3 - 109
217 கண்டலா 10 - 361
218 கண்டன் உதயஞ்செய்தான் காங்கேயன் 4 - 234
219 கண்டார்சே, மரீஜான் ஆன்ட்வான் நீக்காலா கரீட்டா 3 - 109
220 கண்டி 3 - 110
221 கண்டி நடனம் 10 - 165
222 கண்டீரக்கோப் பெருநள்ளி 3 - 110
223 கண்டுபாரங்கி 3 - 110
224 கண்டென்சர் 3 - 110
225 கண்ணகனார் 3 - 111
226 கண்ணகாரன் கொற்றனார் 3 - 111
227 கண்ணகி 3 - 111
228 கண்ணங் கூத்தனார் 3 - 111
229 கண்ணங் கொற்றனார் 3 - 111
230 கண்ணஞ் சேந்தனார் 3 - 111
231 கண்ணப்ப நாயனார் 3 - 112
232 கண்ணபிரான் 3 - 740
233 கண்ணம்பாளனார் 3 - 112
234 கண்ணம்புல்லனார் 3 - 112
235 கண்ணன் எழினி 3 - 112
236 கண்ணனார் 3 - 112
237 கண்ணனூர் 3 - 112
238 கண்ணாடி 3 - 112
239 கண்ணாடி மணிகள் 3 - 120
240 கண்ணாடி வகைகள் 3 - 112
241 கண்ணாடி விரியன் 3 - 120
242 கண்ணாடி உற்பத்தி 3 - 116
243 கண்ணாடித் தொழில் 3 - 118
244 கண்ணி 10 - 166
245 கண்ணீர்ப் புகை 3 - 120
246 கண்ணுடைய வள்ளலார் 3 - 121
247 கண்ணோய்கள் 3 - 97
248 கண்தகவமைப்பு 3 - 95
249 கண்படலம் 3 - 100
250 கண இயற் கணிதம் 2 - 24
251 கணக்கதிகாரம் 3 - 121
252 கணக்காயன் தத்தனார் 3 - 121
253 கணக்காயனார் 3 - 121
254 கணக்கு வைத்தல் 3 - 122
255 கணக்குப் பதிவு 3 - 121
256 கணக்குப் பதிவுக்கருவி 10 - 167,271;
257 கணநாத நாயனார் 3 - 125
258 கணப்பூண்டு 3 - 125
259 கணபதி 10 - 370
260 கணபதி தாசர் 3 - 127
261 கணபதி ஐயர் 3 - 127
262 கணபதிப் புலவர் 3 - 127
263 கணம் 3 - 127
264 கணம்புல்ல தாயனார் 3 - 127
265 கணவாய் 3 - 127
266 கணவாய்கள் 3 - 128
267 கணாதர் 3 - 128;9 - 543
268 கணிக்கும் எந்திரங்கள் 3 - 129;10 - 167,271;
269 கணித ரத்தினம் 3 - 153
270 கணித அட்டவணை 3 - 134
271 கணிதத் தன்மை 3 - 134
272 கணிதப் புதிர்கள் 3 - 136
273 கணிதம் 3 - 140
274 கணிதம் கட்டுரைகள் 3 - 153
275 கணிமேதாவியார் 2 - 602;3 - 153
276 கணியன் பூங்குன்றனார் 3 - 153
277 கணிலை 3 - 153
278 கணுக்காலிகள் 1 - 4;3 - 154
279 கணேச பண்டிதர் 3 - 159
280 கணேசையர், சி.வித்துவசிரோமணி 10 - 167
281 கணேரி 3 - 160
282 கணை நோய் 1 - 231;3 - 160
283 கணையம் 3 - 161
284 கணையன் 3 - 161
285 கத்தக்காம்பும் காசுக்கட்டியும் 3 - 161
286 கத்தரி 3 - 162;10 - 1
287 கத்தரிக் குடும்பம் 3 - 163
288 கத்தரிக்கும் எந்திரங்கள் 3 - 163
289 கத்தரிகோல் 3 - 163
290 கத்தி 3 - 163
291 கத்திய காவியங்கள் 3 - 164
292 கத்தியவார் 3 - 165
293 கத்தோலிக்க மதம் 3 - 165
294 கத்தோலிக்கர் குறை நீக்கம் 3 - 170
295 கத்தோலிக்கர் சங்கம் 3 - 170
296 கத்ரீ 9 - 467
297 கத்ருதநயன் 10 - 482
298 கதக் 3 - 170
299 கதக் கேந்திரம் 10 - 232
300 கதகளி 3 - 172
301 கதகளி இசை 3 - 174
302 கதபர் 3 - 175
303 கதம்ப மரம் 3 - 177
304 கதம்ப வமிசம் 10 - 183
305 கதம்பர் 3 - 176
306 கதர் 3 - 177
307 கதவடைப்பு 3 - 178
308 கதி 3 - 178
309 கதிர்காமம் 3 - 178
310 கதிர்ப்பு 3 - 178
311 கதிர்ப்பு விதி 10 - 382
312 கதிர்ப்பு அழுத்தம் 3 - 179
313 கதிரியக்க மாற்றங்கள் 3 - 180
314 கதிரியக்க அணுக்கள் 10 - 309
315 கதிரியக்கக் கதிர்கள் 3 - 179
316 கதிரியக்கக் கனியங்களின் தொழிற்சாலைகள் 10 - 316
317 கதிரியக்கத் தனிமங்கள் 3 - 179;10 - 311
318 கதிரியக்கம் 3 - 179
319 கதிரியக்கம்(அணுசக்தி) 1 - 60
320 கதிரேசச் செட்டியார், பண்டிதமணி மு. 3 - 183;5 - 52
321 கதிரைவேற் பிள்ளை,கு 3 - 184
322 கதிரைவேற் பிள்ளை,நா 3 - 184,336;
323 கதீஜா அம்மையார் 4 - 47
324 கதே 3 - 184
325 கதைகள் 3 - 184
326 கதைப்பாட்டு 3 - 186
327 கந்த சஷ்டி 3 - 191;9 - 353
328 கந்தக்கண்ணணார் 3 - 187
329 கந்தகக்கல் 3 - 187
330 கந்தகச் சாயங்கள் 4 - 583,585;
331 கந்தகத்தின் கூட்டுக்கள் 3 - 188
332 கந்தகம் 3 - 187
333 கந்தகாமிலம் 3 - 189
334 கந்தகித்த ஹைடிரஜன் 10 - 336
335 கந்தசாமி முதலியார் 5 - 560
336 கந்தசாமிக் கவிராயர் 10 - 323
337 கந்தசாமிக் கவிராயர், மு.ரா. 3 - 191
338 கந்தசாமிக் கவிராயர், முகவை 3 - 191
339 கந்தசாமிகோவில், மாவிட்டபுரம் 10 - 205
340 கந்தசாமிப் பிள்ளை, ச.மு. காரணப்பட்டு 10 - 167
341 கந்தசாமிப் புலவர் 3 - 191
342 கந்தசாமிப்புலவர், செவற்குளம் 3 - 191
343 கந்தசாமிப்புலவர், முத்தாலங்குறிச்சி 10 - 168
344 கந்தப்பிள்ளை 3 - 191
345 கந்தப்பையர் 3 - 11,191
346 கந்தபுராணம் 3 - 191;7 - 99
347 கந்தபுராணம் போற்றிக் கலிவெண்பா 10 - 269
348 கந்தம் 3 - 193
349 கந்தர் சஷ்டிக் கவசம் 10 - 331
350 கந்தரத்தனார் 3 - 194
351 கந்தருவர் 3 - 194
352 கந்தழி 3 - 194
353 கந்தன் 3 - 195
354 கந்தன் பாட்டு 3 - 195
355 கந்தியார் 3 - 195
356 கந்திற்பாவை 3 - 195
357 கந்துக்கூரி வீரேசலிங்கம் 6 - 137
358 கந்துகவரி 3 - 195
359 கப்பல் 3 - 195
360 கப்பல் கட்டும் விதம் 3 - 202
361 கப்பல் கால்வாய்கள் 3 - 600
362 கப்பல் குத்தகைப்பத்திரம் 10 - 168
363 கப்பல் துறைகள் 3 - 207
364 கப்பல் வரி 3 - 209
365 கப்பல் வேகமானி 3 - 210
366 கப்பலோட்டல் 3 - 208
367 கப்பற் பாட்டு 3 - 210
368 கப்பற் பின்புற வேகமானி 3 - 210
369 கப்பற் பொறியியல் 3 - 210
370 கப்பற்கோவை 3 - 210;4 - 337
371 கப்பி 3 - 210
372 கப்பிக் கோவை 3 - 210
373 கப்பே சென்னிகராயர் 10 - 408
374 கப்ரால் 3 - 211
375 கபல்ஸ்.ஜோசப் 3 - 212
376 கபாகாந்தி 3 - 489
377 கபாடபுரம் 3 - 212
378 கபாரவ்ஸ்க் 10 - 168
379 கபில வாஸ்து 10 - 169
380 கபிலர் 1 - 23,365,421; 2 - 154; 3 - 212,212,335,369; 10 - 169
381 கபிலர் அகவல் 10 - 169
382 கபிலவாஸ்து 3 - 213
383 கபிலேசுவரன் 3 - 411
384 கபிலேந்திர தேவர் 10 - 245
385 கபிலை சுவிஸ் மாடுகள் 3 - 577
386 கபீர் 4 - 65
387 கபீர்தாசர் 3 - 213
388 கம்சன் 3 - 213
389 கம்பர் 3 - 214;10 - 234,496;
390 கம்பர் சமாதி 5 - 162
391 கம்பர்லாந்து 3 - 217
392 கம்பர்லாந்து ஆறு 6 - 431
393 கம்பராமாயணம் 3 - 217
394 கம்பள நூல் உற்பத்தி 10 - 169
395 கம்பளத்துணி வெளுத்தல் 9 - 500
396 கம்பளம் 3 - 220
397 கம்பளிப்பூச்சி 9 - 529
398 கம்பன் கழகம்,காரைக்குடி 3 - 221
399 கம்பா நதி 3 - 513
400 கம்பாலா 3 - 221
401 கம்பி 3 - 221
402 கம்பிரியன் மலைகள் 3 - 217
403 கம்பில் 3 - 224
404 கம்பிலி 3 - 224
405 கம்பிவடம் 3 - 224
406 கம்பு 3 - 225
407 கம்பூஜ தேசம் 10 - 170
408 கம்பெனிச் சட்டம் 3 - 226
409 கம்போடியா 3 - 229;7 - 2
410 கம்போடியா கோயில்களும், சிற்பங்களும் 10 - 170
411 கம்மாரஸ் 3 - 229
412 கம்மாலை 3 - 230
413 கம்மியம் 3 - 231
414 கம்யூனிசம் 3 - 231
415 கமலபதி திரிபாதி 10 - 185
416 கமலா நேரு 3 - 232;10 - 540
417 கமலாம்பிகை 3 - 336
418 கமாரா 3 - 232
419 கமான் 3 - 232
420 கமின்டர்ன் 3 - 232
421 கமுகு 3 - 233
422 கயத்தூர் கிழார் 3 - 233
423 கயமனார் 1 - 274;3 - 233
424 கயல் 3 - 233
425 கயா 3 - 233
426 கயாக்கு 10 - 528
427 கயாதரம் 10 - 3
428 கயாதரர் 3 - 233
429 கயானா 3 - 233;10 - 176
430 கயிற்று வழி 3 - 234
431 கயிறு 3 - 234
432 கயோபெர்ட்டி 1 - 551
433 கர்சன் 2 - 554;3 - 235
434 கர்சன், ஜான் 10 - 176
435 கர்ட்டிஸ்,கிலென் ஹாமண்டு 3 - 236;9 - 339
436 கர்ணகுண்டலம் 3 - 431
437 கர்ணகூடம் 10 - 289
438 கர்ணாமலகங்கள் 10 - 289
439 கர்ணிசுதர் 3 - 243
440 கர்நூல் 3 - 236
441 கர்ப்பூர சிலாசத்து 3 - 237
442 கர்ப்பூர வல்லி 3 - 237
443 கர்ப்பூரங்கள் 3 - 236
444 கர்ன்சி 3 - 237
445 கர்னல் ஆல்காட் 1 - 52
446 கரகமாடுதல் 3 - 237
447 கரட்டாடு 3 - 237
448 கரட்டோணான் 3 - 238
449 கரடி 3 - 238
450 கரடுகள் 3 - 240
451 கரணங்கள் 1 - 12
452 கரணைகளும் கட்டிகளும் (கால்நடை) 3 - 558
453 கரந்துறை பாட்டு 4 - 648
454 கரந்தை 3 - 241
455 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், தஞ்சை 3 - 241
456 கரப்பான் பூச்சி 3 - 241
457 கரபா 3 - 243
458 கரபோ 3 - 243
459 கரவட நூல் 3 - 243
460 கரவடர் 3 - 243
461 கரன் 3 - 243
462 கராக்ட்டக்கஸ் 3 - 243
463 கராச்சி 3 - 243
464 கரான் 5 - 352;7 - 316
465 கரி 3 - 244
466 கரிக் குருவி 3 - 245
467 கரிகாலன் 2 - 82;3 - 245
468 கரிச்சான் 3 - 246
469 கரிசல் மண்வெளி 3 - 246
470 கரிசலாங்கண்ணி 3 - 246
471 கரித்தார் 1 - 7;3 - 246; 6 - 468
472 கரித்தாள் 3 - 246
473 கரிபியன் கடல் 3 - 246
474 கரிம ரசாயன அமைப்பியல் 3 - 246
475 கரிம ரசாயனம் 3 - 246
476 கரிம உலோகக் கூட்டுகள் 10 - 176
477 கரிமக் கூட்டுக்கள் 1 - 409
478 கரியற்ற ரசாயனம் 3 - 249
479 கரியா மொழி 3 - 249
480 கரிவலம்வந்த நல்லூர் 3 - 249
481 கரிவாயு 2 - 548;3 - 249,525
482 கரீப் இந்தியர் 3 - 249
483 கரீலியா 3 - 250
484 கரீலோ பின்னிஷ் குடியரசு 3 - 250
485 கரு 3 - 250
486 கரு முதிர்ச்சி 9 - 367
487 கருங் கரடி 3 - 239
488 கருங் குரங்கு 3 - 253;4 - 51
489 கருங் குருவி 3 - 253
490 கருங்கடல் 3 - 253
491 கருங்கல் 3 - 287
492 கருங்கழுத்தன்னம் 1 - 273
493 கருங்காடு 3 - 253
494 கருங்காலி 3 - 253
495 கருங்குழலாதனார் 3 - 254
496 கருங்குழி 10 - 472
497 கருங்கொள்ளை நோய் 3 - 254
498 கருங்கோட்டா மரம் 3 - 254
499 கருஞ்சட்டைப் படை 3 - 254
500 கருஞ்சீரகம் 3 - 254
501 கருட பஞ்சமி 3 - 254
502 கருட புராணம் 3 - 254
503 கருடன் 3 - 254
504 கருணாகரத் தொண்டைமான் 3 - 255
505 கருணாநந்த சித்தர் 1 - 388
506 கருணாமிர்த சாகரத் திரட்டு 1 - 388
507 கருணாமிருதம் 10 - 259
508 கருணை 3 - 255
509 கருணை மனு 10 - 178
510 கருணைப்பிரகாசர் 3 - 255
511 கருத்துக்கொள்கை 3 - 255
512 கருத்தேற்றம் 3 - 258
513 கருநாகம் 3 - 258
514 கருநாடக சங்கீதம் 3 - 259;1 - 515
515 கருநாடகப் பல்கலைக்கழகம் 3 - 259
516 கருநாடகப் போர்கள் 3 - 259
517 கருநாடகம் 3 - 260
518 கருநாடகமுறைச் சதுரங்கம் 4 - 421
519 கருநீர்க் காய்ச்சல் 3 - 260
520 கருநீல ஈப்பிடிப்பான் 2 - 188
521 கருநொச்சி 1 - 4
522 கருப்ப காலம் 3 - 261
523 கருப்ப சூத்திரம் 1 - 9
524 கருப்பப்பை வெளித்தள்ளுதல் (கால்நடை) 3 - 564
525 கருப்பம் 3 - 263
526 கரும்பனூர் கிழான் 3 - 265
527 கரும்பிள்ளைப்பூதனார் 3 - 265
528 கரும்பிறவித் தன்மை 3 - 265
529 கரும்பு 3 - 265
530 கரும்பு அபிவிருத்தி 3 - 269
531 கரும்பு ஆலை 3 - 269
532 கரும்புத் தொழில் நுட்பவியல் நிலையம், இந்தியா 3 - 270
533 கரும்பொருள் கதிர்ப்பு கிர்க்காப் விதி 4 - 80
534 கருமண் வெளி 3 - 270
535 கருமம் 3 - 271
536 கருமயோகம் 1 - 279
537 கருமருது 3 - 272
538 கருவணு 3 - 273
539 கருவாட்டு வாலி 3 - 273
540 கருவிகள் 3 - 273
541 கருவியல் 3 - 276
542 கருவியல், சோதனை முறை 3 - 277
543 கருவுயிர்ப்பு நோவு நீக்கம் 2 - 234
544 கருவுறல் 3 - 279
545 கா 3 - 416
546 காக் 3 - 260
547 காக், ராபர்ட் 10 - 183
548 காக்கசஸ் மலைகள் 3 - 416
549 காக்கத்துவான் 3 - 416
550 காக்கர் 10 - 183
551 காக்கஸ் 3 - 417
552 காக்கானீ 3 - 417
553 காக்கினாடா 3 - 417
554 காக்கேஷியா 3 - 417
555 காக்கை 3 - 417
556 காக்கைபாடினியம் 3 - 418
557 காக்கைபாடினியார் 3 - 418
558 காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளையார் 1 - 352;3 - 418
559 காக்கைவலி 3 - 418
560 காக்சிடியோசிஸ் 4 - 342
561 காக்ரேன் , கால்வாய் 7 - 33
562 காக்ரேன்,பேசில் 7 - 33
563 காக்ஸ்டன் 1 - 313,315; 2 - 650
564 காகம் 3 - 419
565 காகரபார் திட்டம் (பம்பாய்) 1 - 466
566 காகால்,நிக்கோலை வாசிலீவிச் 3 - 419
567 காகாஷீமா 3 - 419
568 காகிதம் 3 - 419
569 காகுஸ்தவர்மன் 10 - 183,321;
570 காங் யூ வீ 3 - 425
571 காங்க்ரீவ் 1 - 323
572 காங்கயம் 3 - 422
573 காங்கயம் மாடு 3 - 422,584
574 காங்கரு 3 - 422
575 காங்கிரா 3 - 422
576 காங்கிரா ஓவியம் 3 - 423
577 காங்கிரி குருகுலப் பல்கலைக்கழகம் 3 - 423
578 காங்கிரீவ் வில்லியம் 3 - 424
579 காங்கேயன் 2 - 303;3 - 424
580 காங்கோ 3 - 424
581 காங்கோ குடியரசு (பிரஜாவில்) 10 - 184
582 காங்கோ குடியரசு (லீயோ பால்டுவில்) 10 - 184
583 காங்கோ ஆறு 3 - 424
584 காங்ரெஸ் கும்மி 10 - 212
585 காச்மீர சைவம் 3 - 425
586 காச்மீர வெள்ளாடு 1 - 351
587 காச்மீரம் 1 - 427
588 காச்மீரி மொழி 3 - 427
589 காசம் 3 - 428
590 காசல், ஆல்பிரெக்ட் 10 - 184
591 காசவரி 3 - 428
592 காசாக்ஸ்தான் 3 - 429
593 காசாபிளாங்கா 3 - 429
594 காசான் 3 - 429
595 காசி 3 - 429
596 காசி ஜயந்தியா மலைகள் 3 - 434
597 காசி கண்டம் 3 - 430
598 காசி காண்டம் 1 - 87
599 காசி சாதியார் 3 - 430
600 காசி மொழி 3 - 433
601 காசி விசுவநாத முதலியார், சைதாபுரம் 10 - 185
602 காசி வித்யா பீடம், காசி 10 - 185
603 காசி இந்துப் பல்கலைக்கழகம் 3 - 430
604 காசிக் கலியன் கவிராயர் 3 - 430
605 காசிகாவிருத்தி 9 - 351
606 காசித்தலபுராணம் 10 - 181
607 காசித்தும்பை 3 - 431
608 காசிபர் 3 - 433
609 காசிபன் கீரனார் 3 - 433
610 காசிம் கான் 10 - 231
611 காசிம் புலவர் 3 - 433
612 காசியபர் 9 - 543;10 - 261
613 காசியோப்பியா 3 - 433
614 காசிராம்தாஸ் 3 - 433;9 - 83
615 காசுக்கட்டி 3 - 434
616 காசூத்,பெரென்ட்ஸ் லாயாஷ் ஆகாஷ் 3 - 434
617 காசூத்,லாயாஷ் 3 - 434
618 காசைட்டுப் பரம்பரை 10 - 550
619 காசோ 10 - 437
620 காஞ்சனமாலை 3 - 434
621 காஞ்சனன் 2 - 262;3 - 434
622 காஞ்சி 3 - 434
623 காஞ்சி குமாரசாமி தேசிகர் 3 - 255
624 காஞ்சி விசுவநாத முதலியார் 6 - 634
625 காஞ்சீபுரம் 2 - 738;3 - 434
626 காட்சி 3 - 438
627 காட்சி விளைவுகள் 9 - 267
628 காட்டகாட் 3 - 439
629 காட்டரண் 1 - 20
630 காட்டலான் மொழி 1 - 53;3 - 439
631 காட்டலோனியா 3 - 439
632 காட்டா 3 - 439
633 காட்டாமணக்கு 3 - 440
634 காட்டாவீட்ஸி 3 - 441
635 காட்டானியா 3 - 442
636 காட்டி 3 - 442;9 - 339
637 காட்டியல் 3 - 442
638 காட்டியல் கட்டுரைகள் 3 - 443
639 காட்டியியல் கல்வி 3 - 443
640 காட்டு நாய் 3 - 446
641 காட்டு மாமரம் 10 - 251
642 காட்டு மிளகு 8 - 299
643 காட்டு முயல் 3 - 499
644 காட்டு மேய்ச்சல் 3 - 499
645 காட்டு வள்ளி 3 - 451
646 காட்டு வாத்து 3 - 451
647 காட்டு விலங்குகள் 3 - 452
648 காட்டு விலங்குப் பாதுகாப்பு 3 - 455
649 காட்டுக் கடுகு 6 - 408
650 காட்டுக் கழுதை,இந்திய 3 - 443
651 காட்டுக் கோழி 3 - 444
652 காட்டுக்கிராம்பு 1 - 4
653 காட்டுச்சட்டம் 3 - 444
654 காட்டுத் தீ 3 - 445
655 காட்டுத் தொழில்கள் 3 - 445
656 காட்டுப் பசு 3 - 439
657 காட்டுப் பன்றி 3 - 446
658 காட்டுப் பாதுகாப்பு 3 - 447
659 காட்டுப் பூனை 3 - 448
660 காட்டுப் பொறியியல் 3 - 448
661 காட்டுப்பாடி 3 - 447
662 காட்டுமன்னார் கோயில் 10 - 185
663 காட்டுமன்னார்குடி 10 - 185
664 காட்டுமாவிரை 10 - 251
665 காட்டூர் ஐயன்பேட்டை 6 - 18
666 காட்டெருமை 3 - 457
667 காட்டேரி 3 - 458
668 காட்பிரே 3 - 458
669 காட்மாண்டு் 3 - 458
670 காட்வின் ஆஸ்ட்டின் சிகரம் 3 - 458
671 காட்ஸ்வோல்டு ஆடு 3 - 587
672 காட்ஹாப் 10 - 186
673 காடர் 3 - 458
674 காடவர் 3 - 459
675 காடவராயனான ஆளப் பிறந்தான் 3 - 459
676 காடி 3 - 459
677 காடிஸ் 3 - 460
678 காடுகளும் மழையும் 3 - 464
679 காடுதரு பொருள்கள் 3 - 465
680 காடை 3 - 467
681 காண்டகார் 3 - 467
682 காண்டர் 6 - 452
683 காண்டவ வனம் 1 - 5
684 காண்டாமிருகம் 3 - 467
685 காண்டார் 3 - 469
686 காண்டார்செ 10 - 240
687 காண்டால், ட 10 - 186
688 காணாபத்தியம் 3 - 469;10 - 370
689 காணி 10 - 186
690 காணிக்காரர் 10 - 186
691 காத்தவராயன் 3 - 469
692 காத்தியக் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 31
693 காத்தியச் சிற்பம் 4 - 743
694 காத்தியர் 3 - 469
695 காத்தியாயனர் 9 - 351
696 காதம்பரி 1 - 374;10 - 371
697 காதரின் 3 - 469
698 காதரின் டீ மெடிச்சி 3 - 469;9 - 732
699 காதன்பர்கு 10 - 188
700 காது 3 - 470
701 காது நோய்கள் 3 - 471
702 காது நோய்கள் (கால்நடை) 3 - 561
703 காதைகரப்பு 4 - 648
704 காந்த் 4 - 144
705 காந்த டெலிபோன் 5 - 362
706 காந்த புராணம் 3 - 479
707 காந்த எஃகுகள் 2 - 352
708 காந்தக் கலவைகள் 2 - 351
709 காந்தச் சரிவு 3 - 477
710 காந்தத் தயக்கம் 3 - 482
711 காந்தத்துவக் கொள்கைகள் 3 - 478
712 காந்தப் புயல்கள் 3 - 478
713 காந்தமானி முறை 10 - 401
714 காந்தமுள் விலக்கம் 3 - 479
715 காந்தருவதத்தை 3 - 479
716 காந்தவியல் 3 - 479
717 காந்தள் 3 - 482
718 காந்தாரம் 3 - 483
719 காந்தாரி 3 - 487
720 காந்தி இர்வின் உடன்படிக்கை 3 - 487
721 காந்தி கிராமம் 3 - 487
722 காந்தி சேவா சங்கம் 3 - 488
723 காந்தி நகர் 10 - 361
724 காந்தி நிகேதனம், கல்லுப்பட்டி 3 - 488
725 காந்தி நினைவு நிதி 3 - 488
726 காந்தி ஆசிரமம்,திருச்செங்கோடு 3 - 487
727 காந்திபுராணம் 10 - 6
728 காந்திமதி மாலை 10 - 286
729 காந்திமதிநாத பிள்ளை 5 - 66
730 காந்திமதியம்மை பிள்ளைத் தமிழ் 1 - 237
731 காந்தியடிகள் 1 - 22,161,332,342,362,365,573,601; 2 - 34,265; 3 - 177,306,412,488; 4 - 66,101,144,409; 10 - 185,203,210,459,461,466,538,541;
732 காந்தியம் 3 - 498
733 காந்தீய அஹிம்சை 1 - 294
734 காப் 10 - 133
735 காப்கா 1 - 13;9 - 490
736 காப்கா, பிராண்ட்ஸ் 10 - 188
737 காப்டென்,ரிச்சர்டு 3 - 500
738 காப்பி 3 - 501
739 காப்பிச்செடி 3 - 501
740 காப்பிடல் 10 - 188
741 காப்பித் தொழில் 3 - 503
742 காப்பிப் பானம் 3 - 502
743 காப்பிய இலக்கணம் 3 - 507
744 காப்பியக்குடி 3 - 504
745 காப்பியஞ்சேந்தனார் 3 - 505
746 காப்பியம் 3 - 505
747 காப்பியாற்றுக் காப்பியனார் 3 - 507
748 காப்பிருப்பு நிதி 10 - 189
749 காப்பு 3 - 507
750 காப்பு வத்தி 3 - 508
751 காப்பு வால்வு 3 - 508
752 காப்புக் காடுகள் 3 - 507
753 காப்புமாலை 3 - 508
754 காப்புருகி 3 - 508
755 காபட், ஜான் 3 - 509
756 காபர் அணை 10 - 189
757 காபர்டீன் 3 - 509
758 காபாட், சார்லஸ் ஆல்பர்ட்டு 10 - 191
759 காபாலம் 5 - 243
760 காபி கான் 3 - 509
761 காபிட், வில்லியம் 3 - 509
762 காபிரிஸ்தான் 3 - 510
763 காபீன் 3 - 510
764 காபூல் 3 - 510
765 காபூன் 3 - 510
766 காம்சாட்கா 3 - 510
767 காம்டன் 3 - 510
768 காம்ப்ட்டன் 10 - 513
769 காம்ப்டன் 2 - 468
770 காம்ப்பாலா 10 - 191
771 காம்ப்பேனியா 3 - 510
772 காம்பன், ஜூல்ஸ் 3 - 510
773 காம்பனெல்லா 10 - 240
774 காம்பியா 3 - 510;10 - 191
775 காம்பியா ஆறு 3 - 510
776 காம்பிரிட்டேசீ 3 - 510
777 காம்பிரே 3 - 511
778 காம்பெல் 1 - 329;9 - 525
779 காம்பெனெல்லா 1 - 550
780 காம்பே 10 - 361
781 காம்பே விரிகுடா 3 - 511
782 காம்பைசீஸ் 3 - 511
783 காம்போஜ் (காம்பூஜ்) 3 - 511
784 காம்போஜம் 3 - 511;10 - 170,279;
785 காம்மிலைனேசீ 3 - 511
786 காமக்கணிப்பசலையார் 3 - 512
787 காமஞ்சேர் குளத்தார் 3 - 512
788 காமந்தகன் 4 - 350
789 காமர்லிங், ஆனஸ் ஹைக்கு 10 - 191
790 காமராஜ் 10 - 467
791 காமரூபம் 1 - 290
792 காமரூன் 3 - 512
793 காமரூன் குடியரசு 10 - 191
794 காமரூன்ஸ் 3 - 512
795 காமல்லி 1 - 550
796 காமன் 3 - 512
797 காமன் பண்டிகை 3 - 513
798 காமன்வெல்த் 10 - 191
799 காமாக் கதிர்கள் 3 - 180;10 - 310
800 காமாக்கூராக் காலம் 9 - 576
801 காமாக்சேன் 3 - 513
802 காமாட்சி 3 - 513
803 காமாட்சிபாயி சாகேப் 3 - 603
804 காமாந்தகரது நீதிசாரம் 1 - 142
805 காமாலை 3 - 513
806 காமிரா 3 - 513
807 காமினோ 10 - 437
808 காமொயேஷ் 7 - 723
809 காய்கறிகள் 2 - 256;3 - 513
810 காய்ச்சல் 3 - 514
811 காயங்கள் (கால்நடை) 3 - 555
812 காயத்திரி ஜபம் 3 - 515
813 காயம் 3 - 515
814 காயல் 3 - 516
815 காயற்பட்டினம் 3 - 516
816 காயன் சாதியார் 3 - 516
817 காயா 3 - 516
818 கார் நாற்பது 3 - 522
819 கார் எட்டு 10 - 7
820 கார்க் 3 - 517
821 கார்க்காப் 3 - 517
822 கார்க்கி, மாக்சீம் 8 - 666;3 - 517
823 கார்கி 2 - 270
824 கார்குடி 10 - 448
825 கார்சிக்கா 3 - 518
826 கார்சீயா 10 - 439
827 கார்சைரா 3 - 518
828 கார்ட்டியெ, ஜாக்விஸ் 3 - 518
829 கார்ட்டிஸ் 1 - 482
830 கார்ட்டூம் 3 - 518
831 கார்ட்டெல் 3 - 518
832 கார்ட்டெஸ், ஹர்னாண்டோ 10 - 194,440;
833 கார்ட்ரைட், எட்மண்டு 3 - 518
834 கார்டன் கிரெயிக் 1 - 149
835 கார்டன் கூப்பர் 10 - 508
836 கார்டன், சார்லஸ் ஜார்ஜ் 3 - 518
837 கார்டா ஏரி 3 - 519
838 கார்டிப் 3 - 519
839 கார்டியன் 3 - 519
840 கார்டியன் முடிச்சு 3 - 521
841 கார்டினர், ஏ. ஜீ. 3 - 521
842 கார்டுராய் 3 - 521
843 கார்டூச்சீ 1 - 551
844 கார்டூட்ச்சி, ஜோசூவே 10 - 194
845 கார்டோபா 3 - 521
846 கார்த்தவீரியார்ச்சுனன் 3 - 521
847 கார்த்திகேயதாசர் 2 - 674
848 கார்த்திகை விரதம் 3 - 521
849 கார்த்திகை விளக்கு 3 - 521
850 கார்த்திஜ் 3 - 522
851 கார்ப்பென்டர் 2 - 418
852 கார்ப்பென்டேரிய வளைகுடா 3 - 522
853 கார்ப்பேத்திய யூக்ரேன் 3 - 522
854 கார்ப்பேத்தியன் மலைகள் 2 - 718;3 - 522
855 கார்பன் 3 - 522
856 கார்பன் டெட்ராகுளோரைடு 3 - 526
857 கார்பன் டைசல்பைடு 3 - 526
858 கார்பன் டையாக்சைடு 3 - 525,526; 10 - 336
859 கார்பன் மானாக்சைடு 3 - 524,526; 10 - 336
860 கார்பனி பெரஸ் 10 - 532
861 கார்பாக்சிலி அமிலம் 3 - 526
862 கார்பூ 3 - 527
863 கார்பெட் தேசீயப் பூங்கா 10 - 194,480
864 கார்பெட், ஜிம் 10 - 195,194;
865 கார்போரண்டம் 1 - 27;3 - 527
866 கார்போஹைடிரேட்டுக்கள் 3 - 527
867 கார்மண்டல சதகம் 3 - 530
868 கார்மண்டலம் 3 - 530
869 கார்மன் 4 - 85
870 கார்மினெலியோ விட்டெலி 4 - 211
871 கார்மேகக் கவிஞர் 4 - 230
872 கார்யோபில்லேசீ 3 - 530
873 கார்ல் மார்க்ஸ்டாட் 10 - 196
874 கார்ல் டெர்சாகி 10 - 425
875 கார்ல் பீட்டர்ஸ் 10 - 285
876 கார்ல் பெல்ட்டு, எரிக் ஆக்சல் 10 - 195
877 கார்ல் மெங்கர் 10 - 414
878 கார்ல் யுங் 10 - 50
879 கார்ல் ஸ்னாயில்ஸ்கி 5 - 103
880 கார்ல்ஸ்ரூயே 3 - 531
881 கார்லஸ் கிளிடன் 5 - 388
882 கார்லிஸ்ட்டுப் போர்கள் 3 - 531
883 கார்லே 3 - 531,736; 9 - 601
884 கார்லைல், தாமஸ் 1 - 320;3 - 531
885 கார்லோட்ரொயா 1 - 550
886 கார்வர், ஜார்ஜ் வாஷிங்க்டன் 3 - 532
887 கார்வார்ஸ்க்கி 10 - 383
888 கார்வே, தோண்டோ கேசவ 10 - 196,209;
889 கார்ன்வால் 3 - 532
890 கார்ன்வாலிஸ் பிரபு 1 - 401,638; 3 - 532
891 கார்ன்வில் கூலிஜ் 10 - 286
892 கார்னாக் 3 - 532
893 கார்னிவோரா 3 - 532
894 கார்னிஷ் மொழி 3 - 532
895 கார்னீச்சக் 8 - 613
896 கார்னீலியா சொராப்ஜி 1 - 332
897 கார்னெட்டைட்டு 10 - 211,387
898 கார்னே சகோதரர்கள் 10 - 196
899 கார்னோ,சாதீ 3 - 532
900 கார உலோகங்கள் 3 - 533
901 கார உற்பத்தி 3 - 534
902 காரகா,டி,எப் 1 - 332
903 காரகோரம் மலை 3 - 536
904 காரட்டு 3 - 536
905 காரடையான் நோன்பு 3 - 536
906 காரணம் 3 - 537
907 காரணை விழுப்பரையர் 3 - 538
908 காரத் தீக்களிமண் செங்கல் 10 - 326
909 காரமண் உலோகங்கள் 3 - 538
910 காரர், பால் 3 - 538
911 காரல் 3 - 538;10 - 197,322;
912 காரவேலன் 3 - 538
913 காரன்னம் 1 - 273
914 காரா கும் 3 - 539
915 காராக் கடல் 3 - 538
916 காராக்காஸ் 3 - 538
917 காராகாண்டா 3 - 538
918 காராபுரி 3 - 539
919 காராம்ஸின் 8 - 662,664;
920 காராமணி 3 - 539
921 காரி 3 - 540
922 காரிங்ட்டன் 2 - 388
923 காரிங்ட்டன் டர்னர் 10 - 33
924 காரிந்து 3 - 540
925 காரிந்து வளைகுடா 10 - 197
926 காரிநாயன் 3 - 540
927 காரிநாயனார் 3 - 541
928 காரிபால்டி 10 - 454
929 காரிபால்டி,ஜு சேப் 3 - 541
930 காரியாசான் 3 - 541
931 காரியால் முதலை 3 - 541
932 காரியாற்றுத் துஞ்சிய நெடுங்கிள்ளி 3 - 541
933 காரிரத்தினக் கவிராயர் 3 - 541
934 காரீய சல்பேட்டு 3 - 542
935 காரீய டையாக்சைடு 3 - 542
936 காரீய நைட்ரேட்டு 3 - 542
937 காரீய மஞ்சள் 3 - 542
938 காரீய ஹைடிராக்சைடு 3 - 542
939 காரீயக் கார்பனேட்டு 3 - 542
940 காரீயம் 3 - 541
941 காரூ 3 - 543
942 காரெகிடோர் 3 - 543
943 காரை 3 - 543
944 காரைக்காடு 10 - 197
945 காரைக்கால் 3 - 543
946 காரைக்காலம்மையார் 3 - 543
947 காரைக்குடி 3 - 543
948 காரைக்குடி சொக்கலிங்கையா 3 - 184
949 கால் 3 - 543
950 கால்கட்டு வாய்ச்சப்பை 3 - 544
951 கால்கின்ஸ் 1 - 13
952 கால்சியம் 3 - 544
953 கால்சியம் கார்பனேட்டு 3 - 545
954 கால்சியம் கார்பைடு 3 - 546
955 கால்சியம் குளோரைடு 3 - 546
956 கால்சியம் சயனமைடு 3 - 546
957 கால்சியம் சல்பேட்டு 3 - 546
958 கால்சியம் சல்பைடு 3 - 646
959 கால்சியம் சிலிகேட்டு 3 - 547
960 கால்சியம் பாஸ்பேட்டு 3 - 546
961 கால்சியம் புளோரைடு 3 - 546
962 கால்சியம் ஹைடிராக்சைடு 3 - 545
963 கால்சியம் ஹைடிரைடு 3 - 544
964 கால்சியம் ஆக்சைடு 3 - 544
965 கால்சீடன் 3 - 547
966 கால்சைட்டு 3 - 547
967 கால்ட்டன்,சர் பிரான்சிஸ் 3 - 547
968 கால்ட்ஸ் 2 - 107
969 கால்டரன் த லா பார்க்கா,பெட்ரா 3 - 547
970 கால்டானீ 1 - 550
971 கால்டீயா 3 - 548
972 கால்டுவெல் ஐயர் 1 - 2;3 - 260,548; 6 - 133
973 கால்டுவெல்,ராபர்ட் 3 - 548
974 கால்நடை 3 - 548
975 கால்நடை தருபொருள்கள் 3 - 549
976 கால்நடை நோய்கள் 3 - 550
977 கால்நடை மருத்துவ ஆராய்ச்சி 3 - 589
978 கால்நடை மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிலையம், முக்தேஸ்வர் 3 - 590
979 கால்நடை மருத்துவம் 3 - 590
980 கால்நடை மருத்துவம் கட்டுரைகள் 3 - 591
981 கால்நடை மருந்து குணமுறை 3 - 591
982 கால்நடை ஆராய்ச்சிப் பண்ணை, மத்தகிரி 10 - 303
983 கால்நடை உண்ணி 1 - 5
984 கால்நடைகட்டுரைகள் 3 - 548
985 கால்நடைக் காட்சிகள் 3 - 548
986 கால்நடைப் பராமரிப்பு 3 - 574
987 கால்நோய் வாய்நோய் 3 - 597
988 கால்ப் 3 - 597
989 கால்பெர்ட், ஜான் பாப்டிஸ் 3 - 597
990 கால்மார் 3 - 597
991 கால்மார் ஐக்கியம் 3 - 597
992 கால்லவே 3 - 597
993 கால்வர்லி 1 - 322
994 கால்வரி 2 - 549
995 கால்வா 3 - 597
996 கால்வாய் ஆறுகள் 3 - 600
997 கால்வாய்கள் 3 - 598
998 கால்வின், ஜான் 3 - 600
999 கால்வே 3 - 600
1000 கால்ஸ்வொர்தி, ஜான் 1 - 318,319; 3 - 600
1001 கால அசார் 3 - 601
1002 காலகாரி பாலைவனம் 3 - 602
1003 காலகேசி 3 - 602
1004 காலசூரி வமிசம் 10 - 198,207;
1005 காலட்சேபம் 3 - 602
1006 காலடி 3 - 603
1007 காலண்டர் 9 - 472
1008 காலத்தை அளவிடல் 3 - 603
1009 காலநேமி 3 - 213
1010 காலம் 3 - 605
1011 காலம் (தத்துவம்) 3 - 606
1012 காலமகர வளைவு 10 - 289
1013 காலமானி 3 - 606
1014 காலரா 3 - 606
1015 காலரி 3 - 607
1016 காலரிக் 9 - 479
1017 காலரிக் கொள்கை 3 - 607
1018 காலா 3 - 607
1019 காலாட்படை 3 - 607
1020 காலாட்ஸ் 3 - 607
1021 காலாவதி 3 - 607
1022 காலி 3 - 608
1023 காலிக்காட்னஸ் 4 - 685
1024 காலிக்கோ 3 - 608
1025 காலிக்கோ அச்சு முறை 3 - 608
1026 காலிக அமிலம் 3 - 609
1027 காலிங்கர் (காளிங்கர்) 3 - 609
1028 காலிங்கர்கோன் 3 - 609
1029 காலிங்வுட் 3 - 342
1030 காலிடான் 3 - 609
1031 காலிடோனியர் 1 - 6
1032 காலிடோனியா 3 - 610
1033 காலிப்,மிர்ஜா அசதுல்லாக்கான் 3 - 610
1034 காலிப்போலி 3 - 610
1035 காலிபோர்னியா 3 - 610
1036 காலியம் 3 - 610
1037 காலியாரீ 3 - 610
1038 காலிலீக் கடல் 3 - 611
1039 காலிலீயோ 1 - 534;2 - 534; 3 - 80,611; 9 - 270,700;
1040 காலின்ஸ் , மைக்கேல் 3 - 611
1041 காலீனின் 3 - 611
1042 காலீனின் கிராடு 3 - 611
1043 காலெறிகடிகையார் 3 - 611
1044 காலொவே மாடு 3 - 583
1045 காலோல் 10 - 361
1046 காவ்ஸ்ட்டீன் 8 - 613
1047 காவட்டனார் 1 - 92;3 - 611
1048 காவடிச் சிந்து 3 - 611
1049 காவல்கான்டி 1 - 549
1050 காவல்முல்லைப்பூதனார் 3 - 612
1051 காவலியர்ஸ் 1 - 159
1052 காவற்பெண்டு 3 - 612
1053 காவாகுச்சி 3 - 612
1054 காவாசாக்கீ 3 - 612
1055 காவிரி 3 - 612;4 - 113; 5 - 198,417,530;
1056 காவிரிப்பூம்பட்டின அகழ்வாராய்ச்சி 10 - 198
1057 காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிக் கண்ணனார் 3 - 615
1058 காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் சுந்தரத்தனார் 3 - 615
1059 காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் செங்கண்ணனார் 3 - 615
1060 காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் சேந்தக்கண்ணனார் 3 - 615
1061 காவிரிப்பூம்பட்டினம் 3 - 615
1062 கி 3 - 654
1063 கிங் தடைமருந்து நிலையம்,கிண்டி 3 - 656
1064 கிங்கோ 3 - 654
1065 கிங்ஸ்ட்டவுன் 10 - 202
1066 கிங்ஸ்ட்டன் 3 - 656
1067 கிங்ஸ்பர்டு ஸ்மித் 9 - 339
1068 கிச்சனர் பிரபு 3 - 656
1069 கிச்சிலி 3 - 656
1070 கிச்சிலிக் கிழங்கு 3 - 658
1071 கிச்சிலிக்கரணை 8 - 299
1072 கிடங்கில் 3 - 659
1073 கிடங்கில் காவிதி கீரங்கண்ணனார் 3 - 659
1074 கிடங்கில் காவிதிப் பெருங்கொற்றனார் 3 - 659
1075 கிடங்கில் குலபதி நக்கண்ணனார் 3 - 659
1076 கிடிங்க்ஸ்,ஜோஷு வா ரீடு 3 - 659
1077 கிடிங்ஸ், பிரான்கிளின் ஹென்ரி 3 - 659
1078 கிடினியா 3 - 659
1079 கிடேச்சு 6 - 578
1080 கிண்டர் கார்ட்டன் 3 - 301,659; 4 - 101
1081 கிணறு 3 - 659;10 - 426
1082 கித்தான் 3 - 660
1083 கிப்சன் பாலைவனம் 3 - 660
1084 கிப்பன் 1 - 320
1085 கிப்பிங்கு, பிரெடெரிக் ஸ்டான்லி 3 - 660
1086 கிப்ளிங், ரட்யர்டு 1 - 328;3 - 660
1087 கிப்ஸ், வில்லார்டு 3 - 660
1088 கிபன் 3 - 660;4 - 52
1089 கிபன்,எட்வர்டு 3 - 660
1090 கிபூ 3 - 661
1091 கிம்புருடர் 3 - 661
1092 கிம்பெர்லி 3 - 661
1093 கிமீரா 3 - 661
1094 கிமூரா 10 - 395
1095 கியாசுத்தீன் பால்பன் 10 - 376
1096 கியாம் த லாரிஸ் 7 - 349
1097 கியாம்பெட்டா 3 - 661
1098 கியூ 3 - 661
1099 கியூ காய்ச்சல் 10 - 514
1100 கியூபா 1 - 133;3 - 661
1101 கியூரி தம்பதிகள் 2 - 470;3 - 179; 2 - 662
1102 கியூரி அளவை 10 - 529
1103 கியூரி, மாரி 10 - 467
1104 கியூரியா ரீஜிஸ் 3 - 662
1105 கியூஷு 3 - 663
1106 கியேர்கி பிஷ்ட்டா 1 - 438
1107 கியோட்டொ 3 - 663;9 - 576
1108 கிர்க்காப் 3 - 663
1109 கிர்க்காப் விதிகள் 3 - 663
1110 கிர்கீஸ் 3 - 663
1111 கிர்தார் 3 - 663
1112 கிர்னார் 3 - 663
1113 கிரக நிலை ஆராய்ச்சி 9 - 255
1114 கிரகங்கள் 3 - 664
1115 கிரகணங்கள் 3 - 664
1116 கிரகப் போலிகளும் கிரகங்களின் ஔிக்குறைச் சந்திரர்களும் 9 - 255
1117 கிரகமண்டலக் காட்சி சாலை 3 - 666
1118 கிரணியம் 3 - 667
1119 கிரந்தம் 3 - 667
1120 கிரந்தி 3 - 669
1121 கிரம்லின் 3 - 693;8 - 274; 10 - 183
1122 கிரவுஞ்சகிரி 3 - 669
1123 கிரனாடா 3 - 669
1124 கிரஷம் விதி 3 - 669
1125 கிரஸ்டேஷியா 10 - 202
1126 கிரஹாம் 3 - 82
1127 கிரஹாம், தாமஸ் 3 - 669
1128 கிரஹாமின் வாயு பரவல் விதி 3 - 670
1129 கிராக், ஔகுஸ்ட் 10 - 202
1130 கிராக்கஸ், கயஸ் 3 - 670
1131 கிராக்கஸ், டைபீரியஸ் 3 - 670
1132 கிராக்காட்டோவோ 3 - 670
1133 கிராட்ஸ் 10 - 202
1134 கிராண்ட் பஸம் 10 - 153
1135 கிராண்ட் ஜேம்ஸ் அகஸ்ட்டஸ் 3 - 678
1136 கிராண்ட், சர் ஜேம்ஸ் ஹோப் 3 - 678
1137 கிராண்டு கான்யன் 3 - 670
1138 கிராண்டு கூலி அணை 1 - 74;3 - 670
1139 கிராண்டு பாங்கு 3 - 670
1140 கிராணி 3 - 670;10 - 487
1141 கிராப்டன் எலியட் ஸ்மித் 10 - 441
1142 கிராபைட்டு 3 - 523,671; 10 - 388
1143 கிராம்பு 3 - 671;9 - 12
1144 கிராம்வெல், ரிச்சர்டு 3 - 671
1145 கிராம்வெல், ஆலிவர் 3 - 671;9 - 661
1146 கிராம சிகாமணிச் சதுர்வேத மங்கலம் 10 - 428
1147 கிராம சுகாதாரம் 10 - 203
1148 கிராம தேவதைகள் 3 - 672;6 - 182
1149 கிராம விளையாட்டுக்கள் 3 - 677
1150 கிராம அமைப்புத் திட்டம் 10 - 203
1151 கிராமத்தில் மின்சார வசதி 8 - 316
1152 கிராமபோன் 3 - 672
1153 கிராமம் 6 - 27
1154 கிராய்டன் 3 - 677
1155 கிரான் லவூ 10 - 153
1156 கிரான்ட் 10 - 454
1157 கிரான்ட் டவ் 10 - 329
1158 கிரான்மர், தாமஸ் 3 - 678
1159 கிராஸ் 6 - 613
1160 கிராஸ்னொயார்ஸ்க் 3 - 678
1161 கிராஸ்ஸஸ், மார்க்கஸ் லைசினியஸ் 3 - 678
1162 கிரிக்கெட்டு 3 - 678
1163 கிரிகரீன்கள் 3 - 680
1164 கிரிகார் நாரெகாட்ஜி 1 - 411
1165 கிரிகோரியஸ் ஜெனோபோலஸ் 3 - 703
1166 கிரிப்டான் 3 - 682
1167 கிரிப்பன் பெல்டு 3 - 682
1168 கிரிப்ஸ் திட்டம் 10 - 203
1169 கிரிப்ஸ், சர் ஸ்டாபோர்டு 3 - 497,682;
1170 கிரிபொயேடாவ் 8 - 665
1171 கிரிம், வில்ஹெல்ம் கார்ல் 3 - 682
1172 கிரிம், ஜேக்கப் லட்விக் கார்ல் 3 - 682
1173 கிரில்லிடீ 10 - 372
1174 கிரிலாவ் 8 - 665
1175 கிரிஸ்டபர் மார்லோ 1 - 316
1176 கிரிஸ்பி, பிரான்செஸ்கோ 3 - 682
1177 கிரீசஸ் 3 - 683
1178 கிரீசித்தியானி வணக்கம் 10 - 10
1179 கிரீட் 3 - 683
1180 கிரீட்டு நாகரிகம் 10 - 203
1181 கிரீப்னர் 10 - 441
1182 கிரீமெர், சர் வில்லியம் ரண்டால் 10 - 203
1183 கிரீன் 1 - 168
1184 கிரீன், நதானியல் 3 - 683
1185 கிரீன், ஜான் ரிச்சர்டு 10 - 203
1186 கிரீன்யார், வீக்ட்டார் 10 - 203,238;
1187 கிரீன்லாந்து 3 - 683
1188 கிரீனிச் 3 - 684
1189 கிரீனிச் வானாராய்ச்சி நிலையம் 3 - 684;9 - 255
1190 கிரீனோ, ஹொரேஷியோ 3 - 684
1191 கிரீஷ் சந்திர கோஷ் 3 - 684
1192 கிரீஸ் 3 - 685
1193 கிருத்திகை 3 - 687;9 - 354
1194 கிருத்திவாஸ் ஓஜா 3 - 688;9 - 82
1195 கிருதி 3 - 688
1196 கிருமி சுத்தமாக்கல் 3 - 688
1197 கிருமிதாக்கல் 3 - 688
1198 கிருஷ்ண ஜயந்தி 3 - 692
1199 கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி 3 - 692
1200 கிருஷ்ணகாந்தர் உயில் 9 - 83
1201 கிருஷ்ணகிரி 3 - 160
1202 கிருஷ்ணசாமி முதலியார் டி. பி. 1 - 332
1203 கிருஷ்ணசாமி அய்யங்கார், டாக்டர் எஸ். 3 - 689
1204 கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் 3 - 689
1205 கிருஷ்ணதேவராயர் 2 - 227;3 - 690; 6 - 135; 10 - 256,424,496
1206 கிருஷ்ணபக்ஷம் 10 - 145
1207 கிருஷ்ணபாகவதர், தஞ்சாவூர் 3 - 690
1208 கிருஷ்ணபிள்ளை 3 - 690
1209 கிருஷ்ணபிள்ளை, சங்கம்புழ 3 - 690
1210 கிருஷ்ணபிள்ளை, ஈ. வீ. 3 - 690
1211 கிருஷ்ணமூர்த்தி, ரா. (கல்கி) 3 - 691
1212 கிருஷ்ணய்யர், நல்லத்துக்குடி 4 - 413
1213 கிருஷ்ணர் II 2 - 554
1214 கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணை (மைசூர்) 1 - 468
1215 கிருஷ்ணராஜ உடையார் 10 - 250
1216 கிருஷ்ணராஜ உடையார் III 4 - 3
1217 கிருஷ்ணராஜசாகரம் 3 - 613,692;
1218 கிருஷ்ணவேணி அம்மாள், பண்டிதை எஸ். 10 - 204
1219 கிருஷ்ணன் 3 - 692
1220 கிருஷ்ணன், டாக்டர் கே.எஸ். 1 - 577;7 - 185; 1 - 185; 10 - 204
1221 கிருஷ்ணா 3 - 692
1222 கிருஷ்ணா பெண்ணையாற்றுத் திட்டம் (ஆந்திரா) 1 - 467
1223 கிருஷ்ணா ஆறு 2 - 430;3 - 693; 4 - 561
1224 கிருஷ்ணாப் பள்ளத்தாக்கு மாடு 3 - 583
1225 கிருஷ்ணாஜி கேசவ தாம்லே 10 - 226
1226 கிருஷ்ணாஷ்டமி 3 - 693
1227 கிரெகரி VII 3 - 693
1228 கிரெகரி சீமாட்டி 1 - 319
1229 கிரெசி 3 - 693
1230 கிரெட்ன கிரீன் 3 - 693
1231 கிரெத்தியான் தெ ட்ராய் 7 - 349
1232 கிரெநோபில் 3 - 693
1233 கிரென்பெல் 1 - 328
1234 கிரென்வில் பிரபு 3 - 694
1235 கிரெனேடா 3 - 694
1236 கிரே 1 - 316,321,323,324; 3 - 694
1237 கிரேக்க நாகரிகம் 3 - 696
1238 கிரேக்க மொழி 3 - 697
1239 கிரேக்க வானவியல் 9 - 253
1240 கிரேக்க அஅரசியற்கருத்துக்கள் 1 - 161
1241 கிரேக்கக் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 30
1242 கிரேக்கக் கலை 3 - 694
1243 கிரேக்கச் சிற்பம் 4 - 739
1244 கிரேக்கத் தத்துவ சாஸ்திரிகளும் கணித சாஸ்திரிகளும் 1 - 532
1245 கிரேக்கோ 3 - 703
1246 கிரேஞ்சர் சட்டங்கள் 10 - 332
1247 கிரேட் பிரிட்டன் 3 - 703
1248 கிரேட் பிஷ் 6 - 142
1249 கிரேட்டிங்கு 3 - 703
1250 கிரேப்ளின் 2 - 420
1251 கிரேபெல்ட்டு 3 - 703
1252 கிரேவ்ஸ் நோய் 10 - 205
1253 கிரேன்களும் தூக்கிகளும் 3 - 703
1254 கிரேஜியா டெலெடா 1 - 551
1255 கிரைமியா 3 - 704
1256 கிரைமியா யுத்தம் 3 - 704
1257 கிரையோலைட்டு 3 - 704
1258 கிரோபாட்கின் 1 - 341
1259 கிரோலாமா டி ராடா 1 - 438
1260 கிரோவொகிராடு 3 - 704
1261 கிரௌஞ்சன் 10 - 452
1262 கில்பர்ட்,சர் வில்லியம் ஷு வென்க் 3 - 704
1263 கில்லட்டீன் 3 - 704
1264 கில்லாமி, சார்லஸ் எடுவார் 10 - 205
1265 கில்ஜிட் 3 - 704
1266 கிலாபத்து இயக்கம் 3 - 704
1267 கிலாரி மாடு 3 - 583
1268 கிலிகள் 10 - 5
1269 கிலிமான்ஜாரோ 3 - 705
1270 கிலுகிலுப்பைச் செடி 3 - 705
1271 கிலுகிலுப்பைப் பாம்பு 3 - 706
1272 கிலூபா 7 - 235
1273 கிலோகிராம் 3 - 707
1274 கிலோகிராம் மீட்டர் 3 - 707
1275 கிலோசைக்கிள் 3 - 707
1276 கிலோமீட்டர் 3 - 707
1277 கிலோவாட் மணி 3 - 708
1278 கிலோவாட் 3 - 708
1279 கிழக்காப்பிரிக்கா,பிரிட்டிஷ் 3 - 708
1280 கிழக்காப்பிரிக்கா,உயர் கமிஷன் 3 - 708
1281 கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி 3 - 708
1282 கிழக்கிந்தியத் தீவுகள் 3 - 708
1283 கிழக்கு சமோவா 4 - 485
1284 கிழக்கு வங்காளம் 9 - 78
1285 கிழக்குத்தொடர்ச்சி மலைகள் 3 - 708
1286 கிழக்குப் பாக்கிஸ்தான் 3 - 708
1287 கிழங்கான் 3 - 708
1288 கிழங்கு 3 - 709
1289 கிழங்கு தோண்டி 1 - 269
1290 கிள்ளிமங்கலங்கிழார் 3 - 710
1291 கிள்ளிமங்கலங்கிழார் மகனார் சோகோவனார் 3 - 710
1292 கிள்ளிவளவன் 1 - 453;7 - 33
1293 கிள்ளைவிடுதூது 9 - 145
1294 கிளமென்ட் 3 - 710
1295 கிளர்ச்சியாளர்கள் 10 - 205
1296 கிளர்சுருள் 3 - 711
1297 கிளஸ்ட்டர் பிரபு 2 - 489
1298 கிளாக்கோமா 3 - 99
1299 கிளாசியஸ் 3 - 711
1300 கிளாட்ஸ்டன் 10 - 376
1301 கிளாட்ஸ்டன்,வில்லியம் யுவர்ட்டு 3 - 711
1302 கிளாடியஸ்,டைபீரியஸ் 3 - 712
1303 கிளாடு 10 - 528
1304 கிளாண்டர்ஸ் 10 - 515
1305 கிளாப்பர்டி 10 - 137
1306 கிளாப்ராத் 10 - 241
1307 கிளாபர் உப்பு 3 - 712
1308 கிளாரினெட்டு 3 - 712
1309 கிளாரெண்டன், எட்வர்டுஹைடு 1 - 316;3 - 712
1310 கிளாஸ்கோ 3 - 712
1311 கிளாஸ்ட்டர் 3 - 713
1312 கிளி 3 - 713
1313 கிளிக்கண்ணி 10 - 166
1314 கிளிக்காய்ச்சல் 10 - 514
1315 கிளிசரால் 3 - 714
1316 கிளிசரின் 10 - 205
1317 கிளித்தட்டு 3 - 714
1318 கிளியோபாத்திரா 1 - 383;2 - 478; 3 - 714
1319 கிளிவாசல் 10 - 155
1320 கிளீவ்லாந்து 10 - 205
1321 கிளீஸ்ட், பெர்ண்டு ஹைன்ரிக் வில்ஹெல்ம் வான் 3 - 714
1322 கிளுவை (தாவரம்) 3 - 715
1323 கிளுவை (பறவை) 3 - 714
1324 கிளெமன்சோ, ஜார்ஜ் 3 - 715
1325 கிளெமென்ஸ் டேன் 1 - 318
1326 கிளெரெல், ஆன்ரீ மோரீஸ் 10 - 205
1327 கிளென்மார்கன் அணை (சென்னை) 1 - 468
1328 கிளைக்கால்கள் 3 - 715
1329 கிளைக்காலிக அமிலம் 3 - 715
1330 கிளைக்கான் 9 - 727
1331 கிளைக்கோஜன் 3 - 716
1332 கிளைட்டஸ் 10 - 247
1333 கிளைடு 3 - 716
1334 கிளையாறு 3 - 716
1335 கிளைவ்,ராபர்ட் 1 - 401,637; 3 - 716
1336 கிளைவழி 3 - 716
1337 கிளைன் 1 - 13;2 - 372
1338 கிளைஸ்தனிஸ் 3 - 717
1339 கிளோவிஸ் 3 - 717
1340 கிளௌசவிட்ஸ், கார்ல்வான் 3 - 717
1341 கிறிஸ்ட்டபர் லாத்தம் ஷோல்ஸ் 5 - 388
1342 கிறிஸ்டியானியா 3 - 717
1343 கிறிஸ்த சங்கீதம் 10 - 14
1344 கிறிஸ்தவ சகாப்தம் 4 - 360
1345 கிறிஸ்தவ சபை 3 - 717
1346 கிறிஸ்தவ சமயச் சீர்திருத்த இயக்கம் 3 - 717
1347 கிறிஸ்தவ சோஷலிசம் 3 - 717
1348 கிறிஸ்தவ நாஸ்டிஸம் 3 - 717
1349 கிறிஸ்தவ மதக் கோயில் 3 - 718
1350 கிறிஸ்தவ மதம் 3 - 719
1351 கிறிஸ்தவ இளைஞர் கழகம் 10 - 434
1352 கிறிஸ்தவம் 8 - 47
1353 கிறிஸ்தவர் வாரிசு முறை 9 - 228
1354 கிறிஸ்தியன் 3 - 720
1355 கிறிஸ்தியன் தாமசியஸ் 1 - 167
1356 கிறிஸ்தியன் வால்ப் 1 - 167
1357 கிறிஸ்தீனா 3 - 720
1358 கிறிஸ்து 3 - 720
1359 கிறிஸ்துமஸ் 3 - 720
1360 கிறைஸ்ட்சர்ச்சு 3 - 721
1361 கின்னரக் குருவி 3 - 721
1362 கின்னரர் 3 - 721
1363 கின்னிக் கோழி 3 - 721;4 - 340
1364 கினி 3 - 722
1365 கினி வளைகுடா 3 - 723
1366 கினிப்பன்றி 3 - 722
1367 கினிப்புல் 3 - 722
1368 கிஜ்க்குயின் கலங்கரை விளக்கு 3 - 322
1369 கிஷ்கிந்தை 3 - 723
1370 கிஷினெவ் 3 - 723
1371 கீ 3 - 724
1372 கீக்கி, சர் ஆர்ச்சிபால்டு 3 - 724
1373 கீச்சாங்குருவி 3 - 724
1374 கீசம் 10 - 528
1375 கீசோ, பிரான்ஸ்வா பயர்கீயோம் 3 - 724
1376 கீட்டோ 3 - 724
1377 கீட்டோன்கள் 1 - 323;3 - 724
1378 கீட்ஸ்,ஜான் 1 - 323,324; 3 - 724; 9 - 653
1379 கீதகோவிந்தம் 9 - 584
1380 கீதம் 3 - 725
1381 கீதார்த்த சங்கிரகம் 10 - 185
1382 கீதை 3 - 726
1383 கீதைக் கொத்து 10 - 212
1384 கீர்த்தனை 3 - 726
1385 கீர்த்திவர்மன் 10 - 179
1386 கீர்மாடு 3 - 583
1387 கீரங்கீரனார் 3 - 726
1388 கீரன் 3 - 726
1389 கீரி (கீரிப்பிள்ளை) 3 - 726
1390 கீரிப்பூச்சி 3 - 727
1391 கீரிமலை 10 - 205
1392 கீரின் 3 - 727
1393 கீரைகள் 3 - 727
1394 கீரைத்தண்டு 3 - 729
1395 கீல் 10 - 206
1396 கீல் கால்வாய் (கெய்சர் வில் ஹல்ம் கால்வாய்) 10 - 206
1397 கீல்வாத அழற்சி 3 - 730
1398 கீலங் 3 - 731
1399 கீலௌவா 3 - 731
1400 கீவ் 3 - 731
1401 கீவி 2 - 485;3 - 731
1402 கீழ்க்கணக்கு 3 - 731
1403 கீழ்க்காய் நெல்லி 3 - 732
1404 கீழ்நாட்டு நாட்டியங்களின் மீது இந்திய நாட்டியத்தின் செல்வாக்கு 6 - 338
1405 கீழ்நாட்டுக் கலை நிலையம்,பரோடா 3 - 731
1406 கீழ்ப்பெர்மியன் காலம் 1 - 4
1407 கீழ்பவானி அணைத்திட்டம் 10 - 206
1408 கீழ்பவானித் திட்டம்(சென்னை) 1 - 466
1409 கீழ்மாவிலங்கை 3 - 732
1410 கீழ்வாதக் காய்ச்சல் 3 - 729
1411 கீழ்வாதம் 3 - 729
1412 கீழ்வாய் நெல்லி 3 - 732
1413 கீழாநெல்லி 3 - 732
1414 கீழைக்கங்கர்கள் 3 - 6,732;
1415 கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி 5 - 726
1416 கீனோ கோந்து 4 - 293
1417 கீஸ் கோமகன் 3 - 170
1418 கீஸ் மரபினர் 3 - 732
1419 கீஸ் மொழி 1 - 551
1420 கு 3 - 733
1421 கு.ப.ரா 4 - 35
1422 குக் 1 - 491;3 - 733
1423 குக் தீவுகள் 3 - 735
1424 குக் ஜலசந்தி 3 - 735
1425 குக்கர்பிட்டேசீ 3 - 733
1426 குக்கில் 5 - 169
1427 குக்குறுவான் 3 - 735
1428 குகன் 3 - 735
1429 குகை நமச்சிவாயர் 1 - 474;3 - 737; 4 - 65
1430 குகைக் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 735
1431 குங்கிலியக் கலய நாயனார் 3 - 737
1432 குங்கிலியம் 3 - 737
1433 குங்கும மரம் 3 - 739
1434 குங்குமப்பூ 3 - 737
1435 குங்குமப்பூச் சிட்டு 3 - 739
1436 குங்குமம் 3 - 739
1437 குசன் 3 - 379
1438 குசி நகரம் 10 - 207
1439 குசும்பா 3 - 739
1440 குசேலர் 3 - 740
1441 குசேலோபாக்கியானம் 3 - 740
1442 குஞ்சன் நம்பியார் 2 - 716;3 - 741; 8 - 188
1443 குட்ட நாடு 3 - 741;6 - 16
1444 குட்டிமம் 3 - 741
1445 குட்டுவன் 3 - 742
1446 குட்டுவன் கண்ணனார் 3 - 742
1447 குட்டுவன் கீரனார் 2 - 52;3 - 742
1448 குட்டைக் கொம்பு மாடு 3 - 583
1449 குட்யர், சார்லஸ் 3 - 742
1450 குட நாடு 3 - 743
1451 குடகு 3 - 742
1452 குடகு மொழி 3 - 743
1453 குடபுலவியனார் 3 - 743
1454 குடமுருட்டி 3 - 743
1455 குடமூக்கிற்பகவர் 3 - 743
1456 குடல் 3 - 743
1457 குடல் நோய்கள் 3 - 562
1458 குடல் வாதம் 3 - 744
1459 குடல் இறக்கம் (கால்நடை) 3 - 562
1460 குடல்வால் 3 - 744
1461 குடல்வால் அழற்சி 3 - 744
1462 குடலில் தடை 3 - 745
1463 குடலிறக்கம் 3 - 746
1464 குடவாசல் 3 - 748
1465 குடவாயில் கீரத்தனார் 2 - 678;3 - 748
1466 குடவாயில் கீரனக்கனார் 3 - 748
1467 குடவாயில் நல்லாதனார் 3 - 748
1468 குடற்பூச்சிகள் 3 - 748
1469 குடிசைத்தொழில் 3 - 748
1470 குடிப்படை 10 - 207
1471 குடிப்பள்ளி 3 - 756 ]
1472 குடிமை 4 - 1
1473 குடிமைப் பயிற்சி 4 - 2
1474 குடியரசு 4 - 3
1475 குடியரசுக் கட்சி 4 - 3
1476 குடியா, உர் பரம்பரைகள் 10 - 450
1477 குடியாத்தம் 4 - 3
1478 குடியானவர் கலகம் 4 - 3
1479 குடியிறக்கமும் ஏற்றமும் 4 - 4
1480 குடியேற்றம் 4 - 5
1481 குடியேறும் உரிமை 10 - 9
1482 குடியொப்பம் 4 - 5
1483 குடியொப்பம் வேண்டல் 4 - 5
1484 குடிவாழுரிமை 4 - 6
1485 குடும்ப நிருவாக சங்கம் 4 - 8
1486 குடும்ப நிருவாகக் கலை 4 - 6
1487 குடும்ப விளக்கு 10 - 374
1488 குடும்பக் கட்டுப்பாடு 10 - 209
1489 குடும்பம் 4 - 8
1490 குடுமியாமலை 4 - 10
1491 குடை 4 - 11
1492 குடைதளி 10 - 369
1493 குடைவு வழி 4 - 11
1494 குண்டர்ட், டாக்டர் 3 - 260
1495 குண்டலகேசி 4 - 15
1496 குண்டலகேசி விருத்தம் 4 - 15
1497 குண்டலினி சக்தி 10 - 372
1498 குண்டு வீச்சு 4 - 15
1499 குண்டுகண் பாலியாதனார் 4 - 15
1500 குண்டூசி 4 - 15
1501 குண்டூர் 4 - 16
1502 குண்டூர் எருமை 3 - 587
1503 குண்டோதரன் 4 - 16
1504 குணகாங்கியம் 4 - 16
1505 குணசாகரர் 4 - 16
1506 குணசீலம் 10 - 210
1507 குணசேகரப் பெருமாள் 10 - 210
1508 குணசேகரம் 10 - 210
1509 குணநாற்பது 4 - 16
1510 குணபத்திரர் 10 - 424
1511 குணபரன் 10 - 365,422;
1512 குணம் 4 - 16
1513 குணவர்மன் 3 - 344
1514 குணவாகடம் 4 - 17
1515 குணவீரபண்டிதர் 4 - 17
1516 குணாட்டியர் 4 - 17
1517 குணாபிராம பரூவா 1 - 292
1518 குணூங் பிரஹு 10 - 288
1519 குத்புதீன் 1 - 627;4 - 33
1520 குத்புதீன் பக்தியார் காக்கீ 4 - 18
1521 குதம்பைச் சித்தர் 4 - 18
1522 குதவழி உணர்ச்சி நீக்கம் 2 - 233
1523 குதிரிடல் 10 - 210
1524 குதிரை 4 - 18
1525 குதிரை மசாலைக்கீரை 4 - 32
1526 குதிரை மசாலைச்செடி 9 - 466
1527 குதிரைச் சாதிகள் 4 - 22
1528 குதிரைத் திறன் 4 - 23
1529 குதிரைத்தறியனார் 4 - 23
1530 குதிரைப் படை 4 - 23
1531 குதிரைப் பந்தயம் 4 - 24
1532 குதிரைப் பரிணாமம் 4 - 24
1533 குதிரையேற்றம் 4 - 33
1534 குதிரைவாலி 4 - 33
1535 குதுப்மினார் 4 - 33
1536 குந்தகர் 1 - 214
1537 குந்தவ்வை 2 - 61;4 - 71
1538 குந்தா நீர்மின்னாக்கத் திட்டம் 10 - 210
1539 குந்தி 4 - 34
1540 குப்தர் 2 - 357;3 - 342
1541 குப்தர் காலச் சிற்பம் 4 - 729
1542 குப்தர்கள் 10 - 211
1543 குப்புசாமி சாஸ்திரி, ஆராய்ச்சி நிலையம் 4 - 34
1544 குப்புசாமி சாஸ்திரி,எஸ் 4 - 34
1545 குப்புசாமி முதலியார், ஆரணி 10 - 211
1546 குப்புசாமி ராஜு, வெ.தஞ்சை 10 - 212
1547 குப்பைக்கோழியார் 4 - 34,344
1548 குப்பைமேனி 4 - 34
1549 குபேரன் 4 - 35
1550 கும்சூர் எருமை 3 - 587
1551 கும்பகருணன் 4 - 35
1552 கும்பகோணம் 4 - 35
1553 கும்பம் 4 - 36
1554 கும்பமேளம் 4 - 36
1555 கும்பா 9 - 297
1556 கும்மட்டம் 4 - 37
1557 கும்மி, கோலாட்டம் 4 - 37
1558 குமட்டூர்க் கண்ணனார் 1 - 5;4 - 38
1559 குமணன் 4 - 38
1560 குமர குருபர ஐயர் 10 - 7,212;
1561 குமரகுரு 1 - 332
1562 குமரகுருதாச சுவாமிகள் 4 - 38
1563 குமரகுருபர சுவாமிகள் 4 - 39
1564 குமரகுருபர தேசிகர் 4 - 40
1565 குமரகுருபரர் 10 - 259
1566 குமரப் பருவக் கூனல் 1 - 231
1567 குமரப் பருவம் 4 - 40
1568 குமரிக்காண்டம் 4 - 44
1569 குமரிக்கோடு 4 - 44
1570 குமரித்தெய்வம் 4 - 44
1571 குமரிமுனை 4 - 44
1572 குமரியாறு 4 - 44
1573 குமரேச சதகம் 4 - 66,412; 10 - 496
1574 குமார குப்தன் 10 - 212
1575 குமார குலசிங்க முதலியார் 4 - 44
1576 குமார சம்பவம் 3 - 626
1577 குமார விசயகிரி வேலச்சின்னோவையன் 4 - 45
1578 குமார விஜயம் 9 - 4
1579 குமார எட்டேந்திரர் 10 - 212
1580 குமாரகோஷர் 10 - 279
1581 குமாரசாமி தேசிகர் 4 - 44
1582 குமாரசுவாமி முதலியார் 3 - 184;4 - 44
1583 குமாரசுவாமிப் புலவர். அ. 4 - 44
1584 குமாரசுவாமியம் 4 - 44
1585 குமாரதேவர் 4 - 45,656;
1586 குமாரபாலன் 3 - 664
1587 குமாரலாதன் 4 - 45
1588 குமாரவியாசர் 4 - 45
1589 குமாரன் ஆசான் 4 - 45;8 - 188
1590 குமாரன் ஆசான், மகாகவி 10 - 343
1591 குமாரிலபட்டர் 4 - 287
1592 குமாரிலர் 4 - 45
1593 குமிழ் 4 - 46
1594 குமுழிஞாழலார் நப்பசலையார் 4 - 46
1595 குயில் 4 - 46;10 - 374
1596 குர்ஆன் 1 - 177,183,47; 4 - 47
1597 குர்திஸ்தானம் 4 - 48
1598 குர்பி,சையது ஷா அபுல்ஹசன் 4 - 48
1599 குர்ஜரம் 4 - 48
1600 குரங்கு 4 - 48
1601 குரங்கு மனிதன் 4 - 53
1602 குரங்கு முதலிய உயர்தரப் பாலூட்டிகள் 7 - 233
1603 குரமி 4 - 56
1604 குரல் 4 - 56
1605 குரல்வளை 4 - 59
1606 குரல்வளை அழற்சி 4 - 60
1607 குரல்வளைப் புற்று 4 - 61
1608 குரவைக் கூத்து 4 - 61
1609 குரா 4 - 62;5 - 329
1610 குராஜி 1 - 551
1611 குரு 4 - 63
1612 குரு கோவிந்தசிங்கு 4 - 64
1613 குரு பரம்பரை 4 - 65
1614 குரு ராமதாஸ் 5 - 1
1615 குரு அர்ஜு ன்சிங் 4 - 63;5 - 1
1616 குருகர், பாலஸ் 4 - 63
1617 குருகு 4 - 63
1618 குருகுலம் 4 - 64
1619 குருகோவிந்த சிங்கு 10 - 337
1620 குருசாமி தேசிகர் 5 - 267
1621 குருஞான சம்பந்தர் 10 - 212
1622 குருஞானதேவர் 1 - 280
1623 குருடர்,செவிடர் கல்வி 3 - 320
1624 குருடு 4 - 64;7 - 174
1625 குருத்தெலும்பு 8 - 441
1626 குருத்தோலை ஞாயிறு 4 - 64
1627 குருந்தக்கல் 4 - 65
1628 குருநமச்சிவாயர் 4 - 65
1629 குருநானக் 4 - 65;5 - 1,3;
1630 குருபாதசாதர் 4 - 66,412
1631 குருமார் உரிமை 4 - 66
1632 குருவாயூர் 4 - 66
1633 குருவிந்தம் 10 - 434
1634 குருஷேத்திரம் 4 - 67
1635 குரூக்ஸ், சர் வில்லியம் 4 - 67
1636 குரூசர் 2 - 322;4 - 67
1637 குரூப் கைத்தொழிற்சாலைகள் 2 - 487
1638 குரொவேஷியா 4 - 68
1639 குரோக்கர், ஜே.டபிள்யூ 3 - 389
1640 குரோச்சே, பெனடெட்டோ 4 - 68
1641 குரோட், ஜார்ஜ் 4 - 68
1642 குரோட்டோனிக் அமிலம் 4 - 68
1643 குரோமியக் கூட்டுக்கள் 4 - 69
1644 குரோமியம் 4 - 68
1645 குரோன்ஷ்டாட் 10 - 212
1646 குரோனிங்கன் 4 - 69
1647 குரோஷியஸ்,ஹியூகோ 4 - 69
1648 குரோஷியா 4 - 70
1649 குல்லாக் குரங்கு 4 - 52
1650 குல்லாத் தோனி 4 - 70
1651 குல்லாய், தொப்பி செய்தல் 4 - 70
1652 குலகருத்தா மதம் 8 - 618
1653 குலச்சிறை நாயனார் 4 - 70
1654 குலசேகர பாண்டியன் 1 - 12;4 - 71
1655 குலசேகரப்பட்டினம் 4 - 71
1656 குலசேகராழ்வார் 4 - 71;5 - 213
1657 குலாப் சிங் 6 - 647
1658 குலாம் காதிறு நாவலர் 4 - 71
1659 குலைமா 10 - 251
1660 குலோத்துங்க சோழபுரம் 10 - 342
1661 குலோத்துங்க சோழன் கோவை 4 - 337
1662 குலோத்துங்கன் I 2 - 654;3 - 76,255,332,334; 4 - 71; 10 - 179,428;
1663 குலோத்துங்கன் II 2 - 654;4 - 72; 5 - 206; 7 - 415
1664 குலோத்துங்கன் III 4 - 72;10 - 234
1665 குவளை 4 - 73
1666 குவாக்கர்கள் 4 - 73
1667 குவாகா 4 - 73
1668 குவாங் சௌ 4 - 73
1669 குவாங்சீ 4 - 73
1670 குவாங்துங் 4 - 73
1671 குவாட்டெமாலா 4 - 73
1672 குவாட்லூப் 4 - 74
1673 குவாடல்கனால் 4 - 74
1674 குவாடல்குவிலர் 5 - 193
1675 குவாடாலாஹாரா 4 - 74
1676 குவாதியானா 7 - 720
1677 குவாப்பூரே 7 - 689
1678 குவாம் 4 - 74
1679 குவாயஸ் 4 - 75
1680 குவாயாக்கீல் 4 - 75
1681 குவாயாக்கீல் வளைகுடா 4 - 75
1682 குவாயூலே 4 - 75
1683 குவாலியர் 4 - 75
1684 குவாவங்காஞ்சன் 4 - 77
1685 குவான்டம் கதிர்ப்புக் கொள்கை 4 - 79
1686 குவான்டம் கொள்கை 2 - 697
1687 குவான்டம் எந்திரவியல் 4 - 77
1688 குவாஜா அப்துல் சமத் 2 - 734
1689 குவிட, லூட்விக் 10 - 213
1690 குவிபெக் 4 - 85
1691 குவிபெக் போர் 4 - 85
1692 குவின்டிரீயன் 1 - 339
1693 குவின்டில்யன் 4 - 86
1694 குவினலீன் 4 - 86
1695 குவிஸ்லிங், விட்குன் 4 - 86
1696 குவீபஷெப் 4 - 86
1697 குவீன்ஸ்லாந்து 4 - 86
1698 குவெட்டா 4 - 86
1699 குவெல்புகள் 7 - 377
1700 குவெல்புகளும் கிபெலின்களும் 10 - 213
1701 குவெல்லர் கூச், சர் ஆர்தர் தாமஸ் 10 - 213
1702 குவெஜோ 4 - 86
1703 குவைத் 10 - 213
1704 குவோமின்டாங் 4 - 87
1705 குழகர் கோயில் 5 - 737
1706 குழந்தை 4 - 87
1707 குழந்தை சுவாமிகள் பதிகம் 10 - 6
1708 குழந்தை நோய்கள் 4 - 89
1709 குழந்தை வளர்ப்பு 4 - 102
1710 குழந்தை உணவு 10 - 214
1711 குழந்தை உளவியல் 2 - 408;4 - 88
1712 குழந்தைக் கவிராயர் 4 - 88
1713 குழந்தைகள் தோட்டப்பள்ளி, மயிலாப்பூர் 4 - 89
1714 குழந்தைப் பள்ளி 3 - 311;4 - 100
1715 குழந்தைப் பாடல் 4 - 101
1716 குழந்தையின் மொழி வளர்ச்சி 10 - 219
1717 குழந்தைவேலுக் கவிராயர் 10 - 219
1718 குழந்தைவேலுப் பிள்ளை 10 - 6
1719 குழமணிதூரம் 4 - 105
1720 குழல் 4 - 106
1721 குழல்தத்தனார் 4 - 106
1722 குழி ஜவ்வுக்கட்டி 9 - 587
1723 குழிநரி 4 - 106
1724 குழிப் பன்றி 4 - 107
1725 குழிப்பசுந் தீனி 4 - 107
1726 குழிமுயல் 4 - 107
1727 குழிமுயல் வகைகள் 4 - 107
1728 குழியுடலி 4 - 107
1729 குழிவிரியன் 4 - 108
1730 குழுமனம் 4 - 108
1731 குள்ள நரி 4 - 109
1732 குள்ளான் 4 - 110
1733 குளத்தூர் கோவை 4 - 337
1734 குளம் 4 - 110
1735 குளம்பனார் 4 - 110
1736 குளம்பாதாயனார் 4 - 110
1737 குளம்பிகள் 4 - 110
1738 குளம்பு 4 - 112
1739 குளம்பு கழன்றுபோதல் (கால்நடை) 3 - 563
1740 குளம்புக்குட்டை 4 - 112
1741 குளமுற்றுத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் 2 - 549;4 - 112
1742 குளவாழை 4 - 113
1743 குளவிகள் 4 - 113
1744 குளித்தலை 4 - 113
1745 குளிர் தட்பவெப்பநிலை 5 - 437
1746 குளிர் ரத்தப் பிராணிகளும் வெப்ப ரத்தப் பிராணிகளும் 4 - 118
1747 குளிர்கால உறக்கம், வேனில் உறக்கம் 4 - 113
1748 குளிர்ப்பெட்டி 4 - 118
1749 குளிர்மிதத் தட்பவெப்பநிலை 5 - 437
1750 குளிர்விக்கும் அமைப்புக்கள் 4 - 119
1751 குளிரூட்டுதல் 4 - 120
1752 குளுக்கோசைடுகள் 4 - 122
1753 குளுக்கோஸ் 3 - 528;4 - 122
1754 குளூட்டென் 4 - 122
1755 குளூஷ் 4 - 122
1756 குளோபிஜெரைனா 4 - 122
1757 குளோபிஜெரைனா அசும்பு 10 - 393
1758 குளோமாஞ்சியோமா 9 - 587
1759 குளோரல் 4 - 124
1760 குளோரின் 4 - 124;10 - 336
1761 குளோரின் கூட்டுக்கள் 4 - 125
1762 குளோரைடுகள் 9 - 743
1763 குளோரோபாரம் 2 - 232;4 - 126
1764 குளோரோபென்சீன் 4 - 126
1765 குளோரோமைசிட்டின் 7 - 201
1766 குற்ற ஈடுபாடு 10 - 220
1767 குற்ற உளவியல் 2 - 412;4 - 126
1768 குற்றச் சட்டம் 4 - 126
1769 குற்றச்சாட்டு 10 - 220
1770 குற்றாலக் குறவஞ்சி 4 - 129
1771 குற்றாலம் 4 - 129
1772 குறட்டி வரதையன் 4 - 130
1773 குறத்திப்பாட்டு 4 - 130
1774 குறம் 4 - 132
1775 குறமகள் குறிஎயினி 4 - 132
1776 குறமகள் இளவெயினி 4 - 132
1777 குறவஞ்சி 4 - 132
1778 குறள் நட்சத்திரங்களும் இராட்சத நட்சத்திரங்களும் 9 - 249
1779 குறள் அடி 10 - 8
1780 குறிஞ்சி (செடி) 4 - 132
1781 குறிஞ்சி (நிலம்) 1 - 4;4 - 132
1782 குறிஞ்சித் திட்டு 10 - 374
1783 குறிஞ்சிப் பாட்டு 10 - 220
1784 குறிப்பிட்ட பரிகாரம் 10 - 220
1785 குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தங்கள் நிறைவேற்றப்படல் 10 - 221
1786 குறியி முறை 4 - 132
1787 குறியிறையார் 4 - 133
1788 குறியெண்கள் 4 - 133
1789 குறுங்காடை 4 - 135
1790 குறுங்கீரனார் 4 - 135
1791 குறுங்குடி மருதனார் 4 - 135
1792 குறுங்கோழியூர் கிழார் 4 - 135,167
1793 குறுந்தொகை 4 - 135
1794 குறும்பன்றி 4 - 135
1795 குறும்பனை நாடு 4 - 136
1796 குறும்பியன் 4 - 136
1797 குறுமுனி 10 - 262
1798 குறுவழுதியார் 4 - 136
1799 குறுவேட்டுவச் செய்யுள் 4 - 136
1800 குறைக்கிரம இயற் கணிதம் 4 - 136
1801 குறைத்தல் 4 - 138
1802 குறைந்த அளவுக் கூலி 10 - 224
1803 குறைப் பிரிவு 4 - 138
1804 குறைப் பிறவிகள் 4 - 138
1805 குறையும் பயன்பாட்டு விதி 10 - 520
1806 குறையும் வரம்புப் பயன் விதி 4 - 140
1807 குறைவண்ணப் பிளாக்குகள் 2 - 692
1808 குறைவேலை 10 - 221
1809 குன் லுன் 4 - 140
1810 குன்மின் 4 - 140
1811 குன்றத்தூர் 4 - 141
1812 குன்றம்பூதனார் 4 - 141
1813 குன்றன் திருச்சிற்றம்பலமுடையான் 4 - 141
1814 குன்றிமணி 4 - 141
1815 குன்றியனார் 4 - 142
1816 குன்றூர்கிழார் மகனார் 4 - 142
1817 குன்றூர்கிழார் மகனார் கண்ணத்தனார் 4 - 142
1818 குன்றையந்தாதி 10 - 345
1819 குஜ்ரன்வாலா 10 - 221
1820 குஜராத்தி மொழி 4 - 142
1821 குஜராத்திப் பல்கலைக்கழகம் 4 - 142
1822 குஜராத்து 4 - 145
1823 குஜராத்து மாநிலம் 10 - 221,360,361;
1824 குஜராத்து வித்தியாபீடம், அகமதாபாத் 4 - 145
1825 குஜராத்துப் பல்கலைக்கழகம் 10 - 361
1826 குஷ்டம் 4 - 145
1827 குஷான் அரசர் 1 - 564
1828 குஷானியச் சிற்பம் 4 - 727
1829 குஷானியர் 4 - 148
1830 குஷிங் 4 - 148
1831 குஸ்ட்டவஸ் (சுவிடன்) 10 - 449
1832 குஸ்டவஸ் II,அடால்பஸ 4 - 149
1833 குஸ்டவஸ் அடால்பஸ் 10 - 188
1834 குஹிலாட்டுகள் 10 - 360
1835 கூ 4 - 150
1836 கூ கை சீ 3 - 344
1837 கூக்கிளக்ஸ் கிளான் 4 - 150
1838 கூகை 4 - 150
1839 கூகைக்கோழியார் 4 - 150
1840 கூச் பிகார் 4 - 150
1841 கூசுவாத்துக்கள் 9 - 206
1842 கூட்டக்கிலி 10 - 5
1843 கூட்டங்கள் 4 - 150
1844 கூட்டற்பாடு முறைகள் 4 - 151
1845 கூட்டன்பர்க் 2 - 650;4 - 152
1846 கூட்டாட்சி நாடுகள் 4 - 153
1847 கூட்டாட்சி 4 - 152
1848 கூட்டு ராணுவ நடவடிக்கை 4 - 155
1849 கூட்டு வாணிகம் 4 - 163
1850 கூட்டு வினை 10 - 222
1851 கூட்டு உரிமை 10 - 140
1852 கூட்டு எந்திரம் 1 - 270;3 - 302
1853 கூட்டுக் கனிகள் 3 - 409
1854 கூட்டுக்கல்வி 4 - 154
1855 கூட்டுத்திறமைக்கு போனசு 9 - 541
1856 கூட்டுத்துவம் 4 - 155
1857 கூட்டுப்பங்குரிமை 9 - 541
1858 கூட்டுயிர் வாழ்க்கை 4 - 156
1859 கூட்டுரிமை 4 - 155
1860 கூட்டுறவு 4 - 164;10 - 222
1861 கூட்டுறவு நாணயச் சங்கம் 4 - 166
1862 கூட்டுறவு பண்டசாலை 4 - 165
1863 கூட்டுறவு இன்ஷூரன்சு சங்கம் 4 - 166
1864 கூட்டுறவுக் கட்டடச் சங்கம் 4 - 166,166;
1865 கூட்டுறவுப் பண்ணை 10 - 519
1866 கூட்டுறவுப் போக்குவரத்துச் சங்கம் 4 - 166
1867 கூட்டுறுப்பாதல் 4 - 167
1868 கூட்ஜூ 4 - 167
1869 கூடசதுக்கம் 4 - 648
1870 கூடல்சங்கமத்துப் பரணி 4 - 167
1871 கூடலூர் 4 - 167
1872 கூடலூர் கிழார் 4 - 167
1873 கூடலூர்ப் பல்கண்ணனார் 4 - 167
1874 கூடற் சங்கமம் 4 - 167
1875 கூடன் 5 - 376
1876 கூடாரப் பண்டிகை 4 - 167
1877 கூடாரப்பூ 4 - 167
1878 கூடாரம் 4 - 168
1879 கூடியாட்டம் 4 - 168
1880 கூடு 4 - 169;7 - 51; 10 - 289
1881 கூடு (மான்வகை) 4 - 169
1882 கூடும் உரிமை 10 - 9
1883 கூடை முடைதல் 4 - 175
1884 கூடை முடையும் முறைகள் 4 - 176
1885 கூடைப்பந்து 10 - 222
1886 கூத்து 4 - 177
1887 கூத்தூர் 4 - 177
1888 கூந்தற் கணவாய் 3 - 129
1889 கூப்பர், வில்லியம் 1 - 320;4 - 178
1890 கூப்ரின் 8 - 666
1891 கூப்ளைக் கான் 4 - 179
1892 கூம்பு 4 - 179
1893 கூம்புகனித் தாவரங்கள் 4 - 179
1894 கூமவுன் பிரதேசம் 10 - 33
1895 கூமாசி 4 - 180;10 - 223
1896 கூமாமாட்டா 4 - 180
1897