விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ஊ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 2 - 432
2 ஊக்கவினை 2 - 432
3 ஊக்காயாலி 7 - 602
4 ஊக்கி வகைகள் 2 - 433
5 ஊக்கிகள் 2 - 436
6 ஊக்கு நிலை 2 - 436
7 ஊக வாணிகம் 10 - 138
8 ஊசல் 2 - 437
9 ஊசல் காட்டி 2 - 437
10 ஊசலாக்கி 2 - 438
11 ஊசலாட்டம் 2 - 438;7 - 583
12 ஊசி 2 - 439
13 ஊசிபோடுதல் 2 - 439
14 ஊசிமுறி 1 - 537;2 - 440
15 ஊசியிலை மரங்கள் 2 - 440
16 ஊட்டக்குறை நோய்கள் 2 - 442;4 - 343
17 ஊட்டம் 2 - 440
18 ஊட்டியார் 2 - 444
19 ஊண்பித்தையார் 2 - 444
20 ஊத்துக்குழி 2 - 444
21 ஊதிகள் 2 - 444
22 ஊது துருத்தி 2 - 444
23 ஊதுவத்தி 2 - 445
24 ஊப்பாஸ் மரம் 2 - 446
25 ஊபாங்கி ஆறு 2 - 446
26 ஊமத்தை 2 - 446
27 ஊமன் 2 - 447
28 ஊமை அன்னம் 1 - 273
29 ஊமைச்சி 2 - 447
30 ஊமைத்துரை 2 - 447
31 ஊர் விருத்தம் 2 - 454
32 ஊர் வெண்பா 2 - 454
33 ஊர்க்குருவி 2 - 447
34 ஊர்கா 10 - 139
35 ஊர்தி அதிர்வெண் 9 - 281
36 ஊர்பி, முகமது ஜமாலுத்தீன் 10 - 139
37 ஊர்வசி 2 - 447
38 ஊர்வன 2 - 448
39 ஊராங் ஊட்டான் 2 - 454
40 ஊரின்னிசை 2 - 455
41 ஊரும் பேரும் 2 - 455;10 - 276
42 ஊல்யாநாவஸ்க் 2 - 456
43 ஊலான் பாட்டார் கோட்டோ 10 - 139
44 ஊலான் ஊடெ 2 - 456
45 ஊலான்பட்டார் கோட்டோ 2 - 456
46 ஊற்றங்கால் 1 - 365
47 ஊற்று 2 - 457
48 ஊன் அழுகல் 2 - 459
49 ஊன்பசை 2 - 459
50 ஊன்பொதி பசுங்குடையார் 2 - 459
51 ஊனுக்கு உயர்வாகக் கருதப்படும் மாடுகள் 3 - 577
52 ஊனுண்பவை 7 - 41
53 ஊஷ் ஆறு 5 - 349
54 ஊஷியென் 10 - 139
55 ஊஹான் 10 - 139

மேற்கோள்கள்[தொகு]