விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/இ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 1 - 495
2 இ திசிங்கு 10 - 547
3 இக்கால சதுரங்கம் 4 - 421
4 இக்காலக் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 32
5 இக்கு 1 - 495
6 இக்கேரி நாயக்கர்கள் 1 - 495
7 இக்தியார்னிஸ் 1 - 496
8 இக்தியோசாரஸ் 1 - 496
9 இக்பால் , சர் முகம்மது 1 - 496
10 இக்வெஸ்டிரியர்கள் 1 - 497
11 இக்னியூமன் ஈ 1 - 497
12 இகுவானா 1 - 497
13 இகுவானொடான் 1 - 497
14 இங்கி மரம் 6 - 63
15 இங்கிலாந்து 1 - 497
16 இங்கிலாந்து பாங்கு 1 - 505
17 இங்கிலாந்து பொருளாதார வரலாறு 1 - 498
18 இங்கிலிஷ் கால்வாய் 1 - 505
19 இங்கென் ஹௌஸ் 10 - 158
20 இசபெல்லா 1 - 506
21 இசாமி 1 - 506
22 இசின், லார்சா, பாபிலன் பரம்பரைகள் 10 - 450
23 இசை 1 - 506
24 இசை கட்டுரைகள் 1 - 523
25 இசை ஞானியார் 1 - 525
26 இசை நுணுக்கம் 1 - 531
27 இசை வகை 1 - 507
28 இசை ஒலியின் சிறப்பியல்கள் 2 - 682
29 இசைக் கருவிகள் 1 - 523
30 இசைக் குறியிடல் 1 - 514
31 இசைக்கவை 1 - 525
32 இசைத்தட்டு தயாரித்தல் 3 - 674
33 இசைத்தமிழ் 1 - 525
34 இசைநாடகம் 1 - 531
35 இசைப்பா 1 - 322
36 இசையமுது 10 - 374
37 இஞ்சி 1 - 531
38 இட்சுவாகு 1 - 532
39 இட்டார்சி 1 - 532
40 இட்ரிசி 1 - 532
41 இட்ருரியா 1 - 532
42 இட்ஜு மோ 1 - 532
43 இட்ஸி்ங் 3 - 315
44 இட உயரமானி 10 - 52
45 இடக்குன்றூர் கிழார் 1 - 537
46 இடங்கழிநாயனார் 1 - 532
47 இடச்சம் உறுப்புடைமை 3 - 248
48 இடபம் (ரிஷிபம்) 1 - 532
49 இடம், காலம் ,காரணம் 1 - 532
50 இடமாறு தோற்றம் 1 - 535;9 - 265
51 இடிதாங்கி 1 - 535
52 இடிதுப்பாக்கி 1 - 534
53 இடிமழை 1 - 536
54 இடிஷ் மொழி 1 - 536
55 இடுகாடு 1 - 536
56 இடுப்பு வலி 1 - 232
57 இடுப்புப் பூட்டு விலக்கு 1 - 230
58 இடும்பன் 1 - 537
59 இடும்பாவனம் 1 - 537
60 இடும்பி 1 - 537
61 இடைக்கழிநாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார் 1 - 537
62 இடைக்காட்டுச் சித்தர் 1 - 537
63 இடைக்காடனார் 1 - 537
64 இடைக்காலம் அல்லது இந்துமரபினர் காலச் சிற்பம் 4 - 731
65 இடைச்செருகல் 1 - 537
66 இடையன் சேந்தங் கொற்றனார் 1 - 537
67 இடையன் நெடுங்கீரனார் 1 - 537
68 இடையன் பூச்சி 1 - 537
69 இடையாறு 1 - 538
70 இண்டால் 5 - 99
71 இண்டியனாபலிஸ் 1 - 538
72 இண்டியானா 1 - 538
73 இண்டு 2 - 184
74 இணுவையந்தாதி 1 - 99
75 இணைக்கோட்டு ஒப்புக்கோளும் யூக்ளிடு எதிர் வடிவ கணிதமும் 9 - 117
76 இணைகரம் 1 - 538
77 இணைதல் 1 - 538
78 இணைதல்மானி 1 - 538
79 இணைந்த சுற்றுக்கள் 1 - 539
80 இணைப்பார்வை டெலிஸ் கோப்பு 1 - 539
81 இணைப்பார்வை மைக்ராஸ்கோப்பு 1 - 540
82 இணைப்பார்வைக் கருவிகள் 1 - 539
83 இணைப்பு 1 - 540
84 இணைப்பு ரெயில்பெட்டித் தொழிற்சாலை 10 - 284
85 இணைமணிமாலை 1 - 540
86 இணைவலுவெண் ஹைடிரைடுகள் 10 - 558
87 இத்தத் 1 - 540
88 இத்தாலி 1 - 541;6 - 361,361;
89 இத்தாலிய மொழி 1 - 548
90 இத்தியோப்பிய மொழி 1 - 551
91 இத்தியோப்பியா 1 - 552
92 இதக்கா 1 - 553
93 இதய நோய்கள் 1 - 555
94 இதய ரணசிகிச்சை 1 - 557
95 இதயத் தமணி அடைப்பு 1 - 558
96 இதயநோய்க்குப் புதிய மருத்துவ முறைகள் 10 - 52
97 இதயம் 1 - 553
98 இதழ் அகல் அந்தாதி 10 - 345
99 இதிகாசம் 1 - 559
100 இதோபதேசம் 1 - 559
101 இந்தி 1 - 559
102 இந்திய 7/13/2009 இஸ்லாமியக் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 27
103 இந்திய கால்நடைச் செல்வத்தின் பொருளாதார முக்கியத்துவம் 10 - 53
104 இந்திய சகாப்தங்கள் 4 - 361
105 இந்திய சமுத்திரம் 1 - 567
106 இந்திய சமுத்திரமும் வாணிபமும் 1 - 568
107 இந்திய சாம்ராச்சியங்கள் 4 - 572
108 இந்திய சிமெண்டுத் தொழில் 4 - 677
109 இந்திய டெலிபோன் தொழிற்சாலை 5 - 367
110 இந்திய தேசீயக் காங்கிரஸ் மாநாடு (ஆவடி) 10 - 283
111 இந்திய நாட்டு வருவாய் 6 - 351
112 இந்திய நாட்டு இசை 1 - 514,574;
113 இந்திய நாட்டுக் கம்பளம் 3 - 220
114 இந்திய நிதி நிருவாகம் 7 - 655
115 இந்திய நூல்நிலையச் சங்கம் 1 - 574
116 இந்திய மட்பாண்டக்கலை 8 - 46
117 இந்திய மாடுகள் 3 - 583
118 இந்திய மாதர் சங்கம் 1 - 576;10 - 400
119 இந்திய மாநிலங்களுக்குள் வாணிகம் 10 - 92
120 இந்திய முதிர்ந்தோர் கல்விச்சங்கம் 1 - 576
121 இந்திய யூனியன் 1 - 576
122 இந்திய ரசாயனச் சங்கம் 1 - 576
123 இந்திய ராணுவக் கழகம், டேராடூன் 10 - 56
124 இந்திய ராணுவம் 1 - 576;8 - 700
125 இந்திய ரெயில்வே 1 - 715
126 இந்திய வரலாற்றுக் காங்கிரசு 1 - 576
127 இந்திய வரலாற்றுப் பத்திரக் கமிஷன் 1 - 576;10 - 330
128 இந்திய வானவியல் 9 - 252
129 இந்திய வானவியல் வரலாறு 9 - 257
130 இந்திய விஞ்ஞான நிலையம் 1 - 577;10 - 371
131 இந்திய விஞ்ஞான வளர்ச்சிச் சங்கம் 1 - 577
132 இந்திய விஞ்ஞான ஊழியர் சங்கம் 1 - 576
133 இந்திய விஞ்ஞானக் கழகம் 1 - 577
134 இந்திய விஞ்ஞானக் காங்கிரசுச் சங்கம் 1 - 577
135 இந்திய விமானப் போக்குவரத்து 9 - 336
136 இந்திய விமானப்படை 1 - 577
137 இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி நிலையம், புதுடெல்லி 10 - 57
138 இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் 10 - 518
139 இந்திய அரக்கு ஆராய்ச்சிக் கழகம் 1 - 562
140 இந்திய அரசாங்க சர்வே இலாக்கா 1 - 562
141 இந்திய அரசாங்க மானிடவியல் இலாக்கா 1 - 563
142 இந்திய அரசாங்க வானிலையியல் இலாக்கா 1 - 563
143 இந்திய அரசாங்க விலங்கியல் இலாக்கா 1 - 563
144 இந்திய அரசாங்கத் தொல்பொருள் இலாக்கா 1 - 562
145 இந்திய அரசாங்கப் புவியியல் சர்வே 1 - 562
146 இந்திய அரசியல் சட்டம் 1 - 563
147 இந்திய அரசியல் விஞ்ஞான சங்கம் 1 - 563
148 இந்திய அரசியற் கட்சிகள் 1 - 161
149 இந்திய அரசியற் கருத்துக்கள் 1 - 170
150 இந்திய ஆராய்ச்சி (அழகியல்) 1 - 239
151 இந்திய இம்பீரியல் பாங்கு 10 - 284
152 இந்திய உருவப்படக் கலை 2 - 749
153 இந்திய உலோகாயதம் 2 - 360
154 இந்திய ஊழியர் சங்கம் 1 - 563
155 இந்திய ஓவியக் கலையின் சிறப்பியல்புகள் 2 - 740
156 இந்திய ஓவியக்கலை வரலாறு 2 - 734
157 இந்திய ஓவியக்கலை வளர்ச்சி 2 - 739
158 இந்திய ஓவியம் 2 - 733
159 இந்தியக் கட்டடச் சிற்பச் சிறப்பு 3 - 28
160 இந்தியக் கட்டடச் சிற்பம் 1 - 563;3 - 20
161 இந்தியக் கடற்படை 1 - 563;3 - 74
162 இந்தியக் கண்ணாடித் தொழில் 3 - 120
163 இந்தியக் கணித சங்கம் 1 - 563
164 இந்தியக் கணித வரலாறு 3 - 145
165 இந்தியக் கம்மியம் 3 - 753
166 இந்தியக் கலைகள் 1 - 563
167 இந்தியக் கலைத் தத்துவம் 3 - 341
168 இந்தியக் கலையும் மதமும் 1 - 565
169 இந்தியக் கிளர்ச்சி 1 - 566
170 இந்தியக் குடிசைத் தொழில்கள் 3 - 751
171 இந்தியக் குடியரசு 1 - 567
172 இந்தியக் கூட்டுறவு வரலாறு 4 - 166
173 இந்தியக் கைத்தொழில்கள் 1 - 567
174 இந்தியச் சர்க்கரைத் தொழில் 4 - 489
175 இந்தியச் சிற்பம் 4 - 723
176 இந்தியச் சிற்பிகள் நிலையம் 1 - 568
177 இந்தியச் சுதந்தரச் சட்டம் (1947) 1 - 568
178 இந்தியச் சுவரோவியங்கள் 5 - 89
179 இந்தியச் செஞ்சிலுவைச் சங்கம் 1 - 569
180 இந்தியத் தத்துவ சாஸ்திரக் காங்கிரசு 1 - 569
181 இந்தியத் தத்துவ சாஸ்திரம் 1 - 570
182 இந்தியத் தத்துவமும் அணுக்கொள்கையும் 1 - 58
183 இந்தியத் தபால் முறை 5 - 463
184 இந்தியத் தர நிருணய நிலையம் 10 - 54,302;
185 இந்தியத் தரிசனங்களில் உளவியல் 2 - 392
186 இந்தியத் தாது ஊற்றுக்கள் 5 - 564
187 இந்தியத் தாவரப் பாசில்கள் 7 - 113
188 இந்தியத் தாவரவியல் சர்வே 10 - 54
189 இந்தியத் தாவிரவியல் தோட்டம் 10 - 55
190 இந்தியத் தேசிய நூல்நிலையம் 1 - 573
191 இந்தியத் தேசிய ராணுவம் 1 - 574
192 இந்தியத் தேசிய விஞ்ஞான சங்கம் 1 - 574
193 இந்தியத் தேசிய ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் 1 - 572
194 இந்தியத் தேசியக் காங்கிரசு 1 - 572
195 இந்தியத் தேசியக் கொடி 4 - 232
196 இந்தியத் தேயிலைத் தொழில் 6 - 167
197 இந்தியத் தொல்பொருளியல் 6 - 226
198 இந்தியத் தொல்பொருளியல் சர்வே 10 - 55
199 இந்தியப் பஞ்சாலைத் தொழில் 6 - 653
200 இந்தியப் பத்திரிகை உழைப்பாளர் சம்மேளனம் 1 - 575
201 இந்தியப் பாங்குகள் 7 - 86
202 இந்தியப் பொருட்காட்சி சாலை 10 - 54
203 இந்தியப் பொருட்காட்சிச்சாலை 1 - 575
204 இந்தியப் பொருளாதாரச் சங்கம் 1 - 575
205 இந்தியம் 1 - 575
206 இந்தியர்கள் எழுதிய ஆங்கில இலக்கியம் 1 - 331
207 இந்தியன் ரன்னர் 9 - 206
208 இந்தியா 1 - 577
209 இந்தியா கட்டுரைகள் 1 - 721
210 இந்தியா 10 - 58
211 இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை விவிலிய சங்கம் 1 - 721
212 இந்தியாவில் கப்பல் கட்டும் தொழில் 3 - 199
213 இந்தியாவில் கிரிக்கெட்டு 3 - 680
214 இந்தியாவில் சாலைகள் 4 - 621
215 இந்தியாவில் செய்சட்டம் 5 - 171
216 இந்தியாவில் சேமிப்பும் சிறு சேமிப்பும் 10 - 278
217 இந்தியாவில் டச்சுக்காரர் 1 - 721
218 இந்தியாவில் டேனர் 1 - 721
219 இந்தியாவில் தங்கசாலைகள் 5 - 406
220 இந்தியாவில் தல வரிகள் 10 - 304
221 இந்தியாவில் நெற்பயிர் 1 - 191
222 இந்தியாவில் பிரஞ்சுக்காரர் 1 - 721
223 இந்தியாவில் பெட்ரோலியம் 7 - 582
224 இந்தியாவில் போக்குவரத்து 7 - 699
225 இந்தியாவில் போர்ச்சுகேசியர் 1 - 722
226 இந்தியாவில் மின்சார உற்பத்தி 8 - 312
227 இந்தியாவில் யூதர் 1 - 722
228 இந்தியாவில் விண்வெளி ஆராய்ச்சி 10 - 512
229 இந்தியாவில் அடிப்படை உரிமைகள் 10 - 8
230 இந்தியாவில் உணவுக் கட்டுப்பாடும் பங்கீடும் 2 - 241
231 இந்தியாவிலுள்ள சில முக்கியமான செம்மறி ஆடுகள் 3 - 758]
232 இந்தியாவின் பனிக்கட்டியாறுகள் 10 - 99
233 இந்தியாவின் வடிகால் முறை 1 - 474
234 இந்தியாவின் இறக்குமதி 2 - 144
235 இந்தியாவின் ஏற்றுமதி 2 - 614
236 இந்திர நீலப் பருப்பதம் 1 - 723
237 இந்திர வர்மன் 10 - 172
238 இந்திர விழா 1 - 723
239 இந்திரகாளி 1 - 722
240 இந்திரகாளியம் 1 - 722
241 இந்திரகுமாரநாடகம் 4 - 44
242 இந்திரகோபம் 1 - 722
243 இந்திரசாலம் 1 - 722
244 இந்திரசித்து 1 - 723
245 இந்திரப் பிரஸ்தம் 1 - 723
246 இந்திரன் 1 - 723;10 - 452
247 இந்திரா 10 - 540
248 இந்திராணி 1 - 723
249 இந்திரி 1 - 723
250 இந்திரி ஐனார்சன் 2 - 653
251 இந்து குஷ் 1 - 724
252 இந்து தருமத்தில் அஹிம்சை 1 - 293
253 இந்து மகாசபை 1 - 725
254 இந்து வாரிசு முறை 9 - 224
255 இந்து வாரிசுமுறைச் சட்டம் 10 - 228
256 இந்து அறநூல் வரலாறு 1 - 258
257 இந்துக் கோயில் அமைப்பு 3 - 23
258 இந்துக் கோயில்கள் 3 - 23
259 இந்துச் சட்டம் 1 - 724
260 இந்துப்பு 1 - 724;2 - 265
261 இந்துமத பாடசாலை, வாலாஜாபாத் 1 - 725
262 இந்துமத உண்மை 10 - 212
263 இந்துமதம் 1 - 725
264 இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம் 3 - 201
265 இந்துஸ்தான் எந்திரக் கருவித் தொழிற்சாலை 10 - 284
266 இந்துஸ்தானி தாலீமி சங்கம் 1 - 732
267 இந்துஸ்தானி இசை 1 - 727
268 இந்தூர் 1 - 732
269 இந்தோ சீனா 1 - 733
270 இந்தோ பிரிட்டிஷ் நாணயங்கள் 6 - 399
271 இந்தோ ஆரியர் 1 - 732
272 இந்தோ ஐரோப்பிய நாணயங்கள் 6 - 396
273 இந்தோ சீனக் கலைகள் 1 - 736
274 இந்தோனீசியா 1 - 738
275 இப்சென் , ஹென்ரிக் 2 - 1;6 - 414
276 இப்பிகாக்குவானா 2 - 3
277 இப்ராஹிம் பாஷா 10 - 453
278 இப்ராஹீம் லோடி 2 - 1,62;
279 இபலின்கள் 7 - 377
280 இபன் கால்தூன் 2 - 1
281 இபன் பதூதா 2 - 2;10 - 440
282 இபாடான் 10 - 101
283 இபாமினாண்டாஸ் 2 - 2
284 இபான் சாதியார் 2 - 2
285 இபிஜீனியா 2 - 3
286 இபுகாவு சாதியினர் 2 - 3
287 இம்பால் 2 - 3
288 இம்பீரியல் பதிவேட்டு இலாக்கா 10 - 229
289 இம்பீரியல் பாங்கு,இந்திய 2 - 3
290 இம்பீரியல் விவசாய ஆராய்ச்சி நிலையம் 10 - 57
291 இம்மானுவேல் கான்ட் 1 - 168;2 - 647; 9 - 724,727;
292 இம்மானுவேல் மெஸ் சாலமோன் 2 - 538
293 இம்மென்கீரனார் 2 - 4
294 இமய ஆறுகள் 1 - 474
295 இமயமலை 2 - 4
296 இமயமலைக் கணவாய்கள் 3 - 128
297 இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் 1 - 5;3 - 375; 4 - 38
298 இமவான் 10 - 452
299 இமாசலப் பிரதேசம் 2 - 5
300 இமாம் ரிஜா 10 - 12,451;
301 இயக்கங்காட்டி 2 - 5
302 இயக்கர் 2 - 6
303 இயக்கவியல் 2 - 6,534;
304 இயங்கு சுருள் கருவிகள் (அம்மீட்டர்) 1 - 102
305 இயங்கும் படிக்கட்டு 2 - 6
306 இயல் எண்கள் 2 - 6
307 இயல்பூக்கம் 2 - 11
308 இயல்வளைவுகளும் பரப்புக்களும் 2 - 14
309 இயலுருத் தோற்றம் 2 - 17
310 இயற்கணிதம் 2 - 18
311 இயற்கை இன்ப வாதம் 1 - 257
312 இயற்கை எண்கள் 2 - 500
313 இயற்கை எரிவாயு 2 - 546
314 இயற்கைச் சமநிலை 10 - 101
315 இயற்கைச் சிகிச்சை முறை 2 - 26
316 இயற்கைத் திறமை 2 - 27
317 இயற்கைத் திறமைச் சோதனைகள் 2 - 27
318 இயற்கைத் தேய்மானம் 10 - 102
319 இயற்கைப் பிரதேசங்கள் 2 - 29
320 இயற்கைப் பிறழ்வு 10 - 105
321 இயற்கைப் பொருளாதார வாதிகள் 2 - 29
322 இயற்கையியல் சிவன் இருக்கை 4 - 710
323 இயற்கையுருவவியல் 2 - 29
324 இயற்சீர் வெண்தளை 10 - 305
325 இயற்பகை நாயனார் 2 - 31
326 இயற்றமிழ் 2 - 31
327 இயற்றி நிலை 2 - 31
328 இயேசு கிறிஸ்து 1 - 203;2 - 33
329 இயேசு சங்கம் 2 - 34
330 இயேசுநாதர் 3 - 298
331 இயைபு 9 - 185
332 இர்க்குட்ஸ்க் 2 - 34
333 இர்விங், வாஷிங்க்டன் 2 - 34
334 இர்வின் பிரபு 2 - 34
335 இரகசியச் சங்கங்கள் 2 - 35
336 இரகுநாத சேதுபதி 1 - 106
337 இரகுநாத நாயக்கர் 2 - 35;5 - 420
338 இரகுநாத ராவ் 1 - 479;2 - 36
339 இரகுவம்சம் 10 - 167
340 இரகுவமிசம் 2 - 36;3 - 626
341 இரகுவமிசம்(தமிழில்) 1 - 151
342 இரங்கப்பிள்ளை கவிராயர் 10 - 107
343 இரங்கற்பா 1 - 323
344 இரட்சகர் 3 - 169
345 இரட்சணிய சேனை 2 - 36
346 இரட்சணிய யாத்திரிகம் 2 - 36;7 - 54
347 இரட்டை 2 - 37
348 இரட்டை மணிமாலை 2 - 39
349 இரட்டை விதையிலைத் தாவரம் 2 - 39
350 இரட்டை உலோக நாணய முறை 2 - 37
351 இரட்டைப் பிள்ளைகள் 2 - 37
352 இரட்டைமணிமாலை 10 - 426
353 இரட்டையர் 2 - 39
354 இரண்டாம் வரிமலை 10 - 182
355 இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 10 - 148
356 இரணகள்ளி 2 - 42
357 இரணிய நாபன் 10 - 452
358 இரணிய முட்டத்துப் பெருங்குன்றூர்ப் பெருங்கௌசிகனார் 2 - 42
359 இரணியன் 2 - 42;10 - 256
360 இரணியன் அல்லது இணையற்றவீரன் 10 - 374
361 இரணியாக்கன் 2 - 42
362 இரத்த சந்தனம் 5 - 158
363 இரத்த பிளாஜெல்லேட்டுக்கள் 2 - 45
364 இரத்த போளம் 2 - 45
365 இரத்த மச்சம் 2 - 50
366 இரத்த அழுத்தம் 2 - 42
367 இரத்த ஓட்ட மண்டல நோய்கள்(கால் நடை) 3 - 551
368 இரத்த ஓட்ட மண்டலம் 2 - 214
369 இரத்தக் குழுக்கள் 2 - 43
370 இரத்தச் சோகை 2 - 44
371 இரத்தம் 2 - 45
372 இரத்தம் வடித்தல் 2 - 50
373 இரத்தம் ஊட்டல் 2 - 49
374 இரத்தமில்லா ரணசிகிச்சை 2 - 51
375 இரத்தவோட்டம 2 - 47
376 இரத்தினக் கவிராயர்,திருமேனி 2 - 51
377 இரத்தினத் தீவம் 2 - 51
378 இரத்தினபுரம் 2 - 52
379 இரத்தினவேலு முதலியார், ஈக்காடு 2 - 52
380 இரத்னவளி 10 - 238
381 இரதசப்தமி 2 - 52;9 - 353
382 இரதி 2 - 52
383 இரமணர் 2 - 52
384 இரவல் குத்தகை முறை 2 - 53
385 இரவிவர்மர் குலசேகரர் 5 - 213
386 இரவிவர்மா 2 - 53
387 இராக லட்சணம் 1 - 513
388 இராகம் 1 - 513;2 - 53
389 இராகமாலிகை 2 - 53
390 இராகவ ஐயங்கார், மு. 10 - 107,323
391 இராகவேந்திரர் 10 - 108
392 இராகவையங்கார், ரா. 2 - 54
393 இராச்சிய சபை 4 - 378;10 - 108
394 இராச்சிய சோஷலிசம் 2 - 54
395 இராச்சிய வர்த்தனர் 9 - 690
396 இராச்சிய ஸ்ரீ 9 - 690
397 இராச்சிய அபகாரி 2 - 54
398 இராச்சியங்களின் சட்டசபைகள் 4 - 379
399 இராச்சியத்தின் தன்மை 2 - 58
400 இராச்சியத்தின் தோற்றம் 2 - 59
401 இராச்சியத்தின் அதிகார் எல்லை 2 - 54
402 இராச கட்டி 3 - 40
403 இராசகேசரி இராசாதித்தன் 3 - 224
404 இராசகோபால பிள்ளை, கோமளபுரம் 10 - 108
405 இராசசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளி 2 - 61
406 இராசப் பிளவை 2 - 61
407 இராசப்ப நாவலர் 2 - 61
408 இராசப்பக் கவிராயர் 2 - 61
409 இராசமல்லன் 9 - 496
410 இராசராச சோழன் I 1 - 527;2 - 61,62
411 இராசராச சோழன் II 2 - 654
412 இராசராசசோழன் 10 - 198,270,281,427,548,270,179,428,279,427,548;
413 இராசராசேச்சுரம் 2 - 61
414 இராசாதிராசன் 3 - 76
415 இராசாளி 2 - 61
416 இராசி 2 - 62
417 இராசி சக்கரம் 2 - 62
418 இராசி மண்டலம் 2 - 62
419 இராசீபுரம் 2 - 62
420 இராசேந்திரன் கங்கைகொண்டான் 2 - 61,62; 3 - 8,76,85;
421 இராணாசங்கா 2 - 62
422 இராதாகிருட்டிண பிள்ளை, த. வே 3 - 241
423 இராப்போசனம் 2 - 63
424 இராம கவிராயர் 2 - 63
425 இராம பாரதி 2 - 67
426 இராம ராஜ பூஷண கவி 2 - 67
427 இராமகிருஷ்ண கவி, தெனாலி 2 - 63
428 இராமகிருஷ்ண சங்கம் 2 - 63
429 இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் 2 - 63
430 இராமகிருஷ்ணர், நைடதம் 1 - 87
431 இராமகிருஷ்ணராவ், டாக்டர் 10 - 49
432 இராமச்சந்திர திலகர் 6 - 69
433 இராமச்சந்திர ஏற்றம் 2 - 608
434 இராமச்சந்திரக் கவிராயர் 2 - 64
435 இராமசந்திர பாவா, மோர்கூர் 2 - 64
436 இராமசாமி சிவன் 2 - 65
437 இராமசாமி செட்டியார் 10 - 109
438 இராமசாமி செட்டியார், கானாடுகாத்தான் 10 - 109
439 இராமசாமி செட்டியார், திருவெவ்வுளூர் 10 - 110
440 இராமசாமி தீட்சிதர் 2 - 65
441 இராமசாமி நாயுடு, டி.டி. 10 - 204
442 இராமசாமி முதலியார் 6 - 294
443 இராமசாமிக் கவிராயர் 10 - 109
444 இராமசாமிக் கவிராயர், சேதனப்பட்டு 10 - 109
445 இராமசாமிக் கவிராயர், சேற்றூர் 10 - 109
446 இராமசாமிக் கவிராயர், தென்குழந்தாபுரி 10 - 109
447 இராமசாமிக் கவிராயர், மதிலைப்பட்டி 10 - 109
448 இராமசாமிக் கவிராயர், மதுரை 10 - 109
449 இராமசாமிக் கவிராயர், மானாமதுரை 10 - 109
450 இராமசாமிக் கவிராயர், உடுமலைப்பேட்டை 10 - 109
451 இராமசாமிப் பிள்ளை 2 - 65
452 இராமசுவாமி ஐயர் 2 - 64
453 இராமதாசர் (சீக்கியமதகுரு) 1 - 144
454 இராமதாசர் (மகாராஷ்டிரம்) 1 - 280;2 - 65
455 இராமதாசர், பத்திராசலம் 2 - 65;10 - 110
456 இராமநாத கவிராயர், ஆழ்வார் குறிச்சி 10 - 110
457 இராமநாதபுரம் 2 - 65
458 இராமநாதன் 2 - 65
459 இராமநாதன் செட்டியார், கா. 10 - 110
460 இராமநாதன், சர் பொன்னம்பலம் 2 - 66
461 இராமபத்திராம்பா 6 - 136
462 இராமபாணம் 2 - 66
463 இராமபாதசாகர் திட்டம் (ஆந்திரா) 1 - 467
464 இராமயோகி 10 - 146
465 இராமலிங்க சுவாமிகள் 1 - 293,527; 2 - 67; 7 - 470; 10 - 7,107,472
466 இராமலிங்க சுவாமிகள் வரலாற்றுப் பாடல் 10 - 6
467 இராமலிங்க ஐயர் 2 - 67
468 இராமலிங்கத் தம்பிரான் 2 - 68
469 இராமலிங்கத் தம்பிரான்(சொர்க்கபுரம்) 3 - 337
470 இராமலீலை 10 - 111
471 இராமன் 2 - 68;10 - 129
472 இராமன் தீச்சுரம் 2 - 69
473 இராமன் பிள்ளை சீ. வீ. 2 - 68;8 - 188
474 இராமன் விளைவு 2 - 68
475 இராமன், சர் சீ. வீ. 1 - 577;2 - 68; 1 - 222; 4 - 85
476 இராமா சாஸ்திரி 2 - 69
477 இராமாநுஜ திவ்ய சரிதை 10 - 363
478 இராமாநுஜ நாவலர், ஏ.வெ. 10 - 111
479 இராமாயண நடன நாடகம் 9 - 190
480 இராமாயண வெண்பா 10 - 267
481 இராமாயண ஏற்றப்பாட்டு 10 - 146
482 இராமாயணம் 2 - 69;8 - 716
483 இராமானந்த சுவாமிகள் 2 - 74
484 இராமானந்தர் 2 - 74;3 - 213
485 இராமானுச கவிராயர் 2 - 75
486 இராமானுச நூற்றந்தாதி 10 - 325
487 இராமானுசக் கவிராயர், மகாவித்துவான் 10 - 420
488 இராமானுசர் 1 - 570;2 - 75; 10 - 223,324,378,407,536,537
489 இராமானுஜலு நாயுடு, எஸ்.ஜி. 10 - 111
490 இராமானுஜன் 2 - 76;3 - 146
491 இராமேசுவரம் 2 - 77
492 இராமையர் 2 - 77
493 இராவணன் 2 - 77;10 - 378
494 இராவணன் மீசை 2 - 77
495 இராஜசிம்மன் 10 - 365,366,368;
496 இராஜபாளையம் 2 - 77
497 இராஜயோகி 10 - 146
498 இராஜாம்பாள் 10 - 456
499 இராஜேந்திர வர்மன் 10 - 172
500 இராஜேந்திரம் பிள்ளை, பா.அ.அ. 10 - 111
501 இராஸ் 2 - 77
502 இராஸ்மசு 1 - 165
503 இரி கால்வாய் 2 - 78
504 இரி நகரம் 2 - 78
505 இரி ஏரி 2 - 78
506 இரிடியம் 2 - 78
507 இருக்குவேளிர் 2 - 78
508 இருங்கோவேண்மான் 2 - 79
509 இருங்கோவேள் 2 - 79
510 இருங்கோன் ஒல்லை ஆயன் செங்கண்ணனார் 2 - 79
511 இருட்கிலி 10 - 5
512 இருடீகேசம் 2 - 79
513 இருண்ட வீடு 10 - 374
514 இருத்தல் கொள்கை 2 - 79
515 இருதயாலய மருதப்பதேவர் 3 - 611
516 இருதலைக்கொள்ளி வாதம் 2 - 79
517 இருந்தையூர்க் கருங்கோழி மோசியார் 2 - 80
518 இருந்தையூர்க் கொற்றன் புலவன் 2 - 80
519 இருப்புநிலைக் குறிப்பு 2 - 80
520 இருப்பைப்பட்டு 6 - 20
521 இருபத்துநாலாயிரப்படி 7 - 598
522 இருபதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 5 - 489
523 இருபரிமாணத் தொகுமுறை வடிவகணிதம் 9 - 102
524 இருபரிமாணப் பகுமுறை வடிவகணிதம் 9 - 105
525 இருபருவத் தாவரம் 2 - 81

மேற்கோள்கள்[தொகு]