விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/உ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 2 - 205
2 உக்கிர ஜோதி 10 - 261
3 உக்கிரகுமார பாண்டியன் 2 - 206
4 உக்கிரப் பெருவழுதி 1 - 5,9; 2 - 206
5 உகா 2 - 206
6 உகாய்க்குடி கிழார் 2 - 207
7 உச்ச நீதிமன்றம் 2 - 207
8 உச்சமும் நீசமும் 2 - 207
9 உச்சயினி 2 - 208,429
10 உசில் 2 - 208
11 உட்கரு 2 - 209;10 - 124
12 உட்கரு (அணு வடிவங்கள்) 1 - 68
13 உட்கருவில் தொழிற்படும் விசைகள் (அணு வடிவங்கள்) 1 - 70
14 உட்பாட்டு வெளிப்பாட்டு ஆய்வு 10 - 120
15 உடம்பு பிடித்தல் 1 - 233;2 - 209
16 உடல் 2 - 209
17 உடல் தேறுகாலம் 2 - 210
18 உடல் தோற்ற மானிடவியல் 10 - 440
19 உடல் நஞ்சால் உண்டாகும் உளக்கோளாறு 2 - 384
20 உடல் உரம் வளர்த்தல் 2 - 218
21 உடல் உரிமை 10 - 9
22 உடலமைப்பியல் 2 - 211
23 உடலமைப்பியல் கட்டுரைகள் 2 - 215
24 உடலமைப்புக் கொள்கையினர் கருத்துக்கள் 1 - 460
25 உடலளவு ஆளுமைச் சோதனை 1 - 463
26 உடலியல் 2 - 215
27 உடலியல் கட்டுரைகள் 2 - 217
28 உடலியல் உளவியல் 2 - 401
29 உடலுக்கும் உள்ளத்துக்குமுள்ள உறவு 2 - 217
30 உடற் கல்வி 2 - 217
31 உடற் கல்வியின் பயன் 2 - 219
32 உடற் களைப்பு 3 - 379
33 உடற்சூடு 2 - 219
34 உடற்பயிற்சி 2 - 219
35 உடன் பங்காளித்துவம் 10 - 121
36 உடன்படிக்கை 2 - 220
37 உடன்படிக்கைத் துறைமுகங்கள் 2 - 221
38 உடன்பாட்டு மாற்ற விளைவு 10 - 362
39 உடனொளிர்தலும் பின்னொளிர்தலும் 2 - 221
40 உடுக்கை 2 - 222
41 உடுதடி 1 - 3
42 உடுப்பி 2 - 223
43 உடுப்பூர் 7 - 646
44 உடும்பு 2 - 223
45 உடுமலைப்பேட்டை 2 - 223
46 உடை 2 - 223
47 உடை உற்பத்தி 2 - 225
48 உடையவர் 4 - 65
49 உடையவர் கோயில் 5 - 745
50 உடையார்குடி 10 - 185
51 உடையார்குடி ஸ்ரீமழுப் பொறுத்த விநாயகர் அஷ்டகம் 10 - 7,212
52 உண்ட், வில்ஹெல்ம் மாக்ஸ் 10 - 121
53 உண்ட்ஸெட் 2 - 227
54 உண்டவல்லி 2 - 227
55 உண்ணாமுலையம்மாள் 3 - 337
56 உண்ணாயீவாரியர் 2 - 228;8 - 187
57 உண்ணாவிரதம் 2 - 228;4 - 412
58 உண்ணாழிகை 10 - 289
59 உண்ணி 1 - 5;2 - 229
60 உண்மை மறுத்தல் 10 - 306
61 உண்மைநெறி விளக்கம் 10 - 293
62 உண்மையான கூலி 10 - 521
63 உண்மையானந்த முனிவர் 1 - 193
64 உண்மையியல் 2 - 229
65 உணர்ச்சி 2 - 230;10 - 1
66 உணர்ச்சி நீக்கக் குறிகள் 2 - 232
67 உணர்ச்சி நீக்கம் 2 - 231
68 உணவாராய்ச்சி 2 - 240
69 உணவியல் 2 - 234
70 உணவியல் கட்டுரைகள் 2 - 240
71 உணவின் தொழில்கல் 2 - 234
72 உணவின் பகுதிகள் 2 - 235
73 உணவு 2 - 240
74 உணவு நஞ்சாதல் 2 - 244
75 உணவு பரிமாறும் முறை 2 - 259
76 உணவு மருந்துச் சட்டங்கள் 2 - 259
77 உணவுக் கட்டுப்பாடு 2 - 241
78 உணவுக் கலப்படம் 2 - 243
79 உணவுச் சத்துக்கள் 2 - 257
80 உணவுத் திட்ட மாறுபாடுகள் 2 - 238
81 உணவுத் திட்டக் குறிப்புகள் 2 - 238
82 உணவுப் பாதுகாப்பு 2 - 246
83 உணவுப்பாதை 2 - 251
84 உணவுப்பாதை நோய்கள்(கால்நடை) 3 - 551
85 உணவுப்பொருள்கள் 2 - 254
86 உத்கமங்கள் 10 - 289
87 உத்கல் பல்கலைக்கழகம் 2 - 260
88 உத்தண்ட வேலாயுத பாரதி 2 - 260
89 உத்தம வாத நூல் 10 - 232
90 உத்தமசோழர் 3 - 108
91 உத்தமர்கோயில் 5 - 724
92 உத்தமன் 10 - 122
93 உத்தரகோசமங்கை 2 - 260
94 உத்தரஞானசித்திபுரம் 10 - 472
95 உத்தரட்டாதி 2 - 260
96 உத்தரப் பிரதேசம் 2 - 261
97 உத்தரம் 2 - 261
98 உத்தரமேரூர் 2 - 261
99 உத்தரவாத ஒப்பந்தம் 2 - 671
100 உத்தரன் 10 - 121
101 உத்தராடம் 2 - 261
102 உத்தரை 10 - 122
103 உத்தாமணி 2 - 262;9 - 533
104 உத்தான துவாதசி 2 - 262
105 உத்தானபாதன் 10 - 122
106 உத்திரஞான சிதம்பரம் 10 - 472
107 உத்துங்கர் 10 - 261
108 உதகமண்டலம் 2 - 262
109 உதயகுமரன் 2 - 262
110 உதயசங்கர் பட் 10 - 122
111 உதயணன் 2 - 262
112 உதயப்பூர் 2 - 262
113 உதயாதித்தவர்மன் 10 - 172
114 உதிட்டிரன் 2 - 263
115 உதியஞ்சேரல் 2 - 263
116 உதியன் 2 - 263
117 உதீசித்தேவர் 2 - 263
118 உதை சுவர் 2 - 263
119 உந்தம் 2 - 263
120 உப்பர்ட்டால் 10 - 122
121 உப்பனாறு 4 - 167
122 உப்பீனிகள் 2 - 263
123 உப்பீனியேற்றிய ஹைடிரோகார்பன்கள் 2 - 264
124 உப்பு 2 - 264
125 உப்பு மணல் தாவரம் 2 - 266
126 உப்பு ஹைடிரைடுகள் 10 - 558
127 உப்புக்கொத்தி 2 - 265
128 உப்புச் சத்தியாக்கிரகம் 2 - 265
129 உப்புச்சதுப்பு மாங்குரோவ் தாவரம் 2 - 266
130 உப்புத் தாவரங்கள் 2 - 266
131 உப்புமூல அல்லது டானின் சாயங்கள் 4 - 582
132 உப்பை 2 - 267
133 உபக்கிரகங்களின் கிரகணம் 3 - 666
134 உபக்கிரகம் 2 - 267
135 உபகாரச்சம்பளம் 2 - 267
136 உபகுப்தர் 1 - 36
137 உபகேசி 2 - 269
138 உபதேச சித்தாந்தக் கட்டளை 4 - 45
139 உபதேசமாலை 10 - 259
140 உபநிடதம் 2 - 269
141 உபபுராணங்கள் பதினெட்டு 7 - 437
142 உபமின்கலம் 8 - 308
143 உபரிக் கல்விப்பொருள் திட்டச்செயல்கள் 3 - 313
144 உபரூபங்கள் 6 - 375
145 உபவேதங்கள் 10 - 122
146 உபாங்கங்கள் 10 - 122
147 உபேந்திரநாத் அஷ்க் 1 - 562
148 உபேந்திரர் 2 - 272
149 உபேந்திராசிரியர் 2 - 272
150 உம்பளச்சேரிமாடுகள் 3 - 585
151 உம்பற்காட்டு இளங்கண்ணனார் 2 - 272
152 உம்மான் 2 - 724
153 உமட்டூர்க்கிழார் மகனார் பரங்கொற்றனார் 2 - 272
154 உமர் மசூதி 2 - 549
155 உமர்கையாம் 2 - 272
156 உமரி 2 - 273
157 உமறுகத்தாப் புலவர் 5 - 9
158 உமறுப் புலவர் 2 - 273
159 உமாதாசன் 10 - 51
160 உமாபதி சிவம் 10 - 560
161 உமாபதி சிவாசாரியர் 2 - 273;10 - 261,293;
162 உமாமகேசுவரம் பிள்ளை,த.வே 2 - 274;3 - 241
163 உமாமகேஷ்வர் 1 - 332
164 உய்யக் கொண்டார் 10 - 536
165 உய்யக்கொண்டார் 2 - 274
166 உய்யவந்த தேவநாயினார் 2 - 274
167 உயர் நீதிமன்றம் 2 - 275
168 உயர் வெப்பநிலை 9 - 474
169 உயர் அழுத்தக் கொதிகலன் தொழிற்சாலை, திருவெறும்பூர் 10 - 301
170 உயர் இழுவலியுள்ள எஃகு வகைகள் 2 - 351
171 உயர்த்தி 2 - 274
172 உயர்தரக் கல்வி 3 - 314
173 உயர்நிலைப் பள்ளிகள் 3 - 311
174 உயர்மடைமாற்றம் 10 - 306
175 உயர்விடக்கிலி 10 - 5
176 உயவிடல் 2 - 276
177 உயவுகள் 2 - 276
178 உயிர் 2 - 276
179 உயிர் அறுவை 2 - 278
180 உயிர்க்கொள்கை 10 - 440
181 உயிர்களும் பிறப் பிறப்புக்களும் 5 - 240
182 உயிர்காப்போடம் 2 - 278
183 உயிர்த்தூண்டிற்காரன் 2 - 278
184 உயிர்ப் புள்ளியியல் 2 - 281
185 உயிர்ப்பட்டி 2 - 278
186 உயிர்ப்பு 2 - 281
187 உயிர்ப்பொருள் 2 - 281
188 உயிர்ப்பொருள் ரசாயன மாற்றம் 2 - 283
189 உயிர்ப்பொருள் ரசாயனம் 2 - 282
190 உயிர்ப்பொருள் ரசாயனமாற்ற நோய்கள் 2 - 283
191 உயிரணு 2 - 286
192 உயிரணு அமைப்பு 10 - 122
193 உயிரணுச் சுவர் 10 - 123
194 உயிரணுப்பிரிவு 10 - 126
195 உயிரணுவின் செயல்முறை உள்ளமைப்பு 10 - 123
196 உயிரியல் 2 - 289
197 உயிரியல் கட்டுரைகள் 2 - 292
198 உயிரியல் முறையால் பீடையொழிப்பு 2 - 292
199 உயிரின் ஏற்றவற்றம் 10 - 128
200 உயிருண்மைக் கொள்கை 10 - 129
201 உயில் 2 - 292
202 உயில் நிருவாகி 2 - 295
203 உயில் ஒப்புக் கொள்கையும் அதற்கான நிருவாகப் பத்திரமும் 2 - 294
204 உர் நம்மு 10 - 450
205 உர்கா 10 - 129
206 உரம் 2 - 295
207 உரமிடும் எந்திரங்கள் 2 - 300
208 உராய்வு 2 - 302
209 உராய்வெதிர் உலோகங்கள் 2 - 302
210 உரிக்குட்டி (அப்புக்குட்டி) 2 - 302
211 உரிச்சொல் நிகண்டு 2 - 303
212 உரிப்பொருள் 2 - 303
213 உரிமம் 10 - 129
214 உரிமை 2 - 303
215 உரிமை மனு 2 - 304
216 உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் உரிமை 10 - 9
217 உரிமைச் சின்னம் 10 - 484
218 உருகி உறைதல் 2 - 304
219 உருகுவே நாடு 2 - 304
220 உருத்திரசன்மன் 2 - 305
221 உருத்திரபசுபதி நாயனார் 2 - 305
222 உருத்திரனார் 2 - 305
223 உருத்திராட்ச மரம் 2 - 305
224 உருது 2 - 305
225 உருப்படி 2 - 310
226 உருப்பெருக்கும் கண்ணாடி 2 - 310
227 உருமண்ணுவா 2 - 311
228 உருமாற்றப் பாறைகள் 10 - 396
229 உருமாற்றம் 2 - 311;9 - 368
230 உருவப்பஃறேர் இளஞ்சேட் சென்னி 2 - 312
231 உருவப்படம் 2 - 747
232 உருவொத்த பிரதியிடு 2 - 312
233 உருளை 9 - 412
234 உருளைக் கிழங்கு 2 - 315
235 உருளைக்கிழங்கிலிருந்து ஆல்கஹால் உற்பத்தி 4 - 611
236 உருளையும் இருசும் 2 - 317,525
237 உரை 2 - 317
238 உரைநடை இலக்கிய வரலாறு (தமிழ்) 5 - 499
239 உரைநடை(ஆங்) 1 - 319
240 உரையறி நன்னூல் 1 - 363
241 உரையாசிரியர் 2 - 317
242 உரோகிணி 2 - 317
243 உரோகிணி (நட்சத்திரம்) 2 - 318
244 உரோடகத்துக் கந்தரத்தனார் 2 - 318
245 உரோம பதன் 10 - 129
246 உரோமபாதன் 10 - 129
247 உரோமம் 3 - 550
248 உல்சி, தாமஸ் 10 - 129
249 உல்ப் 10 - 133
250 உல்ப், வர்ஜீனியா 2 - 318
251 உல்ப், ஜேம்ஸ் 10 - 130
252 உல்ப்ராம் வான் எஷன்பாக் 2 - 318
253 உல்ப்ஸ்ட்டன், ஆர்ச் பிஷப் 10 - 130
254 உல்பிலா 1 - 203
255 உல்பிளாஸ் 2 - 318
256 உல்ம் 2 - 318;10 - 130
257 உல்லம் 2 - 318
258 உல்லாச நடை 2 - 319
259 உல்லாசப் பிரயாணம் 2 - 319
260 உலக்கைப் பாட்டு 2 - 320
261 உலக சாம்ராச்சியங்கள் 2 - 320
262 உலக தபால் யூனியன் 2 - 320
263 உலக யுத்தம் I 2 - 325
264 உலக யுத்தம் II 2 - 330
265 உலக ராச்சியம் 2 - 322
266 உலக வரலாறு 2 - 323
267 உலக வானிலையியல் ஸ்தாபனம் 2 - 325
268 உலக விவகார இந்தியக் கவுன்சில் 2 - 325
269 உலக ஆரோக்கிய ஸ்தாபனம் 2 - 320
270 உலகநாதசுவாமிகள் 10 - 130,462
271 உலகநாதபிள்ளை 10 - 131
272 உலகநாதன் 2 - 321
273 உலகநீதி 2 - 321
274 உலகப் பொருளாதார மந்தம் 10 - 131
275 உலகப் பொருளாதார மாநாடு 2 - 321
276 உலகம் 2 - 321
277 உலகளந்த பெருமாள் கோயில் 6 - 49
278 உலகியல் பண்பாடு 2 - 343
279 உலர் கனிகள் 3 - 407
280 உலர்துறை 2 - 343;3 - 208
281 உலர்புல் 2 - 343
282 உலா 2 - 343
283 உலூகர் 9 - 543
284 உலூபி 10 - 482
285 உலைகள், சூளைகள், அடுப்புக்கள் 2 - 344
286 உலோக முலாம் பூசுதல் 2 - 356
287 உலோக மெருகிடல் 2 - 357
288 உலோக வார்ப்பு வேலை 2 - 357
289 உலோக வேலைக் கருவிகள் 3 - 274
290 உலோக வேலைக் கலை 2 - 357;3 - 695
291 உலோக ஹைடிரைடுகள் 10 - 559
292 உலோக உட்கூற்றியல் 2 - 347
293 உலோகக் கலவைகள் 2 - 348
294 உலோகங்கள் 2 - 353
295 உலோகத் தொழில் 2 - 353
296 உலோகத்தைப் பிரித்தெடுத்தல் 2 - 354
297 உலோகப் போலிகள் 2 - 356
298 உலோகமல்லாத தாதுக்கள் (இந்தியா) 1 - 707
299 உலோகாயதக் கொள்கை 2 - 360
300 உலோச்சனார் 2 - 362
301 உலோபாமுத்திரை 1 - 9;2 - 362
302 உவமான சங்கிரகம் 10 - 132
303 உவர்க்கண்ணூர்ப் புல்லங்கீரனார் 2 - 362
304 உழத்திப் பாட்டு 2 - 362
305 உழவரின் உரிமைகள் 10 - 140
306 உழவாரக் குருவி 2 - 363
307 உழிஞை 2 - 364
308 உழிஞைமாலை 2 - 364
309 உழுந்தினைம் புலவர் 2 - 364
310 உழைப்பால் உயர்ந்த ஒருவர் 10 - 256
311 உழைப்பில்லா வருவாய் 10 - 476
312 உழைப்பு மதிப்புக் கொள்கை 2 - 364
313 உள் தூண்டல் 2 - 364
314 உள்நாட்டு நீர்வழிகள் 2 - 364
315 உள்நாட்டு நீர்வழிகள்(இந்தியா) 1 - 719
316 உள்நாட்டு ஆட்சிமன்ற உபகாரச்சம்பளம் 2 - 269
317 உள்ளக் களைப்பு 3 - 379
318 உள்ளக் கிளர்ச்சிகள் 2 - 365
319 உள்ளம் 2 - 366
320 உள்ளமுடையான் 2 - 366
321 உள்ளான்களும் சிற்றுள்ளான்களும் 2 - 366
322 உள்ளி விழா 2 - 366
323 உள்ளுணர்வு 10 - 2
324 உள்ளெரி எஞ்சின்கள் 2 - 366
325 உள தொழில் நுட்பவியல் 10 - 133
326 உள பௌதிகம் 2 - 377
327 உள விஞ்ஞான ஆரய்ச்சி 2 - 387
328 உளக்கோட்டங்கள் 2 - 370
329 உளச்சுகாதாரம் 2 - 372
330 உளஞ்செய்நோய் 10 - 133
331 உளநோய் மருத்துவம் 2 - 382
332 உளப்பகுப்பியல் 2 - 375,400;
333 உளப்பகுப்பியலார் கருத்து 1 - 461
334 உளப்பான்மை 2 - 376;10 - 1
335 உளப்போராட்டம் 10 - 134
336 உளம் 2 - 379
337 உளவசிய நிலை 2 - 384
338 உளவாற்றல் குறைவின் சில தனிப்பட்ட வகைகள் 2 - 386
339 உளவாற்றல் குறைவு 2 - 385
340 உளவியல் 2 - 390
341 உளவியல் கட்டுரைகள் 2 - 419
342 உளவியல் சிகிச்சை 2 - 419
343 உளவியல் முறைகள் 2 - 394
344 உளவியல் வகைகள் 2 - 396
345 உளவியல் ஆரய்ச்சி நிலையம், பாட்னா 2 - 419
346 உளுந்து 2 - 422
347 உளுவை 2 - 422
348 உற்பத்தி 2 - 422
349 உற்பத்தி நிலை விதி 2 - 425
350 உற்பத்தி மிகை 10 - 136
351 உற்பத்தி விதிகள் 2 - 425
352 உற்பத்தி உயர்வு விதி 2 - 425
353 உற்பத்திக் குறைவு விதி 2 - 425
354 உற்பத்திச் சரக்கு மாற்று நிலையம் 10 - 135
355 உற்பத்திச் செலவு 2 - 423
356 உற்பத்திச் செலவுக் கொள்கை 2 - 423
357 உற்பத்திப் பொறியியல் 2 - 423
358 உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம் 4 - 165
359 உற்பத்தியைப் பெருக்கும் ஊகவாணிகம் 10 - 138
360 உற்பவமாலை 2 - 426
361 உறக்க நடை 2 - 426
362 உறக்கம் 10 - 136
363 உறக்கமின்மை 2 - 426
364 உறவு முறை 2 - 427
365 உறைதடை 2 - 428
366 உறைதல் 2 - 428
367 உறைபனி 2 - 428
368 உறையனார் 2 - 428
369 உறையூர் 2 - 428
370 உறையூர் பல்காயனார் 2 - 429
371 உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார் 2 - 429
372 உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார் 2 - 429
373 உறையூர் முதுகூத்தனார் 2 - 429
374 உறையூர் முதுகொற்றனார் 2 - 429
375 உறையூர் இளம்பொன் வாணிகனார் 2 - 429
376 உறையூர் ஏணிச்சோரி முடமோசியார் 1 - 52;2 - 429
377 உறையூர்க் கதுவாய்ச் சாத்தனார் 2 - 429
378 உறையூர்ச் சல்லியன் குமாரனார் 2 - 429
379 உறையூர்ச் சிறுகந்தனார் 2 - 429
380 உறையொட்டும் கருவி 10 - 271
381 உன்சுரீ, அபுல் காசிம் ஹசன் 2 - 429
382 உன்செட், சிக்ரிடு 10 - 138
383 உஜ்ஜயினி (உச்சயினி) 2 - 429
384 உஷை 2 - 429
385 உஸ்தாது ஈஸா 5 - 681
386 உஸ்பெக் 2 - 430
387 உஸ்பெக் சோவியத் குடியரசு 2 - 430
388 உஸ்மான் சாகர் அணை (ஐதராபாத்) 1 - 468
389 உஸ்மான் சாகரம் 2 - 430
390 உஸ்மானாபாத் 2 - 430
391 உஸ்மானியப் பல்கலைக்கழகம் 2 - 431

மேற்கோள்கள்[தொகு]