வார்ப்புரு:Periodic table (electron affinities)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
ஆவர்த்தன அட்டவணையில் இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
Group → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
↓ Period
1 H
73

He
*
2 Li
60
Be
*

B
27
C
122
N
*
O
141
F
328
Ne
*
3 Na
53
Mg
*

Al
42
Si
134
P
72
S
200
Cl
349
Ar
*
4 K
48
Ca
2
Sc
18
Ti
8
V
51
Cr
65
Mn
*
Fe
15
Co
64
Ni
112
Cu
119
Zn
*
Ga
41
Ge
119
As
79
Se
195
Br
324
Kr
*
5 Rb
47
Sr
5
Y
30
Zr
41
Nb
86
Mo
72
Tc
*
Ru
101
Rh
110
Pd
54
Ag
126
Cd
*
In
39
Sn
107
Sb
101
Te
190
I
295
Xe
*
6 Cs
46
Ba
14
1 asterisk Hf
 
Ta
31
W
79
Re
*
Os
104
Ir
150
Pt
205
Au
223
Hg
*
Tl
36
Pb
35
Bi
91
Po
 
At
 
Rn
*
7 Fr
 
Ra
 
1 asterisk Rf
 
Db
 
Sg
 
Bh
 
Hs
 
Mt
 
Ds
 
Rg
 
Cn
 
Uut
 
Fl
 
Uup
 
Lv
 
Uus
 
Uuo
 

1 asterisk La
45
Ce
92
Pr
 
Nd
 
Pm
 
Sm
 
Eu
 
Gd
 
Tb
 
Dy
 
Ho
 
Er
 
Tm
99
Yb
 
Lu
33
1 asterisk Ac
 
Th
 
Pa
 
U
 
Np
 
Pu
 
Am
 
Cm
 
Bk
 
Cf
 
Es
 
Fm
 
Md
 
No
 
Lr
 
விளக்கம்
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி kJ/mol அலகில் தரப்பட்டுள்ளது
* குறியீடு இலத்திரன் நாட்ட சக்தி பூச்சியம் அல்லது அதற்கு அருகான மதிப்பைக் குறிக்கிறது
கருப்பு=திண்மம் பச்சை=திரவம் சிவப்பு=வாயு சாம்பல்=அறியப்படாதவை அணுவெண்ணின் நிறம் 0 °செ, 1 atm இல் பொருட்களின் நிலையைக் குறிக்கிறது.
ஆதித் தனிமம் சிதைவில் இருந்து செயற்கை இயற்கையாக காணப்படும் தனிமங்களின் இருப்பை ஓரக்கோடுகள் சொல்கின்றன்
Background color shows subcategory in the metal–metalloid–nonmetal trend:
உலோகம் உலோகப்போலி அலோகம் Unknown
chemical
properties
கார உலோகம் காரக்கனிம மாழைகள் இலந்­தனைடு ஆக்டினைடு தாண்டல் உலோகங்கள் குறைமாழை அலோகம் அலோகம் அருமன் வாயு
வார்ப்புரு ஆவணப்படுத்தல்[உருவாக்கு]