விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ஓ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 2 - 714
2 ஓ பெர்த் 10 - 499
3 ஓ' கானல், தானியல் 2 - 715
4 ஓ.ஏ.எஸ். 10 - 45
5 ஓக் 2 - 714
6 ஓக்கா 10 - 361
7 ஓக்காப்பி 2 - 715
8 ஓகவாங்குரு 3 - 602
9 ஓகைப் பேரையூர் 6 - 19
10 ஓசாக்கா 2 - 715
11 ஓசூர் 2 - 715
12 ஓசைரிஸ் 2 - 715
13 ஓசோன் 2 - 716
14 ஓஞ்சிகள் 1 - 91
15 ஓட்டன் துள்ளல் 2 - 716
16 ஓட்டியம் 2 - 717
17 ஓட்டு 2 - 717
18 ஓட்டு மீன்கள் 2 - 718
19 ஓட்டுக் கணவாய் 3 - 128
20 ஓடக்கலோன் 2 - 720
21 ஓடப்பாட்டு 2 - 718
22 ஓடர் 10 - 51
23 ஓடர் ஆறு 2 - 718;5 - 149; 7 - 589,733;
24 ஓடின் 2 - 718
25 ஓடு 2 - 718
26 ஓடெஸ்ஸா 2 - 719
27 ஓணம் 2 - 719
28 ஓணான் 2 - 720;10 - 161
29 ஓதக்கலம் 2 - 720
30 ஓதஞானி 2 - 720
31 ஓதத் தடுப்பு 10 - 161
32 ஓதலாந்தையார் 2 - 720
33 ஓந்தி 2 - 720
34 ஓநாய் 2 - 721
35 ஓப்பல் மணி 2 - 722
36 ஓப்போர்ட்டோ 2 - 722
37 ஓபர்ஹௌசென் 10 - 162
38 ஓம் 2 - 722
39 ஓம் விதி 2 - 723
40 ஓம், ஜார்ஜ் சைமன் 2 - 723
41 ஓம்மீட்டர் 2 - 723
42 ஓம்ஸ்க் 2 - 723
43 ஓம வள்ளி 2 - 724
44 ஓமம் 2 - 723
45 ஓமலூர் 2 - 724
46 ஓமவல்லி 2 - 724
47 ஓமஹா 2 - 724
48 ஓமான் 2 - 724
49 ஓய்மான் நல்லியாதன் 2 - 724
50 ஓய்மான் வில்லியாதன் 2 - 724
51 ஓய்மானாட்டு நல்லியக்கோடன் 2 - 724
52 ஓய்மானாடு 2 - 725
53 ஓயின், ராபர்ட் 2 - 725
54 ஓயின், வில்பிரடு 2 - 725
55 ஓயின்ஸ், ராபர்ட் போயி 2 - 725
56 ஓயினன்தால் 2 - 725
57 ஓர்க்கோலை 1 - 98
58 ஓரங்க நாடகம் 6 - 359
59 ஓரங்கல் 92 - 144
60 ஓரம் போகியார் 2 - 725
61 ஓரன் புர்க் 2 - 725
62 ஓரான் 2 - 726
63 ஓரி 2 - 726;3 - 540
64 ஓரிட உணர்ச்சி நீக்கம் 2 - 233
65 ஓரிதழ்த் தாமரை 2 - 726
66 ஓரிலைத் தாமரை 2 - 726
67 ஓரிற்பிச்சையார் 2 - 726
68 ஓரினக்கணம் 10 - 416
69 ஓருருத்தன்மை 3 - 726
70 ஓருறுப்புடைமை 3 - 247
71 ஓரெஸ்டீஸ் 2 - 726
72 ஓரேருழவர் 2 - 726
73 ஓரையன் 2 - 727
74 ஓரொஷீலவ்கிராடு 10 - 162
75 ஓல்ட்மானி 10 - 162
76 ஓல்டன்பர்க் 2 - 727
77 ஓல்டாம் 2 - 727
78 ஓலாப் 2 - 727
79 ஓலாப் கிழவர் 2 - 652
80 ஓலாஸ் பேட்ரீ 5 - 102
81 ஓலியேசீ 2 - 727
82 ஓலீயிக அமிலம் 2 - 727
83 ஓவாட்ஸின் 2 - 727
84 ஓவாத கூத்தர் 2 - 728
85 ஓவிய நூல் 2 - 728
86 ஓவியம் 2 - 728
87 ஓவியம் கட்டுரைகள் 2 - 750
88 ஓவியர் 2 - 750
89 ஓழுங்கற்ற போட்டி 2 - 690
90 ஓழுங்குபடுத்தும் சட்டம் 2 - 690
91 ஓனகிரேசீ 2 - 750
92 ஓனான் ஆறு 5 - 156
93 ஓனீல், பூஜின் கிளாட்ஸ்டன் 2 - 751
94 ஓஜா பாலி 2 - 751
95 ஓஹியோ 2 - 751

மேற்கோள்கள்[தொகு]