உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/எ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 2 - 460
2 எஃகின் கலவைகள் 2 - 92
3 எஃகு 2 - 88 , 351
4 எக்கிட்னா 2 - 460
5 எக்கைனஸ் 2 - 461
6 எக்கைனோகாக்கஸ் 2 - 461
7 எக்கைனோடெர்மேட்டா 2 - 461
8 எக்கைனோரிங்க்கஸ் 2 - 462
9 எக்சீட்டர் 2 - 462
10 எக்செகாரே, ஜோஸ் 2 - 487
11 எக்ஸ் கதிர் ரேடியம் சிகிச்சை 2 - 469
12 எக்ஸ் கதிர்கள் 2 - 462
13 எக்ஸ் கதிர்களும் படிக அமைப்பும் 2 - 464
14 எக்ஸ் கதிர்ச் சிதரல் 2 - 467
15 எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் 6 - 452
16 எக்ஸ்புளோரர் 10 - 499 , 507;
17 எகிப்திய மொழி 2 - 474
18 எகிப்திய வானவியல் 9 - 252
19 எகிப்தியக் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 30
20 எகிப்தியச் சிற்பம் 4 - 737
21 எகிப்தியர் 3 - 195
22 எகிப்து 2 - 476
23 எகில் ஸ்கால்லாகிரிம்சன் 2 - 652
24 எகிஸ் 1 - 411
25 எங்கெல் விதி 10 - 139 , 521
26 எங்கெல், எர்னெஸ்ட் 10 - 139 , 521;
27 எங்கெல்ஸ்,பிரடரிக் 2 - 484
28 எங்ளர், ஆடால்ப் 10 - 140 , 186;
29 எச்ச வுறுப்புக்கள் 2 - 485
30 எச்சில் சுரப்பிக் கற்கள் 2 - 487
31 எசன் 2 - 487
32 எசெக்ஸ் 2 - 487
33 எஞ்சியோர் உரிமை 10 - 140
34 எட்டயபுரம் 2 - 487
35 எட்டி 2 - 487
36 எட்டுத்தொகை 2 - 488
37 எட்மண்டு பர்க் 1 - 317
38 எட்மண்டு பீல் 3 - 114
39 எட்மன்டன் 2 - 489
40 எட்மன்ஸ்ட்டன் 10 - 330
41 எட்ரஸ்க்கர் 2 - 489
42 எட்ரஸ்க்கர் சிற்பம் 4 - 741
43 எட்வர்டு V 2 - 489
44 எட்வர்டு VI 2 - 489
45 எட்வர்டு VII 2 - 490
46 எட்வர்டு I 2 - 489;9 - 660
47 எட்வர்டு IV 2 - 489
48 எட்வர்டு II 2 - 489
49 எட்வர்டு III 1 - 500;2 - 489; 3 - 643
50 எட்வர்டு கிப்பன் 1 - 317
51 எட்வர்டு கென்னடி 10 - 224
52 எட்வர்டு பிராங்கலண்ட் 10 - 203
53 எட்வர்டு மார்ட்டீன் 1 - 319
54 எட்வர்டு லாங் 9 - 623
55 எட்வர்டு வெரால் லூகாஸ் 1 - 319
56 எட்வர்டு ஜெவிட் ராபின்சன் 10 - 169
57 எட்வர்டு ஜென்னர் 1 - 103
58 எட்வர்டு ஏரி 2 - 490
59 எட்வர்டு ஒயிட் 10 - 510
60 எட்வர்டு, பக்தசீலர் 2 - 490
61 எட்னா 2 - 490
62 எடிங்ட்டன், சர் ஆர்தர் ஸ்டான்லி 2 - 490
63 எடிர்னே 2 - 490
64 எடின்பரோ 2 - 490
65 எடிஷன், தாமஸ் ஆல்வா 2 - 490;3 - 672
66 எடிஸ்ட்டோன் 3 - 322
67 எடோ காலம் 9 - 577
68 எண் கணிதம் 2 - 491
69 எண் குறி 2 - 504
70 எண் சுவடி 2 - 504
71 எண் படிவ ஆய்வு 2 - 509
72 எண்கள் 2 - 496
73 எண்டிமியன் 2 - 505
74 எண்ணாயிரம் (நகரம்) 3 - 85
75 எண்ணெய்க் கப்பல் 2 - 505
76 எண்ணெய்கள் 2 - 259
77 எண்ணெய்கள், கொழுப்புக்கள், மெழுகுகள் 2 - 505
78 எண்ணெய்ப் பனை 2 - 509
79 எண்மானமும் எண் குறியும் 2 - 513
80 எண்வகை மணம் 8 - 71
81 எதார்த்த வாதம் 10 - 232
82 எதிர் முழக்கம் 2 - 518
83 எதிர் அனல் உலை 2 - 347
84 எதிர்காந்தத் தன்மை 2 - 516
85 எதிர்ச்சூறாவளி 2 - 516
86 எதிர்ப்பு மனப்பான்மை 2 - 517
87 எதிர்மறை மாற்ற விளைவு 10 - 362
88 எதிர்முனைக் கதிர்கள் 2 - 518
89 எதிரடியிடங்கள் 2 - 521
90 எதிரனுபோகம் 2 - 521
91 எதிரொலி 2 - 522
92 எதில் குளோரைடு 2 - 232
93 எதில் ஆல்கஹால் 1 - 427
94 எதிலீன் 2 - 522
95 எந்திர துப்பாக்கிகள் 2 - 531
96 எந்திர மண்வெட்டி 1 - 19
97 எந்திர மனிதன் 2 - 534
98 எந்திர முனை 3 - 133
99 எந்திர விவசாயம் 2 - 536;9 - 409
100 எந்திரக் கருவிகள் 2 - 522
101 எந்திரக் கலப்பை 9 - 410
102 எந்திரங்கள் 2 - 524
103 எந்திரங்களும் எந்திரப் பிணைப்புக்களும் 2 - 526
104 எந்திரசாதனங்கள்,சுமை தூக்கிகள் 2 - 528
105 எந்திரப் பின்னல் 2 - 226
106 எந்திரப் பொறியியல் 2 - 534
107 எந்திரவியல் 2 - 534
108 எப்சம் உப்பு 2 - 536
109 எப்பிக்கியூரஸ் 10 - 117 , 470
110 எப்பிக்கியூரஸ் கொள்கை 10 - 141
111 எப்பியால்டஸ் 2 - 537
112 எப்ரைஸ் 2 - 537
113 எபிக்யூரஸ் 1 - 56 , 58162
114 எபிடரீன் 1 - 425
115 எபிரேய மொழி 2 - 537
116 எபிரேயர்கள் 2 - 539
117 எபின்காஸ் 2 - 407
118 எபீசஸ் 2 - 539
119 எம்சல் 1 - 329
120 எம்பார் 2 - 539;10 - 536
121 எம்பிரான் சதகம் 4 - 413
122 எமர்சன் 2 - 539
123 எமில் பிரீடா 5 - 151
124 எமிலி பிராண்டி 1 - 318
125 எமீலியா 2 - 539
126 எயில் 1 - 376
127 எயிற்பட்டினம் 10 - 141
128 எயிற்றியனார் 2 - 539
129 எயினந்தையார் 2 - 539
130 எயினன் 2 - 539
131 எர்கட்டு 2 - 539
132 எர்ணாகுளம் 2 - 540
133 எர்மின் 2 - 540
134 எர்ரனர் 6 - 135
135 எர்ராப்பிரெக்கட 2 - 541;6 - 135
136 எர்லிக் 10 - 449
137 எர்லிக்,பால் 2 - 541
138 எர்லிபர்டு 10 - 508
139 எர்னெஸ்ட் கிரெட்மெர் 2 - 377
140 எர்ஸ்டெட் 1 - 390
141 எரசிபலஸ் 2 - 541
142 எரி நட்சத்திரம் 2 - 542
143 எரிக் 3 - 684
144 எரிக்சன்,ஜான் 2 - 542
145 எரிசியாஸ் 1 - 411
146 எரிட்ரியா 2 - 542
147 எரிநட்சத்திரகல் 2 - 542
148 எரிபொருள் கலக்கி 2 - 543
149 எரிபொருள் ஆராய்ச்சி நிலையம்,ஜியால்கோரா (பீகார்) 2 - 543
150 எரிபொருள்கள் 2 - 544
151 எரிமலை 2 - 545
152 எரிமலைக்குழம்பு 2 - 546
153 எரிமலைத் தீவுகள் 2 - 546
154 எரிமலைப் படிவுகள் 10 - 393
155 எரிமலைப் பாறை 2 - 546
156 எரிவாயு 2 - 546
157 எரிவான் 2 - 549
158 எரு 2 - 549
159 எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார் 2 - 549
160 எருக்கு 2 - 549
161 எருசேலம் 1 - 6;2 - 549
162 எருத்துவாலன் 2 - 550
163 எருது 2 - 550
164 எருமை 2 - 550;3 - 586
165 எருமை நாக்கு 2 - 550
166 எருமை புல் 2 - 551
167 எருமை முல்லைத்தீவு 2 - 551
168 எருமை வெளியனார் 2 - 551
169 எருமை வெளியனார் மகனார் கடலனார் 2 - 551
170 எருமையூரன் 2 - 551
171 எல் ஆலாமேன் 2 - 551
172 எல்பா 2 - 551
173 எல்பின்ஸ்டன், மவுன்ட்ஸ்டூவர்ட் 2 - 552
174 எல்பெ ஆறு 2 - 552;7 - 589
175 எல்ம் 2 - 552
176 எல்லப்ப நயினார் 2 - 553
177 எல்லப்ப நாவலர் 2 - 553
178 எல்லம்மன் 2 - 553
179 எல்லன் கேட்ஸ் ஸ்டார் 10 - 33
180 எல்லன்பரோ பிரபு 2 - 553
181 எல்லிஸ் 10 - 141
182 எல்லிஸ் தீவு 2 - 553
183 எல்லிஸ் தீவுகள் 2 - 533
184 எல்லீசர் 10 - 140
185 எல்லைக் கறுப்பன் 2 - 533
186 எல்லைப் பிடாரி 2 - 533
187 எல்லைப்புற மாகாணம் 2 - 554
188 எல்லையம்மன் 2 - 554
189 எல்லோரா 2 - 554;3 - 736
190 எல்ஜின் பிரபு I,ஜேம்ஸ் ப்ரூஸ் 2 - 554
191 எல்ஜின் பிரபு II,விக்டர் அலெக்சாந்தர் ப்ரூஸ் 2 - 555
192 எல்ஸ்மிர் 2 - 555
193 எல்ஸ்லட்டர் 9 - 467
194 எலரூப், கார்ல் ஆடால்ப் 10 - 142 , 378;
195 எலி 2 - 555
196 எலிசபெத் ஈ 2 - 555
197 எலிசபெத்பவன் 1 - 318
198 எலிசபெத்வில் 2 - 555
199 எலிபாண்டா 2 - 555;3 - 737
200 எலியட் டி.எஸ். 10 - 142
201 எலியட்,டி.ஸ் 1 - 327 , 329;
202 எலியட்,ஜார்ஜ் 2 - 555
203 எலினர் கிளக் 10 - 220
204 எலிஸ்க்கா பெச்சோவா 5 - 151
205 எலீசார் பென்யெயூதா 2 - 537
206 எலும்பியல் 2 - 213 , 555
207 எலும்பு 2 - 557
208 எலும்பு நோய்கள் 2 - 563
209 எலும்பு முறிதல்(கால்நடை) 3 - 557
210 எலும்பு முறிவுக்கு முதல் உதவி 1 - 232
211 எலும்பு முறிவுகள் 1 - 231
212 எலும்புக் கூடு 2 - 560
213 எலும்புக்கீல் அழற்சி 1 - 233
214 எலும்புக்கூட்டு மண்டல நோய்கள்(கால்நடை) 3 - 554
215 எலும்பும் தொழில்களும் 2 - 565
216 எலுமிச்சை 2 - 566
217 எலெக்ட்ரான் கொள்கை(அணுவலுவெண்) 1 - 71
218 எலெக்ட்ரான் மூளை 2 - 534
219 எலெக்ட்ரான் மைக்ராஸ்கோப்பு 2 - 567
220 எலெக்ட்ரான்கள் 2 - 566
221 எலெக்டிரா 2 - 568
222 எலெக்டிரா கோட்டம் 2 - 568
223 எவ்வி 2 - 568
224 எவரஸ்ட்டு 2 - 568
225 எவரஸ்ட்டு, சர் ஜார்ஜ் 2 - 569
226 எழினி 1 - 194;2 - 569
227 எழு உப்பன்றி நாகன் குமரனார் 2 - 578
228 எழுக்கூற்றிருக்கை 2 - 569
229 எழுத்தச்சன் 8 - 185
230 எழுத்தச்சன்,துஞ்சத்து 2 - 570
231 எழுத்து 2 - 570;4 - 464
232 எழுத்து வருத்தனம் 4 - 648
233 எழுத்துக் கூட்டல் 2 - 574
234 எழுத்தொலியியல் 2 - 574
235 எழுதுதல் 2 - 576
236 எள் 2 - 578
237 எளிதில் உருகாத தாதுக்கள் 10 - 318
238 எளிதில் உருகாப் பொருள்கள் 10 - 143
239 எளிதில் உருகும் கலவைகள் 2 - 351
240 எளியோர் வேலை விடுதி 10 - 143
241 எறிக்கேசீ 2 - 580
242 எறிகுண்டு 2 - 580
243 எறிபடையியல் 2 - 581
244 எறிபத்த நாயனார் 2 - 586
245 எறியொகாலான் 2 - 586
246 எறும்பு 2 - 586
247 எறும்பு தின்னி 2 - 586
248 என்சைம்கள் 2 - 587
249 என்டெபெ 10 - 144
250 என்பீல்டு 2 - 587
251 என்வர் பாஷா 2 - 587
252 என்னயினாப்புலவர் 2 - 587
253 எனாமல் 2 - 587
254 எஷலான் கிரேட்டிங்கு 2 - 588
255 எஸ்கிமோ 2 - 588
256 எஸ்கிமோ மொழி 2 - 589
257 எஸ்கிலஸ் 1 - 307;2 - 589; 3 - 699
258 எஸ்ட்டர்கள் 2 - 589
259 எஸ்ட்டோனிய மொழி 2 - 591
260 எஸ்ட்டோனியா 2 - 592
261 எஸ்டேட்டு வரி 10 - 144
262 எஸ்ப்பரான்டோ 2 - 593
263 எஸ்ஸன் 2 - 593
264 எஸ்ஸா 10 - 510

மேற்கோள்கள்

[தொகு]