வார்ப்புரு:Interactive COVID-19 maps/data/Confirmed covid cases-csv

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

Country,01/22/20,01/23/20,01/24/20,01/25/20,01/26/20,01/27/20,01/28/20,01/29/20,01/30/20,01/31/20,02/01/20,02/02/20,02/03/20,02/04/20,02/05/20,02/06/20,02/07/20,02/08/20,02/09/20,02/10/20,02/11/20,02/12/20,02/13/20,02/14/20,02/15/20,02/16/20,02/17/20,02/18/20,02/19/20,02/20/20,02/21/20,02/22/20,02/23/20,02/24/20,02/25/20,02/26/20,02/27/20,02/28/20,02/29/20,03/01/20,03/02/20,03/03/20,03/04/20,03/05/20,03/06/20,03/07/20,03/08/20,03/09/20,03/10/20,03/11/20,03/12/20,03/13/20,03/14/20,03/15/20,03/16/20,03/17/20,03/18/20,03/19/20,03/20/20,03/21/20,03/22/20,03/23/20,03/24/20,03/25/20,03/26/20,03/27/20,03/28/20,03/29/20,03/30/20,03/31/20,04/01/20,04/02/20,04/03/20,04/04/20,04/05/20,04/06/20,04/07/20,04/08/20,04/09/20,04/10/20,04/11/20,04/12/20,04/13/20,04/14/20,04/15/20,04/16/20,04/17/20,04/18/20,04/19/20,04/20/20,04/21/20,04/22/20,04/23/20,04/24/20,04/25/20,04/26/20,04/27/20,id Afghanistan,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,4,5,7,7,7,11,16,21,22,22,22,24,24,40,40,74,84,94,110,110,120,170,174,237,273,281,299,349,367,423,444,484,521,555,607,665,714,784,840,906,933,996,1026,1092,1176,1279,1351,1463,1531,1703,AFG Albania,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,10,12,23,33,38,42,51,55,59,64,70,76,89,104,123,146,174,186,197,212,223,243,259,277,304,333,361,377,383,400,409,416,433,446,467,475,494,518,539,548,562,584,609,634,663,678,712,726,736,ALB Algeria,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,3,5,12,12,17,17,19,20,20,20,24,26,37,48,54,60,74,87,90,139,201,230,264,302,367,409,454,511,584,716,847,986,1171,1251,1320,1423,1468,1572,1666,1761,1825,1914,1983,2070,2160,2268,2418,2534,2629,2718,2811,2910,3007,3127,3256,3382,3517,DZA Andorra,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,39,39,53,75,88,113,133,164,188,224,267,308,334,370,376,390,428,439,466,501,525,545,564,583,601,601,638,646,659,673,673,696,704,713,717,717,723,723,731,738,738,743,AND Angola,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,3,3,3,4,4,5,7,7,7,8,8,8,10,14,16,17,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,24,24,24,24,25,25,25,25,26,27,AGO Antigua and Barbuda,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,7,7,7,7,7,7,7,9,15,15,15,15,19,19,19,19,21,21,23,23,23,23,23,23,23,23,23,24,24,24,24,24,24,ATG Argentina,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,8,12,12,17,19,19,31,34,45,56,68,79,97,128,158,266,301,387,387,502,589,690,745,820,1054,1054,1133,1265,1451,1451,1554,1628,1715,1795,1975,1975,2142,2208,2277,2443,2571,2669,2758,2839,2941,3031,3144,3435,3607,3780,3892,4003,ARG Armenia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,8,18,26,52,78,84,115,136,160,194,235,249,265,290,329,407,424,482,532,571,663,736,770,822,833,853,881,921,937,967,1013,1039,1067,1111,1159,1201,1248,1291,1339,1401,1473,1523,1596,1677,1746,1808,ARM Australia,0,0,0,0,4,5,5,6,9,9,12,12,12,13,13,14,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,25,27,30,39,52,55,60,63,76,91,107,128,128,200,250,297,377,452,568,681,791,1071,1549,1682,2044,2364,2810,3143,3640,3984,4361,4559,4862,5116,5330,5550,5687,5797,5895,6010,6108,6215,6303,6315,6351,6415,6440,6462,6522,6568,6610,6623,6645,6652,6662,6677,6694,6714,6721,AUS Austria,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,3,3,9,14,18,21,29,41,55,79,104,131,182,246,302,504,655,860,1018,1332,1646,2013,2388,2814,3582,4474,5283,5588,6909,7657,8271,8788,9618,10180,10711,11129,11524,11781,12051,12297,12639,12942,13244,13555,13806,13945,14041,14226,14336,14476,14595,14671,14749,14795,14873,14925,15002,15071,15148,15225,15274,AUT Azerbaijan,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,3,3,6,6,9,9,9,11,11,11,15,15,23,28,28,28,44,44,53,65,72,87,93,122,165,182,209,273,298,359,400,443,521,584,641,717,822,926,991,1058,1098,1148,1197,1253,1283,1340,1373,1398,1436,1480,1518,1548,1592,1617,1645,1678,AZE Bahamas,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,3,3,4,4,4,5,5,9,10,10,11,14,14,21,24,24,28,28,29,33,40,41,42,46,46,47,49,49,53,54,55,55,60,65,65,72,73,78,80,80,BHS Bahrain,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,23,33,33,36,41,47,49,49,52,55,60,85,85,95,110,195,195,195,210,214,214,228,256,278,285,305,334,377,392,419,458,466,476,499,515,567,569,643,672,688,700,756,811,823,887,925,1040,1136,1361,1528,1671,1700,1740,1773,1881,1907,1973,2027,2217,2518,2588,2647,2723,BHR Bangladesh,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,3,3,3,3,3,5,8,10,14,17,20,25,27,33,39,39,44,48,48,48,49,51,54,56,61,70,88,123,164,218,330,424,482,621,803,1012,1231,1572,1838,2144,2456,2948,3382,3772,4186,4689,4998,5416,5913,BGD Barbados,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,5,5,6,14,17,18,18,18,24,26,33,33,34,34,46,51,52,56,60,63,63,66,67,68,71,72,72,73,75,75,75,75,75,75,75,76,77,79,79,80,BRB Belarus,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,6,6,6,6,6,6,9,9,12,27,27,27,36,36,51,51,69,76,76,81,81,86,86,94,94,94,152,152,163,304,351,440,562,700,861,1066,1486,1981,2226,2578,2919,3281,3728,4204,4779,4779,4779,6264,6723,7281,8022,8773,9590,10463,11289,BLR Belgium,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,8,13,23,50,109,169,200,239,267,314,314,559,689,886,1058,1243,1486,1795,2257,2815,3401,3743,4269,4937,6235,7284,9134,10836,11899,12775,13964,15348,16770,18431,19691,20814,22194,23403,24983,26667,28018,29647,30589,31119,33573,34809,36138,37183,38496,39983,40956,41889,42797,44293,45325,46134,46687,BEL Belize,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,5,7,7,8,9,10,13,14,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,BLZ Benin,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,2,2,2,5,6,6,6,6,6,6,6,9,13,13,16,16,22,26,26,26,26,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,54,54,54,54,54,54,64,64,BEN Bhutan,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,7,7,7,7,7,BTN Bolivia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,3,10,10,11,11,12,12,15,19,24,27,29,32,43,61,74,81,97,107,115,123,132,139,157,183,194,210,264,268,275,300,330,354,397,441,465,493,520,564,598,609,703,807,866,950,1014,BOL Bosnia and Herzegovina,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,3,3,3,5,7,11,13,18,24,25,26,38,63,89,93,126,136,166,176,191,237,258,323,368,420,459,533,579,624,654,674,764,804,858,901,946,1009,1037,1083,1110,1167,1214,1268,1285,1309,1342,1368,1413,1421,1486,1516,1565,BIH Botswana,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,4,4,4,4,4,6,6,6,6,13,13,13,13,13,13,13,15,15,15,20,20,20,22,22,22,22,22,22,BWA Brazil,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,4,4,13,13,20,25,31,38,52,151,151,162,200,321,372,621,793,1021,1546,1924,2247,2554,2985,3417,3904,4256,4579,5717,6836,8044,9056,10360,11130,12161,14034,16170,18092,19638,20727,22192,23430,25262,28320,30425,33682,36658,38654,40743,43079,45757,50036,54043,59324,63100,67446,BRA Brunei,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,11,11,37,40,50,54,56,68,75,78,83,88,91,104,109,114,115,120,126,127,129,131,133,134,135,135,135,135,135,135,136,136,136,136,136,136,136,136,137,138,138,138,138,138,138,138,138,138,BRN Bulgaria,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,4,4,7,7,23,41,51,52,67,92,94,127,163,187,201,218,242,264,293,331,346,359,399,422,457,485,503,531,549,577,593,618,635,661,675,685,713,747,800,846,878,894,929,975,1024,1097,1234,1247,1300,1363,BGR Burkina Faso,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,2,2,3,15,15,20,33,40,64,75,99,114,146,152,180,207,222,246,261,282,288,302,318,345,364,384,414,443,443,484,497,497,528,542,546,557,565,576,581,600,609,616,629,629,632,635,BFA Burma,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,8,10,14,15,15,20,20,21,21,22,22,22,23,27,38,41,62,63,74,85,88,98,111,119,121,123,139,144,146,146,146,XXX Burundi,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,11,11,11,11,11,11,BDI Cabo Verde,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,3,3,3,4,4,5,5,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,8,8,10,11,56,56,56,58,61,67,68,73,82,88,90,106,109,CPV Cambodia,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,5,7,7,7,33,35,37,51,53,84,87,91,96,96,99,99,103,107,109,109,110,114,114,114,114,115,117,119,119,120,122,122,122,122,122,122,122,122,122,122,122,122,122,122,122,122,KHM Cameroon,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,4,10,10,13,20,27,40,56,66,75,75,91,91,139,139,193,233,306,509,555,650,658,658,730,730,820,820,820,820,848,848,996,996,1017,1017,1163,1163,1163,1334,1430,1518,1621,1705,CMR Canada,0,0,0,0,1,1,2,2,2,4,4,4,4,4,5,5,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,9,9,9,10,11,11,13,14,20,24,27,30,33,37,49,54,64,77,79,108,117,193,198,252,415,478,657,800,943,1277,1469,2088,2790,3251,4042,4682,5576,6280,7398,8527,9560,11284,12437,12978,15756,16563,17872,19141,20654,22059,23316,24299,25680,27035,28209,30809,32814,34356,35633,37658,39402,41663,43299,44919,46371,48033,49616,CAN Central African Republic,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,11,11,12,12,12,12,12,12,14,14,16,16,16,19,19,CAF Chad,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,5,7,7,8,8,9,9,9,10,10,11,11,11,18,23,23,23,27,27,33,33,33,33,33,33,40,46,46,46,TCD Chile,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,4,4,4,8,8,13,23,23,43,61,74,155,201,238,238,434,537,632,746,922,1142,1306,1610,1909,2139,2449,2738,3031,3404,3737,4161,4471,4815,5116,5546,5972,6501,6927,7213,7525,7917,8273,8807,9252,9730,10088,10507,10832,11296,11812,12306,12858,13331,13813,CHL China,548,643,920,1406,2075,2877,5509,6087,8141,9802,11891,16630,19716,23707,27440,30587,34110,36814,39829,42354,44386,44759,59895,66358,68413,70513,72434,74211,74619,75077,75550,77001,77022,77241,77754,78166,78600,78928,79356,79932,80136,80261,80386,80537,80690,80770,80823,80860,80887,80921,80932,80945,80977,81003,81033,81058,81102,81156,81250,81305,81435,81498,81591,81661,81782,81897,81999,82122,82198,82279,82361,82432,82511,82543,82602,82665,82718,82809,82883,82941,83014,83134,83213,83306,83356,83403,83760,83787,83805,83817,83853,83868,83884,83899,83909,83912,83918,CHN Colombia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,3,9,9,13,22,34,54,65,93,102,128,196,231,277,378,470,491,539,608,702,798,906,1065,1161,1267,1406,1485,1579,1780,2054,2223,2473,2709,2776,2852,2979,3105,3233,3439,3439,3792,3977,4149,4356,4561,4881,5142,5379,5597,COL Congo (Brazzaville),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,19,19,19,19,22,22,22,45,45,45,45,60,60,60,60,60,60,117,117,143,143,143,160,165,186,186,200,200,200,200,XXX Congo (Kinshasa),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,2,2,3,4,14,18,23,30,36,45,48,51,51,65,65,81,98,109,134,134,154,154,161,180,180,180,215,223,234,235,241,254,267,287,307,327,332,350,359,377,394,416,442,459,XXX Costa Rica,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,5,9,9,13,22,23,26,27,35,41,50,69,89,117,134,158,177,201,231,263,295,314,330,347,375,396,416,435,454,467,483,502,539,558,577,595,612,618,626,642,649,655,660,662,669,681,686,687,693,695,697,CRI Cote d'Ivoire,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,5,6,9,9,14,14,25,73,80,96,101,101,165,168,179,190,194,218,245,261,323,349,384,444,444,533,574,626,638,638,654,688,801,847,847,916,952,1004,1077,1077,1150,1164,CIV Croatia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,3,5,6,7,7,9,10,10,11,12,12,12,14,19,19,32,38,49,57,65,81,105,128,206,254,315,382,442,495,586,657,713,790,867,963,1011,1079,1126,1182,1222,1282,1343,1407,1495,1534,1600,1650,1704,1741,1791,1814,1832,1871,1881,1908,1950,1981,2009,2016,2030,2039,HRV Cuba,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,4,4,4,4,5,7,11,16,21,35,40,48,57,67,80,119,139,170,186,212,233,269,288,320,350,396,457,515,564,620,669,726,766,814,862,923,986,1035,1087,1137,1189,1235,1285,1337,1369,1389,CUB Cyprus,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3,6,6,14,26,26,33,46,49,67,67,84,95,116,124,132,146,162,179,214,230,262,320,356,396,426,446,465,494,526,564,595,616,633,662,695,715,735,750,761,767,772,784,790,795,804,810,817,822,CYP Czechia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,5,8,12,18,19,31,31,41,91,94,141,189,253,298,396,464,694,833,995,1120,1236,1394,1654,1925,2279,2631,2817,3001,3308,3508,3858,4091,4472,4587,4822,5017,5312,5569,5732,5831,5991,6059,6111,6216,6433,6549,6606,6746,6900,7033,7132,7187,7273,7352,7404,7445,CZE Denmark,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,3,4,4,6,11,11,24,24,37,92,264,444,617,804,836,875,933,1025,1116,1225,1337,1420,1514,1572,1718,1862,2023,2200,2366,2564,2755,3039,3290,3573,3946,4269,4561,4875,5266,5597,5830,6014,6191,6369,6513,6706,6876,7074,7268,7437,7580,7711,7891,8108,8271,8408,8643,8773,8896,DNK Diamond Princess,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,61,64,135,135,175,175,218,285,355,454,542,621,634,634,634,691,691,691,705,705,705,705,705,705,706,706,706,706,706,706,706,706,706,706,706,706,706,706,706,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,712,XXX Djibouti,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,3,3,11,11,12,14,18,18,30,33,40,49,50,59,90,90,135,135,150,187,214,298,363,435,591,732,732,846,846,945,974,986,999,1008,1023,1035,DJI Dominica,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,7,11,11,11,11,11,12,12,12,12,14,14,15,15,15,15,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,DMA Dominican Republic,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,5,5,5,5,5,5,11,11,11,21,21,34,72,112,202,245,312,392,488,581,719,859,901,1109,1284,1380,1488,1488,1745,1828,1956,2111,2349,2620,2759,2967,3167,3286,3614,3755,4126,4335,4680,4964,5044,5300,5543,5749,5926,6135,6293,DOM Ecuador,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,7,10,13,13,13,14,15,15,17,17,17,28,28,37,58,111,199,367,506,789,981,1082,1173,1403,1595,1823,1924,1962,2240,2748,3163,3368,3465,3646,3747,3747,4450,4965,7161,7257,7466,7529,7603,7858,8225,8450,9022,9468,10128,10398,10850,11183,22719,22719,22719,23240,ECU Egypt,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,3,15,15,49,55,59,60,67,80,109,110,150,196,196,256,285,294,327,366,402,456,495,536,576,609,656,710,779,865,985,1070,1173,1322,1450,1560,1699,1794,1939,2065,2190,2350,2505,2673,2844,3032,3144,3333,3490,3659,3891,4092,4319,4534,4782,EGY El Salvador,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,3,3,3,5,9,13,13,19,24,30,32,32,41,46,56,62,69,78,93,103,117,118,125,137,149,159,164,177,190,201,218,225,237,250,274,274,298,323,SLV Equatorial Guinea,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,4,6,6,6,6,9,9,9,12,12,12,12,12,12,15,15,16,16,16,16,16,18,18,18,18,21,21,41,51,51,79,79,79,79,83,84,84,214,258,258,258,GNQ Eritrea,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,4,6,6,6,12,12,15,15,22,22,29,29,31,31,33,33,34,34,34,34,34,35,35,35,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,ERI Estonia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,3,10,10,10,10,12,16,16,79,115,171,205,225,258,267,283,306,326,352,369,404,538,575,645,679,715,745,779,858,961,1039,1097,1108,1149,1185,1207,1258,1304,1309,1332,1373,1400,1434,1459,1512,1528,1535,1552,1559,1592,1605,1635,1643,1647,EST Eswatini,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,4,4,4,4,6,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,10,10,12,12,12,12,14,15,15,15,16,16,22,22,24,31,31,31,36,56,59,65,SWZ Ethiopia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,5,5,6,6,9,9,11,11,12,12,12,16,16,21,23,26,29,29,35,38,43,44,52,55,56,65,69,71,74,82,85,92,96,105,108,111,114,116,116,117,122,123,124,ETH Fiji,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,7,7,12,12,14,15,15,15,16,16,16,16,16,16,17,17,17,17,18,18,18,18,18,18,18,18,FJI Finland,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,6,6,6,6,12,15,15,23,30,40,59,59,155,225,244,277,321,336,400,450,523,626,700,792,880,958,1041,1167,1240,1352,1418,1446,1518,1615,1882,1927,2176,2308,2487,2605,2769,2905,2974,3064,3161,3237,3369,3489,3681,3783,3868,4014,4129,4284,4395,4475,4576,4695,FIN France,0,0,2,3,3,3,4,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,11,11,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,14,18,38,57,100,130,191,204,288,380,656,959,1136,1219,1794,2293,2293,3681,4496,4532,6683,7715,9124,10970,12758,14463,16243,20123,22622,25600,29551,33402,38105,40708,45170,52827,57749,59929,65202,69500,71412,75343,79163,83057,87366,91738,94863,121712,125394,130365,133585,146075,148084,148086,153011,155393,158168,155980,158303,159952,161644,162220,165963,FRA Gabon,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,3,4,5,5,6,6,7,7,7,7,7,16,18,21,21,21,21,24,30,34,44,44,46,49,57,57,80,80,108,108,109,120,156,166,167,172,176,176,211,GAB Gambia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,9,9,9,9,9,9,9,9,10,10,10,10,10,10,10,10,10,GMB Georgia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,3,3,3,3,4,4,4,13,15,15,24,24,25,30,33,33,34,38,40,43,49,54,61,70,75,79,83,90,91,103,110,117,134,155,162,174,188,196,211,218,234,242,257,272,300,306,348,370,388,394,402,408,416,425,444,456,486,497,GEO Germany,0,0,0,0,0,1,4,4,4,5,8,10,12,12,12,12,13,13,14,14,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,17,27,46,48,79,130,159,196,262,482,670,799,1040,1176,1457,1908,2078,3675,4585,5795,7272,9257,12327,15320,19848,22213,24873,29056,32986,37323,43938,50871,57695,62095,66885,71808,77872,84794,91159,96092,100123,103374,107663,113296,118181,122171,124908,127854,130072,131359,134753,137698,141397,143342,145184,147065,148291,150648,153129,154999,156513,157770,158758,DEU Ghana,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,6,6,7,7,11,16,19,23,27,53,93,132,137,141,152,152,161,195,204,205,205,214,214,287,313,378,378,408,566,566,636,636,641,641,834,1042,1042,1042,1154,1154,1279,1279,1550,1550,GHA Greece,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,4,4,7,7,7,9,31,45,46,73,73,89,99,99,190,228,331,331,387,418,418,495,530,624,695,743,821,892,966,1061,1156,1212,1314,1415,1544,1613,1673,1735,1755,1832,1884,1955,2011,2081,2114,2145,2170,2192,2207,2224,2235,2235,2245,2401,2408,2463,2490,2506,2517,2534,GRC Grenada,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,7,7,7,9,9,9,9,10,12,12,12,12,12,12,12,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,15,15,15,18,18,18,GRD Guatemala,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,6,6,9,12,17,19,20,21,24,25,28,34,34,36,38,39,47,50,61,61,70,77,87,95,126,137,155,156,167,180,196,214,235,257,289,294,316,384,430,473,500,530,GTM Guinea,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,4,4,4,4,8,8,16,22,22,30,52,73,111,121,128,144,164,194,212,250,250,319,363,404,438,477,518,579,622,688,761,862,954,996,996,1163,GIN Guinea-Bissau,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,8,8,9,9,15,18,18,18,33,33,36,36,38,38,38,38,43,43,43,46,50,50,50,50,50,52,52,53,73,GNB Guyana,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,4,4,7,7,7,7,7,19,20,5,5,5,5,8,8,8,12,19,19,23,23,24,31,33,37,37,37,45,45,45,47,55,55,63,63,65,65,66,67,70,73,73,74,74,GUY Haiti,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,6,7,8,8,8,8,15,15,15,16,16,18,20,21,24,25,27,30,31,33,33,40,40,41,41,43,44,47,57,57,62,72,72,72,74,76,HTI Holy See,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,4,4,4,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,9,9,9,VAT Honduras,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,3,6,8,9,12,24,24,26,30,30,36,52,68,95,110,139,141,172,219,222,264,268,298,305,312,343,382,392,393,397,407,419,426,442,457,472,477,494,510,519,591,627,627,661,HND Hungary,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,4,7,9,9,13,13,19,30,32,39,50,58,73,85,103,131,167,187,226,261,300,343,408,447,492,525,585,623,678,733,744,817,895,980,1190,1310,1410,1458,1512,1579,1652,1763,1834,1916,1984,2098,2168,2284,2443,2443,2500,2583,HUN Iceland,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,3,6,11,26,34,43,50,50,58,69,85,103,134,156,171,180,220,250,330,409,473,568,588,648,737,802,890,963,1020,1086,1135,1220,1319,1364,1417,1486,1562,1586,1616,1648,1675,1689,1701,1711,1720,1727,1739,1754,1760,1771,1773,1778,1785,1789,1789,1790,1792,1792,ISL India,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,5,5,28,30,31,34,39,43,56,62,73,82,102,113,119,142,156,194,244,330,396,499,536,657,727,887,987,1024,1251,1397,1998,2543,2567,3082,3588,4778,5311,5916,6725,7598,8446,9205,10453,11487,12322,13430,14352,15722,17615,18539,20080,21370,23077,24530,26283,27890,29451,IND Indonesia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,4,4,6,19,27,34,34,69,96,117,134,172,227,311,369,450,514,579,686,790,893,1046,1155,1285,1414,1528,1677,1790,1986,2092,2273,2491,2738,2956,3293,3512,3842,4241,4557,4839,5136,5516,5923,6248,6575,6760,7135,7418,7775,8211,8607,8882,9096,IDN Iran,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,5,18,28,43,61,95,139,245,388,593,978,1501,2336,2922,3513,4747,5823,6566,7161,8042,9000,10075,11364,12729,13938,14991,16169,17361,18407,19644,20610,21638,23049,24811,27017,29406,32332,35408,38309,41495,44605,47593,50468,53183,55743,58226,60500,62589,64586,66220,68192,70029,71686,73303,74877,76389,77995,79494,80868,82211,83505,84802,85996,87026,88194,89328,90481,91472,IRN Iraq,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,5,7,7,13,19,26,32,35,35,40,54,60,60,71,71,71,101,110,116,124,154,164,192,208,214,233,266,316,346,382,458,506,547,630,694,728,772,820,878,961,1031,1122,1202,1232,1279,1318,1352,1378,1400,1415,1434,1482,1513,1539,1574,1602,1631,1677,1708,1763,1820,1847,IRQ Ireland,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,6,6,18,18,19,21,34,43,43,90,129,129,169,223,292,557,683,785,906,1125,1329,1564,1819,2121,2415,2615,2910,3235,3447,3849,4273,4604,4994,5364,5709,6074,6574,8089,8928,9655,10647,11479,12547,13271,13980,14758,15251,15652,16040,16671,17607,18184,18561,19262,19648,IRL Israel,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,3,4,7,10,10,12,15,20,37,43,61,61,75,79,100,126,155,213,218,250,304,427,529,712,883,1071,1238,2369,2693,3035,3619,4247,4695,5358,6092,6857,7428,7851,8430,8904,9248,9404,9968,10408,10743,11145,11586,12046,12501,12758,12982,13265,13491,13713,13942,14498,14803,15058,15298,15443,15555,ISR Italy,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,20,62,155,229,322,453,655,888,1128,1694,2036,2502,3089,3858,4636,5883,7375,9172,10149,12462,12462,17660,21157,24747,27980,31506,35713,41035,47021,53578,59138,63927,69176,74386,80589,86498,92472,97689,101739,105792,110574,115242,119827,124632,128948,132547,135586,139422,143626,147577,152271,156363,159516,162488,165155,168941,172434,175925,178972,181228,183957,187327,189973,192994,195351,197675,199414,ITA Jamaica,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,8,8,10,10,12,13,15,16,16,19,19,21,26,26,26,30,32,36,36,44,47,47,53,58,58,63,63,63,63,65,69,73,73,125,143,143,163,173,223,223,233,257,288,305,350,364,JAM Japan,2,2,2,2,4,4,7,7,11,15,20,20,20,22,22,22,25,25,26,26,26,28,28,29,43,59,66,74,84,94,105,122,147,159,170,189,214,228,241,256,274,293,331,360,420,461,502,511,581,639,639,701,773,839,839,878,889,924,963,1007,1101,1128,1193,1307,1387,1468,1693,1866,1866,1953,2178,2495,2617,3139,3139,3654,3906,4257,4667,5530,6005,6748,7370,7645,8100,8626,9787,10296,10797,10797,11135,11512,12368,12829,13231,13441,14153,JPN Jordan,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,8,17,34,52,69,85,85,112,127,154,172,212,235,246,259,268,274,278,299,310,323,345,349,353,358,372,372,381,389,391,397,401,402,407,413,417,425,428,435,437,441,444,447,449,JOR Kazakhstan,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,6,9,10,33,35,44,49,53,60,62,72,81,111,150,228,284,302,343,380,435,464,531,584,662,697,727,781,812,865,951,1091,1232,1295,1402,1546,1615,1676,1852,1995,2135,2289,2482,2601,2717,2835,KAZ Kenya,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,3,3,3,3,7,7,7,15,16,25,28,31,31,38,42,50,59,81,110,122,126,142,158,172,179,184,189,191,197,208,216,225,234,246,262,270,281,296,303,320,336,343,355,363,KEN "Korea, South",1,1,2,2,3,4,4,4,4,11,12,15,15,16,19,23,24,24,25,27,28,28,28,28,28,29,30,31,31,104,204,433,602,833,977,1261,1766,2337,3150,3736,4335,5186,5621,6088,6593,7041,7314,7478,7513,7755,7869,7979,8086,8162,8236,8320,8413,8565,8652,8799,8961,8961,9037,9137,9241,9332,9478,9583,9661,9786,9887,9976,10062,10156,10237,10284,10331,10384,10423,10450,10480,10512,10537,10564,10591,10613,10635,10653,10661,10674,10683,10694,10708,10718,10728,10738,10752,KOR Kosovo,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,71,86,91,94,94,112,125,125,126,135,145,145,170,184,184,250,283,283,283,387,387,449,480,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,SRB Kuwait,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,11,26,43,45,45,45,56,56,56,58,58,61,64,64,69,72,80,80,104,112,123,130,142,148,159,176,188,189,191,195,208,225,235,255,266,289,317,342,417,479,556,665,743,855,910,993,1154,1234,1300,1355,1405,1524,1658,1751,1915,1995,2080,2248,2399,2614,2892,3075,3288,KWT Kyrgyzstan,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,6,14,14,16,42,44,44,58,58,84,94,107,111,116,130,144,147,216,228,270,280,298,339,377,419,430,449,466,489,506,554,568,590,612,631,665,665,682,695,KGZ Laos,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3,6,6,8,8,8,9,10,10,10,10,11,12,14,15,16,16,18,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,XXX Latvia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,6,8,10,10,17,26,30,34,49,71,86,111,124,139,180,197,221,244,280,305,347,376,398,446,458,493,509,533,542,548,577,589,612,630,651,655,657,666,675,682,712,727,739,748,761,778,784,804,812,818,LVA Lebanon,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,2,4,10,13,13,13,16,22,22,32,32,41,61,61,77,93,110,110,120,133,157,163,187,248,267,318,333,368,391,412,438,446,470,479,494,508,520,527,541,548,576,582,609,619,630,632,641,658,663,668,672,673,677,677,682,688,696,704,707,710,LBN Liberia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,6,6,7,10,13,14,14,31,31,37,48,50,59,59,59,59,76,76,91,99,101,101,101,117,120,124,124,LBR Libya,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,3,8,8,10,10,11,11,18,18,19,20,21,24,24,24,25,26,35,48,49,49,49,51,51,51,59,60,61,61,61,61,LBY Liechtenstein,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,4,4,7,28,28,28,37,37,51,51,51,56,56,56,56,62,68,68,75,75,77,77,77,78,78,78,79,79,79,79,79,79,79,79,79,81,81,81,81,81,81,81,82,82,LIE Lithuania,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,6,8,12,17,25,27,36,49,83,143,179,209,274,299,358,394,460,491,537,581,649,696,771,811,843,880,912,955,999,1026,1053,1062,1070,1091,1128,1149,1239,1298,1326,1350,1370,1398,1410,1426,1438,1449,LTU Luxembourg,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,3,3,5,7,19,34,51,59,77,140,203,335,484,670,798,875,1099,1333,1453,1605,1831,1950,1988,2178,2319,2487,2612,2729,2804,2843,2970,3034,3115,3223,3270,3281,3292,3307,3373,3444,3480,3537,3550,3558,3618,3654,3665,3695,3711,3723,3729,LUX Madagascar,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,3,12,17,19,23,26,26,39,43,57,57,59,70,70,72,82,88,93,93,93,102,106,106,108,110,111,117,120,121,121,121,121,121,122,123,124,128,MDG Malawi,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,4,4,5,8,8,8,9,12,13,16,16,16,16,17,17,17,17,18,23,33,33,33,34,36,MWI Malaysia,0,0,0,3,4,4,4,7,8,8,8,8,8,10,12,12,12,16,16,18,18,18,19,19,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,23,23,25,29,29,36,50,50,83,93,99,117,129,149,149,197,238,428,566,673,790,900,1030,1183,1306,1518,1624,1796,2031,2161,2320,2470,2626,2766,2908,3116,3333,3483,3662,3793,3963,4119,4228,4346,4530,4683,4817,4987,5072,5182,5251,5305,5389,5425,5482,5532,5603,5691,5742,5780,5820,MYS Maldives,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,4,6,8,8,9,10,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,16,16,17,17,18,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,20,20,20,22,25,28,35,52,69,83,86,108,129,177,214,226,MDV Mali,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,4,11,18,18,25,28,31,36,39,41,45,47,56,59,74,87,87,105,123,144,148,171,171,216,224,246,258,293,309,325,370,389,408,MLI Malta,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,3,5,6,6,12,18,21,30,38,38,53,64,73,90,107,110,129,134,139,149,151,156,169,188,196,202,213,227,241,293,299,337,350,370,378,384,393,399,412,422,426,427,431,443,444,445,447,448,448,450,MLT Mauritania,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,MRT Mauritius,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,12,14,28,36,42,48,81,94,102,107,128,143,161,169,186,196,227,244,268,273,314,318,319,324,324,324,324,324,324,325,328,328,328,329,331,331,331,332,334,MUS Mexico,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,4,5,5,5,5,5,6,6,7,7,7,8,12,26,41,53,82,93,118,164,203,251,316,367,405,475,585,717,848,993,1094,1215,1378,1510,1688,1890,2143,2439,2785,3181,3441,3844,4219,4661,5014,5399,5847,6297,6875,7497,8261,8772,9501,10544,11633,12872,13842,14677,15529,MEX Moldova,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,3,3,3,6,12,23,23,30,30,49,66,80,94,109,125,149,177,199,231,263,298,353,423,505,591,752,864,965,1056,1174,1289,1438,1560,1662,1712,1934,2049,2154,2264,2378,2472,2548,2614,2778,2926,3110,3304,3408,3481,MDA Monaco,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,7,7,7,7,11,11,23,23,23,31,33,42,42,46,49,52,55,60,64,66,73,77,79,81,84,90,92,93,93,93,93,93,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,95,MCO Mongolia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,5,6,6,6,10,10,10,10,10,11,11,12,12,12,12,14,14,14,14,14,15,15,16,16,16,16,16,17,30,30,31,31,31,32,33,34,35,36,37,37,38,38,MNG Montenegro,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,3,14,14,21,27,47,52,69,82,84,85,91,109,123,144,174,201,214,233,241,248,252,255,263,272,274,283,288,303,303,307,308,312,313,315,316,319,320,321,321,MNE Morocco,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,2,3,5,6,7,17,28,29,38,49,63,77,96,115,143,170,225,275,345,402,479,556,617,654,708,791,919,1021,1120,1184,1275,1374,1448,1545,1661,1763,1888,2024,2283,2564,2685,2855,3046,3209,3446,3568,3758,3897,4065,4120,MAR Mozambique,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,3,5,7,7,8,8,8,8,10,10,10,10,10,10,10,17,17,20,20,21,21,28,29,31,34,35,39,39,39,41,46,65,70,76,76,MOZ MS Zaandam,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,XXX Namibia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,7,7,8,8,8,11,11,11,14,14,14,14,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,NAM Nepal,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5,5,5,6,6,9,9,9,9,9,9,9,9,12,14,16,16,16,30,31,31,31,43,45,48,49,49,52,52,NPL Netherlands,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,6,10,18,24,38,82,128,188,265,321,382,503,503,806,962,1138,1416,1711,2058,2467,3003,3640,4217,4764,5580,6438,7468,8647,9819,10930,11817,12667,13696,14788,15821,16727,17953,18926,19709,20682,21903,23249,24571,25746,26710,27580,28316,29383,30619,31766,32838,33588,34317,35032,35921,36729,37384,38040,38440,NLD New Zealand,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,3,3,4,5,5,5,5,5,5,5,6,8,8,12,20,28,39,52,102,102,155,205,283,368,451,514,589,647,708,797,868,950,1039,1106,1160,1210,1239,1283,1312,1330,1349,1366,1386,1401,1409,1422,1431,1440,1445,1451,1456,1461,1470,1469,1472,NZL Nicaragua,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,2,2,2,2,2,4,4,4,5,5,5,5,5,6,6,6,6,7,7,8,9,9,9,9,9,9,9,10,10,10,10,11,11,12,13,13,NIC Niger,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,3,3,7,10,10,10,18,27,27,74,98,120,144,184,253,278,342,410,438,491,529,529,570,584,584,627,639,648,648,657,662,671,681,684,696,701,NGA Nigeria,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,3,8,8,12,22,30,40,44,51,65,70,89,111,131,135,174,184,210,214,232,238,254,276,288,305,318,323,343,373,407,442,493,542,627,665,665,873,981,1095,1182,1273,1337,NGA North Macedonia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,7,7,7,14,14,14,18,26,35,48,67,85,115,136,148,177,201,219,241,259,285,329,354,384,430,483,555,570,599,617,663,711,760,828,854,908,974,1081,1117,1170,1207,1225,1231,1259,1300,1326,1367,1386,1399,MKD Norway,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,6,15,19,25,32,56,87,108,147,176,205,400,598,702,996,1090,1221,1333,1463,1550,1746,1914,2118,2385,2621,2863,3084,3369,3755,4015,4284,4445,4641,4863,5147,5370,5550,5687,5865,6086,6086,6211,6314,6409,6525,6603,6623,6740,6896,6937,7036,7078,7156,7191,7338,7401,7463,7499,7527,7599,NOR Oman,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,4,4,4,6,6,6,12,15,16,16,16,16,16,18,18,18,19,19,22,22,24,39,48,48,52,55,66,84,99,109,131,152,167,179,192,210,231,252,277,298,331,371,419,457,484,546,599,727,813,910,1019,1069,1180,1266,1410,1508,1614,1716,1790,1905,1998,2049,OMN Pakistan,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,4,4,4,5,5,5,6,6,6,6,16,19,20,28,31,53,136,236,299,454,501,730,776,875,972,1063,1201,1373,1495,1597,1717,1938,2118,2421,2686,2818,3157,3766,4035,4263,4489,4695,5011,5230,5496,5837,6383,6919,7025,7638,8348,8418,9565,10076,11155,11940,12723,13328,13915,PAK Panama,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,8,11,27,36,43,55,69,86,109,137,200,313,345,345,443,558,674,786,901,989,1181,1181,1317,1475,1673,1801,1988,2100,2249,2528,2752,2974,3234,3400,3472,3574,3751,4016,4210,4273,4467,4658,4821,5166,5338,5538,5779,6021,PAN Papua New Guinea,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,PNG Paraguay,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,5,5,6,6,6,8,9,11,11,13,18,22,22,27,37,41,52,56,59,64,65,69,77,92,96,104,113,115,119,124,129,133,134,147,159,161,174,199,202,206,208,208,213,213,223,228,228,228,PRY Peru,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,6,7,11,11,15,28,38,43,86,117,145,234,234,318,363,395,416,480,580,635,671,852,950,1065,1323,1414,1595,1746,2281,2561,2954,4342,5256,5897,6848,7519,9784,10303,11475,12491,13489,14420,15628,16325,17837,19250,20914,21648,25331,27517,28699,PER Philippines,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,5,6,10,20,33,49,52,64,111,140,142,187,202,217,230,307,380,462,552,636,707,803,1075,1418,1546,2084,2311,2633,3018,3094,3246,3660,3764,3870,4076,4195,4428,4648,4932,5223,5453,5660,5878,6087,6259,6459,6599,6710,6981,7192,7294,7579,7777,PHL Poland,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,5,5,11,16,22,31,49,68,103,119,177,238,251,355,425,536,634,749,901,1051,1221,1389,1638,1862,2055,2311,2554,2946,3383,3627,4102,4413,4848,5205,5575,5955,6356,6674,6934,7202,7582,7918,8379,8742,9287,9593,9856,10169,10511,10892,11273,11617,11902,POL Portugal,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,5,8,13,20,30,30,41,59,59,112,169,245,331,448,448,785,1020,1280,1600,2060,2362,2995,3544,4268,5170,5962,6408,7443,8251,9034,9886,10524,11278,11730,12442,13141,13956,15472,15987,16585,16934,17448,18091,18841,19022,19685,20206,20863,21379,21982,22353,22797,23392,23864,24027,PRT Qatar,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,3,7,8,8,8,8,15,18,24,262,262,320,337,401,439,439,452,460,470,481,494,501,526,537,549,562,590,634,693,781,835,949,1075,1325,1604,1832,2057,2210,2376,2512,2728,2979,3231,3428,3711,4103,4663,5008,5448,6015,6533,7141,7764,8525,9358,10287,11244,QAT Romania,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,3,3,3,3,3,4,6,9,9,15,15,25,45,49,89,123,131,158,184,260,277,308,367,433,576,794,906,1029,1292,1452,1815,2109,2245,2460,2738,3183,3613,3864,4057,4417,4761,5202,5467,5990,6300,6633,6879,7216,7707,8067,8418,8746,8936,9242,9710,10096,10417,10635,11036,11339,ROU Russia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,4,13,13,17,17,20,20,28,45,59,63,90,114,147,199,253,306,367,438,495,658,840,1036,1264,1534,1836,2337,2777,3548,4149,4731,5389,6343,7497,8672,10131,11917,13584,15770,18328,21102,24490,27938,32008,36793,42853,47121,52763,57999,62773,68622,74588,80949,87147,RUS Rwanda,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,5,7,8,8,17,17,19,36,40,41,50,54,60,70,70,75,82,84,89,102,104,105,105,110,110,118,120,126,127,134,136,138,143,144,147,147,150,153,154,176,183,191,207,RWA Saint Kitts and Nevis,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,7,8,8,9,9,9,10,10,11,11,11,12,12,12,12,14,14,14,14,14,14,15,15,15,15,15,15,15,15,KNA Saint Lucia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,9,9,13,13,13,13,14,14,14,14,14,14,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,LCA Saint Vincent and the Grenadines,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,7,7,7,8,8,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,13,13,14,14,14,15,VCT San Marino,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,8,10,16,21,21,23,36,36,51,62,69,80,80,101,109,109,119,119,144,144,175,187,187,208,208,223,224,224,230,236,236,245,245,259,266,266,279,279,333,344,356,356,356,371,372,426,435,455,461,462,476,488,501,513,513,538,538,SMR Sao Tome and Principe,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,STP Saudi Arabia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,5,5,5,11,15,20,21,45,86,103,103,118,171,171,274,344,392,511,562,767,900,1012,1104,1203,1299,1453,1563,1720,1885,2039,2179,2402,2605,2795,2932,3287,3651,4033,4462,4934,5369,5862,6380,7142,8274,9362,10484,11631,12772,13930,15102,16299,17522,18811,SAU Senegal,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,4,4,4,4,4,4,4,4,4,10,10,24,24,26,31,31,38,47,67,79,86,99,105,119,130,142,162,175,190,195,207,219,222,226,237,244,250,265,278,280,291,299,314,335,342,350,367,377,412,442,479,545,614,671,736,SEN Serbia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,5,12,19,35,46,48,55,65,83,103,135,171,222,249,303,384,384,457,659,741,785,900,1060,1171,1476,1624,1908,2200,2447,2666,2867,3105,3380,3630,4054,4465,4873,5318,5690,5994,6318,6630,6630,6630,6630,6630,6630,6630,6630,SRB Seychelles,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,3,4,4,6,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,10,10,10,10,10,10,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,SYC Sierra Leone,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,2,4,6,6,6,7,7,8,8,10,10,11,13,15,26,30,35,43,50,61,64,82,82,93,93,SLE Singapore,0,1,3,3,4,5,7,7,10,13,16,18,18,24,28,28,30,33,40,45,47,50,58,67,72,75,77,81,84,84,85,85,89,89,91,93,93,93,102,106,108,110,110,117,130,138,150,150,160,178,178,200,212,226,243,266,313,345,385,432,455,509,558,631,683,732,802,844,879,926,1000,1049,1114,1189,1309,1375,1481,1623,1910,2108,2299,2532,2918,3252,3699,4427,5050,5992,6588,8014,9125,10141,11178,12075,12693,13624,14423,SGP Slovakia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,3,3,7,10,16,32,44,54,63,72,105,123,137,178,185,186,204,216,226,269,292,314,336,363,400,426,450,471,485,534,581,682,701,715,728,742,769,835,863,977,1049,1089,1161,1173,1199,1244,1325,1360,1373,1379,1381,SVK Slovenia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,7,7,16,16,31,57,89,141,181,219,253,275,275,286,341,383,414,442,480,528,562,632,684,730,756,802,841,897,934,977,997,1021,1059,1091,1124,1160,1188,1205,1212,1220,1248,1268,1304,1317,1330,1335,1344,1353,1366,1373,1388,1396,1402,SVN Somalia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,3,3,3,5,5,5,7,7,7,7,8,12,12,21,21,25,60,60,80,80,116,135,164,237,286,286,328,328,390,436,480,SOM South Africa,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,3,3,7,13,17,24,38,51,62,62,116,150,202,240,274,402,554,709,927,1170,1187,1280,1326,1353,1380,1462,1505,1585,1655,1686,1749,1845,1934,2003,2028,2173,2272,2415,2506,2605,2783,3034,3158,3300,3465,3635,3953,4220,4361,4546,4793,ZAF South Sudan,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,6,6,SSD Spain,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,6,13,15,32,45,84,120,165,222,259,400,500,673,1073,1695,2277,2277,5232,6391,7798,9942,11748,13910,17963,20410,25374,28768,35136,39885,49515,57786,65719,73235,80110,87956,95923,104118,112065,119199,126168,131646,136675,141942,148220,153222,158273,163027,166831,170099,172541,177644,184948,190839,191726,198674,200210,204178,208389,213024,219764,223759,226629,229422,ESP Sri Lanka,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,6,10,18,28,44,51,60,73,77,82,97,102,102,106,106,113,117,122,143,146,151,159,166,176,178,185,189,190,190,198,210,217,233,238,238,244,254,271,304,310,330,368,420,460,523,588,LKA Sudan,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,5,6,6,7,7,8,10,10,12,12,14,14,15,17,19,19,29,32,32,32,33,66,66,107,107,140,174,174,213,237,275,SDN Suriname,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,4,4,5,5,7,8,8,8,8,8,8,9,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,SUR Sweden,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,7,7,12,14,15,21,35,94,101,161,203,248,355,500,599,814,961,1022,1103,1190,1279,1439,1639,1763,1934,2046,2286,2526,2840,3069,3447,3700,4028,4435,4947,5568,6131,6443,6830,7206,7693,8419,9141,9685,10151,10483,10948,11445,11927,12540,13216,13822,14385,14777,15322,16004,16755,17567,18177,18640,18926,SWE Switzerland,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,8,8,18,27,42,56,90,114,214,268,337,374,491,652,652,1139,1359,2200,2200,2700,3028,4075,5294,6575,7474,8795,9877,10897,11811,12928,14076,14829,15922,16605,17768,18827,19606,20505,21100,21657,22253,23280,24051,24551,25107,25415,25688,25936,26336,26732,27078,27404,27740,27944,28063,28268,28496,28677,28894,29061,29164,CHE Syria,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,5,5,5,5,9,10,10,10,16,16,16,19,19,19,19,19,19,25,25,25,29,33,33,38,38,39,39,42,42,42,42,42,43,43,SYR Taiwan*,1,1,3,3,4,5,8,8,9,10,10,10,10,11,11,16,16,17,18,18,18,18,18,18,18,20,22,22,23,24,26,26,28,30,31,32,32,34,39,40,41,42,42,44,45,45,45,45,47,48,49,50,53,59,67,77,100,108,135,153,169,195,215,235,252,267,283,298,306,322,329,339,348,355,363,373,376,379,380,382,385,388,393,393,395,395,395,398,420,422,425,426,427,428,429,429,429,TWN Tanzania,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,3,6,6,6,12,12,12,12,13,13,14,14,19,19,20,20,20,20,22,24,24,25,25,32,32,32,49,53,88,94,147,147,170,254,254,284,284,299,299,299,299,TZA Thailand,2,3,5,7,8,8,14,14,14,19,19,19,19,25,25,25,25,32,32,32,33,33,33,33,33,34,35,35,35,35,35,35,35,35,37,40,40,41,42,42,43,43,43,47,48,50,50,50,53,59,70,75,82,114,147,177,212,272,322,411,599,721,827,934,1045,1136,1245,1388,1524,1651,1771,1875,1978,2067,2169,2220,2258,2369,2423,2473,2518,2551,2579,2613,2643,2672,2700,2733,2765,2792,2811,2826,2839,2907,2907,2922,2931,THA Timor-Leste,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,4,6,8,18,18,18,19,22,23,23,23,24,24,24,24,TLS Togo,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,9,16,16,18,20,23,23,25,25,25,30,34,36,39,40,41,44,58,65,70,73,76,76,76,77,77,81,81,83,84,84,84,86,88,88,90,96,98,98,TGO Trinidad and Tobago,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,4,5,7,9,9,49,50,51,57,60,65,66,74,78,82,87,90,94,98,103,104,105,107,107,109,109,112,113,113,113,114,114,114,114,114,114,115,115,115,115,115,115,116,TTO Tunisia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,2,2,5,7,7,16,18,18,20,24,29,39,54,60,75,89,114,173,197,227,278,312,312,394,423,455,495,553,574,596,623,628,643,671,685,707,726,747,780,822,864,864,879,884,884,909,918,922,939,949,967,TUN Turkey,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,5,5,6,18,47,98,192,359,670,1236,1529,1872,2433,3629,5698,7402,9217,10827,13531,15679,18135,20921,23934,27069,30217,34109,38226,42282,47029,52167,56956,61049,65111,69392,74193,78546,82329,86306,90980,95591,98674,101790,104912,107773,110130,112261,TUR Uganda,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,9,9,14,14,23,30,33,33,44,44,45,48,48,52,52,52,53,53,53,53,54,54,55,55,55,56,55,55,56,61,63,74,75,75,79,79,UGA Ukraine,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,7,14,14,16,29,47,73,73,97,145,196,310,356,475,548,645,794,897,1072,1225,1308,1319,1462,1668,1892,2203,2511,2777,3102,3372,3764,4161,4662,5106,5449,5710,6125,6592,7170,7647,8125,8617,9009,UKR United Arab Emirates,0,0,0,0,0,0,0,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,7,7,8,8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,9,13,13,13,13,13,13,19,21,21,21,27,27,29,29,45,45,45,74,74,85,85,85,98,98,98,113,140,140,153,153,198,248,333,333,405,468,570,611,664,814,1024,1264,1505,1799,2076,2359,2659,2990,3360,3736,4123,4521,4933,5365,5825,6302,6302,6781,7265,7755,8238,8756,9281,9813,10349,10839,ARE United Kingdom,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,8,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,13,13,13,15,20,23,36,40,51,86,116,164,207,274,322,384,459,459,802,1144,1145,1551,1960,2642,2716,4014,5067,5745,6726,8164,9640,11812,14745,17312,19780,22453,25481,29865,34173,38689,42477,48436,52279,55949,61474,65872,74605,79874,85206,89570,94845,99483,104145,109769,115314,121172,125856,130172,134638,139246,144640,149569,154037,158348,GBR Uruguay,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,4,8,29,50,79,94,110,158,162,162,189,217,238,274,304,310,338,338,350,369,400,400,406,424,424,456,473,494,480,480,483,492,502,502,508,517,535,535,543,557,563,596,606,620,URY US,1,1,2,2,5,5,5,5,5,7,8,8,11,11,11,11,11,11,11,11,12,12,13,13,13,13,13,13,13,13,15,15,15,51,51,57,58,60,68,74,98,118,149,217,262,402,518,583,959,1281,1663,2179,2727,3499,4632,6421,7783,13747,19273,25600,33276,43843,53736,65778,83836,101657,121465,140909,161831,188172,213242,243622,275367,308650,336802,366317,397121,428654,462780,496535,526396,555313,580619,607670,636350,667592,699706,732197,758809,784326,811865,840351,869170,905358,938154,965785,988197,USA Uzbekistan,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,6,10,15,23,33,43,43,46,50,60,75,88,104,144,149,172,181,205,227,266,342,457,520,545,582,624,767,865,998,1165,1302,1349,1405,1490,1565,1627,1678,1716,1758,1804,1862,1869,1904,UZB Venezuela,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,10,17,33,36,42,42,70,70,77,84,91,107,107,119,119,135,135,143,146,153,155,159,165,165,167,171,171,175,181,189,189,197,204,204,227,256,256,285,288,311,318,323,325,329,VEN Vietnam,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,6,6,8,8,8,10,10,13,13,14,15,15,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,18,30,30,31,38,39,47,53,56,61,66,75,85,91,94,113,123,134,141,153,163,174,188,203,212,218,233,237,240,241,245,249,251,255,257,258,262,265,266,267,268,268,268,268,268,268,268,268,270,270,270,270,VNM West Bank and Gaza,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,7,16,16,19,26,30,30,31,35,38,38,39,41,44,47,48,52,59,59,59,84,91,98,109,116,119,134,161,194,217,237,254,261,263,263,267,268,290,308,308,374,374,402,418,437,449,466,474,480,484,342,342,342,XXX Western Sahara,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,4,4,4,4,4,4,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,ESH Yemen,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,YEM Zambia,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,3,3,3,12,16,22,28,29,35,35,36,39,39,39,39,39,39,39,39,40,40,43,45,45,48,48,52,57,61,65,70,74,76,84,84,88,88,ZMB Zimbabwe,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,3,3,3,3,3,5,7,7,7,8,8,9,9,9,9,10,11,11,11,13,14,14,17,17,23,23,24,25,25,25,28,28,28,29,31,31,32,ZWE